ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਮੌਡਿਊਲ:Convert/sandbox/testcases

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

Documentation for this module may be created at ਮੌਡਿਊਲ:Convert/sandbox/testcases/doc

-- Tests for sandboxed convert.
-- [[Module talk:Convert/sandbox/testcases]] contains:
-- {{#invoke:convert/sandbox/testcases|run_tests}}

local tests = [==[

-- Table cell items.
{{convert/sandbox|0.16|/l|2|disp=table}}         align="right"|0.16\n|align="right"|0.61
{{convert/sandbox|0.17|/l|2|disp=table}}         align="right"|0.17\n|align="right"|0.64
{{convert/sandbox|9999|/l|2|disp=table}}         align="right"|9,999\n|align="right"|37,850.33
{{convert/sandbox|9999|/l|2|disp=tablecen}}       align="center"|9,999\n|align="center"|37,850.33

-- Error/warning messages.

-- Using "test=msg" with the unit codes shown here patches the units data to temporarily make invalid units.
{{convert/sandbox|123|chain|test=msg}}          123 chains (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ask_for_help|<span title="Convert: Unit &quot;chain&quot; has no default output unit">convert: bug, ask for help</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|123|rd|test=msg}}           123 rods (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ask_for_help|<span title="Convert: Unit &quot;rd&quot; has an invalid default">convert: bug, ask for help</span>]]</i>]</sup>)

-- Missing/invalid.
{{convert/sandbox}}                   <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_number|<span title="Convert: Needs the number to be converted">convert: needs a number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|}}                   <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_number|<span title="Convert: Needs the number to be converted">convert: needs a number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox| | }}                 <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_number|<span title="Convert: Needs the number to be converted">convert: needs a number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|x|m}}                 <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_number|<span title="Convert: Value &quot;x&quot; must be a number">convert: invalid number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12}}                  12<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_unit_name|<span title="Convert: Needs name of unit">convert: needs unit name</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1.2e310|m|mm}}             <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#number_overflow|<span title="Convert: Number has overflowed">convert: number overflow</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12|ftin|m}}              12 ftin<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_invalid_here|<span title="Convert: Unit &quot;ftin&quot; is invalid here">convert: unit invalid here</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12|xyz|m}}               12 xyz<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unknown_unit|<span title="Convert: Unit name &quot;xyz&quot; is not known">convert: unknown unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|ft|m}}                 <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_number|<span title="Convert: Value &quot;ft&quot; must be a number">convert: invalid number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12|to|ft|m}}              <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_number|<span title="Convert: Value &quot;ft&quot; must be a number">convert: invalid number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|X12|ft|m}}               <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_number|<span title="Convert: Value &quot;X12&quot; must be a number">convert: invalid number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12|to|X34|ft|m}}            <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_number|<span title="Convert: Value &quot;X34&quot; must be a number">convert: invalid number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1234|ft|kg}}              1,234 feet (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;length&quot; to &quot;mass&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|L100km}}                     1 L100km<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;L/100 km&#34; (not &#34;L100km&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|gallons}}                    1 gallons<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;USgal&#34; for US gallons or &#34;impgal&#34; for imperial gallons (not &#34;gallons&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|gallon}}                     1 gallon<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;USgal&#34; for US gallons or &#34;impgal&#34; for imperial gallons (not &#34;gallon&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|kilogram}}                    1 kilogram<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;kg&#34; (not &#34;kilogram&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|light-years}}                  1 light-years<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;ly&#34; (not &#34;light-years&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|light-year}}                   1 light-year<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;ly&#34; (not &#34;light-year&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|meters}}                     1 meters<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;m&#34; (not &#34;meters&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|meter}}                     1 meter<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;m&#34; (not &#34;meter&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|metres}}                     1 metres<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;m&#34; (not &#34;metres&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|metre}}                     1 metre<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;m&#34; (not &#34;metre&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|mpg}}                      1 mpg<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;mpgus&#34; for miles per US gallon or &#34;mpgimp&#34; for miles per imperial gallon (not &#34;mpg&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|pt}}                       1 pt<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;USpt&#34; for US pints or &#34;imppt&#34; for imperial pints (not &#34;pt&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|qt}}                       1 qt<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;USqt&#34; for US quarts or &#34;impqt&#34; for imperial quarts (not &#34;qt&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|sq feet}}                    1 sq feet<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;sqft&#34; (not &#34;sq feet&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|m|999}}             <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#precision_too_large|<span title="Convert: Precision &quot;999&quot; is too large">convert: precision too large</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1.234e-200|m|ft}}           <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#precision_too_large|<span title="Convert: Precision &quot;202&quot; is too large">convert: precision too large</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|ft|m|1.5}}             123 feet (37&nbsp;m)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_precision|<span title="Convert: Precision &quot;1.5&quot; must be an integer">convert: invalid precision</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|junk=}}                  123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_option|<span title="Convert: Ignored invalid option &quot;junk&#61;&quot;">convert: invalid option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|junk=on}}                 123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_option|<span title="Convert: Ignored invalid option &quot;junk&#61;on&quot;">convert: invalid option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|adj=junk}}                123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_option|<span title="Convert: Ignored invalid option &quot;adj&#61;junk&quot;">convert: invalid option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|adj=}}            123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#empty_option|<span title="Convert: Ignored empty option &quot;adj&quot;">convert: empty option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|adj=on}}           123-metre (404&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|sing=on}}           123-metre (404&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|adj=off|sing=off}}      123 metres (404&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|adj=on|sing=on}}       123-metre (404&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|adj=off|sing=on}}             123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_option|<span title="Convert: Ignored invalid option &quot;sing&#61;on&quot;">convert: invalid option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|adj=on|sing=off}}             123-metre (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_option|<span title="Convert: Ignored invalid option &quot;sing&#61;off&quot;">convert: invalid option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|mm|in|sigfig=3}}          123 millimetres (4.84&nbsp;in)
{{convert/sandbox|123|mm|in|sigfig=}}          123 millimetres (4.8&nbsp;in)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#empty_option|<span title="Convert: Ignored empty option &quot;sigfig&quot;">convert: empty option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|mm|in|sigfig= }}          123 millimetres (4.8&nbsp;in)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#empty_option|<span title="Convert: Ignored empty option &quot;sigfig&quot;">convert: empty option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|mm|in|sigfig=-1}}         123 millimetres (4.8&nbsp;in)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_sigfig|<span title="Convert: sigfig &quot;-1&quot; must be a positive integer">convert: invalid sigfig</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|mm|in|sigfig=0}}          123 millimetres (4.8&nbsp;in)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_sigfig|<span title="Convert: sigfig &quot;0&quot; must be a positive integer">convert: invalid sigfig</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|ft|m|sigfig=1.5}}         123 feet (37&nbsp;m)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_sigfig|<span title="Convert: sigfig &quot;1.5&quot; must be a positive integer">convert: invalid sigfig</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|mm|in|sigfig=bogus}}        123 millimetres (4.8&nbsp;in)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_sigfig|<span title="Convert: sigfig &quot;bogus&quot; must be a positive integer">convert: invalid sigfig</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|mm|in|sortable=off}}        123 millimetres (4.8&nbsp;in)
{{convert/sandbox|123|mm|in|sortable=}}         123 millimetres (4.8&nbsp;in)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#empty_option|<span title="Convert: Ignored empty option &quot;sortable&quot;">convert: empty option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|mm|in|sortable=bogus}}             123 millimetres (4.8&nbsp;in)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_option|<span title="Convert: Ignored invalid option &quot;sortable&#61;bogus&quot;">convert: invalid option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|mm|in|debug=yes}}         123 millimetres (4.8&nbsp;in)
{{convert/sandbox|123|mm|in|sortable=on}}        <span style="display:none">7002123000000000000</span>123 millimetres (4.8&nbsp;in)
{{convert/sandbox|123|mm|in|sortable=on|debug=yes}}   <span style="border:1px solid">7002123000000000000</span>123 millimetres (4.8&nbsp;in)
{{convert/sandbox|123|mm|in|sortable=on|debug=y}}          <span style="display:none">7002123000000000000</span>123 millimetres (4.8&nbsp;in)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_option|<span title="Convert: Ignored invalid option &quot;debug&#61;y&quot;">convert: invalid option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|m/s2|m2}}              1 metre per second squared (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;acceleration&quot; to &quot;area&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|m2/ha|e}}              1 square metre per hectare (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;area per unit area&quot; to &quot;charge&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|gmol|kgCO2/L}}            1 gram-mole (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;chemical amount&quot; to &quot;co2 per unit volume&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|$/m2|$/kg}}             $1 per square metre (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;cost $ per unit area&quot; to &quot;cost $ per unit mass&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|£/ha|g/L}}              £1 per hectare (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;cost £ per unit area&quot; to &quot;density&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|J|kJ/km}}              1 joule (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;energy&quot; to &quot;energy per unit length&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|kJ/g|kJ/L}}             1 kilojoule per gram (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;energy per unit mass&quot; to &quot;energy per unit volume&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|g/km|L/h}}              1 gram per kilometre (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;exhaust emission&quot; to &quot;flow&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|N|L/km}}               1 newton (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;force&quot; to &quot;fuel efficiency&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|kPa/m|m/km}}             1 kilopascal per metre (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;fracture gradient&quot; to &quot;gradient&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|m|kg/m}}               1 metre (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;length&quot; to &quot;linear density&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|kg|t/ha}}              1 kilogram (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;mass&quot; to &quot;pressure&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|kg/kW|kg/h}}             1 kilogram per kilowatt (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;mass per unit power&quot; to &quot;mass per unit time&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|gmol/s|/sqkm}}            1 gram-mole per second (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;molar rate&quot; to &quot;per unit area&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|/l|PD/sqkm}}             1 per litre (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;per unit volume&quot; to &quot;per unit area&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|W|kW/t}}               1 watt (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;power&quot; to &quot;power per unit mass&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|Pa|Bq}}               1 pascal (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;pressure&quot; to &quot;radioactivity&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|m/s|C}}               1 metre per second (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;speed&quot; to &quot;temperature&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|C-change|tsfc}}          1&nbsp;°C (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;temperature change&quot; to &quot;speed&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|s|Nm}}                1 second (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;time&quot; to &quot;torque&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|1|m3|m3/km2}}             1 cubic metre (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;volume&quot; to &quot;volume per unit area&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)

-- Examples used at [[Help:Convert messages]].
{{convert/sandbox|123|m|ft}}               123 metres (404&nbsp;ft)
{{convert/sandbox||m|ft}}                <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_number|<span title="Convert: Needs the number to be converted">convert: needs a number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|10|x|20|m|ft}}             10 by 20 metres (33&nbsp;ft ×&nbsp;66&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|10|x| |m|ft}}             <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_another_number|<span title="Convert: Needs another number for a range">convert: needs another number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|10|x|20|x| |m|ft}}           <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_another_number|<span title="Convert: Needs another number for a range">convert: needs another number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1|km|ft}}               1 kilometre (3,300&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|km|ft}}                <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_number|<span title="Convert: Value &quot;km&quot; must be a number">convert: invalid number</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1e290|m|ft}}              1e290 metres (3.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>290</sup>&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1e310|m|ft}}              <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#number_overflow|<span title="Convert: Number has overflowed">convert: number overflow</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|21455|acre|ha|2}}           21,455 acres (8,682.53&nbsp;ha)
{{convert/sandbox|21455|acre|ha|-2}}           21,455 acres (8,700&nbsp;ha)
{{convert/sandbox|21455|acre|ha|2.5}}          21,455 acres (8,683&nbsp;ha)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_precision|<span title="Convert: Precision &quot;2.5&quot; must be an integer">convert: invalid precision</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|2}}              123 metres (403.54&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|200}}             <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#precision_too_large|<span title="Convert: Precision &quot;200&quot; is too large">convert: precision too large</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|-2}}             123 metres (400&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|-200}}            123 metres (0&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.234|m|ft}}              1.234 metres (4.05&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.234e-200|m|ft}}           <sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#precision_too_large|<span title="Convert: Precision &quot;202&quot; is too large">convert: precision too large</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|1.234e-200|m|ft|sigfig=3}}       1.234e-200 metres (4.05<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−200</sup>&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|sigfig=3}}          123 metres (404&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|sigfig=0}}          123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_sigfig|<span title="Convert: sigfig &quot;0&quot; must be a positive integer">convert: invalid sigfig</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|sigfig=3.5}}         123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_sigfig|<span title="Convert: sigfig &quot;3.5&quot; must be a positive integer">convert: invalid sigfig</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|sp=us}}            123 meters (404&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|123|m|ft|sp=}}             123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#empty_option|<span title="Convert: Ignored empty option &quot;sp&quot;">convert: empty option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|m|ft|abbr=off}}          123 metres (404 feet)
{{convert/sandbox|123|m|ft|abr=off}}                 123 metres (404&nbsp;ft)<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#invalid_option|<span title="Convert: Ignored invalid option &quot;abr&#61;off&quot;">convert: invalid option</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12|ft}}                12 feet (3.7&nbsp;m)
{{convert/sandbox|12}}                  12<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_unit_name|<span title="Convert: Needs name of unit">convert: needs unit name</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12||ft}}                12<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_unit_name|<span title="Convert: Needs name of unit">convert: needs unit name</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12|x|20|ft}}              12 by 20 feet (3.7&nbsp;m ×&nbsp;6.1&nbsp;m)
{{convert/sandbox|12|x|20}}               12 by 20<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#needs_unit_name|<span title="Convert: Needs name of unit">convert: needs unit name</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12|ft|mi}}               12 feet (0.0023&nbsp;mi)
{{convert/sandbox|12|Ft|mi}}               12 Ft<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unknown_unit|<span title="Convert: Unit name &quot;Ft&quot; is not known">convert: unknown unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12|ft|m i}}              12 feet (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unknown_unit|<span title="Convert: Unit name &quot;m i&quot; is not known">convert: unknown unit</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|123|psi|Pa}}              123 pounds per square inch (850,000&nbsp;Pa)
{{convert/sandbox|123|psi|ha}}              123 pounds per square inch (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_mismatch|<span title="Convert: Cannot convert &quot;pressure&quot; to &quot;area&quot;">convert: unit mismatch</span>]]</i>]</sup>)
{{convert/sandbox|21|mpgus|L/km}}            21 miles per US gallon (0.11&nbsp;L/km)
{{convert/sandbox|21|mpg|L/km}}                   21 mpg<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;mpgus&#34; for miles per US gallon or &#34;mpgimp&#34; for miles per imperial gallon (not &#34;mpg&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|21|USpt|L}}              21 US pints (9.9&nbsp;L)
{{convert/sandbox|21|pt|L}}                     21 pt<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#ambiguous_unit|<span title="Convert: Use &#34;USpt&#34; for US pints or &#34;imppt&#34; for imperial pints (not &#34;pt&#34;)">convert: ambiguous unit</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|123|K|C F}}              123&nbsp;K (−150&nbsp;°C; −238&nbsp;°F)
{{convert/sandbox|123|C F|K}}              123 C F<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_invalid_here|<span title="Convert: Unit &quot;C F&quot; is invalid here">convert: unit invalid here</span>]]</i>]</sup>
{{convert/sandbox|12345|ft|mi km}}            12,345 feet (2.3381&nbsp;mi; 3.763&nbsp;km)
{{convert/sandbox|12345|ft|yd+mi+km}}          12,345 feet (4,115&nbsp;yd; 2.3381&nbsp;mi; 3.763&nbsp;km)
{{convert/sandbox|12345|ft|yd+mi km}}          12,345 feet (<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[Help:Convert messages#unit_invalid_here|<span title="Convert: Unit &quot;mi km&quot; is invalid here">convert: unit invalid here</span>]]</i>]</sup>)

-- All 2458 "bytype" testcases as at 2013-09-24

-- acceleration
{{convert/sandbox|1|ft/s2|lk=on}}            1 [[foot per second squared]] (0.30&nbsp;[[metre per second squared|m/s<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m/s2|ft/s2|lk=on}}          1 [[metre per second squared]] (3.3&nbsp;[[foot per second squared|ft/s<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|g0|lk=on}}              1 [[standard gravity]] (9.8&nbsp;[[metre per second squared|m/s<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m/s2|g0|lk=on}}           1 [[metre per second squared]] (0.10&nbsp;[[standard gravity|''g<sub>0</sub>'']])
{{convert/sandbox|1|km/h/s|lk=on}}            1 [[Acceleration|kilometre per hour per second]] (0.62&nbsp;[[Acceleration|mph/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s2|km/h/s|lk=on}}         1 [[metre per second squared]] (3.6&nbsp;[[Acceleration|km/(h·s)]])
{{convert/sandbox|1|km/hs|lk=on}}            1 [[Acceleration|kilometre per hour per second]] (0.62&nbsp;[[Acceleration|mph/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s2|km/hs|lk=on}}          1 [[metre per second squared]] (3.6&nbsp;[[Acceleration|km/(h·s)]])
{{convert/sandbox|1|m/s2|lk=on}}             1 [[metre per second squared]] (3.3&nbsp;[[foot per second squared|ft/s<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|mph/s|lk=on}}            1 [[Acceleration|mile per hour per second]] (1.6&nbsp;[[Acceleration|km/(h·s)]])
{{convert/sandbox|1|m/s2|mph/s|lk=on}}          1 [[metre per second squared]] (2.2&nbsp;[[Acceleration|mph/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s2|standard gravity|lk=on}}    1 [[metre per second squared]] (0.10&nbsp;[[standard gravity|''g<sub>0</sub>'']])

-- area
{{convert/sandbox|1|acre|lk=on}}             1 [[acre]] (0.40&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2|acre|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.00025 [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|acre ha|lk=on}}          1 [[square metre]] (0.00025 [[acre]]s; 0.00010&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2|acre m2|lk=on}}          1 [[square metre]] (0.00025 [[acre]]s; 1.0&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|acre sqm|lk=on}}         1 [[square metre]] (0.00025 [[acre]]s; 1.0&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|acre sqmi|lk=on}}         1 [[square metre]] (0.00025 [[acre]]s; 3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|acres|lk=on}}            1 [[acre]] (0.40&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2|acres|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.00025 [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|acre-sing|lk=on}}          1 [[acre]] (0.40&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2|acre-sing|lk=on}}         1 [[square metre]] (0.00025 [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|are|lk=on}}             1 [[Hectare#Are|are]] (1,100&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|are|lk=on}}            1 [[square metre]] (0.010&nbsp;[[Hectare#Are|a]])
{{convert/sandbox|1|arpent|lk=on}}            1 [[arpent]] (0.34&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2|arpent|lk=on}}          1 [[square metre]] (0.00029 [[arpent]]s)
{{convert/sandbox|1|cm2|lk=on}}             1 [[square centimetre]] (0.16&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m2|cm2|lk=on}}            1 [[square metre]] (10,000&nbsp;[[Square centimetre|cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|cm2 in2|lk=on}}          1 [[square metre]] (10,000&nbsp;[[Square centimetre|cm<sup>2</sup>]]; 1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m2|cm2 sqin|lk=on}}         1 [[square metre]] (10,000&nbsp;[[Square centimetre|cm<sup>2</sup>]]; 1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m2|Cypriot donum|lk=on}}       1 [[square metre]] (0.00075 [[Dunam|donums]])
{{convert/sandbox|1|m2|Cypriot dönüm|lk=on}}       1 [[square metre]] (0.00075 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|Cypriot donum diaeresis|lk=on}}  1 [[square metre]] (0.00075 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|Cypriot donum dots|lk=on}}    1 [[square metre]] (0.00075 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|Cypriot dunam|lk=on}}       1 [[square metre]] (0.00075 [[dunam]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|Cypriot dunum|lk=on}}       1 [[square metre]] (0.00075 [[Dunam|dunums]])
{{convert/sandbox|1|daa|lk=on}}             1 [[decare]] (0.0010&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.00039&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|daa|lk=on}}            1 [[square metre]] (0.0010&nbsp;[[decare|daa]])
{{convert/sandbox|1|dam2|lk=on}}             1 [[Square metre|square decametre]] (1,100&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|dam2|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.010&nbsp;[[Square metre|dam<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|decare|lk=on}}            1 [[decare]] (0.0010&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.00039&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|decare|lk=on}}          1 [[square metre]] (0.0010&nbsp;[[decare|daa]])
{{convert/sandbox|1|dm2|lk=on}}             1 [[square decimetre]] (16&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m2|dm2|lk=on}}            1 [[square metre]] (100&nbsp;[[Square decimetre|dm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|donum|lk=on}}            1 [[Dunam|donum]] (0.0010&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.00039&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|donum|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|donums]])
{{convert/sandbox|1|dönüm|lk=on}}            1 [[Dunam|dönüm]] (0.0010&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.00039&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|dönüm|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|donum diaeresis|lk=on}}      1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|donum dots|lk=on}}        1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|dunam|lk=on}}            1 [[dunam]] (0.0010&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.00039&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|dunam|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.0010 [[dunam]]s)
{{convert/sandbox|1|dunum|lk=on}}            1 [[Dunam|dunum]] (0.0010&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.00039&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|dunum|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|dunums]])
{{convert/sandbox|1|foot2|lk=on}}            1 [[square foot]] (0.093&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|foot2|lk=on}}           1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|foot2 m2|lk=on}}         1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]]; 1.0&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|ft2|lk=on}}             1 [[square foot]] (0.093&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|ft2|lk=on}}            1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|ft2 m2|lk=on}}          1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]]; 1.0&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|ha|lk=on}}              1 [[hectare]] (2.5 [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|ha|lk=on}}            1 [[square metre]] (0.00010&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2|ha acre|lk=on}}          1 [[square metre]] (0.00010&nbsp;[[hectare|ha]]; 0.00025 [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|ha sqmi|lk=on}}          1 [[square metre]] (0.00010&nbsp;[[hectare|ha]]; 3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|hm2|lk=on}}             1 [[Square metre|square hectometre]] (2.5 [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|hm2|lk=on}}            1 [[square metre]] (0.00010&nbsp;[[Square metre|hm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|in2|lk=on}}             1 [[square inch]] (6.5&nbsp;[[Square centimetre|cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|in2|lk=on}}            1 [[square metre]] (1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m2|in2 cm2|lk=on}}          1 [[square metre]] (1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]]; 10,000&nbsp;[[Square centimetre|cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|in2 mm2|lk=on}}          1 [[square metre]] (1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]]; 1,000,000&nbsp;[[Square millimetre|mm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|Iraqi donum|lk=on}}        1 [[square metre]] (0.00040 [[Dunam|donums]])
{{convert/sandbox|1|m2|Iraqi dönüm|lk=on}}        1 [[square metre]] (0.00040 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|Iraqi donum diaeresis|lk=on}}   1 [[square metre]] (0.00040 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|Iraqi donum dots|lk=on}}     1 [[square metre]] (0.00040 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|Iraqi dunam|lk=on}}        1 [[square metre]] (0.00040 [[dunam]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|Iraqi dunum|lk=on}}        1 [[square metre]] (0.00040 [[Dunam|dunums]])
{{convert/sandbox|1|m2|Irish acre|lk=on}}        1 [[square metre]] (0.00015&nbsp;[[Acre (Irish)|Irish&nbsp;acres]])
{{convert/sandbox|1|km2|lk=on}}             1 [[square kilometre]] (0.39&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|km2|lk=on}}            1 [[square metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|km²|lk=on}}             1 [[square kilometre]] (0.39&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|km²|lk=on}}            1 [[square metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|km2 acre sqmi|lk=on}}       1 [[square metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.00025 [[acre]]s; 3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|km2 mi2|lk=on}}          1 [[square metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|km2 sqmi|lk=on}}         1 [[square metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|lk=on}}              1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m²|lk=on}}              1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|m2 ft2|lk=on}}          1 [[square metre]] (1.0&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]]; 11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|m2 sqft|lk=on}}          1 [[square metre]] (1.0&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]]; 11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|metric donum|lk=on}}       1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|donums]])
{{convert/sandbox|1|m2|metric dönüm|lk=on}}       1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|metric donum diaeresis|lk=on}}  1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|metric donum dots|lk=on}}     1 [[square metre]] (0.0010 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|metric dunam|lk=on}}       1 [[square metre]] (0.0010 [[dunam]]s)
{{convert/sandbox|1|mi2|lk=on}}             1 [[square mile]] (2.6&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|mi2|lk=on}}            1 [[square metre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|mi2 ha|lk=on}}          1 [[square metre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]]; 0.00010&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2|mi2 km2|lk=on}}          1 [[square metre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|million acre|lk=on}}       1 [[square metre]] (2.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup> [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|million acres|lk=on}}       1 [[square metre]] (2.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup> [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|million hectares|lk=on}}     1 [[square metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|mm2|lk=on}}             1 [[square millimetre]] (0.0016&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m2|mm2|lk=on}}            1 [[square metre]] (1,000,000&nbsp;[[Square millimetre|mm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|mm2 in2|lk=on}}          1 [[square metre]] (1,000,000&nbsp;[[Square millimetre|mm<sup>2</sup>]]; 1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m2|mm2 sqin|lk=on}}         1 [[square metre]] (1,000,000&nbsp;[[Square millimetre|mm<sup>2</sup>]]; 1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|nmi2|lk=on}}             1 [[Nautical mile|square nautical mile]] (3.4&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 1.3&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|nmi2|lk=on}}           1 [[square metre]] (2.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Nautical mile|sq&nbsp;nmi]])

