ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਮੌਡਿਊਲ:Asbox

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

This module implements the {{Asbox}} template. Please see the template page for usage instructions.


Acknowledgements

[ਸੋਧੋ]

In addition to the contributors listed in the contribution histories of Template:Asbox and Module:Asbox, this module also implements ideas from the deleted Template:Asbox/templatepage, which primary author is User:MSGJ and included code contributions from User:WOSlinker, and User:Od_Mishehu.

Tracking category

[ਸੋਧੋ]

local WRAPPER_TEMPLATE, args = 'Template:Asbox'
local p, Buffer, stubCats = {
	--Prevents dupli-cats... get it? Maybe not?
	cats = setmetatable({}, {__newindex = function(t, i, v)
		if not rawget(t, i) then
			rawset(t, i, v)
			table.insert(t, i)
		end
	end}),
	--initializes variables required by both p.main and p.templatepage
	init = function(self, frame, page)
		args, page = args or require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
			wrappers = WRAPPER_TEMPLATE
		}), page or mw.title.getCurrentTitle()
		--Ensures demo parameter will never affect category() output for articles
		self.demo = self.demo or page.namespace ~= 0 and args.demo
		return args, page
	end
}, require('Module:Buffer')

--[[
Formats category links. Stores them until called with cat.done=true
Takes multiple or single categories in the form of 'cat'
or a table of strings and/or tables containing parts. (See below)
]]
local attention, catTag, catKey = Buffer'ਅਧਾਰ ਫਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ', '[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:%s]]', '%s|%s%s'
local function category(cat)
	for _, v in ipairs((tostring(cat) == cat or cat.t) and {cat} or cat) do
		--[[
		If v is a table:
			[1] = full category name; defaults to local attention if blank
			k = Category sort key. Prefix before v.t
			t = page.text or args.tempsort#; appended after k (or in its place if omitted). Required if v is not a string
		Basically the same as v = (v[1] or attention) .. ' | ' .. (v.k or '') .. v.t
		]]
		if v and v ~= true then--reject v = nil, false, or true
			p.cats[catTag:format(tostring(v) == v and
				v
				or (v[1] and Buffer(v[1]) or attention):_in(v.k):_(v.t):_str(2, nil, nil, '|')
			)] = true
		end
	end
	return cat.done and table.concat(p.cats, p.demo and ' | ' or nil) or ''
end

--[[
Makes an ombox warning;
Takes table {ifNot = Boolean, text, {cat. sort key, cat. sort name}}
Will return an empty string instead when ifNot evaluates to true 
]]
local function ombox(v)
	if v.ifNot then return end
	p.ombox = p.ombox or require('Module:Message box').ombox
	category{v[2]}
	return p.ombox{
		type = 'content',
		text = v[1]
	}
end

--[[
Unlike original template, module now takes unlimited cats! This function also performs
most stub category error checks except for the ombox for when main |category= is omitted (See p.template())
]]
local function catStub(page, pageDoc)
	stubCats = {missing = {}, v = {}}
	local code
	for k, _ in pairs(args) do
		--Find category parameters and store the number (main cat = '')
		table.insert(stubCats, string.match(k, '^category(%d*)$'))
	end
	table.sort(stubCats)
	for k, v in ipairs(stubCats) do
		--Get category names and, if called by p.templatepage, the optional sort key
		local tsort, cat = args['tempsort' .. v], mw.ustring.lower(args['category' .. v])
--remove all hidden unicode chars is replaced by code to change category name in lower case because it was removing Matraas in Devnagari letters and we don't have to use Uppercase letters in Roman script
		--Do not place template in main category if |tempsort = 'no'. However, DO place articles of that template in the main category.
		table.insert(stubCats.v,
			 page and (--p.templatepage passes page; p.main does not, i.e. articles are categorized without sort keys.
				v=='' and tsort == 'no'--if true, inserts 'true' in table, which category() will reject
				or tsort and {cat, k = ' ', t = tsort}
				or {cat, k = ' *', t = page.text}--note space in front of sort key
			)
			or cat
		)
		--Check category existance only if on the template page (i.e. stub documentation)
		if page then
			if not mw.title.new('ਸ਼੍ਰੇਣੀ:' .. cat).exists then
				code = code or mw.html.create'code':wikitext'|category'
				table.insert(stubCats.missing, tostring(mw.clone(code):wikitext(v)))
			end
			--[[
			Checks non-demo stub template for documentation and flags if doc is present.
			All stub cats names are checked and flagged if it does not match 'Category: [] आधार'.
			The main stub cat is exempt from the name check if the stub template has its own doc
			(presumably, this doc would have an explanation as to why the main stub cat is non-conforming).
			]]
			table.insert(stubCats.v, v == '' and not p.demo and pageDoc.exists and
				'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਸਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਫਰਮੇ'
				or not cat:match' ਅਧਾਰ' and {k = 'S', t = page.text}
			)
		end
	end
	--Add category names after loop is completed
	category(stubCats.v)
	return #stubCats.missing > 0 and ombox{
		--Changed, original msg:
		--One or more of the stub categories defined in this template do not seem to exist!
		--Please double-check the parameters {{para|category}}, {{para|category1}} and {{para|category2}}.
		'ਪੈਰੀਮੀਟਰ' .. mw.text.listToText(stubCats.missing)
			.. (#stubCats.missing == 1 and ' ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਧਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।' or ' ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।'),
		{k = 'N', t = page.text}
	}
end

