ਫਰਮਾ:Done/See also

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
This list:

Inline icon templates by shape and color[ਸੋਧੋ]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
 ਹੱਲ ਕੀਤਾ {{Resolved mark large}}
ਫਰਮਾ:Implemented {{Implemented}}
ਫਰਮਾ:PImplemented {{PImplemented}}
 ਹੱਲ ਕੀਤਾ {{Resolved mark}}
ਫਰਮਾ:Accepted {{Accepted}}
ਫਰਮਾ:Agree {{Agree}}
ਫਰਮਾ:Approved {{Approved}}
ਫਰਮਾ:Checked2 {{Checked2}}
ਫਰਮਾ:Verified {{Verified}}
ਫਰਮਾ:Conditional yes {{Conditional yes}}
ਫਰਮਾ:Confirmed {{Confirmed}}
ਫਰਮਾ:Confirmed-nc {{Confirmed-nc}}
ਫਰਮਾ:Tallyho {{Tallyho}}
YesY {{Tick}}
ਫਰਮਾ:Helped {{Helped}}
ਕਰ ਦਿੱਤਾ {{Done}}
ਫਰਮਾ:DoneU {{DoneU|Example}}
ਫਰਮਾ:Edited2 {{Edited2}}
ਫਰਮਾ:Donetask {{Donetask}}
ਫਰਮਾ:Unprod {{Unprod}}
ਫਰਮਾ:Autp {{Autp}}
ਫਰਮਾ:Responded {{Responded}}
ਫਰਮਾ:Sure {{Sure}}
ਫਰਮਾ:Merge done {{Merge done}}
ਫਰਮਾ:Marked {{Marked}}
ਫਰਮਾ:Pass {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
 ਹਾਂ {{Yes check}}
ਫਰਮਾ:Y& {{Y&}}
ਫਰਮਾ:Yeac {{Yeac}}
ਫਰਮਾ:Yeag {{Yeag}}
Cross marks
☒N {{Xmark}}
ਫਰਮਾ:Expired {{Expired}}
ਫਰਮਾ:Deleted {{Deleted}}
ਫਰਮਾ:Not done {{Not done}}
ਫਰਮਾ:Not done empty request {{Not done empty request}}
ਫਰਮਾ:Not done unclear {{Not done unclear}}
ਫਰਮਾ:Not done not likely {{Not done not likely}}
ਫਰਮਾ:Stale-small {{Stale-small}}
ਫਰਮਾ:Smallrejected {{Smallrejected}}
ਫਰਮਾ:X mark {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
 ਨਹੀਂ {{No mark}}
ਫਰਮਾ:Not done-t {{Not done-t}}
 Fail {{Fail}}
ਫਰਮਾ:N& {{N&}}
ਫਰਮਾ:X mark-n {{X mark-n}}
ਫਰਮਾ:Xed box {{Xed box}}
ਫਰਮਾ:Cancelled {{Cancelled}}
ਫਰਮਾ:Deleted-image {{Deleted-image}}
ਫਰਮਾ:Already declined {{Already declined}}
ਫਰਮਾ:Opblocked {{Opblocked}}
ਫਰਮਾ:User-blocked {{User-blocked}}
ਫਰਮਾ:Notabug {{Notabug}}
ਫਰਮਾ:Notfixed {{Notfixed}}
ਫਰਮਾ:Won't fix {{Won't fix}}
ਫਰਮਾ:Withdraw {{Withdraw}}
ਫਰਮਾ:Nojoy {{Nojoy}}
ਫਰਮਾ:Unrelated {{Unrelated}}
ਫਰਮਾ:Off-topic talk {{Off-topic talk}}
ਫਰਮਾ:Nayc {{Nayc}}
ਫਰਮਾ:Nayg {{Nayg}}
Black check marks
ਫਰਮਾ:Already done {{Already done}}
ਫਰਮਾ:Resolved1 {{Resolved1}}
ਫਰਮਾ:Check mark-n {{Check mark-n}}
ਫਰਮਾ:Checked {{Checked}}
ਫਰਮਾ:Checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
