ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਫਰਮਾ:Infobox comedian/doc

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

Usage[ਸੋਧੋ]

This infobox may be added by pasting the template as shown below into an article.

{{{pre-nominals}}}
{{{name}}}
{{{post-nominals}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
ਉਪਨਾਮ{{{pseudonym}}}
ਜਨਮ ਨਾਮ{{{birth_name}}}
ਮੂਲ ਨਾਮ{{{native_name}}}
ਜਨਮ{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
ਮੌਤ{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
ਦਫ਼ਨ{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
ਮਾਧਿਅਮ{{{medium}}}
ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ{{{nationality}}}
ਸਿੱਖਿਆ{{{education}}}
ਅਲਮਾ ਮਾਤਰ{{{alma_mater}}}
ਸਾਲ ਸਰਗਰਮ{{{years_active}}}
ਮਾਲਕ{{{employer}}}
ਸ਼ੈਲੀ{{{genre}}}
ਵਿਸ਼ਾ{{{subject}}}
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ{{{spouse}}}
ਸਾਥੀ{{{domestic_partner}}}
ਬੱਚੇ{{{children}}}
ਮਾਪੇ{{{parents}}}
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ{{{relatives}}}
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ{{{notable_works}}}
Memorial(s){{{memorials}}}
ਦਸਤਖਤ[[File:{{{signature}}}|128px]]
ਮੈਂਬਰ{{{current_members}}}
ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂਬਰ{{{past_members}}}
ਵੈੱਬਸਾਈਟ{{{website}}}

{{{footnotes}}}
{{{module}}}
{{Infobox comedian <!-- for individuals - see Template:Infobox comedian for usage -->
| pre-nominals     = 
| name         = 
| post-nominals    = 
| image        = 
| image_size      = 
| alt         = 
| caption       = 
| pseudonym      = 
| birth_name      = 
| native_name     = 
| native_name_lang   = 
| birth_date      = 
| birth_place     = 
| death_date      = 
| death_place     = 
| resting_place    = 
| resting_place_coordinates = 
| medium        = 
| nationality     = <!-- use only when necessary per [[WP:INFONAT]] -->
| education      = 
| alma_mater      = 
| years_active     = 
| employer       = 
| genre        = 
| subject       = <!-- Use |subjects= if plural -->
| spouse        = 
| domestic_partner   = 
| children       = 
| parents       = 
| relatives      = 
| notable_works    = 
| memorials      = 
| signature      = 
| website       = 
| footnotes      = 
| module        = 
}}
{{Infobox comedian <!-- for groups - see Template:Infobox comedian for usage -->
| name         = 
| image        = 
| image_size      = 
| alt         = 
| caption       = 
| pseudonym      = 
| native_name     = 
| native_name_lang   = 
| medium        = 
| nationality     = <!-- use only when necessary per [[WP:INFONAT]] -->
| alma_mater      = <!-- If the same for all members -->
| years_active     = 
| genre        = 
| subject       = <!-- Use |subjects= if plural -->
| notable_works    = 
| memorials      = 
| current_members   = 
| past_members     = 
| website       = 
| footnotes      = 
| module        = 
}}

TemplateData[ਸੋਧੋ]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools
Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox comedian

infobox comedian

ਫਰਮੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਮਾਪਦੰਡਵੇਰਵਾਕਿਸਮਦਰਜਾ
childchild embed

no description

Unknownoptional
pre-nominalspre-nominals honorific-prefix honorific_prefix honorific prefix

no description

Unknownoptional
namename

no description

Unknownoptional
post-nominalspost-nominals honorific-suffix honorific_suffix honorific suffix

