ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ

Jump to navigation Jump to search
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭੋ
ਵਕਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਆਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ ਕਾਰਨ
04:23, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 Nasa department (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
  • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
 
17:51, 6 ਜੁਲਾਈ 2019 Jassi123aahi (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
  • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
 
14:27, 11 ਮਈ 2019 CoreyTheSexyGayDude356 (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ Praxidicae (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
  • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
spambot
16:02, 27 ਜੂਨ 2014 Linstead 3 (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਬੇਅੰਤ MoiraMoira (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ)
  • ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
  • ਈਮੇਲ ਬਲਾਕ ਹੈ
  • ਆਪਣਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)