ਫਰਮਾ:Yellow tick {{Yellow tick}}
ਫਰਮਾ:Half done {{Half done}}
ਫਰਮਾ:Partly done {{Partly done}}
Blue check marks
ਫਰਮਾ:Semi-done {{Semi-done}}
ਫਰਮਾ:Fixed {{Fixed}}
ਫਰਮਾ:FixedU {{FixedU}}
ਫਰਮਾ:Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
ਫਰਮਾ:Bug pending {{Bug pending}}
ਫਰਮਾ:Bug resolved {{Bug resolved}}
ਫਰਮਾ:Blockedandtagged {{Blockedandtagged}}
ਫਰਮਾ:Blockedwithouttags {{Blockedwithouttags}}
ਫਰਮਾ:Socks tagged {{Socks tagged}}
ਫਰਮਾ:No tags {{No tags}}
ਫਰਮਾ:Ipbedone {{Ipbedone}}
ਫਰਮਾ:IPblock {{IPblock}}
ਫਰਮਾ:Pblock {{Pblock}}
ਫਰਮਾ:Psblock {{Psblock}}
ਫਰਮਾ:Rblock {{Rblock}}
ਫਰਮਾ:Action and close {{Action and close}}
ਫਰਮਾ:Blockedtaggedclosing {{Blockedtaggedclosing}}
Minus sign
ਫਰਮਾ:Close {{Close}}
ਫਰਮਾ:Denied {{Denied}}
ਫਰਮਾ:Disagree {{Disagree}}
ਫਰਮਾ:Unapproved {{Unapproved}}
ਫਰਮਾ:NotBug {{NotBug}}
ਫਰਮਾ:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
ਫਰਮਾ:Invalid {{Invalid}}
ਫਰਮਾ:Declined {{Declined}}
ਫਰਮਾ:No action {{No action}}
ਫਰਮਾ:Nocomment {{Nocomment}}
ਫਰਮਾ:Unnecessary {{Unnecessary}}
ਫਰਮਾ:Nc {{Nc}}
ਫਰਮਾ:Removed {{Removed}}
ਫਰਮਾ:Closing without action {{Closing without action}}
ਫਰਮਾ:Failed-ga {{Failed-ga}}
Plus sign
ਫਰਮਾ:Added {{Added}}
ਫਰਮਾ:Posted {{Posted}}
ਫਰਮਾ:Works for me {{Works for me}}
ਫਰਮਾ:Passed {{Passed}}
ਫਰਮਾ:Likely {{Likely}}
ਫਰਮਾ:Highly likely {{Highly likely}}
ਫਰਮਾ:Endorse {{Endorse}}
ਫਰਮਾ:Decline {{Decline}}
ਫਰਮਾ:Decline-IP {{Decline-IP}}
ਫਰਮਾ:Cu-endorsed {{Cu-endorsed}}
ਫਰਮਾ:Cudecline {{Cudecline}}
ਫਰਮਾ:Delisted {{Delisted}}
ਫਰਮਾ:Inconclusive {{Inconclusive}}
ਫਰਮਾ:N/A icon {{N/A icon}}
Neutral sign
ਫਰਮਾ:Bug closed {{Bug closed}}
ਫਰਮਾ:Bug new {{Bug new}}
ਫਰਮਾ:GA2ndopinion {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
ਫਰਮਾ:Deferred {{Deferred}}
ਫਰਮਾ:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
ਫਰਮਾ:Deferblack {{Deferblack}}
ਫਰਮਾ:Defermetablack {{Defermetablack}}
ਫਰਮਾ:Deferspam {{Deferspam}}
ਫਰਮਾ:Deferspambot {{Deferspambot}}
ਫਰਮਾ:Deferwhite {{Deferwhite}}
Simple clock
ਫਰਮਾ:PendingRequest {{PendingRequest}}
ਫਰਮਾ:GAOnHold {{GAOnHold}}
ਫਰਮਾ:On hold {{On hold}}
ਫਰਮਾ:OnHoldUntil {{OnHoldUntil}}
