ਫਰਮਾ:ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
Solution to Schrödinger's equation for the hydrogen atom at different energy levels. The brighter areas represent a higher probability of finding an electron

{{ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ}} ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ (QM; also known as ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ or quantum theory) including quantum field theory, is a fundamental branch of physics concerned with processes involving, for example, atoms and photons. In such processes, said to be quantized, the action has been observed to be only in integer multiples of the Planck constant, a physical quantity that is exceedingly, indeed perhaps ultimately, small. This is utterly inexplicable in classical physics.

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ [[History of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ|gradually arose]] from Max Planck's solution in 1900 to the black-body radiation problem (reported 1859) and Albert Einstein's 1905 paper which offered a quantum-based theory to explain the photoelectric effect (reported 1887). Early quantum theory was profoundly reconceived in the mid-1920s.

The reconceived theory is formulated in various [[mathematical formulations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ|specially developed mathematical formalisms]]. In one of them, a mathematical function, the wave function, provides information about the probability amplitude of position, momentum, and other physical properties of a particle.

Important applications of quantum mechanical theory include superconducting magnets, light-emitting diodes and the laser, the transistor and semiconductors such as the microprocessor, medical and research imaging such as magnetic resonance imaging and electron microscopy, and explanations for many biological and physical phenomena.

History[ਸੋਧੋ]

Scientific inquiry into the wave nature of light began in the 17th and 18th centuries, when scientists such as Robert Hooke, Christiaan Huygens and Leonhard Euler proposed a wave theory of light based on experimental observations.[1] In 1803, Thomas Young, an English polymath, performed the famous double-slit experiment that he later described in a paper entitled On the nature of light and colours. This experiment played a major role in the general acceptance of the wave theory of light.

In 1838, Michael Faraday discovered cathode rays. These studies were followed by the 1859 statement of the black-body radiation problem by Gustav Kirchhoff, the 1877 suggestion by Ludwig Boltzmann that the energy states of a physical system can be discrete, and the 1900 quantum hypothesis of Max Planck.[2] Planck's hypothesis that energy is radiated and absorbed in discrete "quanta" (or energy elements) precisely matched the observed patterns of black-body radiation.

In 1896, Wilhelm Wien empirically determined a distribution law of black-body radiation,[3] known as Wien's law in his honor. Ludwig Boltzmann independently arrived at this result by considerations of Maxwell's equations. However, it was valid only at high frequencies and underestimated the radiance at low frequencies. Later, Planck corrected this model using Boltzmann's statistical interpretation of thermodynamics and proposed what is now called Planck's law, which led to the development of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ.

Following Max Planck's solution in 1900 to the black-body radiation problem (reported 1859), Albert Einstein offered a quantum-based theory to explain the photoelectric effect (1905, reported 1887). Around 1900-1910, the atomic theory and the corpuscular theory of light[4] first came to be widely accepted as scientific fact; these latter theories can be viewed as quantum theories of matter and electromagnetic radiation, respectively.

Among the first to study quantum phenomena in nature were Arthur Compton, C. V. Raman, and Pieter Zeeman, each of whom has a quantum effect named after him. Robert Andrews Millikan studied the photoelectric effect experimentally, and Albert Einstein developed a theory for it. At the same time, Niels Bohr developed his theory of the atomic structure, which was later confirmed by the experiments of Henry Moseley. In 1913, Peter Debye extended Niels Bohr's theory of atomic structure, introducing elliptical orbits, a concept also introduced by Arnold Sommerfeld.[5] This phase is known as old quantum theory.

According to Planck, each energy element (E) is proportional to its frequency (ν):

Max Planck is considered the father of the quantum theory.

where h is Planck's constant.

Planck cautiously insisted that this was simply an aspect of the processes of absorption and emission of radiation and had nothing to do with the physical reality of the radiation itself.[6] In fact, he considered his quantum hypothesis a mathematical trick to get the right answer rather than a sizable discovery.[7] However, in 1905 Albert Einstein interpreted Planck's quantum hypothesis realistically and used it to explain the photoelectric effect, in which shining light on certain materials can eject electrons from the material. He won the 1921 Nobel Prize in Physics for this work.

Einstein further developed this idea to show that an electromagnetic wave such as light could also be described as a particle (later called the photon), with a discrete quantum of energy that was dependent on its frequency.[8]

The foundations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ were established during the first half of the 20th century by Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Arthur Compton, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Enrico Fermi, Wolfgang Pauli, Max von Laue, Freeman Dyson, David Hilbert, Wilhelm Wien, Satyendra Nath Bose, Arnold Sommerfeld, and others. The Copenhagen interpretation of Niels Bohr became widely accepted.

In the mid-1920s, developments in ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ led to its becoming the standard formulation for atomic physics. In the summer of 1925, Bohr and Heisenberg published results that closed the old quantum theory. Out of deference to their particle-like behavior in certain processes and measurements, light quanta came to be called photons (1926). From Einstein's simple postulation was born a flurry of debating, theorizing, and testing. Thus, the entire field of [[ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ]] emerged, leading to its wider acceptance at the Fifth Solvay Conference in 1927.

It was found that subatomic particles and electromagnetic waves are neither simply particle nor wave but have certain properties of each. This originated the concept of wave–particle duality.

By 1930, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ had been further unified and formalized by the work of David Hilbert, Paul Dirac and John von Neumann[9] with greater emphasis on [[measurement in ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ|measurement]], the statistical nature of our knowledge of reality, and [[Interpretations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ|philosophical speculation about the 'observer']]. It has since permeated many disciplines including quantum chemistry, quantum electronics, quantum optics, and quantum information science. Its speculative modern developments include string theory and quantum gravity theories. It also provides a useful framework for many features of the modern periodic table of elements, and describes the behaviors of atoms during chemical bonding and the flow of electrons in computer semiconductors, and therefore plays a crucial role in many modern technologies.

While ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ was constructed to describe the world of the very small, it is also needed to explain some macroscopic phenomena such as superconductors,[10] and superfluids.[11]

The word quantum derives from the Latin, meaning "how great" or "how much".[12] In ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, it refers to a discrete unit assigned to certain physical quantities such as the energy of an atom at rest (see Figure 1). The discovery that particles are discrete packets of energy with wave-like properties led to the branch of physics dealing with atomic and subatomic systems which is today called ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. It underlies the mathematical framework of many fields of physics and chemistry, including condensed matter physics, solid-state physics, atomic physics, molecular physics, computational physics, computational chemistry, quantum chemistry, particle physics, nuclear chemistry, and nuclear physics.[13] Some fundamental aspects of the theory are still actively studied.[14]

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is essential to understanding the behavior of systems at atomic length scales and smaller. If the physical nature of an atom was solely described by classical mechanics, electrons would not orbit the nucleus, since orbiting electrons emit radiation (due to circular motion) and would eventually collide with the nucleus due to this loss of energy. This framework was unable to explain the stability of atoms. Instead, electrons remain in an uncertain, non-deterministic, smeared, probabilistic wave–particle orbital about the nucleus, defying the traditional assumptions of classical mechanics and electromagnetism.[15]

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ was initially developed to provide a better explanation and description of the atom, especially the differences in the spectra of light emitted by different isotopes of the same chemical element, as well as subatomic particles. In short, the quantum-mechanical atomic model has succeeded spectacularly in the realm where classical mechanics and electromagnetism falter.

