ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੀਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦੇਖੋ ਲਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਓਹ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਬੰਧਕ