ਤਸਵੀਰ:Qur'anic Verses WDL6811.pdf

ਪੰਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ
ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾ →
ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾ →
ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾ →

ਅਸਲ ਫ਼ਾਈਲ(900 × 1,087 pixels, file size: 615 KB, MIME type: application/pdf, 2 pages)

ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ Wikimedia Commons ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰ

Title
Русский: Стихи Корана
Français : Versets du Coran
English: Qur'anic Verses
中文:古兰经经文
Português: Versos do Alcorão
العربية: آيات قرآنية
Español: Versículos coránicos
ਵੇਰਵਾ
Русский: Здесь представлен четвертый из пяти разрозненных листов рукописного экземпляра Корана в коллекции Библиотеки Конгресса, содержащий стихи 1–4 второй главы, озаглавленной "Аль-Бакара" ("Корова"). В совокупности эти листы образуют первые пять листов красивого, хотя и поврежденного экземпляра Корана мамлюков XIV века. Заголовок главы, выполненный на синем с позолотой фоне прямоугольных панелей, расположенных в верхней и нижней частях листа, включает название суры и общее количество стихов (286), слов и букв, содержащихся в данной главе. Интерес к подсчету общего количества аятов (стихов), слов и букв в разных главах и во всем Коране имеет отношение не только к составлению указателя к священной книге, но и применим к различным практикам, связанным с мистическим восприятием букв, или "ильм аль-хуруф" (эзотерических наук о буквах). Представленные здесь первые четыре стиха включают три сокращенные буквы "алиф", "лям" и "мим", за которыми следует рассуждение о том, что Коран служит верующему в Аллаха руководством, божественным откровением и дорогой в загробный мир. Сочетание трех букв "алиф-лям-мим" присутствует в шести главах Корана (2–3 и 29–32). Основной текст написан рукописным стилем насх, широко использовавшимся в изданиях Корана, созданных в Каире в XIV–XV веках. Особенностью шрифта насх на данном листе являются более угловатые элементы в начертании букв "кяф" ("к") и "айн" (гортанная смычка), а также закрашенные черными чернилами петли в буквах "айн". Шесть строк основного текста, сопровождаемые знаками обозначения аятов в форме золотых цветков с шестью лепестками, обведены облачными картушами и размещены на фоне орнамента из переплетенных завитков коричневого цвета с выцветшими к настоящему времени желтыми и синими листьями. Под орнаментом в виде завитков расположен ряд параллельных вертикальных линий, образующих тонкий линейный рисунок, служащий фоном для текста. Подобные завитки и линии можно встретить в оформлении ряда экземпляров Корана мамлюков, созданных в Египте в первой половине XIV века. В некоторых экземплярах Корана этого периода текст заключен в картуши в форме облаков, расположенных на заштрихованном красным цветом фоне. На левом поле листа присутствует декоративный элемент "анса" (ручка или флерон), который служит для выделения данной страницы, содержащей начало суры. Этот элемент представляет собой узор в виде золотых листьев и луковиц на синем фоне, цветовая гамма и композиция которого перекликаются с орнаментом в заголовке главы на верхней и нижней прямоугольных панелях. На оборотной стороне данного листа приведены стихи 5–16 главы "Аль-Бакара", в которых подчеркивается важность истинной религии и веры в Аллаха и дается предостережение о последствиях ложных убеждений. Текст стиха 5 вверху листа и несколько последних строк в его основании утрачены в результате повреждения водой.