Clock
ਫਰਮਾ:ProposalOnHold {{ProposalOnHold}}
ਫਰਮਾ:Reviewing request {{Reviewing request}}
ਫਰਮਾ:Awaitingadmin {{Awaitingadmin}}
ਫਰਮਾ:Await {{Await}}
ਫਰਮਾ:Later {{Later}}
ਫਰਮਾ:Tobedone {{Tobedone}}
ਫਰਮਾ:Discussing {{Discussing}}
ਫਰਮਾ:Doing {{Doing}}
ਫਰਮਾ:Isdoing {{Isdoing}}
ਫਰਮਾ:Started {{Started}}
ਫਰਮਾ:In progress {{In progress}}
ਫਰਮਾ:Checking {{Checking}}
ਫਰਮਾ:Reviewing {{Reviewing}}
Information mark
ਫਰਮਾ:NeedsDiscussion {{NeedsDiscussion}}
information ਨੋਟ: {{A note}}
ਫਰਮਾ:Administrator note {{Administrator note}}
ਫਰਮਾ:Bug assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
ਫਰਮਾ:High priority {{High priority}}
ਫਰਮਾ:N.b. {{N.b.}}
ਫਰਮਾ:Urgent {{Urgent}}
ਫਰਮਾ:Investigating {{Investigating}}
ਫਰਮਾ:Bang {{Bang}}
ਫਰਮਾ:Archive now {{Archive now}}
ਫਰਮਾ:Bureaucrat note {{Bureaucrat note}}
ਫਰਮਾ:CUnote {{CUnote}}
ਫਰਮਾ:Bug acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
ਫਰਮਾ:Bug confirmed {{Bug confirmed}}
ਫਰਮਾ:Comment {{Comment}}
ਫਰਮਾ:Remind {{Remind}}
ਫਰਮਾ:Remark {{Remark}}
ਫਰਮਾ:Clerk-Note {{Clerk-Note}}
ਫਰਮਾ:Clerk-Note-bot {{Clerk-Note-bot}}
ਫਰਮਾ:Renamer note {{Renamer note}}
ਫਰਮਾ:Coordinator-note {{Coordinator-note}}
ਫਰਮਾ:Stale GAN {{Stale GAN}}
ਫਰਮਾ:Warnsign {{Warnsign}}
Question mark
ਫਰਮਾ:Suggestion {{Suggestion}}
ਫਰਮਾ:Maybe-t {{Maybe-t}}
ਫਰਮਾ:Maybe-i {{Maybe-i}}
ਫਰਮਾ:Qmark {{Qmark}}
ਫਰਮਾ:Question mark {{Question mark}}
ਫਰਮਾ:InfoNeeded {{InfoNeeded}}
ਫਰਮਾ:Not done for now {{Not done for now}}
ਫਰਮਾ:Not sure {{Not sure}}
ਫਰਮਾ:Not sure2 {{Not sure2}}
ਫਰਮਾ:Question {{Question}}
ਫਰਮਾ:Question {{Question|label=foo}}
ਫਰਮਾ:MoreInfo {{MoreInfo}}
ਫਰਮਾ:Bug feedback {{Bug feedback}}
ਫਰਮਾ:Idkc {{Idkc}}
Bulb
ਫਰਮਾ:Bulb {{Bulb}}
ਫਰਮਾ:Bulb2 {{Bulb2}}
ਫਰਮਾ:Idea {{Idea}}
ਫਰਮਾ:NewProposal {{NewProposal}}
Smile
ਫਰਮਾ:Thank you {{Thank you}}
ਫਰਮਾ:Thank you very much {{Thank you very much}}
ਫਰਮਾ:You're welcome {{You're welcome}}
ਫਰਮਾ:Sorry {{Sorry}}
ਫਰਮਾ:Thank {{Thank}}
ਫਰਮਾ:WikiThanks {{WikiThanks}}
Thumb sign
ਫਰਮਾ:Thumbs down {{Thumbs down}}
ਫਰਮਾ:Thumbs up {{Thumbs up}}
ਫਰਮਾ:(y) {{(y)}}
ਫਰਮਾ:(n) {{(n)}}
ਫਰਮਾ:Great {{Great}}
👍 Like {{Like}}
ਫਰਮਾ:Dislike {{Dislike}}