-- area2
{{convert/sandbox|1|m2|old donum|lk=on}}         1 [[square metre]] (0.0011 [[Dunam|donums]])
{{convert/sandbox|1|m2|old dönüm|lk=on}}         1 [[square metre]] (0.0011 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|old donum diaeresis|lk=on}}    1 [[square metre]] (0.0011 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|old donum dots|lk=on}}      1 [[square metre]] (0.0011 [[Dunam|dönüms]])
{{convert/sandbox|1|m2|old dunam|lk=on}}         1 [[square metre]] (0.0011 [[dunam]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|old dunum|lk=on}}         1 [[square metre]] (0.0011 [[Dunam|dunums]])
{{convert/sandbox|1|pond|lk=on}}             1 [[:nl:pondemaat|pondemaat]] (3,700&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|pond|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.00027&nbsp;[[:nl:pondemaat|pond]])
{{convert/sandbox|1|pondemaat|lk=on}}          1 [[:nl:pondemaat|pondemaat]] (3,700&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|pondemaat|lk=on}}         1 [[square metre]] (0.00027&nbsp;[[:nl:pondemaat|pond]])
{{convert/sandbox|1|pyeong|lk=on}}            1 [[pyeong]] (3.3&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|pyeong|lk=on}}          1 [[square metre]] (0.30 [[pyeong]])
{{convert/sandbox|1|rood|lk=on}}             1 [[Rood (unit)|rood]] (11,000&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]]; 1,000&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|rood|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.00099 [[Rood (unit)|roods]])
{{convert/sandbox|1|m2|sq arp|lk=on}}          1 [[square metre]] (0.00029 [[arpent]]s)
{{convert/sandbox|1|sqfoot|lk=on}}            1 [[square foot]] (0.093&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqfoot|lk=on}}          1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqfoot m2|lk=on}}         1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]]; 1.0&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|sqft|lk=on}}             1 [[square foot]] (0.093&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqft|lk=on}}           1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqft m2|lk=on}}          1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]]; 1.0&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|sqin|lk=on}}             1 [[square inch]] (6.5&nbsp;[[Square centimetre|cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqin|lk=on}}           1 [[square metre]] (1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqin cm2|lk=on}}         1 [[square metre]] (1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]]; 10,000&nbsp;[[Square centimetre|cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqin mm2|lk=on}}         1 [[square metre]] (1,600&nbsp;[[square inch|sq&nbsp;in]]; 1,000,000&nbsp;[[Square millimetre|mm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|sqkm|lk=on}}             1 [[square kilometre]] (0.39&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqkm|lk=on}}           1 [[square metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|sqm|lk=on}}             1 [[square metre]] (11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|sqmi|lk=on}}             1 [[square mile]] (2.6&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqmi|lk=on}}           1 [[square metre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqmi acre|lk=on}}         1 [[square metre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]]; 0.00025 [[acre]]s)
{{convert/sandbox|1|m2|sqmi ha|lk=on}}          1 [[square metre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]]; 0.00010&nbsp;[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqmi ha km2|lk=on}}        1 [[square metre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]]; 0.00010&nbsp;[[hectare|ha]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqmi km2|lk=on}}         1 [[square metre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|sqnmi|lk=on}}            1 [[Nautical mile|square nautical mile]] (3.4&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 1.3&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqnmi|lk=on}}           1 [[square metre]] (2.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Nautical mile|sq&nbsp;nmi]])
{{convert/sandbox|1|m2|square verst|lk=on}}       1 [[square metre]] (8.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[Verst|square versts]])
{{convert/sandbox|1|sqverst|lk=on}}           1 [[Verst|square verst]] (1.1&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.44&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqverst|lk=on}}          1 [[square metre]] (8.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[Verst|square versts]])
{{convert/sandbox|1|sqyd|lk=on}}             1 [[square yard]] (0.84&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|sqyd|lk=on}}           1 [[square metre]] (1.2&nbsp;[[square yard|sq&nbsp;yd]])
{{convert/sandbox|1|tsubo|lk=on}}            1 [[Japanese units of measurement#Area|tsubo]] (3.3&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|tsubo|lk=on}}           1 [[square metre]] (0.30 [[Japanese units of measurement#Area|tsubo]])
{{convert/sandbox|1|m2|tsubo sqft|lk=on}}        1 [[square metre]] (0.30 [[Japanese units of measurement#Area|tsubo]]; 11&nbsp;[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|verst2|lk=on}}            1 [[Verst|square verst]] (1.1&nbsp;[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]]; 0.44&nbsp;[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|m2|verst2|lk=on}}          1 [[square metre]] (8.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[Verst|square versts]])
{{convert/sandbox|1|yd2|lk=on}}             1 [[square yard]] (0.84&nbsp;[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m2|yd2|lk=on}}            1 [[square metre]] (1.2&nbsp;[[square yard|sq&nbsp;yd]])

-- density
{{convert/sandbox|1|g/cm3|lk=on}}            1 [[gram]] per [[cubic centimetre]] (0.036&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|g/cm3|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0010&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|g/dm3|lk=on}}            1 [[Density|gram per cubic decimetre]] (1.0&nbsp;[[Density|kg/m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|g/dm3|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (1.0&nbsp;[[Density|g/dm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|g/L|lk=on}}             1 [[Density|gram per litre]] (3.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|g/L|lk=on}}          1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (1.0&nbsp;[[Density|g/L]])
{{convert/sandbox|1|g/mL|lk=on}}             1 [[Density|gram per millilitre]] (0.036&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|g/mL|lk=on}}          1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0010&nbsp;[[Density|g/mL]])
{{convert/sandbox|1|g/ml|lk=on}}             1 [[Density|gram per millilitre]] (0.036&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|g/ml|lk=on}}          1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0010&nbsp;[[Density|g/ml]])
{{convert/sandbox|1|kg/dm3|lk=on}}            1 [[Density|kilogram per cubic decimetre]] (62&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|kg/dm3|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0010&nbsp;[[Density|kg/dm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/L|lk=on}}             1 [[Density|kilogram per litre]] (8.3&nbsp;[[Density|lb/US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|kg/L|lk=on}}          1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0010&nbsp;[[Density|kg/L]])
{{convert/sandbox|1|kg/l|lk=on}}             1 [[Density|kilogram per litre]] (8.3&nbsp;[[Density|lb/US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|kg/l|lk=on}}          1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0010&nbsp;[[Density|kg/l]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lk=on}}            1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (1.7&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;yd]])
{{convert/sandbox|1|lb/cuft|lk=on}}           1 [[Density|pound per cubic foot]] (0.016&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/cuft|lk=on}}        1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.062&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|lb/cuin|lk=on}}           1 [[Density|pound per cubic inch]] (28&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/cuin|lk=on}}        1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (3.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|lb/cuyd|lk=on}}           1 [[Density|pound per cubic yard]] (0.59&nbsp;[[Density|kg/m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/cuyd|lk=on}}        1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (1.7&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;yd]])
{{convert/sandbox|1|lb/ft3|lk=on}}            1 [[Density|pound per cubic foot]] (0.016&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/ft3|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.062&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|lb/impgal|lk=on}}          1 [[Density|pound per imperial gallon]] (0.100&nbsp;[[Density|kg/L]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/impgal|lk=on}}       1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.010&nbsp;[[Density|lb/imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/impgal lb/USgal|lk=on}}   1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.010&nbsp;[[Density|lb/imp&nbsp;gal]]; 0.0083&nbsp;[[Density|lb/US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|lb/in3|lk=on}}            1 [[Density|pound per cubic inch]] (28&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/in3|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (3.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Density|lb/cu&thinsp;in]])
{{convert/sandbox|1|lb/U.S.gal|lk=on}}          1 [[Density|pound per U.S. gallon]] (0.12&nbsp;[[Density|kg/L]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/U.S.gal|lk=on}}       1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0083&nbsp;[[Density|lb/U.S.&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|lb/USbu|lk=on}}           1 [[Bushel|pound per US bushel]] (13&nbsp;[[Density|kg/m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/USbu|lk=on}}        1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.078&nbsp;[[Bushel|lb/US&nbsp;bu]])
{{convert/sandbox|1|lb/USgal|lk=on}}           1 [[Density|pound per US gallon]] (0.12&nbsp;[[Density|kg/L]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/USgal|lk=on}}        1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0083&nbsp;[[Density|lb/US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|lb/yd3|lk=on}}            1 [[Density|pound per cubic yard]] (0.59&nbsp;[[Density|kg/m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|lb/yd3|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (1.7&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;yd]])
{{convert/sandbox|1|mcg/dL|lk=on}}            1 [[microgram]] per [[decilitre]] (3.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|mcg/dL|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (100,000&nbsp;[[Microgram|µg]]/[[Decilitre|dL]])
{{convert/sandbox|1|mg/L|lk=on}}             1 [[Density|milligram per litre]] (3.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|mg/L|lk=on}}          1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (1,000&nbsp;[[Density|mg/L]])
{{convert/sandbox|1|Mg/m3|lk=on}}            1 [[Tonne|megagram]] per [[cubic metre]] (62&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|Mg/m3|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.0010&nbsp;[[Tonne|Mg]]/[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|oz/cuin|lk=on}}           1 [[Density|ounce per cubic inch]] (1.7&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|oz/cuin|lk=on}}        1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.00058&nbsp;[[Density|oz/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|oz/in3|lk=on}}            1 [[Density|ounce per cubic inch]] (1.7&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|oz/in3|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (0.00058&nbsp;[[Density|oz/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|ug/dL|lk=on}}            1 [[microgram]] per [[decilitre]] (3.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|ug/dL|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (100,000&nbsp;[[Microgram|µg]]/[[Decilitre|dL]])
{{convert/sandbox|1|μg/dL|lk=on}}            1 [[microgram]] per [[decilitre]] (3.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Density|lb/cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|kg/m3|μg/dL|lk=on}}         1 [[Density|kilogram per cubic metre]] (100,000&nbsp;[[Microgram|µg]]/[[Decilitre|dL]])

-- energy
{{convert/sandbox|1|µerg|lk=on}}             1 [[Erg|microerg]] (0.00010&nbsp;[[Joule|nJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µerg|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>16</sup>&nbsp;[[Erg|µerg]])
{{convert/sandbox|1|µeV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|microelectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|yJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µeV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>27</sup>&nbsp;[[Electronvolt|µeV]])
{{convert/sandbox|1|µJ|lk=on}}              1 [[Joule|microjoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|µLatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|microlitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µLatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900,000&nbsp;[[Atmosphere (unit)|µL·atm]])
{{convert/sandbox|1|µlatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|microlitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µlatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900,000&nbsp;[[Atmosphere (unit)|µl·atm]])
{{convert/sandbox|1|µtonTNT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|microton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µtonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24 [[TNT equivalent|microtons of TNT]])
{{convert/sandbox|1|µtTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|microtonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µtTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.24 [[TNT equivalent|microtonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|µW.h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µW.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µW·h]])
{{convert/sandbox|1|µW·h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µW·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µW·h]])
{{convert/sandbox|1|µWh|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|µWh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µWh]])
{{convert/sandbox|1|aJ|lk=on}}              1 [[Joule|attojoule]] (6.2&nbsp;[[electronvolt|eV]])
{{convert/sandbox|1|kJ|aJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>21</sup>&nbsp;[[Joule|aJ]])
{{convert/sandbox|1|B.O.T.U.|lk=on}}           1 [[Watt-hour|Board of Trade Unit]] (3.6&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|B.O.T.U.|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00028&nbsp;[[Watt-hour|B.O.T.U.]])
{{convert/sandbox|1|bboe|lk=on}}             1 [[barrel of oil equivalent]] (6.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|bboe|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[barrel of oil equivalent|bboe]])
{{convert/sandbox|1|BOE|lk=on}}             1 [[barrel of oil equivalent]] (6.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BOE|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[barrel of oil equivalent|BOE]])
{{convert/sandbox|1|Btu|lk=on}}             1 [[British thermal unit]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|Btu]])
{{convert/sandbox|1|btu|lk=on}}             1 [[British thermal unit]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|btu|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU]])
{{convert/sandbox|1|BTU|lk=on}}             1 [[British thermal unit]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU]])
{{convert/sandbox|1|BTU-39F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (39°F)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU-39F|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.94&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>39°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Btu-39F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (39°F)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu-39F|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.94&nbsp;[[British thermal unit|Btu<sub>39°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|BTU-59F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (59°F)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU-59F|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>59°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Btu-59F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (59°F)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu-59F|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|Btu<sub>59°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Btu-60F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (60°F)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu-60F|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|Btu<sub>60°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|BTU-60F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (60°F)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU-60F|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>60°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|BTU-63F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (63°F)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU-63F|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>63°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Btu-63F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (63°F)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu-63F|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|Btu<sub>63°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|BTU-ISO|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (ISO)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU-ISO|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>ISO</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Btu-ISO|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (ISO)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu-ISO|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>ISO</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Btu-IT|lk=on}}            1 [[British thermal unit|British thermal unit (IT)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|Btu<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|BTU-IT|lk=on}}            1 [[British thermal unit|British thermal unit (IT)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|BTU-mean|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (mean)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU-mean|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>mean</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Btu-mean|lk=on}}           1 [[British thermal unit|British thermal unit (mean)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu-mean|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|Btu<sub>mean</sub>]])
{{convert/sandbox|1|BTU-th|lk=on}}            1 [[British thermal unit|British thermal unit (thermochemical)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|BTU-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|BTU<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Btu-th|lk=on}}            1 [[British thermal unit|British thermal unit (thermochemical)]] (1.1&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Btu-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.95&nbsp;[[British thermal unit|Btu<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Cal|lk=on}}             1 [[calorie]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Cal|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[calorie|Cal]])
{{convert/sandbox|1|cal|lk=on}}             1 [[calorie]] (4.2&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cal|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (240&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|cal-15|lk=on}}            1 [[Calorie|calorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cal-15|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (240&nbsp;[[Calorie|cal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Cal-15|lk=on}}            1 [[Calorie|Calorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Cal-15|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|Cal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Cal-IT|lk=on}}            1 [[Calorie|Calorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Cal-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|Cal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|cal-IT|lk=on}}            1 [[Calorie|calorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cal-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (240&nbsp;[[Calorie|cal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Cal-th|lk=on}}            1 [[Calorie|Calorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Cal-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|Cal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|cal-th|lk=on}}            1 [[Calorie|calorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cal-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (240&nbsp;[[Calorie|cal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|ccatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|cubic centimetre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ccatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900&nbsp;[[Atmosphere (unit)|cc·atm]])
{{convert/sandbox|1|CHU-IT|lk=on}}            1 [[Conversion of units|Celsius heat unit (International Table)]] (1.9&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|CHU-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.53&nbsp;[[Conversion of units|CHU<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|cJ|lk=on}}              1 [[Joule|centijoule]] (0.0024&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (100,000&nbsp;[[Joule|cJ]])
{{convert/sandbox|1|cm3atm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|cubic centimetre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cm3atm|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (9,900&nbsp;[[Atmosphere (unit)|cm<sup>3</sup>·atm]])
{{convert/sandbox|1|cufootatm|lk=on}}          1 [[Atmosphere (unit)|cubic foot of atmosphere]] (2.9&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cufootatm|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.35&nbsp;[[Atmosphere (unit)|cu&nbsp;ft&nbsp;atm]])
{{convert/sandbox|1|cufootnaturalgas|lk=on}}       1 [[Conversion of units|cubic foot of natural gas]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cufootnaturalgas|lk=on}}     1 [[kilojoule]] (0.00095 [[Conversion of units|cubic foot of natural gas]])
{{convert/sandbox|1|cuftatm|lk=on}}           1 [[Atmosphere (unit)|cubic foot of atmosphere]] (2.9&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cuftatm|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.35&nbsp;[[Atmosphere (unit)|cu&nbsp;ft&nbsp;atm]])
{{convert/sandbox|1|cuftnaturalgas|lk=on}}        1 [[Conversion of units|cubic foot of natural gas]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cuftnaturalgas|lk=on}}      1 [[kilojoule]] (0.00095 [[Conversion of units|cubic feet of natural gas]])
{{convert/sandbox|1|cuydatm|lk=on}}           1 [[Atmosphere (unit)|cubic yard of atmosphere]] (77&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|cuydatm|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.013&nbsp;[[Atmosphere (unit)|cu&nbsp;yd&nbsp;atm]])
{{convert/sandbox|1|daJ|lk=on}}             1 [[Joule|decajoule]] (2.4&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|daJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (100&nbsp;[[Joule|daJ]])
{{convert/sandbox|1|dJ|lk=on}}              1 [[Joule|decijoule]] (0.024&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|dJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (10,000&nbsp;[[Joule|dJ]])
{{convert/sandbox|1|e3BTU|lk=on}}            1&nbsp;thousand [[British thermal unit]]s (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|e3BTU|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00095<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[British thermal unit|BTU]])
{{convert/sandbox|1|e6BTU|lk=on}}            1&nbsp;million [[British thermal unit]]s (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|e6BTU|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[British thermal unit|BTU]])
{{convert/sandbox|1|Eh|lk=on}}              1 [[Hartree]] (27&nbsp;[[electronvolt|eV]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Eh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (2.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>20</sup>&nbsp;[[Hartree|''E''<sub>h</sub>]])
{{convert/sandbox|1|EJ|lk=on}}              1 [[Joule|exajoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>11</sup>&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|EJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−15</sup>&nbsp;[[Joule|EJ]])
{{convert/sandbox|1|erg|lk=on}}             1 [[erg]] (0.10&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|erg|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>10</sup>&nbsp;[[erg]])
{{convert/sandbox|1|eV|lk=on}}              1 [[electronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|aJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|eV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>21</sup>&nbsp;[[electronvolt|eV]])
{{convert/sandbox|1|feV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|femtoelectronvolt]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Joule|yJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|feV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>36</sup>&nbsp;[[Electronvolt|feV]])
{{convert/sandbox|1|fJ|lk=on}}              1 [[Joule|femtojoule]] (6.2&nbsp;[[Electronvolt|keV]])
{{convert/sandbox|1|kJ|fJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>18</sup>&nbsp;[[Joule|fJ]])
{{convert/sandbox|1|foe|lk=on}}             1 [[Foe (unit of energy)|foe]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>20</sup>&nbsp;[[Joule|YJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|foe|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−41</sup>&nbsp;[[Foe (unit of energy)|foe]])
{{convert/sandbox|1|ft.lbf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|foot-pound force]] (1.4&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ft.lbf|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (740&nbsp;[[Foot-pound (energy)|ft·lbf]])
{{convert/sandbox|1|ft·lbf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|foot-pound force]] (1.4&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ft·lbf|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (740&nbsp;[[Foot-pound (energy)|ft·lbf]])
{{convert/sandbox|1|ft·lb-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|foot-pound force]] (1.4&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ft·lb-f|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (740&nbsp;[[Foot-pound (energy)|ft·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|ftlb|lk=on}}             1 [[Foot-pound (energy)|foot-pound]] (1.4&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ftlb|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (740&nbsp;[[Foot-pound (energy)|ft·lb]])
{{convert/sandbox|1|ftlbf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|foot-pound force]] (1.4&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ftlbf|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (740&nbsp;[[Foot-pound (energy)|ft·lbf]])
{{convert/sandbox|1|ftlb-f|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|foot-pound force]] (1.4&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ftlb-f|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (740&nbsp;[[Foot-pound (energy)|ft·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|ftpdl|lk=on}}            1 [[foot-poundal]] (0.042&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ftpdl|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (24,000&nbsp;[[foot-poundal|ft·pdl]])

-- energy2
{{convert/sandbox|1|g-cal-15|lk=on}}           1 [[Calorie|calorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-cal-15|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (240&nbsp;[[Calorie|cal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-cal-IT|lk=on}}           1 [[Calorie|calorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-cal-IT|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (240&nbsp;[[Calorie|cal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-cal-th|lk=on}}           1 [[Calorie|calorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-cal-th|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (240&nbsp;[[Calorie|cal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|GeV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|gigaelectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|nJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GeV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>12</sup>&nbsp;[[Electronvolt|GeV]])
{{convert/sandbox|1|GJ|lk=on}}              1 [[Joule|gigajoule]] (280&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|g-kcal-15|lk=on}}          1 [[Calorie|kilocalorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-kcal-15|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|kcal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-kcal-IT|lk=on}}          1 [[Calorie|kilocalorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-kcal-IT|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|kcal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-kcal-th|lk=on}}          1 [[Calorie|kilocalorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-kcal-th|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|kcal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|GLatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|gigalitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GLatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Atmosphere (unit)|GL·atm]])
{{convert/sandbox|1|Glatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|gigalitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Glatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Atmosphere (unit)|Gl·atm]])
{{convert/sandbox|1|g-Mcal-15|lk=on}}          1 [[Calorie|megacalorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-Mcal-15|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00024&nbsp;[[Calorie|Mcal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-mcal-15|lk=on}}          1 [[Calorie|millicalorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-mcal-15|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (240,000&nbsp;[[Calorie|mcal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-Mcal-IT|lk=on}}          1 [[Calorie|megacalorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-Mcal-IT|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00024&nbsp;[[Calorie|Mcal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-mcal-IT|lk=on}}          1 [[Calorie|millicalorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-mcal-IT|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (240,000&nbsp;[[Calorie|mcal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-mcal-th|lk=on}}          1 [[Calorie|millicalorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-mcal-th|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (240,000&nbsp;[[Calorie|mcal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|g-Mcal-th|lk=on}}          1 [[Calorie|megacalorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|g-Mcal-th|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00024&nbsp;[[Calorie|Mcal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|gTNT|lk=on}}             1 [[TNT equivalent|gram of TNT]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|gTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.24 [[TNT equivalent|grams of TNT]])
{{convert/sandbox|1|Gtoe|lk=on}}             1 [[Tonne of oil equivalent|gigatonne of oil equivalent]] (42&nbsp;[[Joule|EJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Gtoe|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Tonne of oil equivalent|Gtoe]])
{{convert/sandbox|1|GtonTNT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|gigaton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|EJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GtonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−16</sup> [[TNT equivalent|gigatons of TNT]])
{{convert/sandbox|1|GtTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|gigatonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|EJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GtTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−16</sup> [[TNT equivalent|gigatonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|GW.h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|gigawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GW.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Watt-hour|GW·h]])
{{convert/sandbox|1|GW·h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|gigawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GW·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Watt-hour|GW·h]])
{{convert/sandbox|1|GWh|lk=on}}             1 [[Watt-hour|gigawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GWh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Watt-hour|GWh]])
{{convert/sandbox|1|GW-h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|gigawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|GW-h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Watt-hour|GW·h]])
{{convert/sandbox|1|Hartree|lk=on}}           1 [[Hartree]] (27&nbsp;[[electronvolt|eV]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Hartree|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>20</sup>&nbsp;[[Hartree|''E''<sub>h</sub>]])
{{convert/sandbox|1|hJ|lk=on}}              1 [[Joule|hectojoule]] (24&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|hJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (10&nbsp;[[Joule|hJ]])
{{convert/sandbox|1|hp.h|lk=on}}             1 [[Horsepower|horsepower-hour]] (0.75&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|hp.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00037&nbsp;[[Horsepower|hp·h]])
{{convert/sandbox|1|hp·h|lk=on}}             1 [[Horsepower|horsepower-hour]] (0.75&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|hp·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00037&nbsp;[[Horsepower|hp·h]])
{{convert/sandbox|1|hph|lk=on}}             1 [[Horsepower|horsepower-hour]] (0.75&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|hph|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.00037&nbsp;[[Horsepower|hp·h]])
{{convert/sandbox|1|impgalatm|lk=on}}          1 [[Atmosphere (unit)|imperial gallon-atmosphere]] (460&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|impgalatm|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (2.2&nbsp;[[Atmosphere (unit)|imp gal·atm]])
{{convert/sandbox|1|in.lbf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|inch-pound force]] (110&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|in.lbf|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (8,900&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·lbf]])
{{convert/sandbox|1|in.lb-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|inch-pound force]] (110&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|in.lb-f|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (8,900&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|in.ozf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|inch-ounce force]] (7.1&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|in.ozf|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (140,000&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·ozf]])
{{convert/sandbox|1|in.oz-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|inch-ounce force]] (7.1&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|in.oz-f|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (140,000&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|in·lbf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|inch-pound force]] (110&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|in·lbf|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (8,900&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·lbf]])
{{convert/sandbox|1|in·lb-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|inch-pound force]] (110&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|in·lb-f|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (8,900&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|in·ozf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|inch-ounce force]] (7.1&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|in·ozf|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (140,000&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·ozf]])
{{convert/sandbox|1|in·oz-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|inch-ounce force]] (7.1&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|in·oz-f|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (140,000&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|J|lk=on}}              1 [[joule]] (0.24&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|J|lk=on}}             1 [[kilojoule]] (1,000&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kbboe|lk=on}}            1 [[Barrel of oil equivalent|kilo barrel of oil equivalent]] (6.1&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kbboe|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Barrel of oil equivalent|kbboe]])
{{convert/sandbox|1|kBOE|lk=on}}             1 [[Barrel of oil equivalent|kilo barrel of oil equivalent]] (6.1&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kBOE|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[Barrel of oil equivalent|kBOE]])
{{convert/sandbox|1|kcal|lk=on}}             1 [[Calorie|kilocalorie]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kcal|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|kcal]])
{{convert/sandbox|1|kcal-15|lk=on}}           1 [[Calorie|kilocalorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kcal-15|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|kcal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kcal-IT|lk=on}}           1 [[Calorie|kilocalorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kcal-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|kcal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kcal-th|lk=on}}           1 [[Calorie|kilocalorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kcal-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|kcal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kerg|lk=on}}             1 [[Erg|kiloerg]] (0.10&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kerg|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (10,000,000&nbsp;[[Erg|kerg]])
{{convert/sandbox|1|keV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|kiloelectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|fJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|keV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>18</sup>&nbsp;[[Electronvolt|keV]])
{{convert/sandbox|1|kg-cal-15|lk=on}}          1 [[Calorie|Calorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kg-cal-15|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|Cal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kg-cal-IT|lk=on}}          1 [[Calorie|Calorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kg-cal-IT|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|Cal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kg-cal-th|lk=on}}          1 [[Calorie|Calorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kg-cal-th|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.24&nbsp;[[Calorie|Cal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kgTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|kilogram of TNT]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kgTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00024 [[TNT equivalent|kilograms of TNT]])
{{convert/sandbox|1|kJ|lk=on}}              1 [[kilojoule]] (240&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|klatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|kilolitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|klatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.0099&nbsp;[[Atmosphere (unit)|kl·atm]])
{{convert/sandbox|1|kLatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|kilolitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kLatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.0099&nbsp;[[Atmosphere (unit)|kL·atm]])
{{convert/sandbox|1|kt(TNT)|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|kilotonne]] (4.2&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kt(TNT)|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[TNT equivalent|kt]])
{{convert/sandbox|1|ktoe|lk=on}}             1 [[Tonne of oil equivalent|kilotonne of oil equivalent]] (42&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ktoe|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−11</sup>&nbsp;[[Tonne of oil equivalent|ktoe]])
{{convert/sandbox|1|ktonTNT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|kiloton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ktonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[TNT equivalent|kt]])
{{convert/sandbox|1|ktTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|kilotonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ktTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup> [[TNT equivalent|kilotonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|kW.h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|kilowatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kW.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00028&nbsp;[[Watt-hour|kW·h]])
{{convert/sandbox|1|kW·h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|kilowatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kW·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00028&nbsp;[[Watt-hour|kW·h]])
{{convert/sandbox|1|kWh|lk=on}}             1 [[Watt-hour|kilowatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kWh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.00028&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kW-h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|kilowatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|kW-h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00028&nbsp;[[Watt-hour|kW·h]])
{{convert/sandbox|1|Latm|lk=on}}             1 [[Atmosphere (unit)|litre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Latm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.9&nbsp;[[Atmosphere (unit)|L·atm]])
{{convert/sandbox|1|latm|lk=on}}             1 [[Atmosphere (unit)|litre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|latm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.9&nbsp;[[Atmosphere (unit)|l·atm]])
{{convert/sandbox|1|m3atm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|cubic metre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|m3atm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.0099&nbsp;[[Atmosphere (unit)|m<sup>3</sup>·atm]])
{{convert/sandbox|1|MBtu|lk=on}}             1 [[British thermal unit|thousand British thermal units]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBtu]])
{{convert/sandbox|1|MBtu-39F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (39°F)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu-39F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00094&nbsp;[[British thermal unit|MBtu<sub>39°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBTU-39F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (39°F)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBTU-39F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00094&nbsp;[[British thermal unit|MBTU<sub>39°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBTU-59F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (59°F)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBTU-59F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBTU<sub>59°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBtu-59F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (59°F)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu-59F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBtu<sub>59°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBTU-60F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (60°F)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBTU-60F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBTU<sub>60°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBtu-60F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (60°F)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu-60F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBtu<sub>60°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBtu-63F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (63°F)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu-63F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBtu<sub>63°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBTU-63F|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (63°F)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBTU-63F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBTU<sub>63°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBTU-ISO|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (ISO)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBTU-ISO|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBTU<sub>ISO</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBtu-ISO|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (ISO)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu-ISO|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBtu<sub>ISO</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBTU-IT|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (IT)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBTU-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBTU<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBtu-IT|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (IT)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBtu<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBtu-mean|lk=on}}          1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (mean)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu-mean|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBtu<sub>mean</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBTU-mean|lk=on}}          1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (mean)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBTU-mean|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBTU<sub>mean</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBTU-th|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (thermochemical)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBTU-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBTU<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MBtu-th|lk=on}}           1 [[British thermal unit|thousand British thermal units (thermochemical)]] (1.1&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MBtu-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.00095&nbsp;[[British thermal unit|MBtu<sub>th</sub>]])

