ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਆਪੇਰਾ ਮੋਬਾਇਲ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਹ੍ਗੇਰ੍ਘ੍ਫ੍ਸ;ਲ੍ਪ੍[ਅਸ੍ਮ੍,. ਵ੍ਕ੍ਦ੍.ਅਦ੍ਮਸੋਦ੍ਫਮ੍ ਅਵ੍ਪ੍ਦ੍ਲ੍ਦ੍ਆਪ੍-੦ਪ੍ਡ੉.ਂ,ਡ੍ ਆਵ੍ਡੱਆ਑ਡ਼੍ਆ਷ੱਞ੍ਡ੍ਣ੍ ਊ਼ਆਵ੍ਡੀਆ਷ੱਡ੍ਞ੍ਙ੍ਆ਼ਡ੍ਣ੍਷੍ਫ੍੯ਆ਷੍ਡ੍ਫਂ ਫ੍਷੅਼ਫ੍ਆਃਣ੍ਫ੍॰ਆ਷੍ਡਂ ਈਊਡ੍ਫ੍ਆੜ੍ਙ੍ਵ੍ਵ੍ਆਡ਼੍ਆਡ੍ਙ੅ਣ੍ ਵੱਡ੍ਃਆਵ਼੍ਡ੍ਆ੦ਡੀਡ਼੍ਣ੍ਦੁਅਦੁ ੑਉਦ੍ਯ੍ਹਵ੍੮ਦ੍ਯਦ੍ਜ੍ੑਦ੍ਕਦ੍੯ਅਨ੍ ਇ੯ਦਦ੍ਜਧਦ੍ਨ੍ਦ੍ ਉਇਹ੍ਗ੍ਦ੍ਵ੍ੑ੭੬ਏੑ

Start a discussion about ਆਪੇਰਾ ਮੋਬਾਇਲ

Start a discussion