Арабская каллиграфия; Арабские рукописи; Иллюминирование рукописей; Исламская каллиграфия; Исламские рукописи; Коран
Français : Ce feuillet contient les versets 1-4 du second chapitre du Coran intitulé al-Baqarah (La vache), la quatrième de cinq pages d'un manuscrit du Coran dispersé dans les collections de la Librairie du Congrès. Ensemble, ces feuillets constituent les cinq premiers feuillets d'un beau coran mamelouk, cependant endommagé, du XIVe siècle. Le titre du chapitre exécuté sur fond bleu et or dans les panneaux rectangulaires du haut et du bas donne le nom de la sourate et les nombres totaux de versets (286), mots et lettres. L'intérêt de compter le nombre total d'ayat (versets), mots et lettres des divers chapitres et dans tout le Coran non seulement fournit un système d'indexation du Livre sacré, mais aussi sert à de nombreuses pratiques concernant le mysticisme des lettres ou ilm al-huruf (science ésotérique des lettres). Les quatre premiers versets comprennent les trois lettres abrégées alif, lām et mīm, suivies par une discussion disant que le Coran donne des orientations au croyant en Dieu, en la révélation divine et en l'autre monde. Les lettres triples alif-lām-mīm apparaissent dans six chapitres du Coran (2-3 et 29-32). Le cadre de texte principal est en écriture naskh, un style de cursive préféré pour les corans produits au Caire durant les XIVe et XVe siècles. Ce naskh particulier renferme plus de traits angulaires utilisés pour les lettres qaf (q) et 'ayn (arrêt glottal), et les boucles des 'ayns sont remplies d'encre noire. Le texte principal, exécuté en six lignes avec des repères d'ayat en forme de fleurs dorées à six pétales, est inscrit dans des cartouches en nuage et placé sur un fond décoré de volutes entrelacées marron moyen avec des feuilles jaunes et bleues maintenant déteintes. Sous les volutes apparaissent des striations verticales parallèles créant un motif de rayures tout en finesse comme toile de fond du texte. Le travail de volutes et les striations se retrouvent dans beaucoup de corans mamelouks produits en Égypte durant la première moitié du XIVe siècle. Certains corans de cette période mettent aussi le texte dans des cartouches de nuages sur un fond hachuré de rouge. La marge gauche de la feuille contient une ansa (fleuron) de décoration pour indiquer que la page est le début d'une sourate. Elle comporte un motif décoratif de feuilles et de bulbes dorés sur un fond bleu, un motif dont les couleurs et la disposition rappellent le titre du chapitre dans les panneaux rectangulaires du haut et du bas. Le verso de ce feuillet comporte les versets 5-16 d'al-Baqara soulignant l'importance de la vraie foi et de la croyance en Dieu et prévient des conséquences d'une conviction fausse. Le verset 5 en haut du feuillet et les quelques dernières lignes en bas ont été perdus en raison de dommages causés par l'eau.
Calligraphie arabe; Manuscrits arabes; Enluminures; Calligraphie islamique; Manuscrits islamiques; Coran