-- energy3
{{convert/sandbox|1|mcal|lk=on}}             1 [[Calorie|millicalorie]] (4.2&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mcal|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (240,000&nbsp;[[Calorie|mcal]])
{{convert/sandbox|1|Mcal|lk=on}}             1 [[Calorie|megacalorie]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Mcal|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00024&nbsp;[[Calorie|Mcal]])
{{convert/sandbox|1|Mcal-15|lk=on}}           1 [[Calorie|megacalorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Mcal-15|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.00024&nbsp;[[Calorie|Mcal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|mcal-15|lk=on}}           1 [[Calorie|millicalorie (15°C)]] (4.2&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mcal-15|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (240,000&nbsp;[[Calorie|mcal<sub>15</sub>]])
{{convert/sandbox|1|mcal-IT|lk=on}}           1 [[Calorie|millicalorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mcal-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (240,000&nbsp;[[Calorie|mcal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Mcal-IT|lk=on}}           1 [[Calorie|megacalorie (International Steam Table)]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Mcal-IT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.00024&nbsp;[[Calorie|Mcal<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|mcal-th|lk=on}}           1 [[Calorie|millicalorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mcal-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (240,000&nbsp;[[Calorie|mcal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Mcal-th|lk=on}}           1 [[Calorie|megacalorie (thermochemical)]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Mcal-th|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.00024&nbsp;[[Calorie|Mcal<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Merg|lk=on}}             1 [[Erg|megaerg]] (0.10&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Merg|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (10,000&nbsp;[[Erg|Merg]])
{{convert/sandbox|1|merg|lk=on}}             1 [[Erg|millierg]] (0.00010&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|merg|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>13</sup>&nbsp;[[Erg|merg]])
{{convert/sandbox|1|MeV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|megaelectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|pJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MeV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>15</sup>&nbsp;[[Electronvolt|MeV]])
{{convert/sandbox|1|meV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|millielectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|zJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|meV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>24</sup>&nbsp;[[Electronvolt|meV]])
{{convert/sandbox|1|MJ|lk=on}}              1 [[megajoule]] (0.28&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.0010&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|mJ|lk=on}}              1 [[Joule|millijoule]] (0.00024&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1,000,000&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Mlatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|megalitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Mlatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Atmosphere (unit)|Ml·atm]])
{{convert/sandbox|1|mlatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|millilitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mlatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900&nbsp;[[Atmosphere (unit)|l·atm]])
{{convert/sandbox|1|MLatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|megalitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MLatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Atmosphere (unit)|ML·atm]])
{{convert/sandbox|1|mLatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|millilitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mLatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900&nbsp;[[Atmosphere (unit)|L·atm]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu|lk=on}}            1 [[British thermal unit|million British thermal units]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu]])
{{convert/sandbox|1|MMBTU-39F|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (39°F)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBTU-39F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBTU<sub>39°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu-39F|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (39°F)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu-39F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu<sub>39°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBTU-59F|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (59°F)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBTU-59F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBTU<sub>59°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu-59F|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (59°F)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu-59F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu<sub>59°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBTU-60F|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (60°F)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBTU-60F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBTU<sub>60°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu-60F|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (60°F)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu-60F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu<sub>60°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBTU-63F|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (63°F)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBTU-63F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBTU<sub>63°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu-63F|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (63°F)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu-63F|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu<sub>63°F</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBTU-ISO|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (ISO)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBTU-ISO|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBTU<sub>ISO</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu-ISO|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (ISO)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu-ISO|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu<sub>ISO</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBTU-IT|lk=on}}           1 [[British thermal unit|million British thermal units (IT)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBTU-IT|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBTU<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu-IT|lk=on}}           1 [[British thermal unit|million British thermal units (IT)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu-IT|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu<sub>IT</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBTU-mean|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (mean)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBTU-mean|lk=on}}        1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBTU<sub>mean</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu-mean|lk=on}}          1 [[British thermal unit|million British thermal units (mean)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu-mean|lk=on}}        1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu<sub>mean</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBTU-th|lk=on}}           1 [[British thermal unit|million British thermal units (thermochemical)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBTU-th|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBTU<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MMBtu-th|lk=on}}           1 [[British thermal unit|million British thermal units (thermochemical)]] (1.1&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MMBtu-th|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[British thermal unit|MMBtu<sub>th</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Mt(TNT)|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|megatonne]] (4.2&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Mt(TNT)|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−13</sup>&nbsp;[[TNT equivalent|Mt]])
{{convert/sandbox|1|Mtoe|lk=on}}             1 [[Tonne of oil equivalent|megatonne of oil equivalent]] (42&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Mtoe|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−14</sup>&nbsp;[[Tonne of oil equivalent|Mtoe]])
{{convert/sandbox|1|mtonTNT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|milliton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mtonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.00024 [[TNT equivalent|millitons of TNT]])
{{convert/sandbox|1|MtonTNT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|megaton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MtonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−13</sup>&nbsp;[[TNT equivalent|Mt]])
{{convert/sandbox|1|MtTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|megatonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MtTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−13</sup> [[TNT equivalent|megatonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|mtTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|millitonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mtTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.00024 [[TNT equivalent|millitonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|MW.h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|megawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MW.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Watt-hour|MW·h]])
{{convert/sandbox|1|mW.h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|milliwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mW.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280&nbsp;[[Watt-hour|mW·h]])
{{convert/sandbox|1|MW·h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|megawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MW·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Watt-hour|MW·h]])
{{convert/sandbox|1|mW·h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|milliwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mW·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280&nbsp;[[Watt-hour|mW·h]])
{{convert/sandbox|1|mWh|lk=on}}             1 [[Watt-hour|milliwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mWh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (280&nbsp;[[Watt-hour|mWh]])
{{convert/sandbox|1|MWh|lk=on}}             1 [[Watt-hour|megawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MWh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Watt-hour|MWh]])
{{convert/sandbox|1|MW-h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|megawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|MW-h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Watt-hour|MW·h]])
{{convert/sandbox|1|mW-h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|milliwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|mW-h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280&nbsp;[[Watt-hour|mW·h]])
{{convert/sandbox|1|neV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|nanoelectronvolt]] (0.00016&nbsp;[[Joule|yJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|neV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>30</sup>&nbsp;[[Electronvolt|neV]])
{{convert/sandbox|1|nJ|lk=on}}              1 [[Joule|nanojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|nJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>12</sup>&nbsp;[[Joule|nJ]])
{{convert/sandbox|1|PeV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|petaelectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|PeV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6,200,000&nbsp;[[Electronvolt|PeV]])
{{convert/sandbox|1|peV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|picoelectronvolt]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Joule|yJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|peV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>33</sup>&nbsp;[[Electronvolt|peV]])
{{convert/sandbox|1|PJ|lk=on}}              1 [[Joule|petajoule]] (280,000,000&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|PJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−12</sup>&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|pJ|lk=on}}              1 [[Joule|picojoule]] (6.2&nbsp;[[Electronvolt|MeV]])
{{convert/sandbox|1|kJ|pJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>15</sup>&nbsp;[[Joule|pJ]])
{{convert/sandbox|1|quad|lk=on}}             1 [[Quad (energy)|quadrillion British thermal units]] (1.1&nbsp;[[Joule|EJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|quad|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−16</sup>&nbsp;[[Quad (energy)|quad]])

-- energy4
{{convert/sandbox|1|Ry|lk=on}}              1 [[Rydberg constant|rydberg]] (14&nbsp;[[electronvolt|eV]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Ry|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (4.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>20</sup>&nbsp;[[Rydberg constant|Ry]])
{{convert/sandbox|1|scc|lk=on}}             1 [[Atmosphere (unit)|standard cubic centimetre]] (100&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|scc|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (9,900&nbsp;[[Atmosphere (unit)|scc]])
{{convert/sandbox|1|scf|lk=on}}             1 [[Atmosphere (unit)|standard cubic foot]] (2.9&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|scf|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.35&nbsp;[[Atmosphere (unit)|scf]])
{{convert/sandbox|1|scfoot|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|standard cubic foot]] (2.9&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|scfoot|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.35&nbsp;[[Atmosphere (unit)|scf]])
{{convert/sandbox|1|scy|lk=on}}             1 [[Atmosphere (unit)|standard cubic yard]] (77&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|scy|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.013&nbsp;[[Atmosphere (unit)|scy]])
{{convert/sandbox|1|sl|lk=on}}              1 [[Atmosphere (unit)|standard litre]] (100&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|sl|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (9.9&nbsp;[[Atmosphere (unit)|sl]])
{{convert/sandbox|1|t(TNT)|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|tonne]] (4.2&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|t(TNT)|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[TNT equivalent|t]])
{{convert/sandbox|1|TeV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|teraelectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|TeV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Electronvolt|TeV]])
{{convert/sandbox|1|th|lk=on}}              1 [[Conversion of units|thermie]] (4.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|th|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.00024&nbsp;[[Conversion of units|th]])
{{convert/sandbox|1|thm-EC|lk=on}}            1 [[Therm|therm (EC)]] (110&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|thm-EC|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Therm|thm (EC)]])
{{convert/sandbox|1|thm-UK|lk=on}}            1 [[Therm|therm (UK)]] (110&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|thm-UK|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Therm|thm (UK)]])
{{convert/sandbox|1|thm-US|lk=on}}            1 [[Therm|therm (US)]] (110&nbsp;[[Megajoule|MJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|thm-US|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (9.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Therm|thm (US)]])
{{convert/sandbox|1|TJ|lk=on}}              1 [[Joule|terajoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|TJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Joule|TJ]])
{{convert/sandbox|1|toe|lk=on}}             1 [[tonne of oil equivalent]] (42&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|toe|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[tonne of oil equivalent|toe]])
{{convert/sandbox|1|tonTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|ton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|tonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[TNT equivalent|tons of TNT]])
{{convert/sandbox|1|tTNT|lk=on}}             1 [[TNT equivalent|tonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|GJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|tTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[TNT equivalent|tonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|TtonTNT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|teraton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|ZJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|TtonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−19</sup> [[TNT equivalent|teratons of TNT]])
{{convert/sandbox|1|TtTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|teratonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Joule|ZJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|TtTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−19</sup> [[TNT equivalent|teratonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|TW.h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|terawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|TW.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−13</sup>&nbsp;[[Watt-hour|TW·h]])
{{convert/sandbox|1|TW·h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|terawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|TW·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−13</sup>&nbsp;[[Watt-hour|TW·h]])
{{convert/sandbox|1|TWh|lk=on}}             1 [[Watt-hour|terawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|TWh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−13</sup>&nbsp;[[Watt-hour|TWh]])
{{convert/sandbox|1|TW-h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|terawatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|PJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|TW-h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−13</sup>&nbsp;[[Watt-hour|TW·h]])
{{convert/sandbox|1|U.S.galatm|lk=on}}          1 [[Atmosphere (unit)|U.S. gallon-atmosphere]] (380&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|U.S.galatm|lk=on}}        1 [[kilojoule]] (2.6&nbsp;[[Atmosphere (unit)|U.S.&nbsp;gal·atm]])
{{convert/sandbox|1|uerg|lk=on}}             1 [[Erg|microerg]] (0.00010&nbsp;[[Joule|nJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|uerg|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>16</sup>&nbsp;[[Erg|µerg]])
{{convert/sandbox|1|ueV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|microelectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|yJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ueV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>27</sup>&nbsp;[[Electronvolt|µeV]])
{{convert/sandbox|1|uJ|lk=on}}              1 [[Joule|microjoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|uJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|uLatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|microlitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|uLatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900,000&nbsp;[[Atmosphere (unit)|µL·atm]])
{{convert/sandbox|1|ulatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|microlitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ulatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900,000&nbsp;[[Atmosphere (unit)|µl·atm]])
{{convert/sandbox|1|USgalatm|lk=on}}           1 [[Atmosphere (unit)|US gallon-atmosphere]] (380&nbsp;[[Joule|J]])
{{convert/sandbox|1|kJ|USgalatm|lk=on}}         1 [[kilojoule]] (2.6&nbsp;[[Atmosphere (unit)|US&nbsp;gal·atm]])
{{convert/sandbox|1|utonTNT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|microton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|utonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24 [[TNT equivalent|microtons of TNT]])
{{convert/sandbox|1|utTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|microtonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|utTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.24 [[TNT equivalent|microtonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|uW.h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|uW.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µW·h]])
{{convert/sandbox|1|uW·h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|uW·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µW·h]])
{{convert/sandbox|1|uWh|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|uWh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µWh]])
{{convert/sandbox|1|uW-h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|uW-h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µW·h]])
{{convert/sandbox|1|W.h|lk=on}}             1 [[watt-hour]] (3.6&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|W.h|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.28&nbsp;[[watt-hour|W·h]])
{{convert/sandbox|1|W·h|lk=on}}             1 [[watt-hour]] (3.6&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|W·h|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.28&nbsp;[[watt-hour|W·h]])
{{convert/sandbox|1|Wh|lk=on}}              1 [[watt-hour]] (3.6&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|Wh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.28&nbsp;[[watt-hour|Wh]])
{{convert/sandbox|1|W-h|lk=on}}             1 [[watt-hour]] (3.6&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|W-h|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (0.28&nbsp;[[watt-hour|W·h]])
{{convert/sandbox|1|YJ|lk=on}}              1 [[Joule|yottajoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>17</sup>&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|YJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−21</sup>&nbsp;[[Joule|YJ]])
{{convert/sandbox|1|yJ|lk=on}}              1 [[Joule|yoctojoule]] (6.2&nbsp;[[Electronvolt|µeV]])
{{convert/sandbox|1|kJ|yJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>27</sup>&nbsp;[[Joule|yJ]])
{{convert/sandbox|1|ZJ|lk=on}}              1 [[Joule|zettajoule]] (2.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>14</sup>&nbsp;[[Watt-hour|kWh]])
{{convert/sandbox|1|kJ|ZJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−18</sup>&nbsp;[[Joule|ZJ]])
{{convert/sandbox|1|zJ|lk=on}}              1 [[Joule|zeptojoule]] (6.2&nbsp;[[Electronvolt|meV]])
{{convert/sandbox|1|kJ|zJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>24</sup>&nbsp;[[Joule|zJ]])
{{convert/sandbox|1|μerg|lk=on}}             1 [[Erg|microerg]] (0.00010&nbsp;[[Joule|nJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μerg|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>16</sup>&nbsp;[[Erg|µerg]])
{{convert/sandbox|1|μeV|lk=on}}             1 [[Electronvolt|microelectronvolt]] (0.16&nbsp;[[Joule|yJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μeV|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>27</sup>&nbsp;[[Electronvolt|µeV]])
{{convert/sandbox|1|μJ|lk=on}}              1 [[Joule|microjoule]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[calorie|cal]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μJ|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|μLatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|microlitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μLatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900,000&nbsp;[[Atmosphere (unit)|µL·atm]])
{{convert/sandbox|1|μlatm|lk=on}}            1 [[Atmosphere (unit)|microlitre-atmosphere]] (100&nbsp;[[Joule|µJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μlatm|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (9,900,000&nbsp;[[Atmosphere (unit)|µl·atm]])
{{convert/sandbox|1|μtonTNT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|microton of TNT]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μtonTNT|lk=on}}          1 [[kilojoule]] (0.24 [[TNT equivalent|microtons of TNT]])
{{convert/sandbox|1|μtTNT|lk=on}}            1 [[TNT equivalent|microtonne of TNT]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μtTNT|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (0.24 [[TNT equivalent|microtonnes of TNT]])
{{convert/sandbox|1|μW.h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μW.h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µW·h]])
{{convert/sandbox|1|μW·h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μW·h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µW·h]])
{{convert/sandbox|1|μWh|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μWh|lk=on}}            1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µWh]])
{{convert/sandbox|1|μW-h|lk=on}}             1 [[Watt-hour|microwatt-hour]] (3.6&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|kJ|μW-h|lk=on}}           1 [[kilojoule]] (280,000&nbsp;[[Watt-hour|µW·h]])

-- energyperlength
{{convert/sandbox|1|BTU/mi|lk=on}}            1 [[British thermal unit]] per [[mile]] (0.66&nbsp;[[Kilojoule|kJ]]/[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|BTU/mi|lk=on}}         1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (1.5&nbsp;[[British thermal unit|BTU]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|lk=on}}            1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (1.5&nbsp;[[British thermal unit|BTU]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|kWh/100 km|lk=on}}       1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.028&nbsp;[[Watt-hour|kW·h/100 km]])
{{convert/sandbox|1|kWh/km|lk=on}}            1 [[Kilowatt hour|kilowatt-hour]] per [[kilometre]] (3.6&nbsp;[[Megajoule|MJ]]/[[Kilometre|km]]; 1.6&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|kWh/km|lk=on}}         1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.00028&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|kWh/km kWh/mi|lk=on}}     1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.00028&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[Kilometre|km]]; 0.00045&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|kWh/km MJ/km|lk=on}}      1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.00028&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[Kilometre|km]]; 0.0010&nbsp;[[Megajoule|MJ]]/[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|kWh/mi|lk=on}}            1 [[Kilowatt hour|kilowatt-hour]] per [[mile]] (0.62&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[Kilometre|km]]; 2.2&nbsp;[[Megajoule|MJ]]/[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|kWh/mi|lk=on}}         1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.00045&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|MJ/100 km|lk=on}}       1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.10&nbsp;[[British thermal unit|MJ/100 km]])
{{convert/sandbox|1|MJ/km|lk=on}}            1 [[megajoule]] per [[kilometre]] (1,500&nbsp;[[British thermal unit|BTU]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|MJ/km|lk=on}}         1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.0010&nbsp;[[Megajoule|MJ]]/[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|MJ/km kWh/km|lk=on}}      1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.0010&nbsp;[[Megajoule|MJ]]/[[Kilometre|km]]; 0.00028&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|kJ/km|MJ/km kWh/mi|lk=on}}      1 [[kilojoule]] per [[kilometre]] (0.0010&nbsp;[[Megajoule|MJ]]/[[Kilometre|km]]; 0.00045&nbsp;[[Kilowatt hour|kW·h]]/[[mile|mi]])

-- energypermass
{{convert/sandbox|1|BTU/lb|lk=on}}            1 [[British thermal unit|British thermal unit per pound]] (0.43&nbsp;[[kilojoule per kilogram|kJ/kg]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|BTU/lb|lk=on}}         1 [[kilojoule per kilogram]] (2.3&nbsp;[[British thermal unit|BTU/lb]])
{{convert/sandbox|1|cal/g|lk=on}}            1 [[calorie per gram]] (4.2&nbsp;[[Joule|J/g]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|cal/g|lk=on}}         1 [[kilojoule per kilogram]] (0.24&nbsp;[[calorie per gram|cal/g]])
{{convert/sandbox|1|Cal/g|lk=on}}            1 [[calorie]] per [[gram]] (4.2&nbsp;[[Joule|kJ/g]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|Cal/g|lk=on}}         1 [[kilojoule per kilogram]] (0.00024&nbsp;[[calorie|Cal]]/[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|GJ/kg|lk=on}}            1 [[Joule|gigajoule per kilogram]] (0.24 [[TNT equivalent|kilotonnes of TNT per tonne]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|GJ/kg|lk=on}}         1 [[kilojoule per kilogram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Joule|GJ/kg]])
{{convert/sandbox|1|J/g|lk=on}}             1 [[Joule|joule per gram]] (0.00024&nbsp;[[kilocalorie per gram|kcal/g]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|J/g|lk=on}}          1 [[kilojoule per kilogram]] (1.0&nbsp;[[Joule|J/g]])
{{convert/sandbox|1|kcal/g|lk=on}}            1 [[kilocalorie per gram]] (4.2&nbsp;[[Joule|kJ/g]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|kcal/g|lk=on}}         1 [[kilojoule per kilogram]] (0.00024&nbsp;[[kilocalorie per gram|kcal/g]])
{{convert/sandbox|1|kJ/g|lk=on}}             1 [[Joule|kilojoule per gram]] (0.24&nbsp;[[kilocalorie per gram|kcal/g]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|kJ/g|lk=on}}          1 [[kilojoule per kilogram]] (0.0010&nbsp;[[Joule|kJ/g]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|lk=on}}            1 [[kilojoule per kilogram]] (2.3&nbsp;[[British thermal unit|BTU/lb]])
{{convert/sandbox|1|ktonTNT/MT|lk=on}}          1 [[TNT equivalent|kiloton of TNT per metric ton]] (4.2&nbsp;[[Joule|GJ/kg]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|ktonTNT/MT|lk=on}}       1 [[kilojoule per kilogram]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[TNT equivalent|kilotons of TNT per metric ton]])
{{convert/sandbox|1|ktTNT/t|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|kilotonne of TNT per tonne]] (4.2&nbsp;[[Joule|GJ/kg]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|ktTNT/t|lk=on}}        1 [[kilojoule per kilogram]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[TNT equivalent|kilotonnes of TNT per tonne]])
{{convert/sandbox|1|MtonTNT/MT|lk=on}}          1 [[TNT equivalent|megaton of TNT per metric ton]] (4.2&nbsp;[[Joule|TJ/kg]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|MtonTNT/MT|lk=on}}       1 [[kilojoule per kilogram]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup> [[TNT equivalent|megatons of TNT per metric ton]])
{{convert/sandbox|1|MtTNT/MT|lk=on}}           1 [[TNT equivalent|megatonne of TNT per tonne]] (4.2&nbsp;[[Joule|TJ/kg]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|MtTNT/MT|lk=on}}        1 [[kilojoule per kilogram]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup> [[TNT equivalent|megatonnes of TNT per tonne]])
{{convert/sandbox|1|TJ/kg|lk=on}}            1 [[Joule|terajoule per kilogram]] (0.24 [[TNT equivalent|megatonnes of TNT per tonne]])
{{convert/sandbox|1|kJ/kg|TJ/kg|lk=on}}         1 [[kilojoule per kilogram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Joule|TJ/kg]])

-- energypervolume
{{convert/sandbox|1|BTU/cuft|lk=on}}           1 [[British thermal unit]] per [[cubic foot]] (0.037&nbsp;[[Kilojoule|kJ]]/[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|kJ/l|BTU/cuft|lk=on}}        1 [[kilojoule]] per [[litre]] (27&nbsp;[[British thermal unit|BTU]]/[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|Cal/USoz|lk=on}}           1 [[calorie]] per [[US fluid ounce]] (0.14&nbsp;[[Kilojoule|kJ]]/[[Millilitre|ml]])
{{convert/sandbox|1|kJ/l|Cal/USoz|lk=on}}        1 [[kilojoule]] per [[litre]] (0.0071&nbsp;[[calorie|Cal]]/[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|kJ/L|lk=on}}             1 [[kilojoule]] per [[litre]] (27&nbsp;[[British thermal unit|BTU]]/[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|kJ/l|kJ/L|lk=on}}          1 [[kilojoule]] per [[litre]] (1.0&nbsp;[[Kilojoule|kJ]]/[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|kJ/l|lk=on}}             1 [[kilojoule]] per [[litre]] (27&nbsp;[[British thermal unit|BTU]]/[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|kJ/ml|lk=on}}            1 [[kilojoule]] per [[millilitre]] (7.1&nbsp;[[calorie|Cal]]/[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|kJ/l|kJ/ml|lk=on}}          1 [[kilojoule]] per [[litre]] (0.0010&nbsp;[[Kilojoule|kJ]]/[[Millilitre|ml]])

-- exhaustemission
{{convert/sandbox|1|g/km|lk=on}}             1 [[Exhaust gas|gram per kilometre]] (0.057&nbsp;[[Exhaust gas|oz/mi]])
{{convert/sandbox|1|kg/km|g/km|lk=on}}          1 [[Exhaust gas|kilogram per kilometre]] (1,000&nbsp;[[Exhaust gas|g/km]])
{{convert/sandbox|1|g/mi|lk=on}}             1 [[Exhaust gas|gram per mile]] (0.62&nbsp;[[Exhaust gas|g/km]])
{{convert/sandbox|1|kg/km|g/mi|lk=on}}          1 [[Exhaust gas|kilogram per kilometre]] (1,600&nbsp;[[Exhaust gas|g/mi]])
{{convert/sandbox|1|kg/km|lk=on}}            1 [[Exhaust gas|kilogram per kilometre]] (3.5&nbsp;[[Exhaust gas|lb/mi]])
{{convert/sandbox|1|lb/mi|lk=on}}            1 [[Exhaust gas|pound per mile]] (0.28&nbsp;[[Exhaust gas|kg/km]])
{{convert/sandbox|1|kg/km|lb/mi|lk=on}}         1 [[Exhaust gas|kilogram per kilometre]] (3.5&nbsp;[[Exhaust gas|lb/mi]])
{{convert/sandbox|1|oz/mi|lk=on}}            1 [[Exhaust gas|ounce per mile]] (18&nbsp;[[Exhaust gas|g/km]])
{{convert/sandbox|1|kg/km|oz/mi|lk=on}}         1 [[Exhaust gas|kilogram per kilometre]] (57&nbsp;[[Exhaust gas|oz/mi]])

