ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

English Numerals Punjabi One ੧ ਇੱਕ Two ੨ ਦੋ Three ੩ ਤਿੰਨ Four ੪ ਚਾਰ Five ੫ ਪੰਜ Six ੬ ਛੇ Seven ੭ ਸੱਤ Eight ੮ ਅੱਠ Nine ੯ ਨੌ Ten ੧੦ ਦਸ Eleven ੧੧ ਗਿਆਰਾਂ Twelve ੧੨ ਬਾਰਾਂ Thirteen ੧੩ ਤੇਰਾਂ Fourteen ੧੪ ਚੌਦਾਂ Fifteen ੧੫ ਪੰਦਰਾਂ Sixteen ੧੬ ਸੋਲਾਂ Seventeen ੧੭ ਸਤਾਰਾਂ Eighteen ੧੮ ਅਠਾਰਾਂ Nineteen ੧੯ ਉੱਨੀ Twenty ੨੦ ਵੀਹ Twenty-one ੨੧ ਇੱਕੀ Twenty-two ੨੨ ਬਾਈ Twenty-three ੨੩ ਤੇਈ Twenty-four ੨੪ ਚੌਬੀ Twenty-five ੨੫ ਪੱਚੀ Twenty-six ੨੬ ਛੱਬੀ Twenty-seven ੨੭ ਸਤਾਈ Twenty-eight ੨੮ ਅਠਾਈ Twenty-nine ੨੯ ਉਨੱਤੀ Thirty ੩੦ ਤੀਹ Thirty-one ੩੧ ਇਕੱਤੀ Thirty-two ੩੨ ਬੱਤੀ Thirty-three ੩੩ ਤੇਤੀ Thirty-four ੩੪ ਚੌਂਤੀ Thirty-five ੩੫ ਪੈਂਤੀ Thirty-six ੩੬ ਛੱਤੀ Thirty-seven ੩੭ ਸੈਂਤੀ Thirty-eight ੩੮ ਅਠੱਤੀ Thirty-nine ੩੯ ਉਨਤਾਲੀ Forty ੪੦ ਚਾਲੀ Forty-one ੪੧ ਇਕਤਾਲੀ Forty-two ੪੨ ਬਿਆਲੀ Forty-three ੪੩ ਤਰਤਾਈ Forty-four ੪੪ ਚੁਤਾਲੀ Forty-five ੪੫ ਪਨਤਾਲੀ Forty-six ੪੬ ਛਿਆਲੀ Forty-seven ੪੭ ਸਨਤਾਲੀ Forty-eight ੪੮ ਅਠਤਾਲੀ Forty-nine ੪੯ ਉਨੰਜਾ Fifty ੫੦ ਪੰਜਾਹ Fifty-one ੫੧ ਇਕਵੰਜਾ Fifty-two ੫੨ ਬਵੰਜਾ Fifty-three ੫੩ ਤਰਵੰਜਾ Fifty-four ੫੪ ਚਰਵੰਜਾ Fifty-five ੫੫ ਪਚਵੰਜਾ Fifty-six ੫੬ ਛਪੰਜਾ Fifty-seven ੫੭ ਸਤਵੰਜਾ Fifty-eight ੫੮ ਅਠਵੰਜਾ Fifty-nine ੫੯ ਉਨਾਹਠ Sixty ੬੦ ਸੱਠ Sixty-one ੬੧ ਇਕਾਹਠ Sixty-two ੬੨ ਬਾਹਠ Sixty-three ੬੩ ਤਰੇਂਹਠ Sixty-four ੬੪ ਚੌਂਹਠ Sixty-five ੬੫ ਪੈਂਹਠ Sixty-six ੬੬ ਛਿਆਹਠ Sixty-seven ੬੭ ਸਤਾਹਠ Sixty-eight ੬੮ ਅਠਾਹਠ Sixty-nine ੬੯ ਉਨੱਤਰ Seventy ੭੦ ਸੱਤਰ Seventy-one ੭੧ ਇਕਹੱਤਰ Seventy-two ੭੨ ਬਹੱਤਰ Seventy-three ੭੩ ਤਹੇਤਰ Seventy-four ੭੪ ਚਹੱਤਰ Seventy-five ੭੫ ਪਚੱਤਰ Seventy-six ੭੬ ਛਿਅੱਤਰ Seventy-seven ੭੭ ਸਤੱਤਰ Seventy-eight ੭੮ ਅਠੱਤਰ Seventy-nine ੭੯ ਉਨਾਸੀ Eighty ੮੦ ਅੱਸੀ Eighty-one ੮੧ ਇਕਆਸੀ Eighty-two ੮੨ ਬਿਆਸੀ Eighty-three ੮੩ ਤਿਰਾਸੀ Eighty-four ੮੪ ਚੌਰਾਸੀ Eighty-five ੮੫ ਪਚਾਸੀ Eighty-six ੮੬ ਛਿਆਸੀ Eighty-seven ੮੭ ਸਤਾਸੀ Eighty-eight ੮੮ ਅਠਾਸੀ Eighty-nine ੮੯ ਉਨੱਨਵੇਂ Ninety ੯੦ ਨੱਬੇ Ninety-one ੯੧ ਇਕੱਨਵੇ Ninety-two ੯੨ ਬੱਨਵੇ Ninety-three ੯੩ ਤਰੱਨਵੇ Ninety-four ੯੪ ਚਰੱਨਵੇ Ninety-five ੯੫ ਪਚੱਨਵੇ Ninety-six ੯੬ ਛਿਅੱਨਵੇ Ninety-seven ੯੭ ਸਤੱਨਵੇ Ninety-eight ੯੮ ਅਠੱਨਵੇ Ninety-Nine ੯੯ ਨੜਿੱਨਵੇ Hundred ੧੦੦ ਸੌ