English: This folio contains verses 1–4 of the second chapter of the Qur'an entitled al-Baqarah (The cow), the fourth of five folios belonging to a dispersed Qur'an manuscript in the collections of the Library of Congress. Together, these folios constitute the first five folios of a beautiful, albeit damaged, 14th-century Mamluk Qur'an. The title of the chapter, executed on a blue and gold background in the top and bottom rectangular panels, gives the name of the surah and the total number of verses (286), words, and letters. The interest in counting the total number ayat (verses), words, and letters in various chapters and throughout the Qur'an not only provides an indexing apparatus for the Holy Book, but also may serve various practices concerned with letter mysticism or the 'ilm al-huruf (esoteric sciences of letters). These first four verses include the three abbreviated letters alif, lām, and mīm, followed by a discussion stating that the Qur'an gives guidance to the believer in God, divine revelation, and the afterworld. The triple letters alif-lām-mīm appear in six chapters of the Qur'an (2–3, and 29–32). The script in the main text frame is Naskh, a cursive style preferred in Qur'ans made in Cairo during the 14th and 15th centuries. This particular Naskh contains more angular strokes used for the letters qaf (q) and 'ayn (glottal stop), and the loops of the 'ayns are filled in with black ink. The main text, executed in six lines and provided with ayah markers in the shape of six-petal gold flowers, is outlined in cloud cartouches and set on a background decorated with medium-brown interlacing scrolls containing now-worn yellow and blue leaves. Below the scrollwork appear a number of parallel vertical striations, creating a delicate striped pattern as the text's backdrop. Both the scrollwork and striations can be found in a number of Mamluk Qur'ans made in Egypt during the first half of the 14th century. Some Qur'ans of the period also placed the text in cloud cartouches on a ground hatched in red. The left margin of the folio includes a decorative ansa (handle or finial) to mark the page as the beginning of a surah. It contains a decorative gold leaf-and-bulb motif on a blue ground, a design in which palette and composition echo the chapter's heading in the top and bottom rectangular panels. The verso of this folio contains verses 5–16 of al-Baqarah, which stress the importance of true faith and belief in God and warn of the consequences of false conviction. Verse 5, at the top of the folio, and the last few lines at its base have been lost to water damage.
Arabic calligraphy; Arabic manuscripts; Illuminations; Islamic calligraphy; Islamic manuscripts; Koran
中文:这幅对开页包含《古兰经》第二章 al-Baqarah(《黄牛》)第 1-4 节的经文,这是五幅对开页中的第四幅,它们属于美国国会图书馆散藏的《古兰经》手稿的一部分。这些对开页一起组成了虽残犹美的 14 世纪《马穆鲁克古兰经》的前五幅对开页。第二章的标题书写在顶部和底部带有蓝色和金色背景的方框内,写明了章节名称以及经文的节数 (286)、单词和字母的总数。计算各章节以及整部《古兰经》中 ayat(经节)、单词和字母的总数,不仅可为这部圣书提供索引工具,还可作为字母神秘主义或 'ilm al-huruf(字母秘传科学)的各种研究工具。这里展示的是前四节经文,其中包括三个缩写字母:艾列弗 (a)、俩目 (l) 和米目 (m),后面探讨了《古兰经》是真主信徒的向导,降示天启经典并笃信后世。这部《古兰经》中有六章(第 2–3 章和第 29–32 章)出现了三个阿拉伯字母的组合:alif-lām-mīm。经文主体采用纳斯赫体书写,这是 14 和 15 世纪于开罗制作的《古兰经》首选使用的一种草书体。这种特殊的纳斯赫体在字母 qaf (q) 和 'ayn (喉塞音)上更多地使用角形笔画,并用黑色墨水填充 'ayns 的圈环。正文共六行,并以六瓣金色花朵图案作为经文标记,经文四周环绕着云朵状漩涡装饰,背景装饰着包含黄色和蓝色叶形的棕褐色交错涡卷图案,叶形图案现已磨损。在涡卷的下方可以看到许多平行的垂直条纹,构成精美细腻的条纹图案作为正文的背景。在 14 世纪上半叶于埃及制作的很多《马穆鲁克古兰经》中都可以看到涡卷和条纹图案。这一时期也有部分《古兰经》将正文置于带有红色阴影线背景的云朵状漩涡装饰中。此对开页的左边空白处有一个装饰性的 ansa(手柄或尖顶形),作为章节起始页的标记。它是在蓝色背景上绘有装饰性的金色树叶和球茎图案,其色彩和结构与顶部和底部方框内的章节标题相呼应。此对开页的反面包含《黄牛》章节的第 5-16 节经文,强调了真诚的信仰和信奉真主的重要性,并对虚假信仰的后果提出警告。此对开页顶部的第 5 节经文以及底部的最后几行经文因水浸而缺失。
阿拉伯文书法; 阿拉伯语手稿; 插图; 伊斯兰书法; 伊斯兰手稿; 古兰经
