ਕਾਟਲ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਕਾਟਲ(ਅੰਗਰੇਜ਼ੇ: Katal ਯਾ Katil)ਸੋਰਿਆ ਵੰਸ਼ੇਰਾਜਪੋਤ ਕ਼ੋਮ ਦੀ ਏਕ ਸ਼ਾਖ਼ ਹੇ.

ਤਾਅਰਫ਼[ਸੋਧੋ]

ਕਾਟਲ ਕ਼ੋਮ ਭਾਰਤ ਤੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਚ ਮੋਜੋਦ ਪੰਜਾਬ( ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਅਲਾਕ਼ਿਆਂ ਵਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੇ. ਅਸ ਕ਼ਬੇਲੇ ਦੇ 360 ਗਾؤੰ ਆਬਾਦ ਨੇਂ, ਜਨਨਾਂ ਵਚ 100 ਦੇ ਕ਼ਰੇਬ ਜ਼ਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇਗਰਦਾਸ ਪੋਰ ਵਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ. ਤੇਜਮੋਂ ਵਚ ਏਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਯਾਦਦਹਾਨਿਆਂ ਮੋਜੋਦ ਨੇਂ. ਏਹ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੋਸੋਰਿਆ ਵੰਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇਂ. ਏਹ ਲੋਗ ਖੋਖਰੇਖੋਖਰੋਂ ਵਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਮਜ਼ਾਹਬ[ਸੋਧੋ]

ਮਗ਼ਲ ਸ਼ਹੰਸ਼ਾਹ ਓਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੋਰ ਵਚ ਕਾਟਲ,ਰਾؤ ,ਬਲੇਲ,ਮਾਲ,ਨਹਾਲਹ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਗ ਅਸਲਾਮ ਵਚ ਮੰਤਕ਼ਲ ਹੋ ਗਏ. ਤੇਤਹਸੇਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਟਲ ਮਸਲਮਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਜਮੋਂ ਤੇਹੰਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਟਲ ਹੰਦੋ ਨੇਂ.

ਮਖ਼ਤਲਫ਼ ਰਵਾਇਆਤ ਕਾਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚ[ਸੋਧੋ]

1 - ਰਵਏਤ ਵਚ ਹੇ ਕਾ ਰਾਜਾ ਤੇੜੋ, ਕਰਨ, ਸੋਮਪਾਲ, ਬਰਸ਼ਪਤ, ਅਵੇਗੇਧੇਤਾ, ਦੇਧਦਤਾ, ਮਹੰਹਤਾ, ਬੇਸ ਪਾਲ, ਰਤਨ ਪਾਲ, ਅਟਰ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਸਰਾਨੋ, ਰਾਜਾ ਸੰਤੇਲ,ਰਾਜਾ ਕੇਰਟ, ਰਾਜਾ ਕੋੜ, ਰਾਜਾ ਚਤ, ਰਾਜਾ ਗੋਰਾ, ਰਾਜਾ ਭਰਤ, ਰਾਜਾ ਬਲ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਾ ਤੇ ਅਸ ਕਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਜੇਸਰਥ. ਏਹਨਾਂ ਨੋਖ਼ੇਰੀ ਪੋਰ ਤੋਂਗ਼ਜ਼ਨੇੇਗ਼ਜ਼ੰਹ ਦੇ ਮਹਮਦ ਨੇ ਕਡ ਕੇਜਮੋਂ ਵਚ ਮੰਗਲਾ ਦੇਵੇ ਦੇ ਮਕ਼ਾਮ ਤੇ ਵਸਾਇਆ. ਏਹਨਾਂ ਵਚੋਂ ਏਕ ਰਾਜਾ ਕੇਰਟ ਦੀ ਓਲਾਦ ਸਾਮਬਾ ਗਾؤੰ ਦੇ ਕ਼ਰੇਬ ਜੰਗਲ ਵਚ ਡਕੇਤੀ ਕਰਨ ਲਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇਸਾਮਬਾ ਗਾؤੰ ਦੀ ਏਕ ਲੜਕੀ ਨੋ ਅਗ਼ਵਾء ਕਰ ਲਿਆ. ਅਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੋਤਹਸੇਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਹਤ ਵਡੇ ਰਕ਼ਬੇ ਤੇ ਫੇਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੇਨ ਦੇ ਦਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਕੇਤਾ ਤੇ ਅਸ ਜਗਾ ਨੋ ਕਾਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੋ ਆਜ ਕਲ ਕਾਟਲ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ.

2 - ਰਵਏਤ ਵਚ ਹੇ ਕਾਮਗ਼ਲ ਰਾਜੇਮਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦੋਰ ਵਚ ਰਾਜਪੋਤੇਰਾਜਪੋਤਾਂ ਦਾ ਏਕ ਰਾਜਾ ਹੀ ਜਹਨੋਂਮਗ਼ਲ ਰਾਜੇਮਗ਼ਲਾਂ ਤੋ ਸ਼ਕਸਤ ਹੋਈ ਤੇਮਗ਼ਲ ਰਾਜੇਮਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਓਹਨੋਂ ਓਹਦੇ ਅਲਾਕ਼ੇ ਵਚੋਂ ਨਕਾਲ ਕੇਜਮੋਂ ਦੇ ਅਲਾਕ਼ੇ ਵਚ ਵਸਾਇਆ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਨਾਂ ਵਚ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੇਜਮੋਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੀ. ਅਸ ਰਾਜਾ ਨੋ ਕਹਿਆ ਗਿਆ ਕਾ ਸਬਹ ਤੋ ਲੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਤੋਂ ਅਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਤਨੇ ਅਲਾਕ਼ੇ ਨੋ ਤਾ ਕਰ ਲਵੇਂ ਗਾ ਅਤਨਾ ਅਲਾਕ਼ਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਤਾ ਜਾਈਗਾ. ਅਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਏਸਾ ਹੀ ਕੇਤਾ ਤੇ ਜੋ ਅਲਾਕ਼ਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੇਤਾ ਅਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਟਲ ਰਖ ਦਤਾ ਜੋਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਟਲੀ ਜਸਦੇ ਮਾਨੀ ਬਿਆਬਾਨ ਅਲਾਕ਼ਾ ਦੇ ਨੇ ਰਖ ਦਤਾ. ਆਜ ਕਲ ਅਸ ਰਾਜਾ ਦਿਆ ਨਸਲਾਂ ਜੋ ਅਸ ਅਲਾਕ਼ੇ ਵਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਪਕਾਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇਂ.

ਹੋਰ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਗਠ: ਜਟ

ਗਠ: ਬਰਸਗ਼ੇਰ ਗਠ: ਲੋਕ ਗਠ: ਹੰਦਸਤਾਂ ਗਠ: ਪਾਕਸਤਾਂ ਗਠ: ਪੰਜਾਬ ਗਠ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ਼ਬੇਲੇ