--Shows population of categories found by catStub(). Outputs demo values if none
local function population()
	local wikitext, base = {}, '* [[:ਸ਼੍ਰੇਣੀ:%s]] (ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ: %s)\n'
	if not args.category and stubCats[1] ~= false then
		table.insert(stubCats, 1, false)
	end
	for _, v in ipairs(stubCats) do
		table.insert(wikitext, base:format(
			v and args['category' .. v] or '{{{category}}}',
			v and mw.site.stats.pagesInCategory(args['category' .. v], 'all') or 0
		))
	end
	return table.concat(wikitext)
end

--Includes standard stub documention and flags stub templates with bad parameter values.
function p.templatepage(frame, page)
	args, page = p:init(frame, page)
	local tStubDoc = mw.title.new'Template:Stub documentation'
	local pageDoc = page:subPageTitle('doc')
	--Reorganization note: Original Asbox alternates between outputting categories and checking on params |category#=.
	--Rather than checking multiple times and switching tasks, all stub category param operations have been rolled into catStub()
	return Buffer(
		ombox{--Show ombox warnings for missing args.
			ifNot = args.category,
			'ਪੈਰਾਮੀਟਰ <code>|category</code> ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿਓ।',
			{k = 'C', t = page.text}
		})
		:_(ombox{
			ifNot = args.subject or args.article or args.qualifier,
			'ਇਹ ਅਧਾਰ ਫਰਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! <code>|subject</code>, <code>|article</code> ਜਾਂ <code>|qualifier</code> ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।',
			{k = 'D', t = page.text}
		})
		:_(catStub(page, pageDoc))--catStub() may also return an ombox if there are non-existing categories
		:_(category{
			done = p.demo ~= 'doc',--Outputs categories if not doc demo
			'ਅਧਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਫਰਮੇ',
			'Exclude in print',
			args.icon and
				'ਚਿੱਤਰ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਫਰਮੇ'
				or args.image and (
					mw.title.new('Media:' .. mw.text.split(args.image, '|')[1]).exists--do nothing if exists. category() will reject true
					or {k = 'B', t = page.text}
				)
				or 'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਫਰਮੇ',
			args.imagealt and {k = 'I', t = page.text},
		})
		:_((not p.demo or p.demo == 'doc') and--Add standard stub template documentation
			require('Module:Documentation').main{
				content = Buffer(page.text ~= 'ਅਧਾਰ' and--This comparison performed in {{Asbox/stubtree}} before it invokes Module:Asbox stubtree
						require('Module:Asbox stubtree').subtree{args = {pagename = page.text}}
					)
					:_in'\n== ਇਸ ਫਰਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ==\nਇਹ ਫਰਮਾ ਕਿਸੇ ':_(args.subject):_'ਅਧਾਰ':_(args.qualifier):_out' '--space
					:_' ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ {{[[Template:Asbox|asbox]]}} ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਫਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੇ ਫਰਮੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। \n=== ਪ੍ਰਯੋਗ ===\n'
					:_(mw.html.create'code'
						:wikitext('{{', page.text == 'ਅਧਾਰ' and 'ਅਧਾਰ' or page.text, '}}')
					)
					:_' ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੇ (ਉੱਪਰ) ਲਿਖਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ'
					:_(#stubCats > 1 and 'ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ' or 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ')
					:_' ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:\n'
					:_(population())
					:_(pageDoc.exists and--transclusion of /doc if it exists
						frame:expandTemplate{title = pageDoc.text}
					)
					:_'\n== ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ==\n'
					:_(frame:expandTemplate{title = tStubDoc.text})
					:_'\n\n'(),
				['link box'] = Buffer'ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ [[Module:Asbox]] ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ'
					:_in'ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ [[Template:Stub documentation]] ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।'
						:_(mw.html.create'span'
							:cssText'font-size:smaller;font-style:normal;line-height:130%'
							:node(('([%s ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ] | [%s ਅਤੀਤ ਦੇਖੋ])'):format(
								tStubDoc:fullUrl('action=edit', 'relative'),
								tStubDoc:fullUrl('action=history', 'relative')
							))
						)
						:_out()
					:_(page.protectionLevels.edit[1] == 'sysop' and
						"This template is [[WP:PROTECT|fully protected]] and any [[WP:CAT|categories]] should be added to the template's ["
						.. pageDoc:fullUrl('action=edit&preload=Template:Category_interwiki/preload', 'relative')
						.. '| /doc] subpage, which is not protected.'
					)' <br/>'
			}
		)()
end