Broadly speaking, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ incorporates four classes of phenomena for which classical physics cannot account:

Mathematical formulations[ਸੋਧੋ]

In the mathematically rigorous formulation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ developed by Paul Dirac,[16] David Hilbert,[17] John von Neumann,[18] and Hermann Weyl,[19] the possible states of a quantum mechanical system are symbolized[20] as unit vectors (called state vectors). Formally, these reside in a complex separable Hilbert space—variously called the state space or the associated Hilbert space of the system—that is well defined up to a complex number of norm 1 (the phase factor). In other words, the possible states are points in the projective space of a Hilbert space, usually called the complex projective space. The exact nature of this Hilbert space is dependent on the system—for example, the state space for position and momentum states is the space of square-integrable functions, while the state space for the spin of a single proton is just the product of two complex planes. Each observable is represented by a maximally Hermitian (precisely: by a self-adjoint) linear operator acting on the state space. Each eigenstate of an observable corresponds to an eigenvector of the operator, and the associated eigenvalue corresponds to the value of the observable in that eigenstate. If the operator's spectrum is discrete, the observable can attain only those discrete eigenvalues.

In the formalism of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, the state of a system at a given time is described by a complex wave function, also referred to as state vector in a complex vector space.[21] This abstract mathematical object allows for the calculation of probabilities of outcomes of concrete experiments. For example, it allows one to compute the probability of finding an electron in a particular region around the nucleus at a particular time. Contrary to classical mechanics, one can never make simultaneous predictions of conjugate variables, such as position and momentum, with accuracy. For instance, electrons may be considered (to a certain probability) to be located somewhere within a given region of space, but with their exact positions unknown. Contours of constant probability, often referred to as "clouds", may be drawn around the nucleus of an atom to conceptualize where the electron might be located with the most probability. Heisenberg's uncertainty principle quantifies the inability to precisely locate the particle given its conjugate momentum.[22]

According to one interpretation, as the result of a measurement the wave function containing the probability information for a system collapses from a given initial state to a particular eigenstate. The possible results of a measurement are the eigenvalues of the operator representing the observable—which explains the choice of Hermitian operators, for which all the eigenvalues are real. The probability distribution of an observable in a given state can be found by computing the spectral decomposition of the corresponding operator. Heisenberg's uncertainty principle is represented by the statement that the operators corresponding to certain observables do not commute.

The probabilistic nature of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ thus stems from the act of measurement. This is one of the most difficult aspects of quantum systems to understand. It was the central topic in the famous Bohr–Einstein debates, in which the two scientists attempted to clarify these fundamental principles by way of thought experiments. In the decades after the formulation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, the question of what constitutes a "measurement" has been extensively studied. Newer [[Interpretation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ|interpretations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] have been formulated that do away with the concept of "wave function collapse" (see, for example, the relative state interpretation). The basic idea is that when a quantum system interacts with a measuring apparatus, their respective wave functions become entangled, so that the original quantum system ceases to exist as an independent entity. For details, see the article on [[measurement in ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]].[23]

Generally, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ does not assign definite values. Instead, it makes a prediction using a probability distribution; that is, it describes the probability of obtaining the possible outcomes from measuring an observable. Often these results are skewed by many causes, such as dense probability clouds. Probability clouds are approximate (but better than the Bohr model) whereby electron location is given by a probability function, the wave function eigenvalue, such that the probability is the squared modulus of the complex amplitude, or quantum state nuclear attraction.[24][25] Naturally, these probabilities will depend on the quantum state at the "instant" of the measurement. Hence, uncertainty is involved in the value. There are, however, certain states that are associated with a definite value of a particular observable. These are known as eigenstates of the observable ("eigen" can be translated from German as meaning "inherent" or "characteristic").[26]

In the everyday world, it is natural and intuitive to think of everything (every observable) as being in an eigenstate. Everything appears to have a definite position, a definite momentum, a definite energy, and a definite time of occurrence. However, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ does not pinpoint the exact values of a particle's position and momentum (since they are conjugate pairs) or its energy and time (since they too are conjugate pairs); rather, it provides only a range of probabilities in which that particle might be given its momentum and momentum probability. Therefore, it is helpful to use different words to describe states having uncertain values and states having definite values (eigenstates). Usually, a system will not be in an eigenstate of the observable (particle) we are interested in. However, if one measures the observable, the wave function will instantaneously be an eigenstate (or "generalized" eigenstate) of that observable. This process is known as wave function collapse, a controversial and much-debated process[27] that involves expanding the system under study to include the measurement device. If one knows the corresponding wave function at the instant before the measurement, one will be able to compute the probability of the wave function collapsing into each of the possible eigenstates. For example, the free particle in the previous example will usually have a wave function that is a wave packet centered around some mean position x0 (neither an eigenstate of position nor of momentum). When one measures the position of the particle, it is impossible to predict with certainty the result.[23] It is probable, but not certain, that it will be near x0, where the amplitude of the wave function is large. After the measurement is performed, having obtained some result x, the wave function collapses into a position eigenstate centered at x.[28]

The time evolution of a quantum state is described by the Schrödinger equation, in which the [[Hamiltonian (ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ)|Hamiltonian]] (the operator corresponding to the total energy of the system) generates the time evolution. The time evolution of wave functions is deterministic in the sense that - given a wave function at an initial time - it makes a definite prediction of what the wave function will be at any later time.[29]

During a measurement, on the other hand, the change of the initial wave function into another, later wave function is not deterministic, it is unpredictable (i.e., random). A time-evolution simulation can be seen here.[30][31]

Wave functions change as time progresses. The Schrödinger equation describes how wave functions change in time, playing a role similar to Newton's second law in classical mechanics. The Schrödinger equation, applied to the aforementioned example of the free particle, predicts that the center of a wave packet will move through space at a constant velocity (like a classical particle with no forces acting on it). However, the wave packet will also spread out as time progresses, which means that the position becomes more uncertain with time. This also has the effect of turning a position eigenstate (which can be thought of as an infinitely sharp wave packet) into a broadened wave packet that no longer represents a (definite, certain) position eigenstate.[32]

Fig. 1: Probability densities corresponding to the wave functions of an electron in a hydrogen atom possessing definite energy levels (increasing from the top of the image to the bottom: n = 1, 2, 3, ...) and angular momenta (increasing across from left to right: s, p, d, ...). Brighter areas correspond to higher probability density in a position measurement. Such wave functions are directly comparable to Chladni's figures of acoustic modes of vibration in classical physics, and are modes of oscillation as well, possessing a sharp energy and, thus, a definite frequency. The angular momentum and energy are quantized, and take only discrete values like those shown (as is the case for resonant frequencies in acoustics)

Some wave functions produce probability distributions that are constant, or independent of time—such as when in a stationary state of constant energy, time vanishes in the absolute square of the wave function. Many systems that are treated dynamically in classical mechanics are described by such "static" wave functions. For example, a single electron in an unexcited atom is pictured classically as a particle moving in a circular trajectory around the atomic nucleus, whereas in ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ it is described by a static, spherically symmetric wave function surrounding the nucleus (Fig. 1) (note, however, that only the lowest angular momentum states, labeled s, are spherically symmetric).[33]

The Schrödinger equation acts on the entire probability amplitude, not merely its absolute value. Whereas the absolute value of the probability amplitude encodes information about probabilities, its phase encodes information about the interference between quantum states. This gives rise to the "wave-like" behavior of quantum states. As it turns out, analytic solutions of the Schrödinger equation are available for only a very small number of relatively simple model Hamiltonians, of which the quantum harmonic oscillator, the particle in a box, the dihydrogen cation, and the hydrogen atom are the most important representatives. Even the helium atom—which contains just one more electron than does the hydrogen atom—has defied all attempts at a fully analytic treatment.

