ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜੇ

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ 15:27, 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

Bitmap images

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/gif.gif27 (1.91%)11,21,673 bytes (1.07 MB; 0.414%)
image/png.png, .apng275 (19.4%)3,33,72,043 bytes (31.83 MB; 12.3%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1,082 (76.4%)22,48,61,575 bytes (214.44 MB; 82.9%)

Total file size for this section: 25,93,55,291 bytes (247.34 MB; 95.7%).

Drawings (vector images)

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/svg+xml.svg23 (1.62%)34,70,714 bytes (3.31 MB; 1.28%)

Total file size for this section: 34,70,714 bytes (3.31 MB; 1.28%).

ਆਡੀਓ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus2 (0.141%)13,21,043 bytes (1.26 MB; 0.487%)

Total file size for this section: 13,21,043 bytes (1.26 MB; 0.487%).

ਦਫ਼ਤਰ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/pdf.pdf7 (0.494%)69,60,576 bytes (6.64 MB; 2.57%)

Total file size for this section: 69,60,576 bytes (6.64 MB; 2.57%).

ਸਾਰੀਆੰ ਫਾਈਲਾੰ

Total file size for all files: 27,11,07,624 bytes (258.55 MB).