ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜੇ

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ 15:20, 13 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

Bitmap images

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/gif.gif27 (1.92%)11,21,673 bytes (1.07 MB; 0.418%)
image/png.png, .apng275 (19.5%)3,33,72,043 bytes (31.83 MB; 12.4%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1,074 (76.3%)22,40,22,224 bytes (213.64 MB; 83.5%)

Total file size for this section: 25,85,15,940 bytes (246.54 MB; 96.3%).

Drawings (vector images)

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/svg+xml.svg23 (1.63%)34,70,714 bytes (3.31 MB; 1.29%)

Total file size for this section: 34,70,714 bytes (3.31 MB; 1.29%).

ਆਡੀਓ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus2 (0.142%)13,21,043 bytes (1.26 MB; 0.492%)

Total file size for this section: 13,21,043 bytes (1.26 MB; 0.492%).

ਦਫ਼ਤਰ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/pdf.pdf6 (0.426%)50,36,158 bytes (4.8 MB; 1.88%)

Total file size for this section: 50,36,158 bytes (4.8 MB; 1.88%).

ਸਾਰੀਆੰ ਫਾਈਲਾੰ

Total file size for all files: 26,83,43,855 bytes (255.91 MB).