ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ rename users ਲਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।