Português: Este fólio contém os versos de 1 a 4 do segundo capítulo do Alcorão, intitulado al-Baqarah (A vaca), o quarto de cinco fólios pertencentes a um manuscrito corânico disperso nas coleções da Biblioteca do Congresso. Juntos, esses fólios constituem os cinco primeiros fólios de um belo, embora danificado, Alcorão mameluco do século XIV. O título do capítulo, escrito em um plano de fundo azul e dourado nos painéis retangulares da parte superior e inferior, fornece o nome da surata e o número total de versos (286), palavras e letras. O interesse em contar o número total de ayat (versos), palavras e letras em vários capítulos e ao longo de todo o Alcorão não apenas oferece um aparato de indexação ao Livro Sagrado, como também pode ter utilidade para várias práticas relacionadas ao misticismo das letras ou à 'ilm al-huruf (ciência esotérica das letras). Esses quatro primeiros versos incluem as três letras abreviadas alif, lam e mim, seguidas por uma discussão em que se afirma que o Alcorão guia o crente sobre Deus, sobre a revelação divina e sobre a vida após a morte. As letras triplas alif-lam-mim aparecem em seis capítulos do Alcorão (2 a 3 e 29 a 32). A caligrafia na caixa de texto principal é naskh, um estilo cursivo ao qual se dava preferência nos Alcorães feitos no Cairo durante os séculos XIV e XV. Este naskh em particular contém mais traços angulares usados nas letras qaf (q) e 'ayn (oclusiva glotal), com as voltas dos 'ayns preenchidos com tinta preta. O texto principal, escrito em seis linhas e dotado de marcadores ayah com o formato de flores douradas de seis pétalas, está realçado por cartuchos de nuvens e disposto em um plano de fundo decorado com espirais na cor marrom claro entrelaçados, contendo folhas amarelas e azuis desbotadas pelo tempo. Abaixo do trabalho em espirais aparecem vários estriamentos verticais paralelos, criando um padrão de listras delicado como plano de fundo para o texto. Tanto o trabalho em espiral quanto os estriamentos podem ser encontrados em vários Alcorães mamelucos feitos no Egito durante a primeira metade do século XIV. Alguns Alcorães do período também colocavam o texto dentro de cartuchos de nuvens em um plano de fundo originalmente vermelho. A margem esquerda do fólio inclui um ansa (cabo ou haste) decorativo para marcar a página como o início de uma surata. Ela contém um motivo decorativo dourado com folhas e bulbos dourados sobre um plano de fundo azul, um desenho em que a paleta e a composição exibem o cabeçalho do capítulo nos painéis retangulares da parte superior e inferior. O verso deste fólio contém os versos de 5 a 16 da al-Baqarah, que enfatizam a importância da verdadeira fé e a crença em Deus, alertando sobre as consequências da falsa convicção. O verso 5, no topo do fólio, bem como as últimas linhas foram basicamente perdidos por conta de infiltração de água.
Caligrafia árabe; Manuscritos árabes; Iluminuras; Caligrafia islâmica; Manuscritos islâmicos; Alcorão
العربية: تحتوي هذه الصحيفة على الآيات من 1-4 من السورة الثانية من القرآن وهي سورة البقرة، وتُعد الصحيفة الرابعة من بين خمس صحف تشكّل مخطوطة قرآنية متفرقة ضمن مجموعات مكتبة الكونغرس. تكوِّن هذه الصحف مجتمعةً أول خمس صحف لنسخة جميلة، بالرغم من تمزقها، من مصحف مملوكي يعود إلى القرن الرابع عشر. يحوي عنوان السورة، المكتوب على خلفية باللونين الأزرق والذهبي في اللوحات المستطيلة بالأعلى والأسفل، اسم السورة وإجمالي عدد الآيات (286) والكلمات والأحرف. تنبع الرغبة في عملية حساب إجمالي عدد الآيات والكلمات والأحرف في عدة سور وعبر المصحف بأكمله من إنها لا تمثِّل فقط أداة فهرسة للقرآن الكريم، ولكنها كذلك قد تخدم أغراض أُخرى متنوعة تتعلّق بالحروف وأسرارها أو ما يسمى بِـ علم الحروف. هذه الآيات الأربعة