-- flow
{{convert/sandbox|1|cuft/a|lk=on}}            1 [[Cubic foot per second|cubic foot per annum]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|cuft/a|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/a]])
{{convert/sandbox|1|cuft/d|lk=on}}            1 [[Cubic foot per second|cubic foot per day]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|cuft/d|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (3,100,000&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/d]])
{{convert/sandbox|1|cuft/h|lk=on}}            1 [[Cubic foot per second|cubic foot per hour]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/h]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|cuft/h|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (130,000&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/h]])
{{convert/sandbox|1|cuft/min|lk=on}}           1 [[Cubic foot#cubic foot per second|cubic foot per minute]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/min]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|cuft/min|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (2,100&nbsp;[[Cubic foot#cubic foot per second|cu&nbsp;ft/min]])
{{convert/sandbox|1|cuft/s|lk=on}}            1 [[cubic foot per second]] (0.028&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|cuft/s|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (35&nbsp;[[cubic foot per second|cu&nbsp;ft/s]])
{{convert/sandbox|1|cumi/a|lk=on}}            1 [[Cubic foot per second|cubic mile per annum]] (4.2&nbsp;[[Cubic metre per second|km<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|cumi/a|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (0.0076&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;mi/a]])
{{convert/sandbox|1|cuyd/h|lk=on}}            1 [[Cubic foot per minute|cubic yard per hour]] (0.76&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/h]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|cuyd/h|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (4,700&nbsp;[[Cubic foot per minute|cuyd/h]])
{{convert/sandbox|1|cuyd/s|lk=on}}            1 [[cubic yard per second]] (0.76&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|cuyd/s|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (1.3&nbsp;[[cubic yard per second|cu&nbsp;yd/s]])
{{convert/sandbox|1|ft3/a|lk=on}}            1 [[Cubic foot per second|cubic foot per annum]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|ft3/a|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/a]])
{{convert/sandbox|1|ft3/d|lk=on}}            1 [[Cubic foot per second|cubic foot per day]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|ft3/d|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (3,100,000&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/d]])
{{convert/sandbox|1|ft3/h|lk=on}}            1 [[Cubic foot per second|cubic foot per hour]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/h]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|ft3/h|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (130,000&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/h]])
{{convert/sandbox|1|ft3/s|lk=on}}            1 [[cubic foot per second]] (0.028&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|ft3/s|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (35&nbsp;[[cubic foot per second|cu&nbsp;ft/s]])
{{convert/sandbox|1|Gcuft/a|lk=on}}           1&nbsp;[[1000000000 (number)|billion]] [[Cubic foot per second|cubic feet per annum]] (28,000,000&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Gcuft/a|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (1.1<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/a]])
{{convert/sandbox|1|Gcuft/d|lk=on}}           1&nbsp;[[1000000000 (number)|billion]] [[Cubic foot per second|cubic feet per day]] (28<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Gcuft/d|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (0.0031<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/d]])
{{convert/sandbox|1|Goilbbl/a|lk=on}}          1 [[Barrel per day|billion barrels per year]] (160<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Goilbbl/a|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (0.20&nbsp;[[Barrel per day|Gbbl/a]])
{{convert/sandbox|1|impgal/h|lk=on}}           1 [[Gallon|imperial gallon per hour]] (0.0045&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/h]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|impgal/h|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (790,000&nbsp;[[Gallon|imp&nbsp;gal/h]])
{{convert/sandbox|1|impgal/min|lk=on}}          1 [[Gallon|imperial gallon per minute]] (7.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|impgal/min|lk=on}}       1 [[cubic metre per second]] (13,000&nbsp;[[Gallon|imp gal/min]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|impgal/min USgal/min|lk=on}}    1 [[cubic metre per second]] (13,000&nbsp;[[Gallon|imp gal/min]]; 16,000&nbsp;[[Gallon|US&nbsp;gal/min]])
{{convert/sandbox|1|impgal/s|lk=on}}           1 [[Imperial gallons per second|imperial gallon per second]] (0.0045&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|impgal/s|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (220&nbsp;[[Imperial gallons per second|impgal/s]])
{{convert/sandbox|1|kcuft/a|lk=on}}           1&nbsp;thousand [[Cubic foot per second|cubic feet per annum]] (28&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|kcuft/a|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (1,100,000<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/a]])
{{convert/sandbox|1|kcuft/d|lk=on}}           1&nbsp;thousand [[Cubic foot per second|cubic feet per day]] (28&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|kcuft/d|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (3,100<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/d]])
{{convert/sandbox|1|kcuft/s|lk=on}}           1&nbsp;thousand [[cubic foot per second|cubic feet per second]] (28&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|kcuft/s|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (0.035<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[cubic foot per second|cu&nbsp;ft/s]])
{{convert/sandbox|1|km3/a|lk=on}}            1 [[Cubic metre per second|cubic kilometre per annum]] (0.24&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;mi/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|km3/a|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (0.032&nbsp;[[Cubic metre per second|km<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|koilbbl/a|lk=on}}          1 [[Barrel per day|thousand barrels per year]] (160&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|koilbbl/a|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (200,000&nbsp;[[Barrel per day|kbbl/a]])
{{convert/sandbox|1|koilbbl/d|lk=on}}          1 [[Barrel per day|thousand barrels per day]] (160&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|koilbbl/d|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (540&nbsp;[[Barrel per day|kbbl/d]])
{{convert/sandbox|1|L/min|lk=on}}            1 [[Cubic metre per second|litre per minute]] (0.22&nbsp;[[Gallon|imp gal/min]]; 0.26&nbsp;[[Gallon|US&nbsp;gal/min]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|L/min|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (60,000&nbsp;[[Cubic metre per second|L/min]])
{{convert/sandbox|1|L/s|lk=on}}             1 [[Cubic metre per second|litre per second]] (0.035&nbsp;[[cubic foot per second|cu&nbsp;ft/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|L/s|lk=on}}           1 [[cubic metre per second]] (1,000&nbsp;[[Cubic metre per second|L/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|L/s impgal/min|lk=on}}     1 [[cubic metre per second]] (1,000&nbsp;[[Cubic metre per second|L/s]]; 13,000&nbsp;[[Gallon|imp gal/min]])
{{convert/sandbox|1|m3/a|lk=on}}             1 [[Cubic metre per second|cubic metre per annum]] (35&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|m3/a|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (32,000,000&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/d|lk=on}}             1 [[Cubic metre per second|cubic metre per day]] (35&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|m3/d|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (86,000&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/h|lk=on}}             1 [[Cubic metre per second|cubic metre per hour]] (35&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/h]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|m3/h|lk=on}}          1 [[cubic metre per second]] (3,600&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/h]])
{{convert/sandbox|1|m3/min|lk=on}}            1 [[Cubic metre per second|cubic metre per minute]] (35&nbsp;[[Cubic foot#cubic foot per second|cu&nbsp;ft/min]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|m3/min|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (60&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/min]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|lk=on}}             1 [[cubic metre per second]] (35&nbsp;[[cubic foot per second|cu&nbsp;ft/s]])
{{convert/sandbox|1|m³/s|lk=on}}             1 [[cubic metre per second]] (35&nbsp;[[cubic foot per second|cu&nbsp;ft/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|m3/s impgal/min|lk=on}}     1 [[cubic metre per second]] (1.0&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]]; 13,000&nbsp;[[Gallon|imp gal/min]])
{{convert/sandbox|1|Mcuft/a|lk=on}}           1&nbsp;million [[Cubic foot per second|cubic feet per annum]] (28<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Mcuft/a|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (1,100<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/a]])
{{convert/sandbox|1|Mcuft/d|lk=on}}           1&nbsp;million [[Cubic foot per second|cubic feet per day]] (28<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Mcuft/d|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (3.1<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/d]])
{{convert/sandbox|1|Mcuft/s|lk=on}}           1&nbsp;million [[cubic foot per second|cubic feet per second]] (28<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Mcuft/s|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (3.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[cubic foot per second|cu&nbsp;ft/s]])
{{convert/sandbox|1|Moilbbl/a|lk=on}}          1 [[Barrel per day|million barrels per year]] (160<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Moilbbl/a|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (200&nbsp;[[Barrel per day|Mbbl/a]])
{{convert/sandbox|1|Moilbbl/d|lk=on}}          1 [[Barrel per day|million barrels per day]] (160<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Moilbbl/d|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (0.54&nbsp;[[Barrel per day|Mbbl/d]])
{{convert/sandbox|1|oilbbl/a|lk=on}}           1 [[Barrel per day|barrel per year]] (0.16&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|oilbbl/a|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (200,000,000&nbsp;[[Barrel per day|bbl/a]])
{{convert/sandbox|1|oilbbl/d|lk=on}}           1 [[barrel per day]] (0.16&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|oilbbl/d|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (540,000&nbsp;[[barrel per day|bbl/d]])
{{convert/sandbox|1|Tcuft/a|lk=on}}           1&nbsp;[[1000000000000 (number)|trillion]] [[Cubic foot per second|cubic feet per annum]] (28<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Tcuft/a|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (0.0011<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>12</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/a]])
{{convert/sandbox|1|Tcuft/d|lk=on}}           1&nbsp;[[1000000000000 (number)|trillion]] [[Cubic foot per second|cubic feet per day]] (28<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/d]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Tcuft/d|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (3.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>12</sup>&nbsp;[[Cubic foot per second|cu&nbsp;ft/d]])
{{convert/sandbox|1|Toilbbl/a|lk=on}}          1 [[Barrel per day|trillion barrels per year]] (160<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/a]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|Toilbbl/a|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (0.00020&nbsp;[[Barrel per day|Tbbl/a]])
{{convert/sandbox|1|U.S.gal/d|lk=on}}          1 [[United States customary units|US]] [[U.S. gallon per day|gallon per day]] (4.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|U.S.gal/d|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (23,000,000&nbsp;[[United States customary units|US]] [[U.S. gallon per day|gal/d]])
{{convert/sandbox|1|U.S.gal/h|lk=on}}          1 [[United States customary units|U.S.]] [[Gallon|gallon per hour]] (0.0038&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/h]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|U.S.gal/h|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (950,000&nbsp;[[United States customary units|U.S.]] [[Gallon|gal/h]])
{{convert/sandbox|1|U.S.gal/min|lk=on}}         1 [[Gallon|U.S. gallon per minute]] (6.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|U.S.gal/min|lk=on}}       1 [[cubic metre per second]] (16,000&nbsp;[[Gallon|U.S.&nbsp;gal/min]])
{{convert/sandbox|1|u.s.gal/min|lk=on}}         1 [[Gallon|U.S. gallon per minute]] (6.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|u.s.gal/min|lk=on}}       1 [[cubic metre per second]] (16,000&nbsp;[[Gallon|U.S.&nbsp;gal/min]])
{{convert/sandbox|1|USgal/d|lk=on}}           1 [[US gallon per day]] (4.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|USgal/d|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (23,000,000&nbsp;[[US gallon per day|US&nbsp;gal/d]])
{{convert/sandbox|1|USgal/h|lk=on}}           1 [[United States customary units|US]] [[Gallon|gallon per hour]] (0.0038&nbsp;[[Cubic metre per second|m<sup>3</sup>/h]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|USgal/h|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (950,000&nbsp;[[United States customary units|US]] [[Gallon|gal/h]])
{{convert/sandbox|1|USgal/min|lk=on}}          1 [[Gallon|US gallon per minute]] (6.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|USgal/min|lk=on}}        1 [[cubic metre per second]] (16,000&nbsp;[[Gallon|US&nbsp;gal/min]])
{{convert/sandbox|1|USgal/s|lk=on}}           1 [[US gallons per second|US gallon per second]] (0.0038&nbsp;[[cubic metre per second|m<sup>3</sup>/s]])
{{convert/sandbox|1|m3/s|USgal/s|lk=on}}         1 [[cubic metre per second]] (260&nbsp;[[US gallons per second|USgal/s]])

-- force
{{convert/sandbox|1|µN|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|micronewton]] (0.0016&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|µN|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]])
{{convert/sandbox|1|N|µN grf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|grf]])
{{convert/sandbox|1|N|µN gr-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|dyn|lk=on}}             1 [[dyne]] (0.016&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|dyn|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (100,000&nbsp;[[dyne|dyn]])
{{convert/sandbox|1|dyne|lk=on}}             1 [[dyne]] (0.016&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|dyne|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (100,000&nbsp;[[dyne|dyn]])
{{convert/sandbox|1|gf|lk=on}}              1 [[Kilogram-force|gram-force]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|mN]]; 0.035&nbsp;[[Pound-force|ozf]])
{{convert/sandbox|1|N|gf|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (100&nbsp;[[Kilogram-force|gf]])
{{convert/sandbox|1|g-f|lk=on}}             1 [[Kilogram-force|gram-force]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|mN]]; 0.035&nbsp;[[Pound-force|oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|g-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (100&nbsp;[[Kilogram-force|g<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|GN|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|giganewton]] (220,000,000&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|GN|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]])
{{convert/sandbox|1|N|GN LTf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]])
{{convert/sandbox|1|N|GN LT-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|GN LTf STf|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]])
{{convert/sandbox|1|N|GN LT-f ST-f|lk=on}}        1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|GN STf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]])
{{convert/sandbox|1|N|GN ST-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|GN STf LTf|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]])
{{convert/sandbox|1|N|GN ST-f LT-f|lk=on}}        1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|GN]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|grf|lk=on}}             1 [[Pound-force|grain-force]] (640&nbsp;[[Newton (unit)|µN]])
{{convert/sandbox|1|N|grf|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (1,600&nbsp;[[Pound-force|grf]])
{{convert/sandbox|1|gr-f|lk=on}}             1 [[Pound-force|grain-force]] (640&nbsp;[[Newton (unit)|µN]])
{{convert/sandbox|1|N|gr-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (1,600&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kdyn|lk=on}}             1 [[Dyne|kilodyne]] (0.036&nbsp;[[Pound-force|oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|kdyn|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (100&nbsp;[[Dyne|kdyn]])
{{convert/sandbox|1|kgf|lk=on}}             1 [[kilogram-force]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|N]]; 2.2&nbsp;[[pound-force|lbf]])
{{convert/sandbox|1|N|kgf|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.10&nbsp;[[kilogram-force|kgf]])
{{convert/sandbox|1|kg-f|lk=on}}             1 [[kilogram-force]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|N]]; 2.2&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|kg-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.10&nbsp;[[kilogram-force|kg<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kN|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|kilonewton]] (220&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|kN|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (0.0010&nbsp;[[Newton (unit)|kN]])
{{convert/sandbox|1|N|kN lbf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (0.0010&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.22&nbsp;[[pound-force|lbf]])
{{convert/sandbox|1|N|kN lb-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (0.0010&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.22&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|kN LTf STf|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (0.0010&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]])
{{convert/sandbox|1|N|kN LT-f ST-f|lk=on}}        1 [[Newton (unit)|newton]] (0.0010&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|kN STf LTf|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (0.0010&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]])
{{convert/sandbox|1|N|kN ST-f LT-f|lk=on}}        1 [[Newton (unit)|newton]] (0.0010&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kp|lk=on}}              1 [[Kilogram-force|kilopond]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|N]]; 2.2&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|kp|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (0.10&nbsp;[[Kilogram-force|kp]])
{{convert/sandbox|1|lbf|lk=on}}             1 [[pound-force]] (4.4&nbsp;[[Newton (unit)|N]])
{{convert/sandbox|1|N|lbf|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.22&nbsp;[[pound-force|lbf]])
{{convert/sandbox|1|lb-f|lk=on}}             1 [[pound-force]] (4.4&nbsp;[[Newton (unit)|N]])
{{convert/sandbox|1|N|lb-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.22&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|LTf|lk=on}}             1 [[long ton-force]] (10.0&nbsp;[[Newton (unit)|kN]])
{{convert/sandbox|1|N|LTf|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00010 [[long ton-force|long tons-force]])
{{convert/sandbox|1|LT-f|lk=on}}             1 [[long ton-force]] (10.0&nbsp;[[Newton (unit)|kN]])
{{convert/sandbox|1|N|LT-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|LTf STf|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]])
{{convert/sandbox|1|N|LT-f ST-f|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|mdyn|lk=on}}             1 [[Dyne|millidyne]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|mdyn|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (100,000,000&nbsp;[[Dyne|mdyn]])
{{convert/sandbox|1|Mdyn|lk=on}}             1 [[Dyne|megadyne]] (2.2&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|Mdyn|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.10&nbsp;[[Dyne|Mdyn]])
{{convert/sandbox|1|mgf|lk=on}}             1 [[Kilogram-force|milligram-force]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 0.015&nbsp;[[Pound-force|grf]])
{{convert/sandbox|1|N|mgf|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (100,000&nbsp;[[Kilogram-force|mgf]])
{{convert/sandbox|1|mg-f|lk=on}}             1 [[Kilogram-force|milligram-force]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 0.015&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|mg-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (100,000&nbsp;[[Kilogram-force|mg<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|MN|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|meganewton]] (220,000&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|MN|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|MN]])
{{convert/sandbox|1|mN|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|millinewton]] (0.0036&nbsp;[[Pound-force|oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|mN|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000&nbsp;[[Newton (unit)|mN]])
{{convert/sandbox|1|N|mN grf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000&nbsp;[[Newton (unit)|mN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|grf]])
{{convert/sandbox|1|N|mN gr-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000&nbsp;[[Newton (unit)|mN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|MN LTf STf|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|MN]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]])
{{convert/sandbox|1|N|MN LT-f ST-f|lk=on}}        1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|MN]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|mN ozf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000&nbsp;[[Newton (unit)|mN]]; 3.6&nbsp;[[Pound-force|ozf]])
{{convert/sandbox|1|N|mN oz-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000&nbsp;[[Newton (unit)|mN]]; 3.6&nbsp;[[Pound-force|oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|MN STf LTf|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|MN]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]])
{{convert/sandbox|1|N|MN ST-f LT-f|lk=on}}        1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|MN]]; 0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Mp|lk=on}}              1 [[Kilogram-force|megapond]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.98&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]]; 1.1&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|Mp|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00010&nbsp;[[Kilogram-force|Mp]])
{{convert/sandbox|1|mp|lk=on}}              1 [[Kilogram-force|millipond]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 0.015&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|mp|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (100,000&nbsp;[[Kilogram-force|mp]])
{{convert/sandbox|1|N|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|newton]] (0.22&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|N lbf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0&nbsp;[[Newton (unit)|N]]; 0.22&nbsp;[[pound-force|lbf]])
{{convert/sandbox|1|N|N lb-f|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0&nbsp;[[Newton (unit)|N]]; 0.22&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|N ozf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0&nbsp;[[Newton (unit)|N]]; 3.6&nbsp;[[Pound-force|ozf]])
{{convert/sandbox|1|N|N oz-f|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0&nbsp;[[Newton (unit)|N]]; 3.6&nbsp;[[Pound-force|oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|newtons|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (0.22&nbsp;[[pound-force|lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|newtons|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0&nbsp;[[Newton (unit)|N]])
{{convert/sandbox|1|nN|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|nanonewton]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|nN|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|nN]])
{{convert/sandbox|1|N|nN grf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|nN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|grf]])
{{convert/sandbox|1|N|nN gr-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Newton (unit)|nN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|ozf|lk=on}}             1 [[Pound-force|ounce-force]] (280&nbsp;[[Newton (unit)|mN]])
{{convert/sandbox|1|N|ozf|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (3.6&nbsp;[[Pound-force|ozf]])
{{convert/sandbox|1|oz-f|lk=on}}             1 [[Pound-force|ounce-force]] (280&nbsp;[[Newton (unit)|mN]])
{{convert/sandbox|1|N|oz-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (3.6&nbsp;[[Pound-force|oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|p|lk=on}}              1 [[Kilogram-force|pond]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|mN]]; 0.035&nbsp;[[Pound-force|oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|p|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (100&nbsp;[[Kilogram-force|p]])
{{convert/sandbox|1|pdl|lk=on}}             1 [[poundal]] (0.14&nbsp;[[Newton (unit)|N]])
{{convert/sandbox|1|N|pdl|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (7.2&nbsp;[[poundal|pdl]])
{{convert/sandbox|1|poundal|lk=on}}           1 [[poundal]] (0.14&nbsp;[[Newton (unit)|N]])
{{convert/sandbox|1|N|poundal|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (7.2&nbsp;[[poundal|pdl]])
{{convert/sandbox|1|S/Tf|lk=on}}             1 [[short ton-force]] (8.9&nbsp;[[Newton (unit)|kN]])
{{convert/sandbox|1|N|S/Tf|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00011&nbsp;[[short ton-force|S/Tf]])
{{convert/sandbox|1|S/T-f|lk=on}}            1 [[short ton-force]] (8.9&nbsp;[[Newton (unit)|kN]])
{{convert/sandbox|1|N|S/T-f|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00011&nbsp;[[short ton-force|S/T<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|S/Tf L/Tf|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00011&nbsp;[[short ton-force|S/Tf]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|L/Tf]])
{{convert/sandbox|1|N|S/T-f L/T-f|lk=on}}        1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00011&nbsp;[[short ton-force|S/T<sub>f</sub>]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|L/T<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|STf|lk=on}}             1 [[short ton-force]] (8.9&nbsp;[[Newton (unit)|kN]])
{{convert/sandbox|1|N|STf|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00011 [[short ton-force|short tons-force]])
{{convert/sandbox|1|ST-f|lk=on}}             1 [[short ton-force]] (8.9&nbsp;[[Newton (unit)|kN]])
{{convert/sandbox|1|N|ST-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|STf LTf|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00011&nbsp;[[short ton-force|STf]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LTf]])
{{convert/sandbox|1|N|ST-f LT-f|lk=on}}         1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00011&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]]; 0.00010&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|tf|lk=on}}              1 [[Ton-force#Tonne-force|tonne-force]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.98&nbsp;[[long ton-force|LTf]]; 1.1&nbsp;[[short ton-force|STf]])
{{convert/sandbox|1|N|tf|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00010&nbsp;[[Ton-force#Tonne-force|tf]])
{{convert/sandbox|1|t-f|lk=on}}             1 [[Ton-force#Tonne-force|tonne-force]] (9.8&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]; 0.98&nbsp;[[long ton-force|LT<sub>f</sub>]]; 1.1&nbsp;[[short ton-force|ST<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|t-f|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] (0.00010&nbsp;[[Ton-force#Tonne-force|t<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|uN|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|micronewton]] (0.0016&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|uN|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]])
{{convert/sandbox|1|N|uN grf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|grf]])
{{convert/sandbox|1|N|uN gr-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|μN|lk=on}}              1 [[Newton (unit)|micronewton]] (0.0016&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|N|μN|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]])
{{convert/sandbox|1|N|μN grf|lk=on}}           1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|grf]])
{{convert/sandbox|1|N|μN gr-f|lk=on}}          1 [[Newton (unit)|newton]] (1,000,000&nbsp;[[Newton (unit)|µN]]; 1,600&nbsp;[[Pound-force|gr<sub>f</sub>]])

-- fuelconsumption
{{convert/sandbox|1|impgal/mi|lk=on}}          1 [[Imperial unit|imperial]] [[gallon]] per [[mile]] (2.8&nbsp;[[Litre|l]]/[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[United States customary units|US]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|impgal/mi|lk=on}}        1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.35&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|impgal/mi U.S.gal/mi|lk=on}}  1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.35&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]]; 0.43&nbsp;[[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|impgal/mi USgal/mi|lk=on}}   1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.35&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]]; 0.43&nbsp;[[United States customary units|US]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|km/L|lk=on}}             1 [[kilometre]] per [[litre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/L|lk=on}}          1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|km/l|lk=on}}             1 [[kilometre]] per [[litre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/l|lk=on}}          1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|l]])
{{convert/sandbox|1|l/km|km/L mpgimp|lk=on}}       1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]]; 2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/l mpgimp|lk=on}}       1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|l]]; 2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/L mpgU.S.|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/l mpgU.S.|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|l]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/l mpgUS|lk=on}}       1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|l]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/L mpgus|lk=on}}       1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/L mpgUS|lk=on}}       1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|km/l mpgus|lk=on}}       1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|l]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|l/100 km|lk=on}}        1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|l/100 km]])
{{convert/sandbox|1|l/km|L/100 km|lk=on}}        1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]])
{{convert/sandbox|1|l/km|l/100 km mpgimp|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|l/100 km]]; 2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|L/100 km mpgimp|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|l/100 km mpgU.S.|lk=on}}    1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|l/100 km]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|L/100 km mpgU.S.|lk=on}}    1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|L/100 km mpgUS|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|l/100 km mpgus|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|l/100 km]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|L/100 km mpgus|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|l/100 km mpgUS|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|l/100 km]]; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|L/100km|lk=on}}           1 [[litre]] per 100 [[kilometre]]s (280&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 240&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|L/100km|lk=on}}         1 [[litre]] per [[kilometre]] (100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]])
{{convert/sandbox|1|L/km|lk=on}}             1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|L/km|lk=on}}          1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Litre|L]]/[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|l/km|lk=on}}             1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|L/km impgal/mi|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Litre|L]]/[[Kilometre|km]]; 0.35&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|l/km impgal/mi|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Litre|l]]/[[Kilometre|km]]; 0.35&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|l/km U.S.gal/mi|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Litre|l]]/[[Kilometre|km]]; 0.43&nbsp;[[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|L/km U.S.gal/mi|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Litre|L]]/[[Kilometre|km]]; 0.43&nbsp;[[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|L/km USgal/mi|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Litre|L]]/[[Kilometre|km]]; 0.43&nbsp;[[United States customary units|US]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|l/km USgal/mi|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Litre|l]]/[[Kilometre|km]]; 0.43&nbsp;[[United States customary units|US]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|L/km usgal/mi|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (1.0&nbsp;[[Litre|L]]/[[Kilometre|km]]; 0.43&nbsp;[[United States customary units|US]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|mi/impqt|lk=on}}           1 [[mile]] per [[Imperial unit|imperial]] [[imperial quart|quart]] (1.4&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|l/km|mi/impqt|lk=on}}        1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.71&nbsp;[[mile|mi]]/[[Imperial unit|imp]] [[imperial quart|qt]])
{{convert/sandbox|1|mi/U.S.qt|lk=on}}          1 [[mile]] per [[United States customary units|U.S.]] [[quart]] (1.7&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|l/km|mi/U.S.qt|lk=on}}        1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.59&nbsp;[[mile|mi]]/[[United States customary units|U.S.]] [[Quart|qt]])
{{convert/sandbox|1|mi/USqt|lk=on}}           1 [[mile]] per [[United States customary units|US]] [[quart]] (1.7&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|l/km|mi/USqt|lk=on}}         1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.59&nbsp;[[mile|mi]]/[[United States customary units|US]] [[Quart|qt]])
{{convert/sandbox|1|mi/usqt|lk=on}}           1 [[mile]] per [[United States customary units|US]] [[quart]] (1.7&nbsp;[[Kilometre|km]]/[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|l/km|mi/usqt|lk=on}}         1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.59&nbsp;[[mile|mi]]/[[United States customary units|US]] [[Quart|qt]])
{{convert/sandbox|1|mpgimp|lk=on}}            1 [[mile]] per [[Imperial unit|imperial]] [[gallon]] (280&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 0.83&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgimp|lk=on}}         1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgimp L/100 km|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 100&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]])
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgimp mpgU.S.|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgimp mpgUS|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgimp mpgus|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>; 2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|mpgU.S.|lk=on}}           1 [[mile]] per [[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gallon]] (240&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 1.2&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgU.S.|lk=on}}         1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|mpgu.s.|lk=on}}           1 [[mile]] per [[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gallon]] (240&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 1.2&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgu.s.|lk=on}}         1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgU.S. mpgimp|lk=on}}     1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|U.S.]]</small></sub>; 2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|mpgus|lk=on}}            1 [[mile]] per [[United States customary units|US]] [[US gallon|gallon]] (240&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 1.2&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgus|lk=on}}          1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|mpgUS|lk=on}}            1 [[mile]] per [[United States customary units|US]] [[US gallon|gallon]] (240&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km]]; 1.2&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgUS|lk=on}}          1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgus mpgimp|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>; 2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|l/km|mpgUS mpgimp|lk=on}}      1 [[litre]] per [[kilometre]] (2.4&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[United States customary units|US]]</small></sub>; 2.8&nbsp;[[Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg]]<sub><small>-[[Imperial unit|imp]]</small></sub>)
{{convert/sandbox|1|U.S.gal/mi|lk=on}}          1 [[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gallon]] per [[mile]] (2.4&nbsp;[[Litre|l]]/[[Kilometre|km]]; 0.83&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|U.S.gal/mi|lk=on}}       1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.43&nbsp;[[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|U.S.gal/mi impgal/mi|lk=on}}  1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.43&nbsp;[[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]]; 0.35&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|USgal/mi|lk=on}}           1 [[United States customary units|US]] [[US gallon|gallon]] per [[mile]] (2.4&nbsp;[[Litre|l]]/[[Kilometre|km]]; 0.83&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|USgal/mi|lk=on}}        1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.43&nbsp;[[United States customary units|US]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|l/km|USgal/mi impgal/mi|lk=on}}   1 [[litre]] per [[kilometre]] (0.43&nbsp;[[United States customary units|US]] [[US gallon|gal]]/[[mile|mi]]; 0.35&nbsp;[[Imperial unit|imp]] [[Gallon|gal]]/[[mile|mi]])