function p.main(frame, page)
	args, page = p:init(frame, page)
	local output = mw.html.create'table'
		:addClass'metadata plainlinks stub'
		:css{background = 'transparent'}
		:attr{role = 'presentation'}
		:tag'tr'
			:node((args.icon or args.image) and
				mw.html.create'td'
					:wikitext(args.icon or ('[[File:%s|%spx|alt=%s]]'):format(
						args.image or '',
						args.pix or '40x30',
						args.imagealt or 'Stub icon'
					))
			)
			:tag'td'
				:tag'i'
					:wikitext(
						Buffer'ਇਹ':_(args.subject):_(args.article or 'ਲੇਖ'):_(args.qualifier)' ',--space
						' [[Wikipedia:stub|ਅਧਾਰ]] ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ [',
						page:fullUrl('action=edit', 'relative'),
						' ਵਧਾਕੇ] ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।'
					)
				:done()
				:node(args.name and
					require'Module:Navbar'._navbar{
						args.name,
						mini = 'yes',
						style = 'position: absolute; right: 15px; display: none;'
					}
				)
				:node(args.note and
					mw.html.create()
						:tag'br':done()
						:tag'span'
							:css{['font-style'] = 'normal', ['font-size'] = 'smaller'}
							:wikitext(args.note)
						:done()
				)
		:allDone()
	--[[
	Stub categories for templates include a sort key (Otherwise all will be indexed under the letter 'T' for 'Template:[] stubs')
	Articles using the template do not need a sort key since they have unique names.
	When p.demo equals 'doc', the demo stub categories will appear as those for a stub template.
	Otherwise, any non-nil p.demo will emulate article space categories (plus any error cats unless set to 'art')
	]]
	if page.namespace == 0 then -- Main namespace
		category'ਸਾਰੇ ਅਧਾਰ ਲੇਖ'
		catStub()
	elseif p.demo then
		if p.demo ~= 'doc' then catStub() end
		--Unless p.demo is set to 'art', it will also include error categories normally only shown on
		--the template but not in the article. The elseif after namespace == 0 means demo cats will never show in article space.
		p.demodoc = p.demo ~= 'art' and p.templatepage(frame, page)
		output = mw.html.create()
			:node(output)
			:tag'small':wikitext(
				'ਡੈਮੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ',
				(category{done = true}:gsub('(%[%[)(ਸ਼੍ਰੇਣੀ:)([^|%]]-)(%|)', '%1%2%3|%2%3%4'):gsub('(%[%[)(ਸ਼੍ਰੇਣੀ:)', '%1:%2'))
			):done()
			:wikitext(p.demo == 'doc' and p.demodoc or nil)
	else
		--Checks for valid name; emulates original template's check using {{FULLPAGENAME:{{{name|}}}}}
		local normalizedName = mw.title.new(args.name or '')
		if normalizedName and normalizedName.fullText == page.fullText then
			output = mw.html.create():node(output):wikitext(p.templatepage(frame, page))
		elseif not page.isSubpage and page.namespace == 10 then-- Template namespace and not a subpage
			category{{k = args.name and 'E' or 'W', t = page.text}}
		end
	end
	return output:wikitext(not p.demo and category{done = true} or nil)
end

return p