no description

Unknownoptional
abovestyleabovestyle

no description

Unknownoptional
imageimage

no description

Fileoptional
image_sizeimage_size imagesize

no description

Unknownoptional
altalt

no description

Unknownoptional
captioncaption

no description

Unknownoptional
pseudonympseudonym

no description

Unknownoptional
birth_namebirth_name

no description

Unknownoptional
native_namenative_name

no description

Unknownoptional
native_name_langnative_name_lang

no description

Unknownoptional
birth_datebirth_date

no description

Unknownoptional
birth_placebirth_place

no description

Unknownoptional
death_datedeath_date

no description

Unknownoptional
death_placedeath_place

no description

Unknownoptional
resting_placeresting_place

no description

Unknownoptional
resting_place_coordinatesresting_place_coordinates

no description

Unknownoptional
mediummedium

no description

Unknownoptional
nationalitynationality

no description

Unknownoptional
educationeducation

no description

Unknownoptional
alma_materalma_mater

no description

Unknownoptional
years_activeyears_active active

no description

Unknownoptional
employeremployer

no description

Unknownoptional
genregenre

no description

Unknownoptional
subjectsubject subjects

Label displays as "Subjects" instead of "Subject(s)" if alias "subjects" is used

Unknownoptional
spousespouse

no description

Unknownoptional
domestic_partnerdomestic_partner domesticpartner

no description

Unknownoptional
childrenchildren

no description

Unknownoptional
parentsparents

no description

Unknownoptional
relativesrelatives

no description

Unknownoptional
notable_worksnotable_works notable_work

no description

Unknownoptional
memorialsmemorials

no description

Unknownoptional
signaturesignature

no description

Unknownoptional
current_memberscurrent_members Current_members

no description

Unknownoptional
past_memberspast_members Past_members

no description

Unknownoptional
websitewebsite

no description

Unknownoptional
footnotesfootnotes

no description

Unknownoptional
modulemodule misc

no description

Unknownoptional

Parameters[ਸੋਧੋ]

All attributes are optional.

Parameter Explanation
child
pre-nominals To appear on the line above the person's name. This is for things like |pre-nominals=Sir – honorifics of serious significance that are attached to the name in formal address, such as knighthoods and titles of nobility; do not use it for routine things like "Dr." or "Ms."
name Common name of the person (defaults to article name if left blank; provide |birth_name= (below) if different from |name=). If middle initials are specified (or implied) by the lead of the article, and are not specified separately in the |birth_name= parameter, include them here. Do not put honorifics or alternative names in this parameter. There are separate parameters for these things, covered below.
post-nominals To appear on the line below the person's name. This is for things like |post-nominals=[[Officer of the Order of the British Empire|OBE]] – honorifics of serious significance that are attached to the name in formal address, such as national orders and non-honorary doctorates; do not use it for routine things like "BA". It is permissible but not required to use the {{post-nominals}} template inside this parameter; doing so requires {{post-nominals|size=100|...}}.
abovestyle
image Image name. Use just the image name without the File: or Image: prefix: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. If an image is desired but not available, one may add yes to the |needs-photo= parameter of the {{WikiProject Biography}} on the talk page. If no image is available yet, do not use an image placeholder.
image_size Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). If empty or omitted, this defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size). This parameter should not normally need to be set.
alt Alt text for image, for visually impaired readers. Error: no text specified (help)..
caption Caption for image, if needed. Try to include date of photo and name of the photographer.
pseudonym Any of the comedian's aliases or pen names.
birth_name Name at birth; only use if different from the value in |name=.
native_name Name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}} or {{Unbulleted list}}
native_name_lang ISO 639-2 language code e.g. fr for French. If more than one, use {{lang}} instead
birth_date Date of birth: {{birth date and age}} (if living) or {{birth date}} (if dead). Error: no text specified (help). If only a year of birth is known, or age as of a certain date, consider using {{birth year and age}} or {{birth based on age as of date}}.
birth_place Place of birth: city, administrative region, sovereign state. Use the name of the birth place at the time of birth, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976). Do not use a flag template.
death_date Date of death: {{death date and age}} (if birth date is known) or {{death date}} (if birth date unknown). Error: no text specified (help). If exact dates are unknown, consider using {{death year and age}}.
death_place Place of death: city, administrative region, sovereign state. Note: Do not use a flag template. Use the name of the death place at the time of death, e.g.: Saigon (prior to 1976) or Ho Chi Minh City (post 1976)
resting_place Location of grave, ashes, etc.
resting_place_coordinates Precise coordinates of grave, etc.
medium A list of medium(s) in which the comedian has performed. Examples include: television, stand-up, film, etc.
nationality Nationality. Use only when necessary per WP:INFONAT. Do not use a flag template.
education
alma_mater
years_active Date range in years during which the comedian was active in their mediums, and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if the comedian is still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the comedian, only a floruit date range, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the |birth_date= and |death_date= parameters.
employer
genre The comedian's general comedic genre. For instance, Jon Stewart would be political satire; George Carlin would be black humor.
subject The most frequent topics of the comedian's comedy. Examples: Dave Chappelle could be racism and race relations. Stephen Colbert could be American politics; the Christian Right. Cheech Marin could be race; drugs. Wikilink terms to articles as appropriate.
spouse
domestic_partner
children
parents
relatives
notable_works
memorials Statues, plaques, things named after the comedian
signature An image of the comedian's signature. Use just the image name without the File: or Image: prefix: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.
current_members For comedy troupes and double acts, list all current members. If the troupe/duo has broken up, name all people who were members at the time of the breakup.
past_members For comedy troupes and double acts, list all members who have, for whatever reason, left. If the troupe/duo has broken up, name all people who left before the time of the breakup.
website The comedian's official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use {{URL}} as in {{URL|Example.com}}. Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.
footnotes Notes about any of the infobox data.
module Used for embedding other infoboxes into this one.