-- gradient
{{convert/sandbox|1|cm/km|lk=on}}            1 [[Grade (slope)|centimetre per kilometre]] (0.053&nbsp;[[Grade (slope)|ft/mi]])
{{convert/sandbox|1|m/km|cm/km|lk=on}}          1 [[Grade (slope)|metre per kilometre]] (100&nbsp;[[Grade (slope)|cm/km]])
{{convert/sandbox|1|ft/mi|lk=on}}            1 [[Grade (slope)|foot per mile]] (19&nbsp;[[Grade (slope)|cm/km]])
{{convert/sandbox|1|m/km|ft/mi|lk=on}}          1 [[Grade (slope)|metre per kilometre]] (5.3&nbsp;[[Grade (slope)|ft/mi]])
{{convert/sandbox|1|ft/nmi|lk=on}}            1 [[Grade (slope)|foot per nautical mile]] (16&nbsp;[[Grade (slope)|cm/km]])
{{convert/sandbox|1|m/km|ft/nmi|lk=on}}         1 [[Grade (slope)|metre per kilometre]] (6.1&nbsp;[[Grade (slope)|ft/nmi]])
{{convert/sandbox|1|in/ft|lk=on}}            1 [[Grade (slope)|inch per foot]] (83&nbsp;[[Grade (slope)|mm/m]])
{{convert/sandbox|1|m/km|in/ft|lk=on}}          1 [[Grade (slope)|metre per kilometre]] (0.012&nbsp;[[Grade (slope)|in/ft]])
{{convert/sandbox|1|in/mi|lk=on}}            1 [[Grade (slope)|inch per mile]] (1.6&nbsp;[[Grade (slope)|cm/km]])
{{convert/sandbox|1|m/km|in/mi|lk=on}}          1 [[Grade (slope)|metre per kilometre]] (63&nbsp;[[Grade (slope)|in/mi]])
{{convert/sandbox|1|m/km|lk=on}}             1 [[Grade (slope)|metre per kilometre]] (5.3&nbsp;[[Grade (slope)|ft/mi]])
{{convert/sandbox|1|mm/km|lk=on}}            1 [[Grade (slope)|millimetre per kilometre]] (0.063&nbsp;[[Grade (slope)|in/mi]])
{{convert/sandbox|1|m/km|mm/km|lk=on}}          1 [[Grade (slope)|metre per kilometre]] (1,000&nbsp;[[Grade (slope)|mm/km]])
{{convert/sandbox|1|mm/m|lk=on}}             1 [[Grade (slope)|millimetre per metre]] (0.012&nbsp;[[Grade (slope)|in/ft]])
{{convert/sandbox|1|m/km|mm/m|lk=on}}          1 [[Grade (slope)|metre per kilometre]] (1.0&nbsp;[[Grade (slope)|mm/m]])

-- length
{{convert/sandbox|1|µm|lk=on}}              1 [[micrometre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|µm|lk=on}}             1 [[metre]] (1,000,000&nbsp;[[Micrometre|µm]])
{{convert/sandbox|1|Å|lk=on}}              1 [[Angstrom|ångström]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|Å|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>10</sup>&nbsp;[[Angstrom|Å]])
{{convert/sandbox|1|admi|lk=on}}             1 [[Nautical mile|admiralty mile]] (1.9&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|admi|lk=on}}            1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[Nautical mile|nmi&nbsp;(admiralty)]])
{{convert/sandbox|1|m|admiralty nmi|lk=on}}       1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]])
{{convert/sandbox|1|angstrom|lk=on}}           1 [[Angstrom|ångström]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|angstrom|lk=on}}          1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>10</sup>&nbsp;[[Angstrom|Å]])
{{convert/sandbox|1|AU|lk=on}}              1 [[astronomical unit]] (150,000,000&nbsp;[[Kilometre|km]]; 93,000,000&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|AU|lk=on}}             1 [[metre]] (6.7<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−12</sup>&nbsp;[[astronomical unit|AU]])
{{convert/sandbox|1|Brnmi|lk=on}}            1 [[Nautical mile|British nautical mile]] (1.9&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|Brnmi|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[Nautical mile|(Brit)&nbsp;nmi]])
{{convert/sandbox|1|bu|lk=on}}              1 [[Japanese units of measurement#Length|bu]] (3.0&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|m|bu|lk=on}}             1 [[metre]] (330 [[Japanese units of measurement#Length|bu]])
{{convert/sandbox|1|ch|lk=on}}              1 [[Chain (unit)|chain]] (66&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 20&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|ch|lk=on}}             1 [[metre]] (0.050&nbsp;[[Chain (unit)|ch]])
{{convert/sandbox|1|chain|lk=on}}            1 [[Chain (unit)|chain]] (66&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 20&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|chain|lk=on}}           1 [[metre]] (0.050 [[Chain (unit)|chains]])
{{convert/sandbox|1|cm|lk=on}}              1 [[centimetre]] (0.39&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|cm|lk=on}}             1 [[metre]] (100&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|1|m|cm in|lk=on}}           1 [[metre]] (100&nbsp;[[Centimetre|cm]]; 39&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|dam|lk=on}}             1 [[decametre]] (33&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|dam|lk=on}}            1 [[metre]] (0.10&nbsp;[[Decametre|dam]])
{{convert/sandbox|1|dm|lk=on}}              1 [[decimetre]] (3.9&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|dm|lk=on}}             1 [[metre]] (10&nbsp;[[Decimetre|dm]])
{{convert/sandbox|1|Em|lk=on}}              1 [[exametre]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>14</sup>&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|Em|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−18</sup>&nbsp;[[Exametre|Em]])
{{convert/sandbox|1|fathom|lk=on}}            1 [[fathom]] (6.0&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 1.8&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|fathom|lk=on}}           1 [[metre]] (0.55 [[fathom]]s)
{{convert/sandbox|1|m|fathom ft|lk=on}}         1 [[metre]] (0.55 [[fathom]]s; 3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|foot|lk=on}}             1 [[Foot (unit)|foot]] (0.30&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|foot|lk=on}}            1 [[metre]] (3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|foot m|lk=on}}           1 [[metre]] (3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 1.0&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|ft|lk=on}}              1 [[Foot (unit)|foot]] (0.30&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|ft|lk=on}}             1 [[metre]] (3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|ft km|lk=on}}           1 [[metre]] (3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|ft m|lk=on}}            1 [[metre]] (3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 1.0&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|ft mi|lk=on}}           1 [[metre]] (3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 0.00062&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|furlong|lk=on}}           1 [[furlong]] (660&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 200&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|furlong|lk=on}}          1 [[metre]] (0.0050 [[furlong]]s)
{{convert/sandbox|1|Gly|lk=on}}             1 [[Light-year#Distances in light-years|gigalight-year]] (310&nbsp;[[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Mpc]])
{{convert/sandbox|1|m|Gly|lk=on}}            1 [[metre]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−25</sup>&nbsp;[[Light-year#Distances in light-years|Gly]])
{{convert/sandbox|1|Gm|lk=on}}              1 [[gigametre]] (620,000&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|Gm|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Gigametre|Gm]])
{{convert/sandbox|1|Gpc|lk=on}}             1 [[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|gigaparsec]] (3.3&nbsp;[[Light-year#Distances in light-years|Gly]])
{{convert/sandbox|1|m|Gpc|lk=on}}            1 [[metre]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−26</sup>&nbsp;[[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Gpc]])
{{convert/sandbox|1|hand|lk=on}}                   1 [[Hand (unit)|hand]] (4 [[inch|inches]]; 10&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|1|m|hand|lk=on}}            1 [[metre]] (9.3 [[Hand (unit)|hands]])
{{convert/sandbox|1|hands|lk=on}}                  1 [[Hand (unit)|hand]] (4 [[inch|inches]]; 10&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|1|m|hands|lk=on}}           1 [[metre]] (9.3 [[Hand (unit)|hands]])
{{convert/sandbox|1|hm|lk=on}}              1 [[hectometre]] (330&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|hm|lk=on}}             1 [[metre]] (0.010&nbsp;[[Hectometre|hm]])
{{convert/sandbox|1|in|lk=on}}              1 [[inch]] (25&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|m|in|lk=on}}             1 [[metre]] (39&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|in cm|lk=on}}           1 [[metre]] (39&nbsp;[[inch|in]]; 100&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|1|m|in mm|lk=on}}           1 [[metre]] (39&nbsp;[[inch|in]]; 1,000&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|inabbreviated|lk=on}}        1 [[Inch|in]] (25&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|m|inabbreviated|lk=on}}       1 [[metre]] (39&nbsp;[[Inch|in]])
{{convert/sandbox|1|inch|lk=on}}             1 [[inch]] (25&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|m|inch|lk=on}}            1 [[metre]] (39&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|kly|lk=on}}             1 [[Light-year#Distances in light-years|kilolight-year]] (310&nbsp;[[parsec|pc]])
{{convert/sandbox|1|m|kly|lk=on}}            1 [[metre]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−19</sup>&nbsp;[[Light-year#Distances in light-years|kly]])
{{convert/sandbox|1|km|lk=on}}              1 [[kilometre]] (0.62&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|km|lk=on}}             1 [[metre]] (0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|km ly|lk=on}}           1 [[metre]] (0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−16</sup>&nbsp;[[light-year|ly]])
{{convert/sandbox|1|m|km mi|lk=on}}           1 [[metre]] (0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]]; 0.00062&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|km mi ft|lk=on}}          1 [[metre]] (0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]]; 0.00062&nbsp;[[mile|mi]]; 3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|km nmi|lk=on}}           1 [[metre]] (0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]]; 0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]])
{{convert/sandbox|1|kpc|lk=on}}             1 [[Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kiloparsec]] (3.3&nbsp;[[Light-year#Distances in light-years|kly]])
{{convert/sandbox|1|m|kpc|lk=on}}            1 [[metre]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−20</sup>&nbsp;[[Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kpc]])
{{convert/sandbox|1|LD|lk=on}}              1 [[Lunar distance (astronomy)|lunar distance]] (380,000&nbsp;[[Kilometre|km]]; 240,000&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|LD|lk=on}}             1 [[metre]] (2.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Lunar distance (astronomy)|LD]])
{{convert/sandbox|1|league|lk=on}}            1 [[League (unit)|league]] (4.8&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|league|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00021&nbsp;[[League (unit)|league]])
{{convert/sandbox|1|ly|lk=on}}              1 [[light-year]] (63,000&nbsp;[[astronomical unit|AU]])
{{convert/sandbox|1|m|ly|lk=on}}             1 [[metre]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−16</sup>&nbsp;[[light-year|ly]])
{{convert/sandbox|1|m|lk=on}}              1 [[metre]] (3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]] 3&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|m foot|lk=on}}           1 [[metre]] (1.0&nbsp;[[Metre|m]]; 3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|m ft|lk=on}}            1 [[metre]] (1.0&nbsp;[[Metre|m]]; 3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|m yd|lk=on}}            1 [[metre]] (1.0&nbsp;[[Metre|m]]; 1.1&nbsp;[[yard|yd]])
{{convert/sandbox|1|mi|lk=on}}              1 [[mile]] (1.6&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|mi|lk=on}}             1 [[metre]] (0.00062&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|mi ft|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00062&nbsp;[[mile|mi]]; 3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|mi km|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00062&nbsp;[[mile|mi]]; 0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|mi nmi|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00062&nbsp;[[mile|mi]]; 0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]])
{{convert/sandbox|1|micrometre|lk=on}}          1 [[micrometre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|micrometre|lk=on}}         1 [[metre]] (1,000,000&nbsp;[[Micrometre|µm]])
{{convert/sandbox|1|mil|lk=on}}             1 [[Thou (unit of length)|mil]] (0.025&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|m|mil|lk=on}}            1 [[metre]] (39,000 [[Thou (unit of length)|mils]])
{{convert/sandbox|1|miles|lk=on}}            1 [[mile]] (1.6&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|miles|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00062&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|Mly|lk=on}}             1 [[Light-year#Distances in light-years|megalight-year]] (310&nbsp;[[Parsec#Parsecs and kiloparsecs|kpc]])
{{convert/sandbox|1|m|Mly|lk=on}}            1 [[metre]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−22</sup>&nbsp;[[Light-year#Distances in light-years|Mly]])
{{convert/sandbox|1|mm|lk=on}}              1 [[millimetre]] (0.039&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|mm|lk=on}}             1 [[metre]] (1,000&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|Mm|lk=on}}              1 [[megametre]] (620&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|Mm|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Megametre|Mm]])
{{convert/sandbox|1|m|mm in|lk=on}}           1 [[metre]] (1,000&nbsp;[[Millimetre|mm]]; 39&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|Mpc|lk=on}}             1 [[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|megaparsec]] (3.3&nbsp;[[Light-year#Distances in light-years|Mly]])
{{convert/sandbox|1|m|Mpc|lk=on}}            1 [[metre]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−23</sup>&nbsp;[[Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs|Mpc]])
{{convert/sandbox|1|nm|lk=on}}              1 [[nanometre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|nm|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Nanometre|nm]])
{{convert/sandbox|1|NM|lk=on}}              1 [[nautical mile]] (1.9&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|NM|lk=on}}             1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[nautical mile|NM]])
{{convert/sandbox|1|nmi|lk=on}}             1 [[nautical mile]] (1.9&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|nmi|lk=on}}            1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]])
{{convert/sandbox|1|m|nmi km|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]]; 0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|nmi mi|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]]; 0.00062&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|nmi mi ft|lk=on}}         1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]]; 0.00062&nbsp;[[mile|mi]]; 3.3&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|oldUKnmi|lk=on}}           1 [[nautical mile]] (1.9&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|oldUKnmi|lk=on}}          1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]])
{{convert/sandbox|1|oldUSnmi|lk=on}}           1 [[nautical mile]] (1.9&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|oldUSnmi|lk=on}}          1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[nautical mile|nmi]])
{{convert/sandbox|1|parsec|lk=on}}            1 [[parsec]] (3.3&nbsp;[[light-year|ly]])
{{convert/sandbox|1|m|parsec|lk=on}}           1 [[metre]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[parsec|pc]])
{{convert/sandbox|1|pc|lk=on}}              1 [[parsec]] (3.3&nbsp;[[light-year|ly]])
{{convert/sandbox|1|m|pc|lk=on}}             1 [[metre]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[parsec|pc]])
{{convert/sandbox|1|perch|lk=on}}            1 [[Rod (unit)|perch]] (17&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 5.0&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|perch|lk=on}}           1 [[metre]] (0.20 [[Rod (unit)|perches]])
{{convert/sandbox|1|Pm|lk=on}}              1 [[petametre]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>11</sup>&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|Pm|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−15</sup>&nbsp;[[Petametre|Pm]])
{{convert/sandbox|1|pm|lk=on}}              1 [[picometre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−11</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|pm|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>12</sup>&nbsp;[[Picometre|pm]])
{{convert/sandbox|1|pole|lk=on}}             1 [[Rod (unit)|pole]] (17&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 5.0&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|pole|lk=on}}            1 [[metre]] (0.20 [[Rod (unit)|poles]])
{{convert/sandbox|1|pre1954U.S.nmi|lk=on}}        1 [[Nautical mile|(pre-1954&nbsp;U.S.) nautical mile]] (1.9&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|pre1954U.S.nmi|lk=on}}       1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[Nautical mile|(pre-1954&nbsp;U.S.) nmi]])
{{convert/sandbox|1|pre1954USnmi|lk=on}}         1 [[Nautical mile|(pre-1954&nbsp;US) nautical mile]] (1.9&nbsp;[[Kilometre|km]]; 1.2&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|pre1954USnmi|lk=on}}        1 [[metre]] (0.00054&nbsp;[[Nautical mile|(pre-1954&nbsp;US) nmi]])
{{convert/sandbox|1|rd|lk=on}}              1 [[Rod (unit)|rod]] (17&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 5.0&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|rd|lk=on}}             1 [[metre]] (0.20&nbsp;[[Rod (unit)|rd]])
{{convert/sandbox|1|rod|lk=on}}             1 [[Rod (unit)|rod]] (17&nbsp;[[Foot (unit)|ft]]; 5.0&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|rod|lk=on}}            1 [[metre]] (0.20&nbsp;[[Rod (unit)|rd]])
{{convert/sandbox|1|m|royal cubit|lk=on}}        1 [[metre]] (1.9&nbsp;[[royal cubit|cu]])
{{convert/sandbox|1|rtkm|lk=on}}             1 [[Kilometre|route kilometre]] (0.62&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|rtkm|lk=on}}            1 [[metre]] (0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|rtmi|lk=on}}             1 [[Mile|route mile]] (1.6&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|rtmi|lk=on}}            1 [[metre]] (0.00062&nbsp;[[Mile|mi]])

-- length2
{{convert/sandbox|1|shaku|lk=on}}            1 [[Japanese units of measurement#Length|shaku]] (0.30&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|shaku|lk=on}}           1 [[metre]] (3.3 [[Japanese units of measurement#Length|shaku]])
{{convert/sandbox|1|sm|lk=on}}              1 [[Smoot (unit)|smoot]] (1.7&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|sm|lk=on}}             1 [[metre]] (0.59&nbsp;[[Smoot (unit)|sm]])
{{convert/sandbox|1|smi|lk=on}}             1 [[statute mile]] (1.6&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|m|smi|lk=on}}            1 [[metre]] (0.00062&nbsp;[[statute mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|smoot|lk=on}}            1 [[Smoot (unit)|smoot]] (1.7&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|smoot|lk=on}}           1 [[metre]] (0.59&nbsp;[[Smoot (unit)|sm]])
{{convert/sandbox|1|m|statmi km|lk=on}}         1 [[metre]] (0.00062&nbsp;[[statute mile|mi]]; 0.0010&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1|sun|lk=on}}             1 [[Japanese units of measurement#Length|sun]] (30&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|m|sun|lk=on}}            1 [[metre]] (33 [[Japanese units of measurement#Length|sun]])
{{convert/sandbox|1|thou|lk=on}}             1 [[Thou (unit of length)|thou]] (0.025&nbsp;[[Millimetre|mm]])
{{convert/sandbox|1|m|thou|lk=on}}            1 [[metre]] (39,000 [[Thou (unit of length)|thou]])
{{convert/sandbox|1|Tm|lk=on}}              1 [[terametre]] (620,000,000&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|Tm|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−12</sup>&nbsp;[[Terametre|Tm]])
{{convert/sandbox|1|uin|lk=on}}             1 [[SI prefix#Non-SI units|microinch]] (25&nbsp;[[Nanometre|nm]])
{{convert/sandbox|1|m|uin|lk=on}}            1 [[metre]] (39,000,000&nbsp;[[SI prefix#Non-SI units|µin]])
{{convert/sandbox|1|um|lk=on}}              1 [[micrometre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|um|lk=on}}             1 [[metre]] (1,000,000&nbsp;[[Micrometre|µm]])
{{convert/sandbox|1|verst|lk=on}}            1 [[verst]] (1.1&nbsp;[[Kilometre|km]]; 0.66&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|verst|lk=on}}           1 [[metre]] (0.00094 [[verst]]s)
{{convert/sandbox|1|yard|lk=on}}             1 [[yard]] (0.91&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|yard|lk=on}}            1 [[metre]] (1.1&nbsp;[[yard|yd]])
{{convert/sandbox|1|yards|lk=on}}            1 [[yard]] (0.91&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|yards|lk=on}}           1 [[metre]] (1.1&nbsp;[[yard|yd]])
{{convert/sandbox|1|yd|lk=on}}              1 [[yard]] (0.91&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|m|yd|lk=on}}             1 [[metre]] (1.1&nbsp;[[yard|yd]])
{{convert/sandbox|1|m|yd m|lk=on}}            1 [[metre]] (1.1&nbsp;[[yard|yd]]; 1.0&nbsp;[[Metre|m]])
{{convert/sandbox|1|Ym|lk=on}}              1 [[yottametre]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>20</sup>&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|Ym|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−24</sup>&nbsp;[[Yottametre|Ym]])
{{convert/sandbox|1|Zm|lk=on}}              1 [[zettametre]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>17</sup>&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1|m|Zm|lk=on}}             1 [[metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−21</sup>&nbsp;[[Zettametre|Zm]])
{{convert/sandbox|1|μin|lk=on}}             1 [[SI prefix#Non-SI units|microinch]] (25&nbsp;[[Nanometre|nm]])
{{convert/sandbox|1|m|μin|lk=on}}            1 [[metre]] (39,000,000&nbsp;[[SI prefix#Non-SI units|µin]])
{{convert/sandbox|1|μm|lk=on}}              1 [[micrometre]] (3.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1|m|μm|lk=on}}             1 [[metre]] (1,000,000&nbsp;[[Micrometre|µm]])

-- lineardensity
{{convert/sandbox|1|kg/cm|lk=on}}            1 [[Linear density|kilogram per centimetre]] (200&nbsp;[[Linear density|lb/yd]])
{{convert/sandbox|1|kg/m|kg/cm|lk=on}}          1 [[Linear density|kilogram per metre]] (0.010&nbsp;[[Linear density|kg/cm]])
{{convert/sandbox|1|kg/m|lk=on}}             1 [[Linear density|kilogram per metre]] (2.0&nbsp;[[Linear density|lb/yd]])
{{convert/sandbox|1|lb/ft|lk=on}}            1 [[Linear density|pound per foot]] (1.5&nbsp;[[Linear density|kg/m]])
{{convert/sandbox|1|kg/m|lb/ft|lk=on}}          1 [[Linear density|kilogram per metre]] (0.67&nbsp;[[Linear density|lb/ft]])
{{convert/sandbox|1|lb/yd|lk=on}}            1 [[Linear density|pound per yard]] (0.50&nbsp;[[Linear density|kg/m]])
{{convert/sandbox|1|kg/m|lb/yd|lk=on}}          1 [[Linear density|kilogram per metre]] (2.0&nbsp;[[Linear density|lb/yd]])