الأولى تحتوي على الحروف الثلاثة ألف ولام وميم، تتبعها آيات توضح أن القرآن هدى لمن يؤمنون بالله والوحي واليوم الآخر. تَظهر هذه الحروف الثلاثة ألف-لام-ميم في ست سُوَر من القرآن (البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة). النص الموجود في الإطار الرئيسي مكتوب بخط النسخ، وهو خط ذو حروف منسابة كان يُفضَّل في المصاحف التي كُتبت في القاهرة خلال القرنين الرابع والخامس عشر. زوايا أحرف القاف والعين في هذا النوع المعين من خط النسخ بها جرّات أكثر وتجويفات العين تُملأ بالحبر الأسود. كُتب النص الأساسي في ستة أسطر وزُوِّد بعلامات للآية على هيئة زهور ذهبية، وأُحِيط بأُطر مزخرفة على هيئة سُحب ووُضع على خلفية مزينة بزخارف ملولبة متشابكة متوسطة الحجم باللون البني تحتوي على أوراق صفراء وزرقاء تقادَم بها العهد الآن. يظهر أسفل الزخارف الملولبة عدد من الحُزوز الرأسية المتوازية، مكوِّنة نسقاً مخططاً دقيقاً يشكِّل خلفية للنص. يمكن ملاحظة تلك الزخارف الملولبة والحزوز في عدد من المصاحف المملوكية التي كُتبت في مصر خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر. كما كانت بعض المصاحف التي تعود إلى نفس الفترة تضع النصَّ في أُطر مزخرفة على هيئة سُحب على أرضية مظللة باللون الأحمر. يحتوي الهامش الأيمن من الصحيفة على أنسا (عروة أو تاج) مزيّنة، وذلك للإشارة إلى أن الصفحة بداية لسورة جديدة. تحتوي الأنسا على نسق من أوراق ومصابيح ذهبية مزينة على أرضية زرقاء، في تصميم تعكس ألوانه وتكوينه عنوان السورة في اللوحات المستطيلة العلوية والسفلية. يحتوي قفا الصحيفة على الآيات من 5 إلى 16 من سورة البقرة، وهي الآيات التي تؤكد على أهمية الإيمان الصادق بالله وتحذِّر من عواقب المعتقدات الخاطئة. مُحيت الآية 5، أعلى الصحيفة، والأسطر القليلة الأخيرة بنهاية الصحيفة، وذلك بسبب تعرضها للبلل.
الخط العربي; المخطوطات العربية; الزخارف; الخط الإسلامي; المخطوطات الإسلامية; القرآن
Español: Este folio tiene los versículos 1-4 del capítulo 2 del Corán, titulado al-Baqarah (La vaca), el cuarto de cinco folios que pertenecen a un Corán manuscrito disperso en las colecciones de la Biblioteca del Congreso. Juntos, estos constituyen los cinco primeros folios de un Corán mameluco hermoso, si bien dañado, del siglo XIV. El título del capítulo, producido sobre un fondo azul y dorado en los paneles rectangulares superior e inferior, ofrece el nombre del sura y la cantidad total de versículos (286), palabras y letras. El registro de la cantidad total de ayat (versículos), palabras y letras en diversos capítulos y en todo el Corán no solo proporciona un sistema de indexación para el libro sagrado, sino que también puede servir a varias prácticas relacionadas con el misticismo de las letras o las 'ilm al-huruf (ciencias esotéricas de las letras). Estos primeros cuatro versículos incluyen tres letras abreviadas, alif, lām y mīm, seguidas de una exposición en la que se afirma que el Corán da orientación a los creyentes en Dios, en la revelación divina y en el más allá. Las letras triples alif-lām-mīm aparecen en seis capítulos del Corán (2-3 y 29-32). La escritura en el marco principal de texto es naskh, el estilo en cursiva preferido para los Coranes que se realizaron en El Cairo durante los siglos XIV y XV. Esta escritura naskh en particular tiene trazos más angulares para las letras qaf (q) y 'ayn (oclusión glotal), y los lazos de las 'ayns están rellenos con tinta negra. El texto principal, producido en seis líneas y con los marcadores de aleyas en forma de flores doradas de seis pétalos, está delineado por orlas de nubes y dispuesto en un fondo decorado con volutas entrelazadas color marrón mediano, que contienen hojas amarillas y azules