Use as a child template[ਸੋਧੋ]

The child or embed parameter is used when embedding this infobox into another.

This infobox may be used to create a genre-specific section within {{Infobox person}} (or similar biographical infobox templates) for cases where a person may be notable in more than one field; a generic example is shown below. For guidance on usage, see Wikipedia:Infobox modules. Also see the Template:Infobox documentation which explains embedding and subboxes.

{{Infobox person
| name = 
| image = 
| caption = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox comedian | child=yes <!-- or embed=yes or subbox=yes -->
 | parameter-1 = 
 | parameter-2 = 
 | parameter-3 = 
 | parameter-4 = 
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Embedding other templates[ਸੋਧੋ]

The module or misc parameter is used for embedding other templates into this infobox.

{{Infobox comedian
| name = 
| <!-- etc. -->
| module =
 {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or child=yes / subbox=yes -->
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Microformat[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਟੈਪਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ HTML ਮਾਰਕਅੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ hCard ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ) ਇੱਕ ਐਡਰੈੱਸ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋੜੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਰਮੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.

ਉਪ-ਖਾਕੇ[ਸੋਧੋ]

ਮਿਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ("ਬੀਡ") ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਮਾਈਕਰੋਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ {{birth date}}, ਜਾਂ {{birth date and age}} ਇਨਫੌਬਕਸ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. (ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ 1583 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇ). ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ. URL ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਤੋਂ {{URL}}.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਟੈਪਲੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ.

ਕਲਾਸਾਂ[ਸੋਧੋ]

hCard HTML ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • adr
 • ਏਜੰਟ
 • bday
 • ਜਨਮ ਸਥਾਨ
 • ਸ਼੍ਰੇਣੀ
 • ਦੇਸ਼-ਨਾਮ
 • ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
 • ਮੌਤ ਸਥਾਨ
 • ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਐਡਰੈੱਸ
 • ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾ
 • fn (ਲੋੜੀਂਦੀ)
 • ਸਨਮਾਨ-ਅਗੇਤਰ
 • ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ
 • ਲੇਬਲ
 • ਇਲਾਕੇ
 • ਉਪਨਾਮ
 • ਨੋਟ ਕਰੋ
 • org
 • ਭੂਮਿਕਾ
 • url
 • vcard

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਸਟਡ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ.

Tracking category[ਸੋਧੋ]

See also[ਸੋਧੋ]