ਮਦਦ:ਤਾਗਾਲੋਗ ਲਈ IPA

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Tagalog language pronunciations in Wikipedia articles.

See Tagalog phonology for a more thorough look at the sounds of Tagalog.

IPA Examples English approximation
Consonants
ʔ galâ [ɡɐˈlaʔ], mantikà [mɐnˈtikaʔ], buang [ˈbuʔaŋ] the catch in uh-oh
b bagay; kaba; libo; positibo; ibon; sanib best
d daw; din; dilà; dadaanan; madiin; madre; berde; entremitida; litid; posibilidad dawn
diyan; udyok joy
ɡ gatas; grande; lagi; kastigo; masipag gold
h hawak; laho; trabaho heaven
j yupi; mayabang; kahoy; sakay you
k[1] kapit; keso; yakap; bakal; tiwarik cape, like
l talino; kalog; tapal lamb
m madre; lamat; inaasam maker
n nasipat; dadanas; asin need
ŋ ngipin; ingat; dating; lasíng; sink; finger; wing
ɲ anyo; ninyo; kaniya canyon
p[1] piso; tapos taping
ɾ raw; rin; ragasa; rason; resulta; marami; pero; syempre; daliri; biro; drayber; poder; holdaper like city and leader in American English
s sugat; paspasan; husgado; isdâ; bass; butas sword
ʃ siya, syempre; kasya, perwisyo shine, cash
t[1] tamís; batà; malapit stand
ts kutsara cats, sometimes chew
tiyak; kutya, kutsara chew
w lawak; daw; aliw wow
ɰ sige a bit like w
x yakap; bakal Bach
z husgado; isda; basbas[2] zebra
IPA Examples English approximation
Vowels
a batok; bitag; butas; kusa father
ɐ tanso[3] nut
e[4] heto; keso; kalembang; kendeng; hele; depende; mayroon; kiliti; daliri; akin; bakit; kasi; mabusisi; ngipin; din; rin send, ray[5]
i sinat; ngipin see
ɪ[6] itak, ginto, depende sit
o[4] pompiyang; papanoorin; papanoorin; katotohanan; bota; puso; yero; biro bore, talk[7]
u putik; poder duplicate; soon
ʊ[6] ulol, buto foot, book
Other symbols used in transcription of Tagalog pronunciation
IPA Explanation
ˈ Primary stress (placed before the stressed syllable):
tayô [taˈjoʔ] 'to stand', táyo [ˈtajo] 'we'

Notes[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. 1.0 1.1 1.2 /p/, /t/, /k/ are unaspirated, as in the main European-language origin Spanish and other Romance languages, or as in English spy, sty, sky.
  2. Sometimes an allophone of /s/ before voiced consonants.
  3. /a/ is relaxed to [ɐ] in unstressed positions and also occasionally in stressed positions (inang bayan [iˈnɐŋ ˈbɐjən]).
  4. 4.0 4.1 [e, o] are allophones of /i, u/ in final syllables, but are distinct phonemes in some situations in native words and in English and Spanish loan words and foreign names.
  5. The Tagalog /e/ doesn't quite line up with any English vowel, though the nearest equivalents are the vowel of ray (for most English dialects) and the vowel of send. The Tagalog vowel is usually articulated at a point between the two.
  6. 6.0 6.1 [ɪ, ʊ] are allophones of/i, u/ and sometimes /e, o/ (the latter for English and Spanish loanwords and foreign names) in unstressed initial and medial syllables. See Tagalog phonology#Vowels and semivowels.
  7. The Tagalog /o/ doesn't quite line up with any English vowel, though the nearest equivalents are the vowel of code (for most English dialects) and the vowel of talk. The Tagalog vowel is usually articulated at a point between the two.

See also[ਸੋਧੋ]