desgastadas. Por debajo de las volutas aparece una serie de estrías verticales paralelas, que crean un delicado diseño en franjas como fondo del texto. Tanto las volutas como las estrías se pueden encontrar en una serie de Coranes mamelucos realizados en Egipto durante la primera mitad del siglo XIV. En algunos Coranes de la época, también se colocaba el texto en orlas de nubes sobre un fondo sombreado en rojo. El margen izquierdo del folio tiene una ansa (asa o lengüeta) decorativa para indicar que esta página es el comienzo del sura. Tiene un motivo ornamental en forma de hoja y bulbo en dorado, sobre un fondo azul, un diseño en el que la paleta y la composición se repiten en el título del capítulo en los paneles rectangulares superior e inferior. El verso de este folio contiene los versículos entre 5 y 16 de al-Baqarah, que hacen hincapié en la importancia de la verdadera fe y la creencia en Dios, y advierten de las consecuencias de la falsa convicción. Faltan el versículo 5, en la parte superior del folio, y las últimas líneas de la base, que se han perdido por daños que causó el agua.
Caligrafía árabe; Manuscritos en árabe; Iluminaciones; Caligrafía islámica; Manuscritos islámicos; Corán
ਮਿਤੀ 1,300.0 - 1,399.0
date QS:P571,+1350-00-00T00:00:00Z/7,P1319,+1300-00-00T00:00:00Z/9,P1326,+1399-00-00T00:00:00Z/9
Medium
Русский: Рукописи
Français : Manuscrits
English: Manuscripts
中文:手稿
Português: Manuscritos
العربية: مخطوطات
Español: Manuscritos
Dimensions
English: 23.5 x 28.5 centimeters
Русский: Библиотека Конгресса
Français : Bibliothèque du Congrès
English: Library of Congress
中文:国会图书馆
Português: Biblioteca do Congresso
العربية: مكتبة الكونغرس
Español: Biblioteca del Congreso
Current location
Русский: Избранные произведения арабской, персидской и османской каллиграфии
Français : Sélections de calligraphies arabes, persanes et ottomanes
English: Selections of Arabic, Persian and Ottoman Calligraphy
中文:阿拉伯、波斯和奥斯曼书法选集
Português: Seleções da caligrafia árabe, persa e otomana
العربية: مختارات من الخطوط اليدوية العربية و الفارسية والعثمانية
Español: Selecciones de caligrafía árabe, persa y otomana
Place of creation
Русский: Ближний Восток и Северная Африка
Français : Moyen-Orient et Afrique du Nord
English: Middle East and North Africa
中文:中东与北非
Português: Oriente Médio e Norte da África
العربية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Español: África Septentrional y Oriente Medio
References http://hdl.loc.gov/loc.wdl/dlc.6811
Source/Photographer

http://dl.wdl.org/6811/service/6811.pdf


ਲਸੰਸ

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or fewer.


You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.
The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.

ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਅਤੀਤ

ਤਾਰੀਖ/ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂਨਮੂਨਾਨਾਪਵਰਤੋਂਕਾਰਟਿੱਪਣੀ
ਮੌਜੂਦਾ06:14, 14 ਮਾਰਚ 201406:14, 14 ਮਾਰਚ 2014 ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਰਜਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾਕਾਰ ਰੂਪ900 × 1,087, 2 ਸਫ਼ੇ (615 KB)=={{int:filedesc}}== {{Artwork |artist = |author = |title ={{ru|1=Стихи Корана}} {{fr|1=Versets du Coran}} {{en|1=Qur'anic Verses}} {{zh|1=古兰经经文}} {{pt|1=Versos do Alcorão}} {{ar|1=آيات قرآنية}} {{es|1=Versículos co...

ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ:

ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ

ਇਸ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ:

ਮੈਟਾਡੈਟਾ