ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜੇ

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ 14:57, 19 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

Bitmap images

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/gif.gif27 (1.95%)11,21,673 bytes (1.07 MB; 0.441%)
image/png.png, .apng272 (19.6%)2,99,47,866 bytes (28.56 MB; 11.8%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1,055 (76.2%)21,31,76,630 bytes (203.3 MB; 83.9%)

Total file size for this section: 24,42,46,169 bytes (232.93 MB; 96.1%).

Drawings (vector images)

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/svg+xml.svg23 (1.66%)34,70,714 bytes (3.31 MB; 1.37%)

Total file size for this section: 34,70,714 bytes (3.31 MB; 1.37%).

ਆਡੀਓ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus2 (0.144%)13,21,043 bytes (1.26 MB; 0.52%)

Total file size for this section: 13,21,043 bytes (1.26 MB; 0.52%).

ਦਫ਼ਤਰ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/pdf.pdf6 (0.433%)50,36,158 bytes (4.8 MB; 1.98%)

Total file size for this section: 50,36,158 bytes (4.8 MB; 1.98%).

ਸਾਰੀਆੰ ਫਾਈਲਾੰ

Total file size for all files: 25,40,74,084 bytes (242.3 MB).