Others[ਸੋਧੋ]

ਫਰਮਾ:Awaiting {{Awaiting}}
ਫਰਮਾ:Buttinsky {{Buttinsky}}
ਫਰਮਾ:Commentvote {{Commentvote}}
ਫਰਮਾ:Bug dupe {{Bug dupe}}
ਫਰਮਾ:Clerk-Note-merged {{Clerk-Note-merged}}
ਫਰਮਾ:NewBug {{NewBug}}
ਫਰਮਾ:BugFixed {{BugFixed}}
ਫਰਮਾ:DuplicateProposal {{DuplicateProposal}}
ਫਰਮਾ:Justcurious {{Justcurious}}
ਫਰਮਾ:ProposalOutOfScope {{ProposalOutOfScope}}
ਫਰਮਾ:Moved to commons {{Moved to commons}}
ਫਰਮਾ:Orz {{Orz}}
ਫਰਮਾ:Possibly {{Possibly}}
ਫਰਮਾ:Read {{Read}}
ਫਰਮਾ:Redflag {{Redflag}}
ਫਰਮਾ:Redundant symbol {{Redundant symbol}}
ਫਰਮਾ:Reopened {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
ਫਰਮਾ:Reverted {{Reverted}}
ਫਰਮਾ:Rimshot {{Rimshot}}
ਫਰਮਾ:Twomanrule {{Twomanrule}}
ਫਰਮਾ:UnderReview {{UnderReview}}
ਫਰਮਾ:Facepalm {{Facepalm}}
ਫਰਮਾ:Scissors {{Scissors}}
ਫਰਮਾ:Self-trout {{Self-trout}}
ਫਰਮਾ:Self-whale {{Self-whale}}
ਫਰਮਾ:Sent {{Sent}}
ਫਰਮਾ:Snow {{Snow}}
ਫਰਮਾ:SULcheck {{SULcheck}}
ਫਰਮਾ:ToDo {{ToDo}}
ਫਰਮਾ:Undone {{Undone}}
ਫਰਮਾ:Uploaded {{Uploaded}}
ਫਰਮਾ:Withdrawn {{Withdrawn}}
ਫਰਮਾ:Working {{Working}}
ਫਰਮਾ:WPcrystalball {{WPcrystalball}}
ਫਰਮਾ:Completed {{Completed}}
ਫਰਮਾ:Sblock {{Sblock}}
ਫਰਮਾ:Possible {{Possible}}
ਫਰਮਾ:Impossible {{Impossible}}
ਫਰਮਾ:Possilikely {{Possilikely}}
ਫਰਮਾ:Unlikely {{Unlikely}}
ਫਰਮਾ:Replaced {{Replaced}}
ਫਰਮਾ:Duck {{Duck}}
ਫਰਮਾ:Duck2 {{Duck2}}
ਫਰਮਾ:Megaphoneduck {{Megaphoneduck}}
ਫਰਮਾ:Megaphoneduck {{Megaphoneduck|ultimate}}
ਫਰਮਾ:Duck fake {{Duck fake}}
ਫਰਮਾ:Clerk Request {{Clerk Request}}
ਫਰਮਾ:Relisted {{Relisted}}
ਫਰਮਾ:Nosleepers {{Nosleepers}}
ਫਰਮਾ:Behaviour {{Behaviour}}
ਫਰਮਾ:GlobalLocksRequested {{GlobalLocksRequested}}
ਫਰਮਾ:StaleIP {{StaleIP}}
ਫਰਮਾ:8ball {{8ball}}
ਫਰਮਾ:Crystalball {{Crystalball}}
ਫਰਮਾ:Fishing {{Fishing}}
ਫਰਮਾ:Pixiedust {{Pixiedust}}
ਫਰਮਾ:Shrug {{Shrug}}
ਫਰਮਾ:Lenny {{Lenny}}
ਫਰਮਾ:Table flip {{Table flip}}

Multi-sign templates[ਸੋਧੋ]

The following templates implement several icons:

Others[ਸੋਧੋ]