There exist several techniques for generating approximate solutions, however. In the important method known as [[perturbation theory (ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ)|perturbation theory]], one uses the analytic result for a simple quantum mechanical model to generate a result for a more complicated model that is related to the simpler model by (for one example) the addition of a weak potential energy. Another method is the "semi-classical equation of motion" approach, which applies to systems for which ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ produces only weak (small) deviations from classical behavior. These deviations can then be computed based on the classical motion. This approach is particularly important in the field of quantum chaos.

Mathematically equivalent formulations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ[ਸੋਧੋ]

There are numerous mathematically equivalent formulations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. One of the oldest and most commonly used formulations is the "[[transformation theory (ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ)|transformation theory]]" proposed by Paul Dirac, which unifies and generalizes the two earliest formulations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ - matrix mechanics (invented by Werner Heisenberg) and wave mechanics (invented by Erwin Schrödinger).[34]

Especially since Werner Heisenberg was awarded the Nobel Prize in Physics in 1932 for the creation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, the role of Max Born in the development of QM was overlooked until the 1954 Nobel award. The role is noted in a 2005 biography of Born, which recounts his role in the matrix formulation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, and the use of probability amplitudes. Heisenberg himself acknowledges having learned matrices from Born, as published in a 1940 festschrift honoring Max Planck.[35] In the matrix formulation, the instantaneous state of a quantum system encodes the probabilities of its measurable properties, or "observables". Examples of observables include energy, position, momentum, and angular momentum. Observables can be either continuous (e.g., the position of a particle) or discrete (e.g., the energy of an electron bound to a hydrogen atom).[36] An alternative formulation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is Feynman's path integral formulation, in which a quantum-mechanical amplitude is considered as a sum over all possible classical and non-classical paths between the initial and final states. This is the quantum-mechanical counterpart of the action principle in classical mechanics.

Interactions with other scientific theories[ਸੋਧੋ]

The rules of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ are fundamental. They assert that the state space of a system is a Hilbert space and that observables of that system are Hermitian operators acting on that space—although they do not tell us which Hilbert space or which operators. These can be chosen appropriately in order to obtain a quantitative description of a quantum system. An important guide for making these choices is the correspondence principle, which states that the predictions of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ reduce to those of classical mechanics when a system moves to higher energies or, equivalently, larger quantum numbers, i.e. whereas a single particle exhibits a degree of randomness, in systems incorporating millions of particles averaging takes over and, at the high energy limit, the statistical probability of random behaviour approaches zero. In other words, classical mechanics is simply a ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ of large systems. This "high energy" limit is known as the classical or correspondence limit. One can even start from an established classical model of a particular system, then attempt to guess the underlying quantum model that would give rise to the classical model in the correspondence limit.

Question dropshade.png physics ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:
In the correspondence limit of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ: Is there a preferred interpretation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ? How does the quantum description of reality, which includes elements such as the "superposition of states" and "wave function collapse", give rise to the reality we perceive?
(physics ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ)

When ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ was originally formulated, it was applied to models whose correspondence limit was non-relativistic classical mechanics. For instance, the well-known model of the quantum harmonic oscillator uses an explicitly non-relativistic expression for the kinetic energy of the oscillator, and is thus a quantum version of the classical harmonic oscillator.

Early attempts to merge ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ with special ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ involved the replacement of the Schrödinger equation with a covariant equation such as the Klein–Gordon equation or the Dirac equation. While these theories were successful in explaining many experimental results, they had certain unsatisfactory qualities stemming from their neglect of the relativistic creation and annihilation of particles. A fully relativistic quantum theory required the development of quantum field theory, which applies quantization to a field (rather than a fixed set of particles). The first complete quantum field theory, quantum electrodynamics, provides a fully quantum description of the electromagnetic interaction. The full apparatus of quantum field theory is often unnecessary for describing electrodynamic systems. A simpler approach, one that has been employed since the inception of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, is to treat charged particles as quantum mechanical objects being acted on by a classical electromagnetic field. For example, the elementary quantum model of the hydrogen atom describes the electric field of the hydrogen atom using a classical Coulomb potential. This "semi-classical" approach fails if quantum fluctuations in the electromagnetic field play an important role, such as in the emission of photons by charged particles.

Quantum field theories for the strong nuclear force and the weak nuclear force have also been developed. The quantum field theory of the strong nuclear force is called quantum chromodynamics, and describes the interactions of subnuclear particles such as quarks and gluons. The weak nuclear force and the electromagnetic force were unified, in their quantized forms, into a single quantum field theory (known as electroweak theory), by the physicists Abdus Salam, Sheldon Glashow and Steven Weinberg. These three men shared the Nobel Prize in Physics in 1979 for this work.[37]

It has proven difficult to construct quantum models of gravity, the remaining fundamental force. Semi-classical approximations are workable, and have led to predictions such as Hawking radiation. However, the formulation of a complete theory of quantum gravity is hindered by apparent incompatibilities between general ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ (the most accurate theory of gravity currently known) and some of the fundamental assumptions of quantum theory. The resolution of these incompatibilities is an area of active research, and theories such as string theory are among the possible candidates for a future theory of quantum gravity.

Classical mechanics has also been extended into the complex domain, with complex classical mechanics exhibiting behaviors similar to ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ.[38]

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ and classical physics[ਸੋਧੋ]

Predictions of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ have been verified experimentally to an extremely high degree of accuracy.[39] According to the correspondence principle between classical and ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, all objects obey the laws of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, and classical mechanics is just an approximation for large systems of objects (or a statistical ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ of a large collection of particles).[40] The laws of classical mechanics thus follow from the laws of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ as a statistical average at the limit of large systems or large quantum numbers.[41] However, chaotic systems do not have good quantum numbers, and quantum chaos studies the relationship between classical and quantum descriptions in these systems.

Quantum coherence is an essential difference between classical and quantum theories as illustrated by the Einstein–Podolsky–Rosen (EPR) paradox — an attack on a certain philosophical interpretation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ by an appeal to local realism.[42] Quantum interference involves adding together probability amplitudes, whereas classical "waves" infer that there is an adding together of intensities. For microscopic bodies, the extension of the system is much smaller than the coherence length, which gives rise to long-range entanglement and other nonlocal phenomena characteristic of quantum systems.[43] Quantum coherence is not typically evident at macroscopic scales, though an exception to this rule may occur at extremely low temperatures (i.e. approaching absolute zero) at which quantum behavior may manifest itself macroscopically.[44] This is in accordance with the following observations:

 • Many macroscopic properties of a classical system are a direct consequence of the quantum behavior of its parts. For example, the stability of bulk matter (consisting of atoms and molecules which would quickly collapse under electric forces alone), the rigidity of solids, and the mechanical, thermal, chemical, optical and magnetic properties of matter are all results of the interaction of electric charges under the rules of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ.[45]
 • While the seemingly "exotic" behavior of matter posited by ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ and ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ theory become more apparent when dealing with particles of extremely small size or velocities approaching the speed of light, the laws of classical, often considered "Newtonian", physics remain accurate in predicting the behavior of the vast majority of "large" objects (on the order of the size of large molecules or bigger) at velocities much smaller than the velocity of light.[46]

Copenhagen interpretation of quantum versus classical kinematics[ਸੋਧੋ]

A big difference between classical and ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is that they use very different kinematic descriptions.[47]

In Niels Bohr's mature view, quantum mechanical phenomena are required to be experiments, with complete descriptions of all the devices for the system, preparative, intermediary, and finally measuring. The descriptions are in macroscopic terms, expressed in ordinary language, supplemented with the concepts of classical mechanics.[48][49][50][51] The initial condition and the final condition of the system are respectively described by values in a configuration space, for example a position space, or some equivalent space such as a momentum space. ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ does not admit a completely precise description, in terms of both position and momentum, of an initial condition or "state" (in the classical sense of the word) that would support a precisely deterministic and causal prediction of a final condition.[52][53] In this sense, advocated by Bohr in his mature writings, a quantum phenomenon is a process, a passage from initial to final condition, not an instantaneous "state" in the classical sense of that word.[54][55] Thus there are two kinds of processes in ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ: stationary and transitional. For a stationary process, the initial and final condition are the same. For a transition, they are different. Obviously by definition, if only the initial condition is given, the process is not determined.[52] Given its initial condition, prediction of its final condition is possible, causally but only probabilistically, because the Schrödinger equation is deterministic for wave function evolution, but the wave function describes the system only probabilistically.[56][57]

For many experiments, it is possible to think of the initial and final conditions of the system as being a particle. In some cases it appears that there are potentially several spatially distinct pathways or trajectories by which a particle might pass from initial to final condition. It is an important feature of the quantum kinematic description that it does not permit a unique definite statement of which of those pathways is actually followed. Only the initial and final conditions are definite, and, as stated in the foregoing paragraph, they are defined only as precisely as allowed by the configuration space description or its equivalent. In every case for which a quantum kinematic description is needed, there is always a compelling reason for this restriction of kinematic precision. An example of such a reason is that for a particle to be experimentally found in a definite position, it must be held motionless; for it to be experimentally found to have a definite momentum, it must have free motion; these two are logically incompatible.[58][59]

Classical kinematics does not primarily demand experimental description of its phenomena. It allows completely precise description of an instantaneous state by a value in phase space, the Cartesian product of configuration and momentum spaces. This description simply assumes or imagines a state as a physically existing entity without concern about its experimental measurability. Such a description of an initial condition, together with Newton's laws of motion, allows a precise deterministic and causal prediction of a final condition, with a definite trajectory of passage. Hamiltonian dynamics can be used for this. Classical kinematics also allows the description of a process analogous to the initial and final condition description used by ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. Lagrangian mechanics applies to this.[60] For processes that need account to be taken of actions of a small number of Planck constants, classical kinematics is not adequate; ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is needed.

ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ and ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ[ਸੋਧੋ]

Even with the defining postulates of both Einstein's theory of general ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ and quantum theory being indisputably supported by rigorous and repeated empirical evidence, and while they do not directly contradict each other theoretically (at least with regard to their primary claims), they have proven extremely difficult to incorporate into one consistent, cohesive model.[61]

Einstein himself is well known for rejecting some of the claims of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. While clearly contributing to the field, he did not accept many of the more "philosophical consequences and interpretations" of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, such as the lack of deterministic causality. He is famously quoted as saying, in response to this aspect, "My God does not play with dice". He also had difficulty with the assertion that a single subatomic particle can occupy numerous areas of space at one time. However, he was also the first to notice some of the apparently exotic consequences of entanglement, and used them to formulate the Einstein–Podolsky–Rosen paradox in the hope of showing that ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ had unacceptable implications if taken as a complete description of physical reality. This was 1935, but in 1964 it was shown by John Bell (see Bell inequality) that - although Einstein was correct in identifying seemingly paradoxical implications of quantum mechanical nonlocality - these implications could be experimentally tested. Alain Aspect's initial experiments in 1982, and many subsequent experiments since, have definitively verified quantum entanglement.

According to the paper of J. Bell and the Copenhagen interpretation—the common interpretation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ by physicists since 1927 - and contrary to Einstein's ideas, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ was not, at the same time a "realistic" theory and a "local" theory.

The Einstein–Podolsky–Rosen paradox shows in any case that there exist experiments by which one can measure the state of one particle and instantaneously change the state of its entangled partner - although the two particles can be an arbitrary distance apart. However, this effect does not violate causality, since no transfer of information happens. Quantum entanglement forms the basis of quantum cryptography, which is used in high-security commercial applications in banking and government.

Gravity is negligible in many areas of particle physics, so that unification between general ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ and ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is not an urgent issue in those particular applications. However, the lack of a correct theory of quantum gravity is an important issue in cosmology and the search by physicists for an elegant "Theory of Everything" (TOE). Consequently, resolving the inconsistencies between both theories has been a major goal of 20th and 21st century physics. Many prominent physicists, including Stephen Hawking, have labored for many years in the attempt to discover a theory underlying everything. This TOE would combine not only the different models of subatomic physics, but also derive the four fundamental forces of nature - the strong force, electromagnetism, the weak force, and gravity - from a single force or phenomenon. While Stephen Hawking was initially a believer in the Theory of Everything, after considering Gödel's Incompleteness Theorem, he has concluded that one is not obtainable, and has stated so publicly in his lecture "Gödel and the End of Physics" (2002).[62]

Attempts at a unified field theory[ਸੋਧੋ]

The quest to unify the fundamental forces through ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is still ongoing. Quantum electrodynamics (or "quantum electromagnetism"), which is currently (in the perturbative regime at least) the most accurately tested physical theory in competition with general ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ,[63][64] has been successfully merged with the weak nuclear force into the electroweak force and work is currently being done to merge the electroweak and strong force into the electrostrong force. Current predictions state that at around 1014 GeV the three aforementioned forces are fused into a single unified field.[65] Beyond this "grand unification", it is speculated that it may be possible to merge gravity with the other three gauge symmetries, expected to occur at roughly 1019 GeV. However — and while special ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ is parsimoniously incorporated into quantum electrodynamics — the expanded general ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ, currently the best theory describing the gravitation force, has not been fully incorporated into quantum theory. One of those searching for a coherent TOE is Edward Witten, a theoretical physicist who formulated the M-theory, which is an attempt at describing the supersymmetrical based string theory. M-theory posits that our apparent 4-dimensional spacetime is, in reality, actually an 11-dimensional spacetime containing 10 spatial dimensions and 1 time dimension, although 7 of the spatial dimensions are - at lower energies - completely "compactified" (or infinitely curved) and not readily amenable to measurement or probing.

Another popular theory is Loop quantum gravity (LQG), a theory first proposed by Carlo Rovelli that describes the quantum properties of gravity. It is also a theory of quantum space and quantum time, because in general ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ the geometry of spacetime is a manifestation of gravity. LQG is an attempt to merge and adapt standard ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ and standard general ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ. The main output of the theory is a physical picture of space where space is granular. The granularity is a direct consequence of the quantization. It has the same nature of the granularity of the photons in the quantum theory of electromagnetism or the discrete levels of the energy of the atoms. But here it is space itself which is discrete. More precisely, space can be viewed as an extremely fine fabric or network "woven" of finite loops. These networks of loops are called spin networks. The evolution of a spin network over time is called a spin foam. The predicted size of this structure is the Planck length, which is approximately 1.616×10−35 m. According to theory, there is no meaning to length shorter than this (cf. Planck scale energy). Therefore, LQG predicts that not just matter, but also space itself, has an atomic structure.

Philosophical implications[ਸੋਧੋ]

Since its inception, the many counter-intuitive aspects and results of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ have provoked strong philosophical debates and many [[interpretations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ|interpretations]]. Even fundamental issues, such as Max Born's basic rules concerning probability amplitudes and probability distributions, took decades to be appreciated by society and many leading scientists. Richard Feynman once said, "I think I can safely say that nobody understands ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ."[66] According to Steven Weinberg, "There is now in my opinion no entirely satisfactory interpretation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ."[67]

The Copenhagen interpretation - due largely to the Danish theoretical physicist Niels Bohr - remains the quantum mechanical formalism that is currently most widely accepted amongst physicists, some 75 years after its enunciation. According to this interpretation, the probabilistic nature of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is not a temporary feature which will eventually be replaced by a deterministic theory, but instead must be considered a final renunciation of the classical idea of "causality." It is also believed therein that any well-defined application of the quantum mechanical formalism must always make reference to the experimental arrangement, due to the conjugate nature of evidence obtained under different experimental situations.

Albert Einstein, himself one of the founders of quantum theory, rejected the quantum theoretical doctrine that the state of a system depends on the experimental arrangement for its measurement. He held that underlying ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ there should be a theory that thoroughly and directly expresses the rule against action at a distance; in other words, he insisted on the principle of locality. He inferred that the present theory was incomplete, contrary to the Copenhagen doctrine that it is complete. He therefore produced a series of objections, the most famous of which has become known as the Einstein–Podolsky–Rosen paradox.

John Bell showed that this "EPR" paradox led to experimentally testable differences between ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ and theories that rely on added hidden variables. Experiments have been performed confirming the accuracy of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, thereby demonstrating that ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ cannot be improved upon by addition of hidden variables.[68] The Bohr-Einstein debates provide a vibrant critique of the Copenhagen Interpretation from an epistemological point of view.

The Everett many-worlds interpretation, formulated in 1956, holds that all the possibilities described by quantum theory simultaneously occur in a multiverse composed of mostly independent parallel universes.[69] This is not accomplished by introducing some "new axiom" to ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, but on the contrary, by removing the axiom of the collapse of the wave packet. All of the possible consistent states of the measured system and the measuring apparatus (including the observer) are present in a real physical - not just formally mathematical, as in other interpretations - quantum superposition. Such a superposition of consistent state combinations of different systems is called an entangled state. While the multiverse is deterministic, we perceive non-deterministic behavior governed by probabilities, because we can only observe the universe (i.e., the consistent state contribution to the aforementioned superposition) that we, as observers, inhabit. Everett's interpretation is perfectly consistent with John Bell's experiments and makes them intuitively understandable. However, according to the theory of quantum decoherence, these "parallel universes" will never be accessible to us. The inaccessibility can be understood as follows: once a measurement is done, the measured system becomes entangled with both the physicist who measured it and a huge number of other particles, some of which are photons flying away at the speed of light towards the other end of the universe. In order to prove that the wave function did not collapse, one would have to bring all these particles back and measure them again, together with the system that was originally measured. Not only is this completely impractical, but even if one could theoretically do this, it would have to destroy any evidence that the original measurement took place (including the physicist's memory). In light of these Bell tests, Cramer (1986) formulated his transactional interpretation.[70] [[Relational ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] appeared in the late 1990s as the modern derivative of the Copenhagen Interpretation.

Applications[ਸੋਧੋ]

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ has had enormous[71] success in explaining many of the features of our universe. ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is often the only tool available that can reveal the individual behaviors of the subatomic particles that make up all forms of matter (electrons, protons, neutrons, photons, and others). ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ has strongly influenced string theories, candidates for a Theory of Everything (see reductionism).

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ is also critically important for understanding how individual atoms combine covalently to form molecules. The application of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ to chemistry is known as quantum chemistry. Relativistic ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ can, in principle, mathematically describe most of chemistry. ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ can also provide quantitative insight into ionic and covalent bonding processes by explicitly showing which molecules are energetically favorable to which others and the magnitudes of the energies involved.[72] Furthermore, most of the calculations performed in modern computational chemistry rely on ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ.

A working mechanism of a resonant tunneling diode device, based on the phenomenon of quantum tunneling through potential barriers

A great deal of modern technological inventions operate at a scale where quantum effects are significant. Examples include the laser, the transistor (and thus the microchip), the electron microscope, and magnetic resonance imaging (MRI). The study of semiconductors led to the invention of the diode and the transistor, which are indispensable parts of modern electronics systems and devices.

Researchers are currently seeking robust methods of directly manipulating quantum states. Efforts are being made to more fully develop quantum cryptography, which will theoretically allow guaranteed secure transmission of information. A more distant goal is the development of quantum computers, which are expected to perform certain computational tasks exponentially faster than classical computers. Instead of using classical bits, quantum computers use qubits, which can be in superpositions of states. Another active research topic is quantum teleportation, which deals with techniques to transmit quantum information over arbitrary distances.

Quantum tunneling is vital to the operation of many devices. Even in the simple light switch, the electrons in the electric current could not penetrate the potential barrier made up of a layer of oxide without quantum tunneling. Flash memory chips found in USB drives use quantum tunneling to erase their memory cells.

While ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ primarily applies to the smaller atomic regimes of matter and energy, some systems exhibit quantum mechanical effects on a large scale. Superfluidity, the frictionless flow of a liquid at temperatures near absolute zero, is one well-known example. So is the closely related phenomenon of superconductivity, the frictionless flow of an electron gas in a conducting material (an electric current) at sufficiently low temperatures.

Quantum theory also provides accurate descriptions for many previously unexplained phenomena, such as black-body radiation and the stability of the orbitals of electrons in atoms. It has also given insight into the workings of many different biological systems, including smell receptors and protein structures.[73] Recent work on photosynthesis has provided evidence that quantum correlations play an essential role in this fundamental process of plants and many other organisms.[74] Even so, classical physics can often provide good approximations to results otherwise obtained by ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, typically in circumstances with large numbers of particles or large quantum numbers. Since classical formulas are much simpler and easier to compute than quantum formulas, classical approximations are used and preferred when the system is large enough to render the effects of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ insignificant.

Examples[ਸੋਧੋ]

Free particle[ਸੋਧੋ]

For example, consider a free particle. In ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, there is wave–particle duality, so the properties of the particle can be described as the properties of a wave. Therefore, its quantum state can be represented as a wave of arbitrary shape and extending over space as a wave function. The position and momentum of the particle are observables. The Uncertainty Principle states that both the position and the momentum cannot simultaneously be measured with complete precision. However, one can measure the position (alone) of a moving free particle, creating an eigenstate of position with a wave function that is very large (a Dirac delta) at a particular position x, and zero everywhere else. If one performs a position measurement on such a wave function, the resultant x will be obtained with 100% probability (i.e., with full certainty, or complete precision). This is called an eigenstate of position—or, stated in mathematical terms, a generalized position eigenstate (eigendistribution). If the particle is in an eigenstate of position, then its momentum is completely unknown. On the other hand, if the particle is in an eigenstate of momentum, then its position is completely unknown.[75] In an eigenstate of momentum having a plane wave form, it can be shown that the wavelength is equal to h/p, where h is Planck's constant and p is the momentum of the eigenstate.[76]

3D confined electron wave functions for each eigenstate in a Quantum Dot. Here, rectangular and triangular-shaped quantum dots are shown. Energy states in rectangular dots are more ‘s-type’ and ‘p-type’. However, in a triangular dot, the wave functions are mixed due to confinement symmetry.

Step potential[ਸੋਧੋ]

Scattering at a finite potential step of height V0, shown in green. The amplitudes and direction of left- and right-moving waves are indicated. Yellow is the incident wave, blue are reflected and transmitted waves, red does not occur. E > V0 for this figure.

The potential in this case is given by:

The solutions are superpositions of left- and right-moving waves:

where the wave vectors are related to the energy via

, and

with coefficients A and B determined from the boundary conditions and by imposing a continuous derivative on the solution.

Each term of the solution can be interpreted as an incident, reflected, or transmitted component of the wave, allowing the calculation of transmission and reflection coefficients. Notably, in contrast to classical mechanics, incident particles with energies greater than the potential step are partially reflected.

Rectangular potential barrier[ਸੋਧੋ]

This is a model for the quantum tunneling effect which plays an important role in the performance of modern technologies such as flash memory and scanning tunneling microscopy. Quantum tunneling is central to physical phenomena involved in superlattices.

Particle in a box[ਸੋਧੋ]

1-dimensional potential energy box (or infinite potential well)

The particle in a one-dimensional potential energy box is the most mathematically simple example where restraints lead to the quantization of energy levels. The box is defined as having zero potential energy everywhere inside a certain region, and infinite potential energy everywhere outside that region. For the one-dimensional case in the direction, the time-independent Schrödinger equation may be written[77]

With the differential operator defined by

the previous equation is evocative of the classic kinetic energy analogue,

with state in this case having energy coincident with the kinetic energy of the particle.

The general solutions of the Schrödinger equation for the particle in a box are

or, from Euler's formula,

The infinite potential walls of the box determine the values of C, D, and k at x = 0 and x = L where ψ must be zero. Thus, at x = 0,

and D = 0. At x = L,

in which C cannot be zero as this would conflict with the Born interpretation. Therefore, since sin(kL) = 0, kL must be an integer multiple of π,

The quantization of energy levels follows from this constraint on k, since

Finite potential well[ਸੋਧੋ]

A finite potential well is the generalization of the infinite potential well problem to potential wells having finite depth.

The finite potential well problem is mathematically more complicated than the infinite particle-in-a-box problem as the wave function is not pinned to zero at the walls of the well. Instead, the wave function must satisfy more complicated mathematical boundary conditions as it is nonzero in regions outside the well.

Harmonic oscillator[ਸੋਧੋ]

Some trajectories of a harmonic oscillator (i.e. a ball attached to a spring) in classical mechanics (A-B) and ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ (C-H). In ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, the position of the ball is represented by a wave (called the wave function), with the real part shown in blue and the imaginary part shown in red. Some of the trajectories (such as C,D,E,and F) are standing waves (or "stationary states"). Each standing-wave frequency is proportional to a possible energy level of the oscillator. This "energy quantization" does not occur in classical physics, where the oscillator can have any energy.

As in the classical case, the potential for the quantum harmonic oscillator is given by

This problem can either be treated by directly solving the Schrödinger equation, which is not trivial, or by using the more elegant "ladder method" first proposed by Paul Dirac. The eigenstates are given by

where Hn are the Hermite polynomials,

and the corresponding energy levels are

.

This is another example illustrating the quantization of energy for bound states.

See also[ਸੋਧੋ]

Notes[ਸੋਧੋ]

 1. Max Born & Emil Wolf, Principles of Optics, 1999, Cambridge University Press
 2. Mehra, J.; Rechenberg, H. (1982). The historical development of quantum theory. New York: Springer-Verlag. ISBN 0387906428. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 3. Kragh, Helge (2002). Quantum Generations: A History of Physics in the Twentieth Century. Princeton University Press. p. 58. ISBN 0-691-09552-3. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Extract of page 58
 4. Ben-Menahem, Ari (2009). Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences, Volume 1. Springer. p. 3678. ISBN 3540688315. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Extract of page 3678
 5. E Arunan (2010). "Peter Debye" (PDF). Resonance (journal). Indian Academy of Sciences. 15 (12). 
 6. Kuhn, T. S. (1978). Black-body theory and the quantum discontinuity 1894-1912. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0195023838. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 7. Kragh, Helge (1 December 2000), Max Planck: the reluctant revolutionary, PhysicsWorld.com, http://physicsworld.com/cws/article/print/373 
 8. Einstein, A. (1905). "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt" [On a heuristic point of view concerning the production and transformation of light]. Annalen der Physik. 17 (6): 132–148. Bibcode:1905AnP...322..132E. doi:10.1002/andp.19053220607.  Unknown parameter |trans_title= ignored (help) Reprinted in The collected papers of Albert Einstein, John Stachel, editor, Princeton University Press, 1989, Vol. 2, pp. 149-166, in German; see also Einstein's early work on the quantum hypothesis, ibid. pp. 134-148.
 9. van Hove, Leon (1958). "Von Neumann's contributions to [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]]" (PDF). Bulletin of the American Mathematical Society. 64: Part2:95–99. doi:10.1090/s0002-9904-1958-10206-2.  URL–wikilink conflict (help)
 10. The Feynman Lectures on Physics III 21-4 "...it was long believed that the wave function of the Schrödinger equation would never have a macroscopic representation analogous to the macroscopic representation of the amplitude for photons. On the other hand, it is now realized that the phenomena of superconductivity presents us with just this situation. accessdate=2015-11-24
 11. Richard Packard (2006) "Berkeley Experiments on Superfluid Macroscopic Quantum Effects" accessdate=2015-11-24
 12. "Quantum - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". Merriam-webster.com. Retrieved 2012-08-18. 
 13. http://mooni.fccj.org/~ethall/quantum/quant.htm
 14. "ysfine.com". ysfine.com. Retrieved 11 September 2015. 
 15. Oocities.com at the Wayback Machine (archived ਅਕਤੂਬਰ 26, 2009)[ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ]
 16. P.A.M. Dirac, The Principles of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, Clarendon Press, Oxford, 1930.
 17. D. Hilbert Lectures on Quantum Theory, 1915–1927
 18. J. von Neumann, Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, Springer, Berlin, 1932 (English translation: Mathematical Foundations of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, Princeton University Press, 1955).
 19. H.Weyl "The Theory of Groups and ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ", 1931 (original title: "Gruppentheorie und Quantenmechanik").
 20. Dirac, P.A.M. (1958). The Principles of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, 4th edition, Oxford University Press, Oxford UK, p. ix: "For this reason I have chosen the symbolic method, introducing the representatives later merely as an aid to practical calculation."
 21. Greiner, Walter; Müller, Berndt (1994). [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] Symmetries, Second edition. Springer-Verlag. p. 52. ISBN 3-540-58080-8.  URL–wikilink conflict (help)ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, Chapter 1, p. 52
 22. "Heisenberg - [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]], 1925–1927: The Uncertainty Relations". Aip.org. Retrieved 2012-08-18.  URL–wikilink conflict (help)
 23. 23.0 23.1 Greenstein, George; Zajonc, Arthur (2006). The Quantum Challenge: Modern Research on the Foundations of [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]], Second edition. Jones and Bartlett Publishers, Inc. p. 215. ISBN 0-7637-2470-X.  URL–wikilink conflict (help)ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, Chapter 8, p. 215
 24. "[Abstract] Visualization of Uncertain Particle Movement". Actapress.com. Retrieved 2012-08-18. 
 25. Hirshleifer, Jack (2001). The Dark Side of the Force: Economic Foundations of Conflict Theory. Campbridge University Press. p. 265. ISBN 0-521-80412-4. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, Chapter , p.
 26. "dict.cc dictionary :: eigen :: German-English translation". dict.cc. Retrieved 11 September 2015. 
 27. "Topics: Wave-Function Collapse". Phy.olemiss.edu. 2012-07-27. Retrieved 2012-08-18. 
 28. "Collapse of the wave-function". Farside.ph.utexas.edu. Retrieved 2012-08-18. 
 29. "Determinism and Naive Realism : philosophy". Reddit.com. 2009-06-01. Retrieved 2012-08-18. 
 30. Michael Trott. "Time-Evolution of a Wavepacket in a Square Well — Wolfram Demonstrations Project". Demonstrations.wolfram.com. Retrieved 2010-10-15. 
 31. Michael Trott. "Time Evolution of a Wavepacket In a Square Well". Demonstrations.wolfram.com. Retrieved 2010-10-15. 
 32. Mathews, Piravonu Mathews; Venkatesan, K. (1976). A Textbook of [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]]. Tata McGraw-Hill. p. 36. ISBN 0-07-096510-2.  URL–wikilink conflict (help)ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, Chapter 2, p. 36
 33. "Wave Functions and the Schrödinger Equation" (PDF). Retrieved 2010-10-15. [ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ]
 34. [1][ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ]
 35. Nancy Thorndike Greenspan, "The End of the Certain World: The Life and Science of Max Born" (Basic Books, 2005), pp. 124-8 and 285-6.
 36. http://ocw.usu.edu/physics/classical-mechanics/pdf_lectures/06.pdf
 37. "The Nobel Prize in Physics 1979". Nobel Foundation. Retrieved 2010-02-16. 
 38. Carl M. Bender, Daniel W. Hook, Karta Kooner (2009-12-31). "Complex Elliptic Pendulum". arXiv:1001.0131Freely accessible [hep-th]. 
 39. See, for example, Precision tests of QED. The relativistic refinement of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ known as quantum electrodynamics (QED) has been shown to agree with experiment to within 1 part in 108 for some atomic properties.
 40. Tipler, Paul; Llewellyn, Ralph (2008). Modern Physics (5 ed.). W. H. Freeman and Company. pp. 160–161. ISBN 978-0-7167-7550-8. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 41. "[[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] course iwhatisquantummechanics". Scribd.com. 2008-09-14. Retrieved 2012-08-18.  URL–wikilink conflict (help)
 42. A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Phys. Rev. 47 777 (1935). [2]
 43. [http://philsci-archive.pitt.edu/2328/1/handbook.pdf "Between classical and quantum�"] (PDF). Retrieved 2012-08-19.  replacement character in |title= at position 30 (help)
 44. (see macroscopic quantum phenomena, Bose–Einstein condensate, and Quantum machine)
 45. "Atomic Properties". Academic.brooklyn.cuny.edu. Retrieved 2012-08-18. 
 46. http://assets.cambridge.org/97805218/29526/excerpt/9780521829526_excerpt.pdf
 47. Born, M., Heisenberg, W., Jordan, P. (1926). Z. Phys. 35: 557–615. Translated as 'On ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ II', pp. 321–385 in Van der Waerden, B.L. (1967), Sources of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, North-Holland, Amsterdam, "The basic difference between the theory proposed here and that used hitherto ... lies in the characteristic kinematics ...", p. 385.
 48. Dirac, P.A.M. (1930/1958). The Principles of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, fourth edition, Oxford University Press, Oxford UK, p. 5: "A question about what will happen to a particular photon under certain conditions is not really very precise. To make it precise one must imagine some experiment performed having a bearing on the question, and enquire what will be the result of the experiment. Only questions about the results of experiments have a real significance and it is only such questions that theoretical physics has to consider."
 49. Bohr, N. (1939). The Causality Problem in Atomic Physics, in New Theories in Physics, Conference organized in collaboration with the International Union of Physics and the Polish Intellectual Co-operation Committee, Warsaw, May 30th – June 3rd 1938, International Institute of Intellectual Co-operation, Paris, 1939, pp. 11–30, reprinted in Niels Bohr, Collected Works, volume 7 (1933 – 1958) edited by J. Kalckar, Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-89892-1, pp. 303–322. "The essential lesson of the analysis of measurements in quantum theory is thus the emphasis on the necessity, in the account of the phenomena, of taking the whole experimental arrangement into consideration, in complete conformity with the fact that all unambiguous interpretation of the quantum mechanical formalism involves the fixation of the external conditions, defining the initial state of the atomic system and the character of the possible predictions as regards subsequent observable properties of that system. Any measurement in quantum theory can in fact only refer either to a fixation of the initial state or to the test of such predictions, and it is first the combination of both kinds which constitutes a well-defined phenomenon."
 50. Bohr, N. (1948). On the notions of complementarity and causality, Dialectica 2: 312–319. "As a more appropriate way of expression, one may advocate limitation of the use of the word phenomenon to refer to observations obtained under specified circumstances, including an account of the whole experiment."
 51. Ludwig, G. (1987). An Axiomatic Basis for ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, volume 2, ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ and Macrosystems, translated by K. Just, Springer, Berlin, ISBN 978-3-642-71899-1, Chapter XIII, Special Structures in Preparation and Registration Devices, §1, Measurement chains, p. 132.
 52. 52.0 52.1 Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, Z. Phys. 43: 172–198. Translation as 'The actual content of quantum theoretical kinematics and mechanics' here, "But in the rigorous formulation of the law of causality, — "If we know the present precisely, we can calculate the future" — it is not the conclusion that is faulty, but the premise."
 53. Green, H.S. (1965). Matrix Mechanics, with a foreword by Max Born, P. Noordhoff Ltd, Groningen. "It is not possible, therefore, to provide 'initial conditions' for the prediction of the behaviour of atomic systems, in the way contemplated by classical physics. This is accepted by quantum theory, not merely as an experimental difficulty, but as a fundamental law of nature", p. 32.
 54. Rosenfeld, L. (1957). Misunderstandings about the foundations of quantum theory, pp. 41–45 in Observation and Interpretation, edited by S. Körner, Butterworths, London. "A phenomenon is therefore a process (endowed with the characteristic quantal wholeness) involving a definite type of interaction between the system and the apparatus."
 55. Dirac, P.A.M. (1973). Development of the physicist's conception of nature, pp. 1–55 in The Physicist's Conception of Nature, edited by J. Mehra, D. Reidel, Dordrecht, ISBN 90-277-0345-0, p. 5: "That led Heisenberg to his really masterful step forward, resulting in the new ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. His idea was to build up a theory entirely in terms of quantities referring to two states."
 56. Born, M. (1927). Physical aspects of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, Nature 119: 354–357, "These probabilities are thus dynamically determined. But what the system actually does is not determined ..."
 57. Messiah, A. (1961). ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, volume 1, translated by G.M. Temmer from the French Mécanique Quantique, North-Holland, Amsterdam, p. 157.
 58. Bohr, N. (1928). The Quantum postulate and the recent development of atomic theory, Nature 121: 580–590.
 59. Heisenberg, W. (1930). The Physical Principles of the Quantum Theory, translated by C. Eckart and F.C. Hoyt, University of Chicago Press.
 60. Goldstein, H. (1950). Classical Mechanics, Addison-Wesley, ISBN 0-201-02510-8.
 61. "There is as yet no logically consistent and complete relativistic quantum field theory.", p. 4.  — V. B. Berestetskii, E. M. Lifshitz, L P Pitaevskii (1971). J. B. Sykes, J. S. Bell (translators). Relativistic Quantum Theory 4, part I. Course of Theoretical Physics (Landau and Lifshitz) ISBN 0-08-016025-5
 62. "Stephen Hawking; Gödel and the end of physics". cam.ac.uk. Retrieved 11 September 2015. 
 63. "The Nature of Space and Time". google.com. Retrieved 11 September 2015. 
 64. Tatsumi Aoyama, Masashi Hayakawa, Toichiro Kinoshita, Makiko Nio (2012). "Tenth-Order QED Contribution to the Electron g-2 and an Improved Value of the Fine Structure Constant". Physical Review Letters. 109 (11): 111807. Bibcode:2012PhRvL.109k1807A. arXiv:1205.5368v2Freely accessible. doi:10.1103/PhysRevLett.109.111807. 
 65. Parker, B. (1993). Overcoming some of the problems. pp. 259–279. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 66. The Character of Physical Law (1965) Ch. 6; also quoted in The New Quantum Universe (2003), by Tony Hey and Patrick Walters
 67. Weinberg, S. "Collapse of the State Vector", Phys. Rev. A 85, 062116 (2012).
 68. "Action at a Distance in [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] (Stanford Encyclopedia of Philosophy)". Plato.stanford.edu. 2007-01-26. Retrieved 2012-08-18.  URL–wikilink conflict (help)
 69. "Everett's Relative-State Formulation of [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] (Stanford Encyclopedia of Philosophy)". Plato.stanford.edu. Retrieved 2012-08-18.  URL–wikilink conflict (help)
 70. The Transactional Interpretation of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ by John Cramer. Reviews of Modern Physics 58, 647-688, July (1986)
 71. See, for example, the Feynman Lectures on Physics for some of the technological applications which use ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ, e.g., transistors (vol III, pp. 14-11 ff), integrated circuits, which are follow-on technology in solid-state physics (vol II, pp. 8-6), and lasers (vol III, pp. 9-13).
 72. Introduction to [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] with Applications to Chemistry - Linus Pauling, E. Bright Wilson. 1985-03-01. ISBN 9780486648712. Retrieved 2012-08-18.  URL–wikilink conflict (help)ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 73. Anderson, Mark (2009-01-13). "Is [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] Controlling Your Thoughts? | Subatomic Particles". DISCOVER Magazine. Retrieved 2012-08-18.  URL–wikilink conflict (help)
 74. "[[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]] boosts photosynthesis". physicsworld.com. Retrieved 2010-10-23.  URL–wikilink conflict (help)
 75. Davies, P. C. W.; Betts, David S. (1984). [[ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ]], Second edition. Chapman and Hall. p. 79. ISBN 0-7487-4446-0.  URL–wikilink conflict (help)ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, Chapter 6, p. 79
 76. Baofu, Peter (2007-12-31). The Future of Complexity: Conceiving a Better Way to Understand Order and Chaos. ISBN 9789812708991. Retrieved 2012-08-18. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 77. Derivation of particle in a box, chemistry.tidalswan.com

References[ਸੋਧੋ]

The following titles, all by working physicists, attempt to communicate quantum theory to lay people, using a minimum of technical apparatus.

More technical:

Further reading[ਸੋਧੋ]

 • Bernstein, Jeremy (2009). Quantum Leaps. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03541-6. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 • Bohm, David (1989). Quantum Theory. Dover Publications. ISBN 0-486-65969-0. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 • Eisberg, Robert; Resnick, Robert (1985). ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles (2nd ed.). Wiley. ISBN 0-471-87373-X. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 • Liboff, Richard L. (2002). Introductory ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. Addison-Wesley. ISBN 0-8053-8714-5. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 • Merzbacher, Eugen (1998). ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. Wiley, John & Sons, Inc. ISBN 0-471-88702-1. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 • Sakurai, J. J. (1994). Modern ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. Addison Wesley. ISBN 0-201-53929-2. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 • Shankar, R. (1994). Principles of ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ. Springer. ISBN 0-306-44790-8. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 • Stone, A. Douglas (2013). Einstein and the Quantum. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13968-5. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ
 • Martinus J. G. Veltman, 2003 Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics.
 • Shushi, Tomer (2014). The Influence of Particle Interactions on the Existence of Quantum Particles Properties (PDF). Haifa, Israel: Journal of Physical Science and Application. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ

External links[ਸੋਧੋ]

Course material
FAQs
Media
Philosophy

{{ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ topics}}

[[Category:ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ| ]]