ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਰਣਕਰਮ (ਸਪਕਟਰਮ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਣਕਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਵਰਣਕਰਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ O, B, A, F, G, K ਅਤੇ M ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ -

  • O (ਓ) - ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਤਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • B (ਬੀ) - ਇਹ ਨੀਲੇ - ਸਫੇਦ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • A (ਏ) - ਇਹ ਸਫੇਦ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • F (ਏਫ) - ਇਹ ਪਿੱਲੇ - ਸਫੇਦ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • G (ਜੀ) - ਇਹ ਪਿੱਲੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • K (ਦੇ) - ਇਹ ਨਾਰੰਗੀ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • M (ਏਮ) - ਇਹ ਲਾਲ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਣੀਕਰਣ ਲਈ ਇਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਰ ਵਲੋਂ ਨੌਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ A5 ਦਾ ਸਥਾਨ A0 ਅਤੇ F0 ਦੇ ਠੀਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ I, II, III, IV ਜਾਂ V ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। .ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਮਹਾਦਾਨਵ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ I ਦਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। III ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਦਾਨਵ ਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ V ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੌਣਾ ਤਾਰਾ ਹੈ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਨੁਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। .ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ G2V ਹੈ, ਯਾਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਬੌਣਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ 2 ਕਦਮ ਨਾਰੰਗੀ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A1V ਹੈ।