ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ make and remove global blocks ਲਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।