-- mass
{{convert/sandbox|1|µg|lk=on}}              1 [[microgram]] (1.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Grain (unit)|gr]])
{{convert/sandbox|1|g|µg|lk=on}}             1 [[gram]] (1,000,000&nbsp;[[Microgram|µg]])
{{convert/sandbox|1|g|billion tonne|lk=on}}       1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−15</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|carat|lk=on}}            1 [[Carat (mass)|carat]] (0.20&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|carat|lk=on}}           1 [[gram]] (5.0 [[Carat (mass)|carats]])
{{convert/sandbox|1|drachm|lk=on}}            1 [[Dram (unit)|drachm]] (1.8&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|drachm|lk=on}}           1 [[gram]] (0.56 [[Dram (unit)|drachms]])
{{convert/sandbox|1|dram|lk=on}}             1 [[Dram (unit)|drachm]] (1.8&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|dram|lk=on}}            1 [[gram]] (0.56 [[Dram (unit)|drachms]])
{{convert/sandbox|1|dwt|lk=on}}             1 [[pennyweight]] (0.055&nbsp;[[ounce|oz]]; 1.6&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|dwt|lk=on}}            1 [[gram]] (0.64&nbsp;[[pennyweight|dwt]])
{{convert/sandbox|1|DWton|lk=on}}            1 [[Tonnage|deadweight ton]] (1.0 [[Tonnage|deadweight tonne]])
{{convert/sandbox|1|g|DWton|lk=on}}           1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[Tonnage|deadweight tons]])
{{convert/sandbox|1|DWtonne|lk=on}}           1 [[Tonnage|deadweight tonne]] (0.98 [[Tonnage|deadweight tons]])
{{convert/sandbox|1|g|DWtonne|lk=on}}          1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[Tonnage|deadweight tonnes]])
{{convert/sandbox|1|g|lk=on}}              1 [[gram]] (0.035&nbsp;[[ounce|oz]])
{{convert/sandbox|1|g|g gr|lk=on}}            1 [[gram]] (1.0&nbsp;[[Gram|g]]; 15&nbsp;[[Grain (unit)|gr]])
{{convert/sandbox|1|g|g oz|lk=on}}            1 [[gram]] (1.0&nbsp;[[Gram|g]]; 0.035&nbsp;[[ounce|oz]])
{{convert/sandbox|1|gr|lk=on}}              1 [[Grain (unit)|grain]] (0.065&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|gr|lk=on}}             1 [[gram]] (15&nbsp;[[Grain (unit)|gr]])
{{convert/sandbox|1|g|gr mg|lk=on}}           1 [[gram]] (15&nbsp;[[Grain (unit)|gr]]; 1,000&nbsp;[[Milligram|mg]])
{{convert/sandbox|1|Gt|lk=on}}              1 [[Tonne|gigatonne]] (980,000,000 [[long ton]]s; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup> [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|Gt|lk=on}}             1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−15</sup>&nbsp;[[Tonne|Gt]])
{{convert/sandbox|1|kg|lk=on}}              1 [[kilogram]] (2.2&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|kg|lk=on}}             1 [[gram]] (0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|kg lb|lk=on}}           1 [[gram]] (0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]]; 0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|kg lb st|lk=on}}          1 [[gram]] (0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]]; 0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]])
{{convert/sandbox|1|g|kg Scwt|lk=on}}          1 [[gram]] (0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]]; 2.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup> [[short hundredweight]]s)
{{convert/sandbox|1|g|kg st|lk=on}}           1 [[gram]] (0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]]; 0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]])
{{convert/sandbox|1|g|kg st lb|lk=on}}          1 [[gram]] (0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]]; 0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]]; 0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|kg stlb|lk=on}}          1 [[gram]] (0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]]; 0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|kilotonne|lk=on}}          1 [[Tonne|kilotonne]] (980 [[long ton]]s; 1,100 [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|kilotonne|lk=on}}         1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Tonne|kt]])
{{convert/sandbox|1|lb|lk=on}}              1 [[Pound (mass)|pound]] (0.45&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|lb|lk=on}}             1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|lb kg|lk=on}}           1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|lb kg st|lk=on}}          1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]]; 0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]])
{{convert/sandbox|1|g|lb ozt|lk=on}}           1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.032&nbsp;[[troy ounce|ozt]])
{{convert/sandbox|1|g|lb st|lk=on}}           1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]])
{{convert/sandbox|1|g|lb st kg|lk=on}}          1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]]; 0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|lb stlb|lk=on}}          1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|lboz|lk=on}}            1 [[gram]] (0.035&nbsp;[[ounce|oz]])
{{convert/sandbox|1|lbs|lk=on}}             1 [[Pound (mass)|pound]] (0.45&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|lbs|lk=on}}            1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|lbt|lk=on}}             1 [[Troy weight|troy pound]] (0.82&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.37&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|lbt|lk=on}}            1 [[gram]] (0.0027 [[Troy weight|troy pounds]])
{{convert/sandbox|1|Lcwt|lk=on}}             1 [[Hundredweight|long hundredweight]] (110&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|Lcwt|lk=on}}            1 [[gram]] (2.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup> [[Hundredweight|long hundredweights]])
{{convert/sandbox|1|lcwt|lk=on}}             1 [[Hundredweight|long hundredweight]] (110&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|lcwt|lk=on}}            1 [[gram]] (2.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup> [[Hundredweight|long hundredweights]])
{{convert/sandbox|1|g|long cwt|lk=on}}          1 [[gram]] (2.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Hundredweight|long&nbsp;cwt]])
{{convert/sandbox|1|g|long qtr|lk=on}}          1 [[gram]] (7.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Avoirdupois|long&nbsp;qtr]])
{{convert/sandbox|1|g|long ton|lk=on}}          1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[long ton]]s)
{{convert/sandbox|1|LT|lk=on}}              1 [[long ton]] (1.0&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|LT|lk=on}}             1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[long ton]]s)
{{convert/sandbox|1|lt|lk=on}}              1 [[long ton]] (1.0&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|lt|lk=on}}             1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[long ton|LT]])
{{convert/sandbox|1|g|LT ST|lk=on}}           1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[long ton]]s; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|LT ST t|lk=on}}          1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[long ton|LT]]; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[short ton|ST]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|LT t|lk=on}}            1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[long ton]]s; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|LT t ST|lk=on}}          1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[long ton|LT]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]]; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[short ton|ST]])
{{convert/sandbox|1|g|metric ton|lk=on}}         1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[Tonne|metric tons]])
{{convert/sandbox|1|Mg|lk=on}}              1 [[Tonne|megagram]] (0.98 [[long ton]]s; 1.1 [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|Mg|lk=on}}             1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Tonne|Mg]])
{{convert/sandbox|1|mg|lk=on}}              1 [[milligram]] (0.015&nbsp;[[Grain (unit)|gr]])
{{convert/sandbox|1|g|mg|lk=on}}             1 [[gram]] (1,000&nbsp;[[Milligram|mg]])
{{convert/sandbox|1|g|mg gr|lk=on}}           1 [[gram]] (1,000&nbsp;[[Milligram|mg]]; 15&nbsp;[[Grain (unit)|gr]])
{{convert/sandbox|1|g|million tonne|lk=on}}       1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−12</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|MT|lk=on}}              1 [[Tonne|metric ton]] (0.98 [[long ton]]s; 1.1 [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|MT|lk=on}}             1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|Mt|lk=on}}              1 [[Tonne|megatonne]] (980,000 [[long ton]]s; 1,100,000 [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|Mt|lk=on}}             1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−12</sup>&nbsp;[[Tonne|Mt]])
{{convert/sandbox|1|MTON|lk=on}}             1 [[measurement ton]] (1.1&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|ng|lk=on}}              1 [[Gram|nanogram]] (1.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[Grain (unit)|gr]])
{{convert/sandbox|1|g|ng|lk=on}}             1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Gram|ng]])
{{convert/sandbox|1|oz|lk=on}}              1 [[ounce]] (28&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|oz|lk=on}}             1 [[gram]] (0.035&nbsp;[[ounce|oz]])
{{convert/sandbox|1|g|oz g|lk=on}}            1 [[gram]] (0.035&nbsp;[[ounce|oz]]; 1.0&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|oz ozt|lk=on}}           1 [[gram]] (0.035&nbsp;[[ounce|oz]]; 0.032&nbsp;[[troy ounce|ozt]])
{{convert/sandbox|1|ozt|lk=on}}             1 [[troy ounce]] (1.1&nbsp;[[ounce|oz]]; 31&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|ozt|lk=on}}            1 [[gram]] (0.032&nbsp;[[troy ounce|ozt]])
{{convert/sandbox|1|g|ozt g|lk=on}}           1 [[gram]] (0.032&nbsp;[[troy ounce|ozt]]; 1.0&nbsp;[[Gram|g]])
{{convert/sandbox|1|g|ozt oz|lk=on}}           1 [[gram]] (0.032&nbsp;[[troy ounce|ozt]]; 0.035&nbsp;[[ounce|oz]])
{{convert/sandbox|1|pdr|lk=on}}             1 [[Pound (mass)|pounder]] (0.45&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|pdr|lk=on}}            1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|pdr]])
{{convert/sandbox|1|scwt|lk=on}}             1 [[short hundredweight]] (100&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|scwt|lk=on}}            1 [[gram]] (2.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup> [[short hundredweight]])
{{convert/sandbox|1|Scwt|lk=on}}             1 [[short hundredweight]] (100&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|Scwt|lk=on}}            1 [[gram]] (2.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup> [[short hundredweight]])
{{convert/sandbox|1|g|short cwt|lk=on}}         1 [[gram]] (2.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Hundredweight|short&nbsp;cwt]])
{{convert/sandbox|1|g|short qtr|lk=on}}         1 [[gram]] (8.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Avoirdupois|short&nbsp;qtr]])
{{convert/sandbox|1|g|short ton|lk=on}}         1 [[gram]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|shtn|lk=on}}             1 [[short ton]] (0.91&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|shtn|lk=on}}            1 [[gram]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[short ton|sh&nbsp;tn]])
{{convert/sandbox|1|shton|lk=on}}            1 [[ton]] (0.91&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|shton|lk=on}}           1 [[gram]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|solar mass|lk=on}}         1 [[gram]] (5.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−34</sup>&nbsp;[[solar mass|M<sub>☉</sub>]])
{{convert/sandbox|1|st|lk=on}}              1 [[Stone (unit)|stone]] (14&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 6.4&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|st|lk=on}}             1 [[gram]] (0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]])
{{convert/sandbox|1|ST|lk=on}}              1 [[short ton]] (0.91&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|ST|lk=on}}             1 [[gram]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|st and lb|lk=on}}         1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|st kg|lk=on}}           1 [[gram]] (0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]]; 0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|st kg lb|lk=on}}          1 [[gram]] (0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]]; 0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]]; 0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|st lb|lk=on}}           1 [[gram]] (0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]]; 0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|g|st lb kg|lk=on}}          1 [[gram]] (0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]]; 0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 0.0010&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|ST LT|lk=on}}           1 [[gram]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[short ton]]s; 9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[long ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|ST LT t|lk=on}}          1 [[gram]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[short ton|ST]]; 9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[long ton|LT]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|ST t|lk=on}}            1 [[gram]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[short ton]]s; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|ST t LT|lk=on}}          1 [[gram]] (1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[short ton|ST]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]]; 9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[long ton|LT]])
{{convert/sandbox|1|g|stlb|lk=on}}            1 [[gram]] (0.0022&nbsp;[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|stone|lk=on}}            1 [[Stone (unit)|stone]] (14&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 6.4&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|stone|lk=on}}           1 [[gram]] (0.00016&nbsp;[[Stone (unit)|st]])
{{convert/sandbox|1|t|lk=on}}              1 [[tonne]] (0.98 [[long ton]]s; 1.1 [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|t|lk=on}}             1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|t LT|lk=on}}            1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]]; 9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[long ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|t LT ST|lk=on}}          1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]]; 9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[long ton|LT]]; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[short ton|ST]])
{{convert/sandbox|1|g|t Scwt|lk=on}}           1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]]; 2.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup> [[short hundredweight]]s)
{{convert/sandbox|1|g|t ST|lk=on}}            1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]]; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|t ST LT|lk=on}}          1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]]; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[short ton]]s; 9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[long ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|thousand tonne|lk=on}}       1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|ton|lk=on}}            1 [[gram]] (9.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[long ton]]s; 1.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|tonne|lk=on}}            1 [[tonne]] (1.1 [[ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|tonne|lk=on}}           1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|tonnes|lk=on}}            1 [[tonne]] (0.98 [[long ton]]s; 1.1 [[short ton]]s)
{{convert/sandbox|1|g|tonnes|lk=on}}           1 [[gram]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[tonne|t]])
{{convert/sandbox|1|g|troy pound|lk=on}}         1 [[gram]] (0.0027 [[Troy weight|troy pounds]])
{{convert/sandbox|1|ug|lk=on}}              1 [[microgram]] (1.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Grain (unit)|gr]])
{{convert/sandbox|1|g|ug|lk=on}}             1 [[gram]] (1,000,000&nbsp;[[Microgram|µg]])
{{convert/sandbox|1|viss|lk=on}}             1 [[Burmese units of measurement#mass|viss]] (1.6&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|g|viss|lk=on}}            1 [[gram]] (0.00061&nbsp;[[Burmese units of measurement#mass|viss]])
{{convert/sandbox|1|μg|lk=on}}              1 [[microgram]] (1.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Grain (unit)|gr]])
{{convert/sandbox|1|g|μg|lk=on}}             1 [[gram]] (1,000,000&nbsp;[[Microgram|µg]])

-- mole
{{convert/sandbox|1|gmol|lk=on}}             1 [[Mole (unit)|gram-mole]] (0.0022&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lbmol]])
{{convert/sandbox|1|g-mol|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|gram-mole]] (0.0022&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lbmol]])
{{convert/sandbox|1|kmol|lk=on}}             1 [[Mole (unit)|kilomole]] (2.2&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lbmol]])
{{convert/sandbox|1|lbmol|lk=on}}            1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole]] (450&nbsp;[[Mole (unit)|mol]])
{{convert/sandbox|1|lb-mol|lk=on}}            1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole]] (450&nbsp;[[Mole (unit)|mol]])
{{convert/sandbox|1|mol|lk=on}}             1 [[Mole (unit)|mole]] (0.0022&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lbmol]])
{{convert/sandbox|1|gmol/d|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|gram-mole per day]] (12&nbsp;[[Mole (unit)|µmol/s]])
{{convert/sandbox|1|g-mol/d|lk=on}}           1 [[Mole (unit)|gram-mole per day]] (12&nbsp;[[Mole (unit)|µmol/s]])
{{convert/sandbox|1|gmol/h|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|gram-mole per hour]] (0.28&nbsp;[[Mole (unit)|mmol/s]])
{{convert/sandbox|1|g-mol/h|lk=on}}           1 [[Mole (unit)|gram-mole per hour]] (0.28&nbsp;[[Mole (unit)|mmol/s]])
{{convert/sandbox|1|gmol/min|lk=on}}           1 [[Mole (unit)|gram-mole per minute]] (0.017&nbsp;[[Mole (unit)|gmol/s]])
{{convert/sandbox|1|g-mol/min|lk=on}}          1 [[Mole (unit)|gram-mole per minute]] (0.017&nbsp;[[Mole (unit)|g-mol/s]])
{{convert/sandbox|1|gmol/s|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|gram-mole per second]] (0.13&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lbmol/min]])
{{convert/sandbox|1|g-mol/s|lk=on}}           1 [[Mole (unit)|gram-mole per second]] (0.13&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lb-mol/min]])
{{convert/sandbox|1|kmol/d|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|kilomole per day]] (12&nbsp;[[Mole (unit)|mmol/s]])
{{convert/sandbox|1|kmol/h|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|kilomole per hour]] (0.28&nbsp;[[Mole (unit)|mol/s]])
{{convert/sandbox|1|kmol/min|lk=on}}           1 [[Kilomole (unit)|kilomole per minute]] (17&nbsp;[[Mole (unit)|mol/s]])
{{convert/sandbox|1|kmol/s|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|kilomole per second]] (2.2&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lb-mol/s]])
{{convert/sandbox|1|lbmol/d|lk=on}}           1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole per day]] (5.2&nbsp;[[Mole (unit)|mmol/s]])
{{convert/sandbox|1|lb-mol/d|lk=on}}           1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole per day]] (5.2&nbsp;[[Mole (unit)|mmol/s]])
{{convert/sandbox|1|lbmol/h|lk=on}}           1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole per hour]] (0.13&nbsp;[[Mole (unit)|mol/s]])
{{convert/sandbox|1|lb-mol/h|lk=on}}           1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole per hour]] (0.13&nbsp;[[Mole (unit)|mol/s]])
{{convert/sandbox|1|lbmol/min|lk=on}}          1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole per minute]] (7.6&nbsp;[[Mole (unit)|mol/s]])
{{convert/sandbox|1|lb-mol/min|lk=on}}          1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole per minute]] (7.6&nbsp;[[Mole (unit)|mol/s]])
{{convert/sandbox|1|lbmol/s|lk=on}}           1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole per second]] (0.45&nbsp;[[Mole (unit)|kmol/s]])
{{convert/sandbox|1|lb-mol/s|lk=on}}           1 [[Mole (unit)#Other units called "mole"|pound-mole per second]] (0.45&nbsp;[[Mole (unit)|kmol/s]])
{{convert/sandbox|1|mol/d|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|mole per day]] (12&nbsp;[[Mole (unit)|µmol/s]])
{{convert/sandbox|1|mol/h|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|mole per hour]] (0.28&nbsp;[[Mole (unit)|mmol/s]])
{{convert/sandbox|1|mol/min|lk=on}}           1 [[Mole (unit)|mole per minute]] (0.017&nbsp;[[Mole (unit)|mol/s]])
{{convert/sandbox|1|mol/s|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|mole per second]] (0.13&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lb-mol/min]])
{{convert/sandbox|1|umol/s|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|micromole per second]] (0.00019&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lb-mol/d]])
{{convert/sandbox|1|μmol/s|lk=on}}            1 [[Mole (unit)|micromole per second]] (0.00019&nbsp;[[Mole (unit)#Other units called "mole"|lb-mol/d]])

-- per
{{convert/sandbox|1|/acre|lk=on}}            1 [[Acre|per acre]] (2.5&nbsp;[[Hectare|/ha]])
{{convert/sandbox|1|/ha|lk=on}}             1 [[Hectare|per hectare]] (0.40 [[Acre|per acre]])
{{convert/sandbox|1|/km2|lk=on}}             1 [[Square kilometre|per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|/sqkm|lk=on}}            1 [[Square kilometre|per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|/sqmi|lk=on}}            1 [[Square mile|per square mile]] (0.39&nbsp;[[Square kilometre|/km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|/l|lk=on}}              1 [[Litre|per litre]] (3.8&nbsp;/[[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gal]])
{{convert/sandbox|1|/usgal|lk=on}}            1 per [[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gallon]] (0.26&nbsp;[[Litre|/l]])
{{convert/sandbox|1|/USgal|lk=on}}            1 per [[United States customary units|U.S.]] [[US gallon|gallon]] (0.26&nbsp;[[Litre|/l]])
{{convert/sandbox|1|£/acre|lk=on}}            £1 per [[acre]] (£2.5/[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|£/ha|lk=on}}             £1 per [[hectare]] (£0.40/[[acre]])
{{convert/sandbox|1|$/acre|lk=on}}            $1 per [[acre]] ($2.5/[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|$/ha|lk=on}}             $1 per [[hectare]] ($0.40/[[acre]])
{{convert/sandbox|1|$/m2|lk=on}}             $1 per [[square metre]] ($0.093/[[square foot|sq&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|$/sqft|lk=on}}            $1 per [[square foot]] ($11/[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|$/kg|lk=on}}             $1 per [[kilogram]] ($0.45/[[Pound (mass)|lb]])
{{convert/sandbox|1|$/lb|lk=on}}             $1 per [[Pound (mass)|pound]] ($2.2/[[Kilogram|kg]])

-- populationdensity
{{convert/sandbox|1|pd/acre|lk=on}}           1 [[Acre|inhabitants per acre]] (2.5&nbsp;[[Hectare|/ha]])
{{convert/sandbox|1|PD/km2|pd/acre|lk=on}}        1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (0.0040 [[Acre|inhabitants per acre]])
{{convert/sandbox|1|PD/acre|lk=on}}           1 [[Acre|inhabitants per acre]] (2.5&nbsp;[[Hectare|/ha]])
{{convert/sandbox|1|PD/km2|PD/acre|lk=on}}        1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (0.0040 [[Acre|inhabitants per acre]])
{{convert/sandbox|1|pd/ha|lk=on}}            1 [[Hectare|inhabitants per hectare]] (0.40 [[Acre|inhabitants per acre]])
{{convert/sandbox|1|PD/km2|pd/ha|lk=on}}         1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (0.010&nbsp;[[Hectare|/ha]])
{{convert/sandbox|1|PD/ha|lk=on}}            1 [[Hectare|inhabitants per hectare]] (0.40 [[Acre|inhabitants per acre]])
{{convert/sandbox|1|PD/km2|PD/ha|lk=on}}         1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (0.010&nbsp;[[Hectare|/ha]])
{{convert/sandbox|1|PD/km2|lk=on}}            1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|pd/km2|lk=on}}            1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|PD/km²|lk=on}}            1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|pd/sqkm|lk=on}}           1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|PD/sqkm|lk=on}}           1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|PD/sqmi|lk=on}}           1 [[Square mile|inhabitants per square mile]] (0.39&nbsp;[[Square kilometre|/km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|PD/km2|PD/sqmi|lk=on}}        1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|pd/sqmi|lk=on}}           1 [[Square mile|inhabitants per square mile]] (0.39&nbsp;[[Square kilometre|/km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|PD/km2|pd/sqmi|lk=on}}        1 [[Square kilometre|inhabitants per square kilometre]] (2.6&nbsp;[[Square mile|/sq&nbsp;mi]])

-- power
{{convert/sandbox|1|µW|lk=on}}              1 [[microwatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|µW|lk=on}}             1 [[watt]] (1,000,000&nbsp;[[Microwatt|µW]])
{{convert/sandbox|1|aW|lk=on}}              1 [[attowatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−21</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|aW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>18</sup>&nbsp;[[Attowatt|aW]])
{{convert/sandbox|1|BHP|lk=on}}             1 [[Horsepower#Brake horsepower|brake horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|BHP|lk=on}}            1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[Horsepower#Brake horsepower|bhp]])
{{convert/sandbox|1|bhp|lk=on}}             1 [[Horsepower#Brake horsepower|brake horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|bhp|lk=on}}            1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[Horsepower#Brake horsepower|bhp]])
{{convert/sandbox|1|BTU/h|lk=on}}            1 [[British thermal unit]] per [[hour]] (0.29&nbsp;[[Watt|W]])
{{convert/sandbox|1|W|BTU/h|lk=on}}           1 [[watt]] (3.4&nbsp;[[British thermal unit|BTU]]/[[hour|h]])
{{convert/sandbox|1|Btu/h|lk=on}}            1 [[British thermal unit]] per [[hour]] (0.29&nbsp;[[Watt|W]])
{{convert/sandbox|1|W|Btu/h|lk=on}}           1 [[watt]] (3.4&nbsp;[[British thermal unit|Btu]]/[[hour|h]])
{{convert/sandbox|1|btu/h|lk=on}}            1 [[British thermal unit]] per [[hour]] (0.29&nbsp;[[Watt|W]])
{{convert/sandbox|1|W|btu/h|lk=on}}           1 [[watt]] (3.4&nbsp;[[British thermal unit|BTU]]/[[hour|h]])
{{convert/sandbox|1|Cal/d|lk=on}}            1 [[Calorie|large calorie per day]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ/d]])
{{convert/sandbox|1|W|Cal/d|lk=on}}           1 [[watt]] (21&nbsp;[[Calorie|Cal/d]])
{{convert/sandbox|1|cal/h|lk=on}}            1 [[Calorie|calorie per hour]] (0.0012&nbsp;[[Watt|W]])
{{convert/sandbox|1|W|cal/h|lk=on}}           1 [[watt]] (860&nbsp;[[Calorie|cal/h]])
{{convert/sandbox|1|Cal/h|lk=on}}            1 [[Calorie|calorie per hour]] (4.2&nbsp;[[Kilojoule|kJ/h]])
{{convert/sandbox|1|W|Cal/h|lk=on}}           1 [[watt]] (0.86&nbsp;[[Calorie|Cal/h]])
{{convert/sandbox|1|cW|lk=on}}              1 [[Watt|centiwatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|cW|lk=on}}             1 [[watt]] (100&nbsp;[[Watt|cW]])
{{convert/sandbox|1|daW|lk=on}}             1 [[Watt|decawatt]] (0.013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|daW|lk=on}}            1 [[watt]] (0.10&nbsp;[[Watt|daW]])
{{convert/sandbox|1|dW|lk=on}}              1 [[Watt|deciwatt]] (0.00013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|dW|lk=on}}             1 [[watt]] (10&nbsp;[[Watt|dW]])
{{convert/sandbox|1|EW|lk=on}}              1 [[exawatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>15</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|EW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−18</sup>&nbsp;[[Exawatt|EW]])
{{convert/sandbox|1|fW|lk=on}}              1 [[femtowatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−18</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|fW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>15</sup>&nbsp;[[Femtowatt|fW]])
{{convert/sandbox|1|GW|lk=on}}              1 [[gigawatt]] (1,300,000&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|GW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Gigawatt|GW]])
{{convert/sandbox|1|hk|lk=on}}              1 [[metric horsepower]] (0.74&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|hk|lk=on}}             1 [[watt]] (0.0014&nbsp;[[metric horsepower|hk]])
{{convert/sandbox|1|Hp|lk=on}}              1 [[horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|Hp|lk=on}}             1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|hp|lk=on}}              1 [[horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|hp|lk=on}}             1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|HP|lk=on}}              1 [[horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|HP|lk=on}}             1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|hp-electric|lk=on}}         1 [[electric horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|hp-electric|lk=on}}        1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[electric horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|hp-electrical|lk=on}}        1 [[electrical horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|hp-electrical|lk=on}}       1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[electrical horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|hp-mechanical|lk=on}}        1 [[horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|hp-mechanical|lk=on}}       1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|hp-metric|lk=on}}          1 [[metric horsepower]] (0.74&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|hp-metric|lk=on}}         1 [[watt]] (0.0014&nbsp;[[metric horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|hW|lk=on}}              1 [[Watt|hectowatt]] (0.13&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|hW|lk=on}}             1 [[watt]] (0.010&nbsp;[[Watt|hW]])
{{convert/sandbox|1|IHP|lk=on}}             1 [[Horsepower#Indicated horsepower|indicated horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|IHP|lk=on}}            1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[Horsepower#Indicated horsepower|ihp]])
{{convert/sandbox|1|ihp|lk=on}}             1 [[Horsepower#Indicated horsepower|indicated horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|ihp|lk=on}}            1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[Horsepower#Indicated horsepower|ihp]])
{{convert/sandbox|1|kcal/h|lk=on}}            1 [[Calorie|kilocalorie per hour]] (0.0012&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|kcal/h|lk=on}}           1 [[watt]] (0.86&nbsp;[[Calorie|kcal/h]])
{{convert/sandbox|1|kJ/d|lk=on}}             1 [[Kilojoule|kilojoule per day]] (0.24&nbsp;[[Calorie|Cal/d]])
{{convert/sandbox|1|W|kJ/d|lk=on}}            1 [[watt]] (86&nbsp;[[Kilojoule|kJ/d]])
{{convert/sandbox|1|kJ/h|lk=on}}             1 [[Kilojoule|kilojoule per hour]] (0.28&nbsp;[[Watt|W]])
{{convert/sandbox|1|W|kJ/h|lk=on}}            1 [[watt]] (3.6&nbsp;[[Kilojoule|kJ/h]])
{{convert/sandbox|1|kW|lk=on}}              1 [[kilowatt]] (1.3&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|kW|lk=on}}             1 [[watt]] (0.0010&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|kW bhp|lk=on}}           1 [[watt]] (0.0010&nbsp;[[Kilowatt|kW]]; 0.0013&nbsp;[[Horsepower#Brake horsepower|bhp]])
{{convert/sandbox|1|W|kW hp|lk=on}}           1 [[watt]] (0.0010&nbsp;[[Kilowatt|kW]]; 0.0013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|kW PS|lk=on}}           1 [[watt]] (0.0010&nbsp;[[Kilowatt|kW]]; 0.0014&nbsp;[[metric horsepower|PS]])
{{convert/sandbox|1|mW|lk=on}}              1 [[milliwatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|mW|lk=on}}             1 [[watt]] (1,000&nbsp;[[Milliwatt|mW]])
{{convert/sandbox|1|MW|lk=on}}              1 [[megawatt]] (1,300&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|MW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Megawatt|MW]])
{{convert/sandbox|1|nW|lk=on}}              1 [[nanowatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−12</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|nW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Nanowatt|nW]])
{{convert/sandbox|1|PS|lk=on}}              1 [[metric horsepower]] (0.74&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|PS|lk=on}}             1 [[watt]] (0.0014&nbsp;[[metric horsepower|PS]])
{{convert/sandbox|1|W|PS bhp|lk=on}}           1 [[watt]] (0.0014&nbsp;[[metric horsepower|PS]]; 0.0013&nbsp;[[Horsepower#Brake horsepower|bhp]])
{{convert/sandbox|1|W|PS hp|lk=on}}           1 [[watt]] (0.0014&nbsp;[[metric horsepower|PS]]; 0.0013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|pW|lk=on}}              1 [[picowatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−15</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|pW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>12</sup>&nbsp;[[Picowatt|pW]])
{{convert/sandbox|1|PW|lk=on}}              1 [[petawatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>12</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|PW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−15</sup>&nbsp;[[Petawatt|PW]])
{{convert/sandbox|1|shp|lk=on}}             1 [[Horsepower#Shaft horsepower|shaft horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|shp|lk=on}}            1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[Horsepower#Shaft horsepower|shp]])
{{convert/sandbox|1|SHP|lk=on}}             1 [[Horsepower#Shaft horsepower|shaft horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|SHP|lk=on}}            1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[Horsepower#Shaft horsepower|shp]])
{{convert/sandbox|1|TW|lk=on}}              1 [[terawatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|TW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−12</sup>&nbsp;[[Terawatt|TW]])
{{convert/sandbox|1|uW|lk=on}}              1 [[microwatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|uW|lk=on}}             1 [[watt]] (1,000,000&nbsp;[[Microwatt|µW]])
{{convert/sandbox|1|W|lk=on}}              1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|whp|lk=on}}             1 [[horsepower]] (0.75&nbsp;[[Kilowatt|kW]])
{{convert/sandbox|1|W|whp|lk=on}}            1 [[watt]] (0.0013&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|YW|lk=on}}              1 [[yottawatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>21</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|YW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−24</sup>&nbsp;[[Yottawatt|YW]])
{{convert/sandbox|1|yW|lk=on}}              1 [[yoctowatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−27</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|yW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>24</sup>&nbsp;[[Yoctowatt|yW]])
{{convert/sandbox|1|ZW|lk=on}}              1 [[zettawatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>18</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|ZW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−21</sup>&nbsp;[[Zettawatt|ZW]])
{{convert/sandbox|1|zW|lk=on}}              1 [[zeptowatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−24</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|zW|lk=on}}             1 [[watt]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>21</sup>&nbsp;[[Zeptowatt|zW]])
{{convert/sandbox|1|μW|lk=on}}              1 [[microwatt]] (1.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[horsepower|hp]])
{{convert/sandbox|1|W|μW|lk=on}}             1 [[watt]] (1,000,000&nbsp;[[Microwatt|µW]])

-- pressure
{{convert/sandbox|1|atm|lk=on}}             1 [[Atmosphere (unit)|standard atmosphere]] (100&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|atm|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (9.9<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Atmosphere (unit)|atm]])
{{convert/sandbox|1|Ba|lk=on}}              1 [[barye]] (0.10&nbsp;[[Pascal (unit)|Pa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|Ba|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (10&nbsp;[[barye|Ba]])
{{convert/sandbox|1|bar|lk=on}}             1 [[Bar (unit)|bar]] (100&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|bar|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Bar (unit)|bar]])
{{convert/sandbox|1|Pa|bar kPa|lk=on}}          1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Bar (unit)|bar]]; 0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|dbar|lk=on}}             1 [[Bar (unit)|decibar]] (10&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|dbar|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.00010&nbsp;[[Bar (unit)|dbar]])
{{convert/sandbox|1|GPa|lk=on}}             1 [[Pascal (unit)|gigapascal]] (150,000&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|GPa|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Pascal (unit)|GPa]])
{{convert/sandbox|1|hPa|lk=on}}             1 [[Pascal (unit)|hectopascal]] (0.015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|hPa|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.010&nbsp;[[Pascal (unit)|hPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|hPa inHg|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.010&nbsp;[[Pascal (unit)|hPa]]; 0.00030&nbsp;[[inch of mercury|inHg]])
{{convert/sandbox|1|inHg|lk=on}}             1 [[inch of mercury]] (3.4&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|inHg|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.00030&nbsp;[[inch of mercury|inHg]])
{{convert/sandbox|1|Pa|inHg psi|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.00030&nbsp;[[inch of mercury|inHg]]; 0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|kBa|lk=on}}             1 [[Barye|kilobarye]] (1.0&nbsp;[[Pascal (unit)|hPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kBa|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.010&nbsp;[[Barye|kBa]])
{{convert/sandbox|1|kgf/cm2|lk=on}}           1 [[Kilogram-force|kilogram-force per square centimetre]] (14&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kgf/cm2|lk=on}}          1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kilogram-force|kgf/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kg-f/cm2|lk=on}}           1 [[Kilogram-force|kilogram-force per square centimetre]] (14&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kg-f/cm2|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kilogram-force|kg<sub>f</sub>/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kgfpsqcm|lk=on}}           1 [[Kilogram-force|kilogram-force per square centimetre]] (14&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kgfpsqcm|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kilogram-force|kgf/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|kN/m2|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|kilopascal]] (0.15&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kN/m2|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|kPa|lk=on}}             1 [[Pascal (unit)|kilopascal]] (0.15&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa inHg|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 0.00030&nbsp;[[inch of mercury|inHg]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa kg/cm2|lk=on}}        1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kilogram-force|kgf/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa kgf/cm2|lk=on}}        1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kilogram-force|kgf/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa kg-f/cm2|lk=on}}       1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kilogram-force|kg<sub>f</sub>/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa lb/in2|lk=on}}        1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|lb/in<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa mmHg|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 0.0075&nbsp;[[Millimeter of mercury|mmHg]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa psi|lk=on}}          1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|kPa Torr|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0010&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 0.0075&nbsp;[[torr|Torr]])
{{convert/sandbox|1|ksi|lk=on}}             1 [[Pounds per square inch|kilopound per square inch]] (6.9&nbsp;[[Pascal (unit)|MPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|ksi|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Pounds per square inch|ksi]])
{{convert/sandbox|1|lbf/in2|lk=on}}           1 [[Pounds-force per square inch|pound-force per square inch]] (6.9&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]; 0.070&nbsp;[[Kilogram-force|kgf/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|Pa|lbf/in2|lk=on}}          1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.00015&nbsp;[[Pounds-force per square inch|lbf/in<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|mb|lk=on}}              1 [[Bar (unit)|millibar]] (1.0&nbsp;[[Pascal (unit)|hPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|mb|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.010&nbsp;[[Bar (unit)|mb]])
{{convert/sandbox|1|mbar|lk=on}}             1 [[Bar (unit)|millibar]] (1.0&nbsp;[[Pascal (unit)|hPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|mbar|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.010&nbsp;[[Bar (unit)|mbar]])
{{convert/sandbox|1|mmHg|lk=on}}             1 [[Millimeter of mercury|millimetre of mercury]] (0.13&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|mmHg|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0075&nbsp;[[Millimeter of mercury|mmHg]])
{{convert/sandbox|1|Pa|mmHg psi|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0075&nbsp;[[Millimeter of mercury|mmHg]]; 0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|MPa|lk=on}}             1 [[Pascal (unit)|megapascal]] (150&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|MPa|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Pascal (unit)|MPa]])
{{convert/sandbox|1|mPa|lk=on}}             1 [[Pascal (unit)|millipascal]] (1.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|mPa|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1,000&nbsp;[[Pascal (unit)|mPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|MPa kgf/cm2|lk=on}}        1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Pascal (unit)|MPa]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kilogram-force|kgf/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|Pa|MPa kg-f/cm2|lk=on}}       1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Pascal (unit)|MPa]]; 1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kilogram-force|kg<sub>f</sub>/cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|Pa|MPa ksi|lk=on}}          1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Pascal (unit)|MPa]]; 1.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Pounds per square inch|ksi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|MPa psi|lk=on}}          1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Pascal (unit)|MPa]]; 0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|N/cm2|lk=on}}            1 [[Newton (unit)|newton]] per [[square centimetre]] (1.5&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|N/cm2|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.00010&nbsp;[[Newton (unit)|N]]/[[Square centimetre|cm<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|N/m2|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|newton]] per [[square metre]] (0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Pa|N/m2|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (1.0&nbsp;[[Newton (unit)|N]]/[[Square metre|m<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|Pa|lk=on}}              1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|psf|lk=on}}             1 [[Pounds per square inch|pound per square foot]] (0.048&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|psf|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.021&nbsp;[[Pounds per square inch|psf]])
{{convert/sandbox|1|psi|lk=on}}             1 [[Pounds per square inch|pound per square inch]] (6.9&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|psi|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|Torr|lk=on}}             1 [[torr]] (0.13&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|Torr|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0075&nbsp;[[torr|Torr]])
{{convert/sandbox|1|torr|lk=on}}             1 [[torr]] (0.13&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]])
{{convert/sandbox|1|Pa|torr|lk=on}}           1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0075&nbsp;[[torr|Torr]])
{{convert/sandbox|1|Pa|Torr psi|lk=on}}         1 [[Pascal (unit)|pascal]] (0.0075&nbsp;[[torr|Torr]]; 0.00015&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])

-- radioactivity
{{convert/sandbox|1|µCi|lk=on}}             1 [[Curie|microcurie]] (37&nbsp;[[Becquerel|kBq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|µCi|lk=on}}            1 [[curie]] (1,000,000&nbsp;[[Curie|µCi]])
{{convert/sandbox|1|Bq|lk=on}}              1 [[becquerel]] (27&nbsp;[[Curie|pCi]])
{{convert/sandbox|1|Ci|Bq|lk=on}}            1 [[curie]] (3.7<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>10</sup>&nbsp;[[Becquerel|Bq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|lk=on}}              1 [[curie]] (37&nbsp;[[Becquerel|GBq]])
{{convert/sandbox|1|EBq|lk=on}}             1 [[Becquerel|exabecquerel]] (27,000&nbsp;[[Curie|kCi]])
{{convert/sandbox|1|Ci|EBq|lk=on}}            1 [[curie]] (3.7<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[Becquerel|EBq]])
{{convert/sandbox|1|fCi|lk=on}}             1 [[Curie|femtocurie]] (0.037&nbsp;[[Becquerel|mBq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|fCi|lk=on}}            1 [[curie]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>15</sup>&nbsp;[[Curie|fCi]])
{{convert/sandbox|1|GBq|lk=on}}             1 [[Becquerel|gigabecquerel]] (27&nbsp;[[Curie|mCi]])
{{convert/sandbox|1|Ci|GBq|lk=on}}            1 [[curie]] (37&nbsp;[[Becquerel|GBq]])
{{convert/sandbox|1|kBq|lk=on}}             1 [[Becquerel|kilobecquerel]] (27&nbsp;[[Curie|nCi]])
{{convert/sandbox|1|Ci|kBq|lk=on}}            1 [[curie]] (37,000,000&nbsp;[[Becquerel|kBq]])
{{convert/sandbox|1|kCi|lk=on}}             1 [[Curie|kilocurie]] (37&nbsp;[[Becquerel|TBq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|kCi|lk=on}}            1 [[curie]] (0.0010&nbsp;[[Curie|kCi]])
{{convert/sandbox|1|MBq|lk=on}}             1 [[Becquerel|megabecquerel]] (27&nbsp;[[Curie|µCi]])
{{convert/sandbox|1|Ci|MBq|lk=on}}            1 [[curie]] (37,000&nbsp;[[Becquerel|MBq]])
{{convert/sandbox|1|mBq|lk=on}}             1 [[Becquerel|millibecquerel]] (27&nbsp;[[Curie|fCi]])
{{convert/sandbox|1|Ci|mBq|lk=on}}            1 [[curie]] (3.7<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>13</sup>&nbsp;[[Becquerel|mBq]])
{{convert/sandbox|1|MCi|lk=on}}             1 [[Curie|megacurie]] (37&nbsp;[[Becquerel|PBq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|MCi|lk=on}}            1 [[curie]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Curie|MCi]])
{{convert/sandbox|1|mCi|lk=on}}             1 [[Curie|millicurie]] (37&nbsp;[[Becquerel|MBq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|mCi|lk=on}}            1 [[curie]] (1,000&nbsp;[[Curie|mCi]])
{{convert/sandbox|1|nCi|lk=on}}             1 [[Curie|nanocurie]] (37&nbsp;[[Becquerel|Bq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|nCi|lk=on}}            1 [[curie]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Curie|nCi]])
{{convert/sandbox|1|PBq|lk=on}}             1 [[Becquerel|petabecquerel]] (27&nbsp;[[Curie|kCi]])
{{convert/sandbox|1|Ci|PBq|lk=on}}            1 [[curie]] (3.7<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Becquerel|PBq]])
{{convert/sandbox|1|pCi|lk=on}}             1 [[Curie|picocurie]] (0.037&nbsp;[[Becquerel|Bq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|pCi|lk=on}}            1 [[curie]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>12</sup>&nbsp;[[Curie|pCi]])
{{convert/sandbox|1|TBq|lk=on}}             1 [[Becquerel|terabecquerel]] (27&nbsp;[[Curie|Ci]])
{{convert/sandbox|1|Ci|TBq|lk=on}}            1 [[curie]] (0.037&nbsp;[[Becquerel|TBq]])
{{convert/sandbox|1|uCi|lk=on}}             1 [[Curie|microcurie]] (37&nbsp;[[Becquerel|kBq]])
{{convert/sandbox|1|Ci|uCi|lk=on}}            1 [[curie]] (1,000,000&nbsp;[[Curie|µCi]])

-- speed
{{convert/sandbox|1|cm/s|lk=on}}             1 [[Metre per second|centimetre per second]] (0.39&nbsp;[[Inch|in/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|cm/s|lk=on}}           1 [[metre per second]] (100&nbsp;[[Metre per second|cm/s]])
{{convert/sandbox|1|cm/y|lk=on}}             1 [[Orders of magnitude (speed)|centimetre per year]] (0.39&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|in/year]])
{{convert/sandbox|1|m/s|cm/y|lk=on}}           1 [[metre per second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|cm/year]])
{{convert/sandbox|1|cm/year|lk=on}}           1 [[Orders of magnitude (speed)|centimetre per year]] (0.39&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|in/year]])
{{convert/sandbox|1|m/s|cm/year|lk=on}}         1 [[metre per second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|cm/year]])
{{convert/sandbox|1|cm/yr|lk=on}}            1 [[Orders of magnitude (speed)|centimetre per year]] (0.39&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|in/year]])
{{convert/sandbox|1|m/s|cm/yr|lk=on}}          1 [[metre per second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|cm/year]])
{{convert/sandbox|1|foot/s|lk=on}}            1 [[Feet per second|foot per second]] (0.30&nbsp;[[metre per second|m/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|foot/s|lk=on}}          1 [[metre per second]] (3.3&nbsp;[[Feet per second|ft/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|foot/s m/s|lk=on}}        1 [[metre per second]] (3.3&nbsp;[[Feet per second|ft/s]]; 1.0&nbsp;[[metre per second|m/s]])
{{convert/sandbox|1|ft/min|lk=on}}            1 [[Feet per second|foot per minute]] (0.30&nbsp;[[Metre per second|m/min]])
{{convert/sandbox|1|m/s|ft/min|lk=on}}          1 [[metre per second]] (200&nbsp;[[Feet per second|ft/min]])
{{convert/sandbox|1|ft/s|lk=on}}             1 [[Feet per second|foot per second]] (0.30&nbsp;[[metre per second|m/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|ft/s|lk=on}}           1 [[metre per second]] (3.3&nbsp;[[Feet per second|ft/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|ft/s m/s|lk=on}}         1 [[metre per second]] (3.3&nbsp;[[Feet per second|ft/s]]; 1.0&nbsp;[[metre per second|m/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|furlong per fortnight|lk=on}}  1 [[metre per second]] (6,000 [[FFF System|furlongs per fortnight]])
{{convert/sandbox|1|in/s|lk=on}}             1 [[Inch|inch per second]] (2.5&nbsp;[[Metre per second|cm/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|in/s|lk=on}}           1 [[metre per second]] (39&nbsp;[[Inch|in/s]])
{{convert/sandbox|1|in/y|lk=on}}             1 [[Orders of magnitude (speed)|inch per year]] (2.5&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|cm/year]])
{{convert/sandbox|1|m/s|in/y|lk=on}}           1 [[metre per second]] (1.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|in/year]])
{{convert/sandbox|1|in/year|lk=on}}           1 [[Orders of magnitude (speed)|inch per year]] (2.5&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|cm/year]])
{{convert/sandbox|1|m/s|in/year|lk=on}}         1 [[metre per second]] (1.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|in/year]])
{{convert/sandbox|1|in/yr|lk=on}}            1 [[Orders of magnitude (speed)|inch per year]] (2.5&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|cm/year]])
{{convert/sandbox|1|m/s|in/yr|lk=on}}          1 [[metre per second]] (1.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Orders of magnitude (speed)|in/year]])
{{convert/sandbox|1|km/h|lk=on}}             1 [[Kilometres per hour|kilometre per hour]] (0.62&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|m/s|km/h|lk=on}}           1 [[metre per second]] (3.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]])
{{convert/sandbox|1|m/s|km/h kn|lk=on}}         1 [[metre per second]] (3.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]]; 1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]])
{{convert/sandbox|1|m/s|km/h mph|lk=on}}         1 [[metre per second]] (3.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]]; 2.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|km/s|lk=on}}             1 [[Metre per second|kilometre per second]] (0.62&nbsp;[[Mile|mi/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|km/s|lk=on}}           1 [[metre per second]] (0.0010&nbsp;[[Metre per second|km/s]])
{{convert/sandbox|1|kn|lk=on}}              1 [[Knot (unit)|knot]] (1.9&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]]; 1.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|m/s|kn|lk=on}}            1 [[metre per second]] (1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]])
{{convert/sandbox|1|m/s|kn km/h|lk=on}}         1 [[metre per second]] (1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]]; 3.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]])
{{convert/sandbox|1|m/s|kn m/s|lk=on}}          1 [[metre per second]] (1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]]; 1.0&nbsp;[[metre per second|m/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|kn mph|lk=on}}          1 [[metre per second]] (1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]]; 2.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|knot|lk=on}}             1 [[Knot (unit)|knot]] (1.9&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]]; 1.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|m/s|knot|lk=on}}           1 [[metre per second]] (1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]])
{{convert/sandbox|1|knots|lk=on}}            1 [[Knot (unit)|knot]] (1.9&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]]; 1.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|m/s|knots|lk=on}}          1 [[metre per second]] (1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]])
{{convert/sandbox|1|kph|lk=on}}             1 [[Kilometres per hour|kilometre per hour]] (0.62&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|m/s|kph|lk=on}}           1 [[metre per second]] (3.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]])
{{convert/sandbox|1|m/min|lk=on}}            1 [[Metre per second|metre per minute]] (3.3&nbsp;[[Feet per second|ft/min]])
{{convert/sandbox|1|m/s|m/min|lk=on}}          1 [[metre per second]] (60&nbsp;[[Metre per second|m/min]])
{{convert/sandbox|1|m/s|lk=on}}             1 [[metre per second]] (3.3&nbsp;[[Feet per second|ft/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|m/s foot/s|lk=on}}        1 [[metre per second]] (1.0&nbsp;[[metre per second|m/s]]; 3.3&nbsp;[[Feet per second|ft/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|m/s ft/s|lk=on}}         1 [[metre per second]] (1.0&nbsp;[[metre per second|m/s]]; 3.3&nbsp;[[Feet per second|ft/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|m/s kn km/h|lk=on}}       1 [[metre per second]] (1.0&nbsp;[[metre per second|m/s]]; 1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]]; 3.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]])
{{convert/sandbox|1|m/s|m/s mph|lk=on}}         1 [[metre per second]] (1.0&nbsp;[[metre per second|m/s]]; 2.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|Mach|lk=on}}             [[Mach number|Mach]]&nbsp;1 (761&nbsp;[[Miles per hour|mph]]; 1,225&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]])
{{convert/sandbox|1|m/s|Mach|lk=on}}           1 [[metre per second]] ([[Mach number|Mach]]&nbsp;0.0029)
{{convert/sandbox|1|mi/h|lk=on}}             1 [[Miles per hour|mile per hour]] (1.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]])
{{convert/sandbox|1|m/s|mi/h|lk=on}}           1 [[metre per second]] (2.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|mi/s|lk=on}}             1 [[Mile|mile per second]] (1.6&nbsp;[[Metre per second|km/s]])
{{convert/sandbox|1|m/s|mi/s|lk=on}}           1 [[metre per second]] (0.00062&nbsp;[[Mile|mi/s]])
{{convert/sandbox|1|mph|lk=on}}             1 [[Miles per hour|mile per hour]] (1.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]])
{{convert/sandbox|1|m/s|mph|lk=on}}           1 [[metre per second]] (2.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]])
{{convert/sandbox|1|m/s|mph km/h|lk=on}}         1 [[metre per second]] (2.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]]; 3.6&nbsp;[[Kilometres per hour|km/h]])
{{convert/sandbox|1|m/s|mph kn|lk=on}}          1 [[metre per second]] (2.2&nbsp;[[Miles per hour|mph]]; 1.9&nbsp;[[Knot (unit)|kn]])

-- temperature
{{convert/sandbox|1|°C|lk=on}}              1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|°C °F|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|°C °F °R|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|°C °F K|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°C °R|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|°C °R °F|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|°C °R K|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°C K|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°C K °F|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|°C K °R|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|°F|lk=on}}              1&nbsp;[[Fahrenheit|°F]] (−17&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|°F|lk=on}}             1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|°F °C|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|°F °C °R|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|°F °C K|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°F °R|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|°F °R °C|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|°F °R K|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°F K|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°F K °C|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|°F K °R|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|°F R|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|°R|lk=on}}              1&nbsp;[[Rankine scale|°R]] (0.556&nbsp;[[kelvin|K]]; −458.670&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; −272.594&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|°R|lk=on}}             1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|°R °C|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|°R °C °F|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|°R °C K|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°R °F|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|°R °F °C|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|°R °F K|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°R K|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|°R K °C|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|°R K °F|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|lk=on}}              1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|C F|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|C F K|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|C F R|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|C K|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|C K F|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|C K R|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|C R|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|C R F|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|C R K|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|Celsius|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|Celsius|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|F|lk=on}}              1&nbsp;[[Fahrenheit|°F]] (−17&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|F|lk=on}}             1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|F C|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|F C K|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|F C R|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|F K|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|F K C|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|F K R|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|F R|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|F R C|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|F R K|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|K|lk=on}}              1&nbsp;[[kelvin|K]] (−272.15&nbsp;[[Celsius|°C]]; −457.87&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|K|lk=on}}             1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|K °C|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|K °C °F|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|K °C °R|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|K °F|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|K °F °C|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|K °F °R|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|K °R|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|K °R °C|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|K °R °F|lk=on}}          1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|K C|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|K C F|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|K C R|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|K F|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|K F C|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|K F R|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|K R|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|K R C|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|K R F|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (274&nbsp;[[kelvin|K]]; 493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|MK|lk=on}}              1 [[Kelvin|megakelvin]] (0.086&nbsp;[[Electronvolt|keV]])
{{convert/sandbox|1|C|MK|lk=on}}             1&nbsp;[[Celsius|°C]] (0.00027&nbsp;[[Kelvin|MK]])
{{convert/sandbox|1|R|lk=on}}              1&nbsp;[[Rankine scale|°R]] (0.556&nbsp;[[kelvin|K]]; −458.670&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; −272.594&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|R|lk=on}}             1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]])
{{convert/sandbox|1|C|R C|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|R C F|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|R C K|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|R F|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C|R F C|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|R F K|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|R K|lk=on}}            1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]])
{{convert/sandbox|1|C|R K C|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 1&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C|R K F|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (493&nbsp;[[Rankine scale|°R]]; 274&nbsp;[[kelvin|K]]; 34&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])

-- temperature-change
{{convert/sandbox|1|C-change|lk=on}}           1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1.8&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|F-change|lk=on}}           1&nbsp;[[Fahrenheit|°F]] (0.56&nbsp;[[Celsius|°C]])
{{convert/sandbox|1|C-change|F-change|lk=on}}      1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1.8&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|K-change|lk=on}}           1&nbsp;[[Kelvin|K]] (1.8&nbsp;[[Fahrenheit|°F]])
{{convert/sandbox|1|C-change|K-change|lk=on}}      1&nbsp;[[Celsius|°C]] (1.0&nbsp;[[Kelvin|K]])

