"ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Jump to navigation Jump to search
 
===ਵਾਰਤਕ===
*''[[Ofਆਫ਼ Reformationਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ]]'' (1641)
*''[[Ofਆਫ਼ Prelaticalਪ੍ਰੀਲੈਟੀਕਲ Episcopacyਐਪਿਸਕੋਪੇਸੀ]]'' (1641)
*''[[Animadversionsਐਲੀਮੈਡਵਰਜ਼ਨਜ਼]]'' (1641)
*''[[The Reason of Church-Government Urged against Prelaty]]'' (1642)
*''[[Apology for Smectymnuus]]'' (1642)
*''[[Judgement of Martin Bucer Concerning Divorce]]'' (1644)
*''[[Of Education]]'' (1644)
*''[[Areopagiticaਅਰੇਓਪੈਜ਼ੀਟਿਕਾ]]'' (1644)
*''[[Tetrachordonਟੈਟਰਾਕਾਰਡਨ]]'' (1645)
*''[[Colasterionਕੋਲਾਸਟਰੀਅਨ]]'' (1645)
*''[[The Tenure of Kings and Magistrates]]'' (1649)
*''[[Eikonoklastes]]'' (1649)
*''[[Brief Notes Upon a Late Sermon]]'' (1660)
*''[[Accedence Commenced Grammar]]'' (1669)
*''[[ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਜਾਹਨ ਮਿਲਟਨ)|ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ]]'' (1670)
*''[[History of Britain (John Milton)|History of Britain]]'' (1670)
*''[[Artis logicae plenior institutio]]'' [''Art of Logic''] (1672)
*''[[Ofਆਫ਼ Trueਟਰਿਊ Religionਰੀਲੀਜ਼ਨ]]'' (1673)
*''[[Epistolae Familiaries]]'' (1674)
*''[[Prolusiones]]'' (1674)

ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਨੂ