ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰੋ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਸੰਪਾਦਨ, ਪੰਨਾ ਮੂਵ, ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪੰਨੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੋਡ (ਵਿਕੀਟੈਕਸਟ) ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੈਡਲੌਕ ਆਈਕਨ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ 2.1 ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ 2.1.1 ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 2.2 ਬਕਾਇਆ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ 2.2.1 ਬਕਾਇਆ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ 2.3 ਸਿਰਜਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨਮਕੀਨ) 2.4 ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਲਾਓ 2.5 ਅੱਪਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ 2.6 ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2.6.1 ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ 2.6.2 ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2.6.3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ 2.7 ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ 2.8 ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2.8.1 ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਵਾਦ 2.8.2 "ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ" ਸਮੀਖਿਆ 2.8.3 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਮ ਫਾਈਲ ਨਾਮ 2.9 ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 2.10 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 2.11 ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ 3 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ 3.1 ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ 3.1.1 ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਨੇਮਸਪੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ 3.2 ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ 3.3 ਬਕਾਇਆ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 2 4 ਨਾਮ-ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 4.1 ਲੇਖ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ 4.2 ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ 4.2.1 ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ 4.3 ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੰਨੇ 4.3.1 ਮਰੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾ 4.4 ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 4.5 ਸੈਂਡਬੌਕਸ 5 ਉਪਲਬਧ ਟੈਂਪਲੇਟਸ 6 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 7 ਨੋਟਸ ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:NO-PREEMPT WP:PREEMPTIVE ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਘਨ, ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:PPLIST ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਸੰਪਾਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਨੇ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਇੱਕ) ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ "ਸਾਲਟਿੰਗ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਅੱਪਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਰਣਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪਾਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ)। ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ) ਲਈ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੌਗਇਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਅਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30/500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਅਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਸੰਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੌਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸੈੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ) ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਨ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ, ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਪੰਨਾ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ), ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰੀਮੇਡੀਜ਼, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਨਾਮ-ਸਪੇਸ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ) ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮਿਆਦ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ:ਲੌਗ/ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਫ ਗਾਈਡ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP: SEMI WP:ਸਿਲਵਰਲਾਕ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (IP ਪਤੇ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਖਾਤੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਹਨ)। ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਕਪੁਪਟ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ. ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲੰਬਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫਰਮਾ:ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਪੰਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ/ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ)। ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ (ਵੈਧ) ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਨ:

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਦੇ ਅਧੀਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਨ ਵਾਰਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੈ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ IP ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ IP ਹੌਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਖ ਚਰਚਾ ਪੰਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਇੱਕ ਗੈਰ-ਆਈਕੋਨਫਾਈਡ ਪੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ, IP ਪਤਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ-ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਫੀਚਰਡ ਲੇਖ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:PCPP WP:Whitelock ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੰਬਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ (IP ਐਡਰੈੱਸ) ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬਦਲਾਅ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। . ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੰਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਣ।

ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਠਕ ਜੋ ਲੌਗ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ) ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਲੌਗ-ਇਨ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ "ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੇਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਪੰਨੇ ਦਾ t ਸੰਸਕਰਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੌਗਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਸੰਪਾਦਕ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਨਾ-ਲੌਗ-ਇਨ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।) ਜੇਕਰ ਸੰਪਾਦਕ ਲੌਗਇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਸੰਪਾਦਕ ਲੌਗਇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਦਲਾਅ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ... ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣ-ਸਮੀਖਿਆ ਬਕਾਇਆ ਸੰਪਾਦਨ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣ-ਸਮੀਖਿਆ ਬਕਾਇਆ ਸੰਪਾਦਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ (ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਦਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਘਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਾਂਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨਮਕੀਨ) ਨੀਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP: ਲੂਣ WP: SKYBLUELOCK ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਸ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਪਾਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼:ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਰਲੇਖਾਂ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ) 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਭਵ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਬਸਟ੍ਰਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਚਨਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਸਾਲਟਡ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲੂਟਿਡ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਪੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ# ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ-ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੰਸਕਰਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਧਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਆਟੋ-ਪੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ-ਪੁਸ਼ਟੀ,[1] ਜਾਂ ਪੂਰਾ। ACPERM ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮੇਨਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰਧ-ਰਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਨਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਚਨਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਉਪਭੋਗਤਾ (ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਕਪੁੱਪੇਟ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿਲਾਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:MOVP WP: ਗ੍ਰੀਨਲੌਕ ਮੂਵ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨਿਆਂ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਪੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਨਾ-ਮੂਵ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਨੇ ਇੱਕ ਪੰਨਾ-ਨਾਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ "ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ" ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੇਖ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ ਵੀ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਵ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਸੰਪਾਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਾਦਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੂਵ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੂਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੂਵ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਵ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲ ਮੂਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਪਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਮਨੀ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:UPLOAD-P WP: ਜਾਮਨੀਲਾਕ ਅੱਪਲੋਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਲੋਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਈਲ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਲੋਡ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕਲਿਊਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫ਼ਾਈਲ:Map.png) ਪੂਰੀ ਸੰਪਾਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਟਾ ਗਾਈਡ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੀਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:ECP WP:BLUElock ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30/500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹੁੰਚ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਘਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸੰਪਾਦਨ ਯੁੱਧ, ਆਦਿ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।[2] ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਧ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ/ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ; ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)। ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[1] ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਆਪਕ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਹੋਵੇਗੀ।[3]

ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ "ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ਇੱਕ ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਨਰਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ "30/500 ਪਾਬੰਦੀ" ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:[4]

ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟਕਰਾਅ (WP:ARBPIA4[5]—ArbCom ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ,[4] ਮਈ 2015 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (1933-1945) ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (WP:APL—ArbCom ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, [4] ਮਈ 2020 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨੀ ਯੁੱਧ (WP:GS/RUSUKR—ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ)[6] ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਕਰਾਅ (ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਭਾਈਚਾਰਕ 30/500 ਪਾਬੰਦੀ,[7] ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਬਕਾਮ ਅਖਤਿਆਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ[8]) ਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਟ AN ਦੇ ਉਪ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।[9] ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੌਗ 'ਤੇ ਲੌਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 30/500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ 4010 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫਰਮਾ:Edit extensed-protected ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ ਲਈ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਲਾਬੀ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:TPROT WP:ਪਿੰਕਲੌਕ ਟੈਂਪਲੇਟ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੰਪਾਦਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾਮ-ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ[10] ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕਲੂਜ਼ਨ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੰਪਾਦਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ - ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆਮ ਸੰਪਾਦਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਸੰਪਾਦਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਫਰਮਾ:ਸੰਪਾਦਨ ਟੈਮਪਲੇਟ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਮਪਲੇਟ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:ਪੂਰੀ WP: ਗੋਲਡਲਾਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ਉੱਤੇ) ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ-ਬਾਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਫਰਮਾ:ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ।

ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਸਥਿਰ ਸੰਸਕਰਣ "WP:PREFER" ਇੱਥੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਵਿਵਾਦ § ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਗਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਣ-ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਣ ਪੰਨਾ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਸੰਪਾਦਨ ਯੁੱਧ. ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP: ਤਰਜੀਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਜਾਂ ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਵਰੇਜ। ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਥਿਰ, ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਸੰਪਾਦਨ-ਯੁੱਧ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਪਾਦਨ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ" ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:PPDRV ਜੇਕਰ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾ:ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਨ. ਪੰਨੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਰ ਪੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਮ ਫਾਈਲ ਨਾਮ ਆਮ ਫਾਈਲ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ File:Photo.jpg, File:Example.jpg, File:Map.jpg, ਅਤੇ File:Sound.wav ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, File:Map.jpg ਅਤੇ File:Sound.wav ਨਮਕੀਨ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਰਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:PPINDEF WP:INTPROT WP: ਰੈੱਡਲਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ:

ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਨਾਮ-ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨ, ਜੋ ਸਾਈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ-ਵਿਆਪਕ CSS ਅਤੇ JavaScript ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MediaWiki:common.js ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ CSS ਅਤੇ JavaScript ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ User:Example/monobook.css ਅਤੇ User:Example/cologneblue.js ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਨਹੀਂ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ JSON ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ User:Example/data.json ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ, ਇੰਟਰਫੇਸ, ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਹਾਰਡ-ਕੋਡਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ):

ਉਹ ਪੰਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ। ਉਹ ਪੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਬੇਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਪੀ। ਉਹ ਪੰਨੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ {{[[Template:{{{1}}}|{{{1}}}]]}} ਜਾਂ ਫਰਮਾ:Citatiਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਟੈਮਪਲੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇਖੋ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ WP:WMF-PRO WP: ਬਲੈਕਲਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Meta-Wiki:Office actions#Foundation ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਉੱਨਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।[11]

ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ "WP:CASCADE" ਇੱਥੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ:ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਕੈਸਕੇਡ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਡਬਲਯੂਪੀ: ਕੈਸਕੇਡ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.: ਟਰਕੀਓਜ਼ਲੋਕ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਮਪਲੇਟਸ, ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਮਨਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕੀ ਦੀ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਨਜ਼ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ)। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ KrinkleBot ਕੈਸਕੇਡ-ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਕੱਲ੍ਹ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਕਾਮਨਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਮਨਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਘਟਕ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ) 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਮਪਲੇਟ:ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ/ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।) ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ:

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਕਫਲੋ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਬੱਗ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ। ਤਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Phabricator:T20483 ਵੇਖੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਮੌਡਿਊਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