-- time
{{convert/sandbox|1|µs|lk=on}}              1 [[microsecond]] (0.0010&nbsp;[[Millisecond|ms]])
{{convert/sandbox|1|s|µs|lk=on}}             1 [[second]] (1,000,000&nbsp;[[Microsecond|µs]])
{{convert/sandbox|1|byr|lk=on}}             1 [[Annum|billion years]] (32&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|byr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|century|lk=on}}           1 [[century]] (3.2&nbsp;[[Gigasecond|Gs]])
{{convert/sandbox|1|s|century|lk=on}}          1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[century|ha]])
{{convert/sandbox|1|d|lk=on}}              1 [[day]] (86&nbsp;[[Kilosecond|ks]])
{{convert/sandbox|1|s|d|lk=on}}             1 [[second]] (1.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[day|d]])
{{convert/sandbox|1|day|lk=on}}             1 [[day]] (86&nbsp;[[Kilosecond|ks]])
{{convert/sandbox|1|s|day|lk=on}}            1 [[second]] (1.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[day|d]])
{{convert/sandbox|1|days|lk=on}}             1 [[day]] (86&nbsp;[[Kilosecond|ks]])
{{convert/sandbox|1|s|days|lk=on}}            1 [[second]] (1.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[day|d]])
{{convert/sandbox|1|decade|lk=on}}            1 [[decade]] (320&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|decade|lk=on}}           1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[decade|daa]])
{{convert/sandbox|1|dog year|lk=on}}           1 [[dog year]] (7.0&nbsp;[[Annum|yr]])
{{convert/sandbox|1|s|dog year|lk=on}}          1 [[second]] (4.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[dog year|dog yr]])
{{convert/sandbox|1|dog yr|lk=on}}            1 [[dog year]] (7.0&nbsp;[[Annum|yr]])
{{convert/sandbox|1|s|dog yr|lk=on}}           1 [[second]] (4.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[dog year|dog yr]])
{{convert/sandbox|1|Es|lk=on}}              1 [[exasecond]] (32&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|s|Es|lk=on}}             1 [[second]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−18</sup>&nbsp;[[Exasecond|Es]])
{{convert/sandbox|1|fortnight|lk=on}}          1 [[fortnight]] (2.0 [[week]]s)
{{convert/sandbox|1|s|fortnight|lk=on}}         1 [[second]] (8.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[fortnight]]s)
{{convert/sandbox|1|Gs|lk=on}}              1 [[gigasecond]] (3.2&nbsp;[[decade|daa]])
{{convert/sandbox|1|s|Gs|lk=on}}             1 [[second]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Gigasecond|Gs]])
{{convert/sandbox|1|Gyr|lk=on}}             1 [[Annum|thousand million years]] (32&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|Gyr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|h|lk=on}}              1 [[hour]] (3.6&nbsp;[[Kilosecond|ks]])
{{convert/sandbox|1|s|h|lk=on}}             1 [[second]] (0.00028&nbsp;[[hour|h]])
{{convert/sandbox|1|hour|lk=on}}             1 [[hour]] (3.6&nbsp;[[Kilosecond|ks]])
{{convert/sandbox|1|s|hour|lk=on}}            1 [[second]] (0.00028&nbsp;[[hour|h]])
{{convert/sandbox|1|hours|lk=on}}            1 [[hour]] (3.6&nbsp;[[Kilosecond|ks]])
{{convert/sandbox|1|s|hours|lk=on}}           1 [[second]] (0.00028&nbsp;[[hour|h]])
{{convert/sandbox|1|kmyr|lk=on}}             1 [[Annum|thousand million years]] (32&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|kmyr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|kMyr|lk=on}}             1 [[Annum|thousand million years]] (32&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|kMyr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|ks|lk=on}}              1 [[kilosecond]] (0.28&nbsp;[[hour|h]])
{{convert/sandbox|1|s|ks|lk=on}}             1 [[second]] (0.0010&nbsp;[[Kilosecond|ks]])
{{convert/sandbox|1|kyr|lk=on}}             1 [[millennium]] (32&nbsp;[[Gigasecond|Gs]])
{{convert/sandbox|1|s|kyr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−11</sup>&nbsp;[[millennium|ka]])
{{convert/sandbox|1|long billion year|lk=on}}      1 [[Annum|billion years]] (32&nbsp;[[Exasecond|Es]])
{{convert/sandbox|1|s|long billion year|lk=on}}     1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−20</sup>&nbsp;[[Annum|Ta]])
{{convert/sandbox|1|long byr|lk=on}}           1 [[Annum|billion years]] (32&nbsp;[[Exasecond|Es]])
{{convert/sandbox|1|s|long byr|lk=on}}          1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−20</sup>&nbsp;[[Annum|Ta]])
{{convert/sandbox|1|millennium|lk=on}}          1 [[millennium]] (32&nbsp;[[Gigasecond|Gs]])
{{convert/sandbox|1|s|millennium|lk=on}}         1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−11</sup>&nbsp;[[millennium|ka]])
{{convert/sandbox|1|milliard year|lk=on}}        1 [[Annum|milliard years]] (32&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|milliard year|lk=on}}       1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|million year|lk=on}}         1 [[Annum|million years]] (32&nbsp;[[Terasecond|Ts]])
{{convert/sandbox|1|s|million year|lk=on}}        1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−14</sup>&nbsp;[[Annum|Ma]])
{{convert/sandbox|1|min|lk=on}}             1 [[minute]] (60&nbsp;[[Second|s]])
{{convert/sandbox|1|s|min|lk=on}}            1 [[second]] (0.017&nbsp;[[minute|min]])
{{convert/sandbox|1|minute|lk=on}}            1 [[minute]] (60&nbsp;[[Second|s]])
{{convert/sandbox|1|s|minute|lk=on}}           1 [[second]] (0.017&nbsp;[[minute|min]])
{{convert/sandbox|1|minutes|lk=on}}           1 [[minute]] (60&nbsp;[[Second|s]])
{{convert/sandbox|1|s|minutes|lk=on}}          1 [[second]] (0.017&nbsp;[[minute|min]])
{{convert/sandbox|1|month|lk=on}}            1 [[month]] (2.6&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|month|lk=on}}           1 [[second]] (3.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[month]]s)
{{convert/sandbox|1|months|lk=on}}            1 [[month]] (0.083&nbsp;[[Annum|a]])
{{convert/sandbox|1|s|months|lk=on}}           1 [[second]] (3.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[month|mo]])
{{convert/sandbox|1|ms|lk=on}}              1 [[millisecond]] (0.0010&nbsp;[[Second|s]])
{{convert/sandbox|1|s|ms|lk=on}}             1 [[second]] (1,000&nbsp;[[Millisecond|ms]])
{{convert/sandbox|1|Ms|lk=on}}              1 [[megasecond]] (1.7 [[week]]s)
{{convert/sandbox|1|s|Ms|lk=on}}             1 [[second]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|mth|lk=on}}             1 [[month]] (2.6&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|mth|lk=on}}            1 [[second]] (3.8<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup> [[month]]s)
{{convert/sandbox|1|Myr|lk=on}}             1 [[Annum|million years]] (32&nbsp;[[Terasecond|Ts]])
{{convert/sandbox|1|s|Myr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−14</sup>&nbsp;[[Annum|Ma]])
{{convert/sandbox|1|myr|lk=on}}             1 [[Annum|million years]] (32&nbsp;[[Terasecond|Ts]])
{{convert/sandbox|1|s|myr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−14</sup>&nbsp;[[Annum|Ma]])
{{convert/sandbox|1|ns|lk=on}}              1 [[nanosecond]] (0.0010&nbsp;[[Microsecond|µs]])
{{convert/sandbox|1|s|ns|lk=on}}             1 [[second]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Nanosecond|ns]])
{{convert/sandbox|1|Ps|lk=on}}              1 [[petasecond]] (32&nbsp;[[Annum|Ma]])
{{convert/sandbox|1|s|Ps|lk=on}}             1 [[second]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−15</sup>&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|lk=on}}              1 [[second]] (0.017&nbsp;[[minute|min]])
{{convert/sandbox|1|second|lk=on}}            1 [[second]] (0.017&nbsp;[[minute|min]])
{{convert/sandbox|1|seconds|lk=on}}           1 [[second]] (0.017&nbsp;[[minute|min]])
{{convert/sandbox|1|short billion year|lk=on}}      1 [[Annum|billion years]] (32&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|short billion year|lk=on}}     1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|short trillion year|lk=on}}     1 [[Annum|trillion years]] (32&nbsp;[[Exasecond|Es]])
{{convert/sandbox|1|s|short trillion year|lk=on}}    1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−20</sup>&nbsp;[[Annum|Ta]])
{{convert/sandbox|1|thousand million year|lk=on}}    1 [[Annum|thousand million years]] (32&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|thousand million year|lk=on}}   1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|tmyr|lk=on}}             1 [[Annum|thousand million years]] (32&nbsp;[[Petasecond|Ps]])
{{convert/sandbox|1|s|tmyr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[Annum|Ga]])
{{convert/sandbox|1|tryr|lk=on}}             1 [[Annum|trillion years]] (32&nbsp;[[Exasecond|Es]])
{{convert/sandbox|1|s|tryr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−20</sup>&nbsp;[[Annum|Ta]])
{{convert/sandbox|1|Ts|lk=on}}              1 [[terasecond]] (32&nbsp;[[millennium|ka]])
{{convert/sandbox|1|s|Ts|lk=on}}             1 [[second]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−12</sup>&nbsp;[[Terasecond|Ts]])
{{convert/sandbox|1|tyr|lk=on}}             1 [[millennium]] (32&nbsp;[[Gigasecond|Gs]])
{{convert/sandbox|1|s|tyr|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−11</sup>&nbsp;[[millennium|ka]])
{{convert/sandbox|1|us|lk=on}}              1 [[microsecond]] (0.0010&nbsp;[[Millisecond|ms]])
{{convert/sandbox|1|s|us|lk=on}}             1 [[second]] (1,000,000&nbsp;[[Microsecond|µs]])
{{convert/sandbox|1|week|lk=on}}             1 [[week]] (0.60&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|week|lk=on}}            1 [[second]] (1.7<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[week]]s)
{{convert/sandbox|1|weeks|lk=on}}            1 [[week]] (0.60&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|weeks|lk=on}}           1 [[second]] (1.7<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[week]]s)
{{convert/sandbox|1|wk|lk=on}}              1 [[week]] (0.60&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|wk|lk=on}}             1 [[second]] (1.7<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup> [[week]]s)
{{convert/sandbox|1|year|lk=on}}             1 [[Annum|year]] (32&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|year|lk=on}}            1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[Annum|a]])
{{convert/sandbox|1|years|lk=on}}            1 [[Annum|year]] (32&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|years|lk=on}}           1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[Annum|yr]])
{{convert/sandbox|1|yr|lk=on}}              1 [[Annum|year]] (32&nbsp;[[Megasecond|Ms]])
{{convert/sandbox|1|s|yr|lk=on}}             1 [[second]] (3.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[Annum|a]])
{{convert/sandbox|1|μs|lk=on}}              1 [[microsecond]] (0.0010&nbsp;[[Millisecond|ms]])
{{convert/sandbox|1|s|μs|lk=on}}             1 [[second]] (1,000,000&nbsp;[[Microsecond|µs]])

-- torque
{{convert/sandbox|1|in.lbf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|inch-pound force]] (110&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Nm|in.lbf|lk=on}}          1 [[newton metre]] (8.9&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·lbf]])
{{convert/sandbox|1|in.lb-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|inch-pound force]] (110&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Nm|in.lb-f|lk=on}}          1 [[newton metre]] (8.9&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|in.ozf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|inch-ounce force]] (7.1&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Nm|in.ozf|lk=on}}          1 [[newton metre]] (140&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·ozf]])
{{convert/sandbox|1|in.oz-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|inch-ounce force]] (7.1&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Nm|in.oz-f|lk=on}}          1 [[newton metre]] (140&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|in·lbf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|inch-pound force]] (110&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Nm|in·lbf|lk=on}}          1 [[newton metre]] (8.9&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·lbf]])
{{convert/sandbox|1|in·lb-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|inch-pound force]] (110&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Nm|in·lb-f|lk=on}}          1 [[newton metre]] (8.9&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|in·ozf|lk=on}}            1 [[Foot-pound (energy)|inch-ounce force]] (7.1&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Nm|in·ozf|lk=on}}          1 [[newton metre]] (140&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·ozf]])
{{convert/sandbox|1|in·oz-f|lk=on}}           1 [[Foot-pound (energy)|inch-ounce force]] (7.1&nbsp;[[Joule|mJ]])
{{convert/sandbox|1|Nm|in·oz-f|lk=on}}          1 [[newton metre]] (140&nbsp;[[Foot-pound (energy)|in·oz<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|kg.m|lk=on}}             1 [[kilogram metre]] (9.8&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 7.2&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|kg.m|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.10&nbsp;[[kilogram metre|kg·m]])
{{convert/sandbox|1|kgf.m|lk=on}}            1 [[Kilogram metre|kilogram force-metre]] (9.8&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 7.2&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|kgf.m|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.10&nbsp;[[Kilogram metre|kgf·m]])
{{convert/sandbox|1|kgm|lk=on}}             1 [[kilogram metre]] (9.8&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 7.2&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|kgm|lk=on}}            1 [[newton metre]] (0.10&nbsp;[[kilogram metre|kg·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|kgm lbft|lk=on}}         1 [[newton metre]] (0.10&nbsp;[[kilogram metre|kg·m]]; 0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·ft]])
{{convert/sandbox|1|kN/m|lk=on}}             1 [[Newton (unit)|kilonewton]] per [[Stiffness|metre]] (5.7&nbsp;[[pound-force|lbf]]/[[Stiffness|in]])
{{convert/sandbox|1|Nm|kN/m|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.0010&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]/[[Stiffness|m]])
{{convert/sandbox|1|lb.ft|lk=on}}            1 [[Pound-foot (torque)|pound force-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lb.ft|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·ft]])
{{convert/sandbox|1|lb.in|lk=on}}            1 [[Pound-foot (torque)|pound force-inch]] (110&nbsp;[[Newton metre|mN·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lb.in|lk=on}}           1 [[newton metre]] (8.9&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·in]])
{{convert/sandbox|1|lb·ft|lk=on}}            1 [[Pound-foot (torque)|pound force-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lb·ft|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·ft]])
{{convert/sandbox|1|lbf.ft|lk=on}}            1 [[Pound-foot (torque)|pound force-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lbf.ft|lk=on}}          1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|lb-f.ft|lk=on}}           1 [[Pound-foot (torque)|pound force-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lb-f.ft|lk=on}}          1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|ft·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|lbf/in|lk=on}}            1 [[pound-force]] per [[Stiffness|inch]] (0.18&nbsp;[[Newton (unit)|kN]]/[[Stiffness|m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lbf/in|lk=on}}          1 [[newton metre]] (0.0057&nbsp;[[pound-force|lbf]]/[[Stiffness|in]])
{{convert/sandbox|1|lbf·ft|lk=on}}            1 [[Pound-foot (torque)|pound force-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lbf·ft|lk=on}}          1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|lb-f·ft|lk=on}}           1 [[Pound-foot (torque)|pound force-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lb-f·ft|lk=on}}          1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|ft·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|lbfft|lk=on}}            1 [[Pound-foot (torque)|pound force-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lbfft|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|lb-fft|lk=on}}            1 [[Pound-foot (torque)|pound force-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lb-fft|lk=on}}          1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|ft·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|lbft|lk=on}}             1 [[Pound-foot (torque)|pound-foot]] (1.4&nbsp;[[newton metre|N·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lbft|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lbft kgm|lk=on}}         1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·ft]]; 0.10&nbsp;[[kilogram metre|kg·m]])
{{convert/sandbox|1|m.kgf|lk=on}}            1 [[Kilogram metre|metre kilogram-force]] (9.8&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 7.2&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|m.kgf|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.10&nbsp;[[Kilogram metre|m·kgf]])
{{convert/sandbox|1|m.kg-f|lk=on}}            1 [[Kilogram metre|metre kilogram-force]] (9.8&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 7.2&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|m.kg-f|lk=on}}          1 [[newton metre]] (0.10&nbsp;[[Kilogram metre|m·kg<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|mkgf|lk=on}}             1 [[Kilogram metre|metre kilogram-force]] (9.8&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 7.2&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|mkgf|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.10&nbsp;[[Kilogram metre|m·kgf]])
{{convert/sandbox|1|mkg-f|lk=on}}            1 [[Kilogram metre|metre kilogram-force]] (9.8&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 7.2&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|mkg-f|lk=on}}           1 [[newton metre]] (0.10&nbsp;[[Kilogram metre|m·kg<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|mN.m|lk=on}}             1 [[Newton metre|millinewton metre]] (0.0089&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·in]])
{{convert/sandbox|1|Nm|mN.m|lk=on}}           1 [[newton metre]] (1,000&nbsp;[[Newton metre|mN·m]])
{{convert/sandbox|1|N.m|lk=on}}             1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|N·m|lk=on}}             1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|lk=on}}              1 [[newton metre]] (0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|Nm kgm|lk=on}}          1 [[newton metre]] (1.0&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 0.10&nbsp;[[kilogram metre|kg·m]])
{{convert/sandbox|1|Nm|Nm lbfft|lk=on}}         1 [[newton metre]] (1.0&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lbf·ft]])
{{convert/sandbox|1|Nm|Nm lb-fft|lk=on}}         1 [[newton metre]] (1.0&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|ft·lb<sub>f</sub>]])
{{convert/sandbox|1|Nm|Nm lbft|lk=on}}          1 [[newton metre]] (1.0&nbsp;[[newton metre|N·m]]; 0.74&nbsp;[[Pound-foot (torque)|lb·ft]])

-- volume
{{convert/sandbox|1|µL|lk=on}}              1 [[microlitre]] (6.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m3|µL|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Microlitre|µL]])
{{convert/sandbox|1|µl|lk=on}}              1 [[microlitre]] (6.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m3|µl|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Microlitre|µl]])
{{convert/sandbox|1|m3|acre feet|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (0.00081&nbsp;[[acre foot|acre·ft]])
{{convert/sandbox|1|m3|acre foot|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (0.00081&nbsp;[[acre foot|acre·ft]])
{{convert/sandbox|1|m3|acre ft|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (0.00081&nbsp;[[acre foot|acre·ft]])
{{convert/sandbox|1|acre.foot|lk=on}}          1 [[acre foot]] (1,200&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|acre.foot|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (0.00081&nbsp;[[acre foot|acre·ft]])
{{convert/sandbox|1|acre.ft|lk=on}}           1 [[acre foot]] (1,200&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|acre.ft|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (0.00081&nbsp;[[acre foot|acre·ft]])
{{convert/sandbox|1|acre·foot|lk=on}}          1 [[acre foot]] (1,200&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|acre·foot|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (0.00081&nbsp;[[acre foot|acre·ft]])
{{convert/sandbox|1|acre·ft|lk=on}}           1 [[acre foot]] (1,200&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|acre·ft|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (0.00081&nbsp;[[acre foot|acre·ft]])
{{convert/sandbox|1|acre-feet|lk=on}}          1 [[acre foot]] (1,200&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|acre-feet|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (0.00081&nbsp;[[acre foot|acre·ft]])
{{convert/sandbox|1|bdft|lk=on}}             1 [[board foot]] (0.0024&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|bdft|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (420&nbsp;[[board foot|bd&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m3|board feet|lk=on}}        1 [[cubic metre]] (420 [[board foot|board feet]])
{{convert/sandbox|1|m3|board foot|lk=on}}        1 [[cubic metre]] (420 [[board foot]])
{{convert/sandbox|1|cc|lk=on}}              1 [[cubic centimetre]] (0.061&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m3|cc|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1,000,000&nbsp;[[cubic centimetre|cc]])
{{convert/sandbox|1|m3|cc L|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (1,000,000&nbsp;[[cubic centimetre|cc]]; 1,000&nbsp;[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|cid|lk=on}}             1 [[Cubic inch#Engine displacement|cubic inch]] (16&nbsp;[[cubic centimetre|cc]])
{{convert/sandbox|1|m3|cid|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (61,000&nbsp;[[Cubic inch#Engine displacement|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|CID|lk=on}}             1 [[Cubic inch#Engine displacement|cubic inch]] (16&nbsp;[[cubic centimetre|cc]])
{{convert/sandbox|1|m3|CID|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (61,000&nbsp;[[Cubic inch#Engine displacement|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|cL|lk=on}}              1 [[centilitre]] (0.35&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 0.34&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|cL|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (100,000&nbsp;[[Centilitre|cL]])
{{convert/sandbox|1|cl|lk=on}}              1 [[centilitre]] (0.35&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 0.34&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|cl|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (100,000&nbsp;[[Centilitre|cl]])
{{convert/sandbox|1|cm3|lk=on}}             1 [[cubic centimetre]] (0.061&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m3|cm3|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1,000,000&nbsp;[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|cm3 L|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (1,000,000&nbsp;[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]]; 1,000&nbsp;[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|cord|lk=on}}             1 [[Cord (volume)|cord]] (3.6&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|cord|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (0.28&nbsp;[[Cord (volume)|cord]])
{{convert/sandbox|1|cufoot|lk=on}}            1 [[cubic foot]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|cufoot|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (35&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|cuft|lk=on}}             1 [[cubic foot]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|cuft|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (35&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m3|cuft m3|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (35&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]]; 1.0&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|cuin|lk=on}}             1 [[cubic inch]] (16&nbsp;[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|cuin|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (61,000&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m3|cuin USoz USpt|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (61,000&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]]; 34,000&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 2,100&nbsp;[[Pint|US&nbsp;pt]])
{{convert/sandbox|1|cumi|lk=on}}             1 [[cubic mile]] (4.2&nbsp;[[Cubic kilometre|km<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|cumi|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (2.4<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−10</sup>&nbsp;[[cubic mile|cu&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|cuyd|lk=on}}             1 [[cubic yard]] (0.76&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|cuyd|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (1.3&nbsp;[[cubic yard|cu&nbsp;yd]])
{{convert/sandbox|1|m3|cuyd m3|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (1.3&nbsp;[[cubic yard|cu&nbsp;yd]]; 1.0&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|daL|lk=on}}             1 [[decalitre]] (2.2&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 2.6&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|daL|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (100&nbsp;[[Decalitre|daL]])
{{convert/sandbox|1|dal|lk=on}}             1 [[decalitre]] (2.2&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 2.6&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|dal|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (100&nbsp;[[Decalitre|dal]])
{{convert/sandbox|1|dam3|lk=on}}             1 [[cubic decametre]] (35,000&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m3|dam3|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (0.0010&nbsp;[[Cubic decametre|dam<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|dL|lk=on}}              1 [[decilitre]] (3.5&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 3.4&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|dL|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (10,000&nbsp;[[Decilitre|dL]])
{{convert/sandbox|1|dl|lk=on}}              1 [[decilitre]] (3.5&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 3.4&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|dl|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (10,000&nbsp;[[Decilitre|dl]])
{{convert/sandbox|1|dm3|lk=on}}             1 [[cubic decimetre]] (61&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m3|dm3|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1,000&nbsp;[[Cubic decimetre|dm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|floz|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (35,000&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 34,000&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|foot3|lk=on}}            1 [[cubic foot]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|foot3|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (35&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|ft3|lk=on}}             1 [[cubic foot]] (0.028&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|ft3|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (35&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|gal|lk=on}}             1 [[US gallon]] (3.8&nbsp;[[Litre|l]]; 0.83&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|gal|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|Gcuft|lk=on}}            1&nbsp;[[1000000000 (number)|billion]] [[cubic foot|cubic feet]] (28<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|Gcuft|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (3.5<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup><span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|GL|lk=on}}              1 [[gigalitre]] (35,000,000&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m3|GL|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Gigalitre|GL]])
{{convert/sandbox|1|Gl|lk=on}}              1 [[gigalitre]] (35,000,000&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m3|Gl|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Gigalitre|Gl]])
{{convert/sandbox|1|Goilbbl|lk=on}}           1 [[Barrel (volume)#Oil barrel|billion barrels]] (160<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|Goilbbl|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (6.3<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−9</sup>&nbsp;[[Barrel (volume)#Oil barrel|Gbbl]])
{{convert/sandbox|1|grt|lk=on}}             1 [[Gross register tonnage|gross register ton]] (2.8&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|grt|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (0.35&nbsp;[[Gross register tonnage|grt]])
{{convert/sandbox|1|hL|lk=on}}              1 [[hectolitre]] (22&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 26&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hL|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hL]])
{{convert/sandbox|1|hl|lk=on}}              1 [[hectolitre]] (22&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 26&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hl|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hl]])
{{convert/sandbox|1|m3|hL impgal|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hL]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hl impgal|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hl]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hL impgal U.S.gal|lk=on}}     1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hL]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 260&nbsp;[[U.S. gallon|U.S.&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hl impgal U.S.gal|lk=on}}     1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hl]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 260&nbsp;[[U.S. gallon|U.S.&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hL impgal USgal|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hL]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hl impgal USgal|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hl]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hL U.S.gal|lk=on}}        1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hL]]; 260&nbsp;[[U.S. gallon|U.S.&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hl U.S.gal|lk=on}}        1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hl]]; 260&nbsp;[[U.S. gallon|U.S.&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hL U.S.gal impgal|lk=on}}     1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hL]]; 260&nbsp;[[U.S. gallon|U.S.&nbsp;gal]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hl U.S.gal impgal|lk=on}}     1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hl]]; 260&nbsp;[[U.S. gallon|U.S.&nbsp;gal]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hL USgal|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hL]]; 260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hl USgal|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hl]]; 260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hL USgal impgal|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hL]]; 260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|hl USgal impgal|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (10&nbsp;[[Hectolitre|hl]]; 260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|hm3|lk=on}}             1 [[Cubic metre|cubic hectometre]] (35,000,000&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1|m3|hm3|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Cubic metre|hm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|impbbl|lk=on}}            1 [[Barrel (unit)|imperial barrel]] (160&nbsp;[[Litre|l]]; 36&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 43&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|impbbl|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (6.1&nbsp;[[Barrel (unit)|imp&nbsp;bbl]])
{{convert/sandbox|1|impbsh|lk=on}}            1 [[imperial bushel]] (36&nbsp;[[Litre|l]]; 8.0&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 8.3&nbsp;[[Gallon|US&nbsp;dry&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|impbsh|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (27&nbsp;[[imperial bushel|imp&nbsp;bsh]])
{{convert/sandbox|1|impbu|lk=on}}            1 [[imperial bushel]] (0.036&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|impbu|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (27&nbsp;[[imperial bushel|imp&nbsp;bu]])
{{convert/sandbox|1|impfloz|lk=on}}           1 [[imperial fluid ounce]] (28&nbsp;[[Millilitre|ml]]; 0.96&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|impfloz|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (35,000&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|impfloz U.S.floz|lk=on}}     1 [[cubic metre]] (35,000&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 34,000&nbsp;[[US fluid ounce|U.S.&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|Impgal|lk=on}}            1 [[imperial gallon]] (4.5&nbsp;[[Litre|l]]; 1.2&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|Impgal|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|impgal|lk=on}}            1 [[imperial gallon]] (4.5&nbsp;[[Litre|l]]; 1.2&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|impgal|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|impgal cuyd|lk=on}}        1 [[cubic metre]] (220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 1.3&nbsp;[[cubic yard|cu&nbsp;yd]])

-- volume5
{{convert/sandbox|1|USdrypt|lk=on}}           1 [[Pint|US dry pint]] (550&nbsp;[[Millilitre|ml]])
{{convert/sandbox|1|m3|USdrypt|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (1,800&nbsp;[[Pint|US&nbsp;dry&nbsp;pt]])
{{convert/sandbox|1|USdryqt|lk=on}}           1 [[Quart|US dry quart]] (1,100&nbsp;[[Millilitre|ml]])
{{convert/sandbox|1|m3|USdryqt|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (910&nbsp;[[Quart|US&nbsp;dry&nbsp;qt]])
{{convert/sandbox|1|USfloz|lk=on}}            1 [[US fluid ounce]] (30&nbsp;[[Millilitre|ml]])
{{convert/sandbox|1|m3|USfloz|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (34,000&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|USfloz impfloz|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (34,000&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 35,000&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|USGAL|lk=on}}            1 [[US gallon]] (3.8&nbsp;[[Litre|l]]; 0.83&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|USGAL|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|USgal|lk=on}}            1 [[US gallon]] (3.8&nbsp;[[Litre|l]]; 0.83&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|usgal|lk=on}}            1 [[US gallon]] (3.8&nbsp;[[Litre|l]]; 0.83&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|usgal|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|usgal impgal|lk=on}}       1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal impgal|lk=on}}       1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal impgal L|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 1,000&nbsp;[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal impgal l|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]]; 1,000&nbsp;[[Litre|l]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal L|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 1,000&nbsp;[[Litre|L]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal l|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 1,000&nbsp;[[Litre|l]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal L impgal|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 1,000&nbsp;[[Litre|L]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal l impgal|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 1,000&nbsp;[[Litre|l]]; 220&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal m3|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 1.0&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgal USdrygal|lk=on}}      1 [[cubic metre]] (260&nbsp;[[Gallon|US fl gal]]; 230&nbsp;[[Gallon|US&nbsp;dry&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|USgi|lk=on}}             1 [[Gill (unit)|gill]] (120&nbsp;[[Millilitre|ml]]; 4.2&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|USgi|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (8,500&nbsp;[[Gill (unit)|gi]])
{{convert/sandbox|1|usgi|lk=on}}             1 [[Gill (unit)|gill]] (120&nbsp;[[Millilitre|ml]]; 4.2&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|usgi|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (8,500&nbsp;[[Gill (unit)|gi]])
{{convert/sandbox|1|USkenning|lk=on}}          1 [[Kenning (unit)|US kenning]] (18&nbsp;[[Litre|l]]; 3.9&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|USkenning|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (57&nbsp;[[Kenning (unit)|US&nbsp;kenning]])
{{convert/sandbox|1|USmin|lk=on}}            1 [[Minim (unit)|US minim]] (0.062&nbsp;[[Millilitre|ml]])
{{convert/sandbox|1|m3|USmin|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (16,000,000&nbsp;[[Minim (unit)|US&nbsp;min]])
{{convert/sandbox|1|USoz|lk=on}}             1 [[US fluid ounce]] (30&nbsp;[[Millilitre|ml]])
{{convert/sandbox|1|m3|USoz|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (34,000&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|USoz impoz|lk=on}}        1 [[cubic metre]] (34,000&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 35,000&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|USoz mL|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (34,000&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 1,000,000&nbsp;[[Millilitre|mL]])
{{convert/sandbox|1|m3|USoz ml|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (34,000&nbsp;[[US fluid ounce|US&nbsp;fl&nbsp;oz]]; 1,000,000&nbsp;[[Millilitre|ml]])
{{convert/sandbox|1|USpk|lk=on}}             1 [[Peck|US peck]] (8.8&nbsp;[[Litre|l]]; 1.9&nbsp;[[imperial gallon|imp&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|m3|USpk|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (110&nbsp;[[Peck|US&nbsp;pk]])
{{convert/sandbox|1|USpt|lk=on}}             1 [[Pint|US pint]] (0.47&nbsp;[[Litre|l]]; 0.83&nbsp;[[imperial pint|imp&nbsp;pt]])
{{convert/sandbox|1|m3|USpt|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (2,100&nbsp;[[Pint|US&nbsp;pt]])
{{convert/sandbox|1|USqt|lk=on}}             1 [[United States customary units|US]] [[quart]] (950&nbsp;[[Millilitre|ml]])
{{convert/sandbox|1|m3|USqt|lk=on}}           1 [[cubic metre]] (1,100&nbsp;[[United States customary units|US]] [[Quart|qt]])
{{convert/sandbox|1|USquart|lk=on}}           1 [[Quart|US quart]] (950&nbsp;[[Millilitre|ml]]; 33&nbsp;[[imperial fluid ounce|imp&nbsp;fl&nbsp;oz]])
{{convert/sandbox|1|m3|USquart|lk=on}}          1 [[cubic metre]] (1,100&nbsp;[[Quart|US&nbsp;qt]])
{{convert/sandbox|1|winecase|lk=on}}           1 [[Case (goods)|case]] (9.0&nbsp;[[Litre|l]])
{{convert/sandbox|1|m3|winecase|lk=on}}         1 [[cubic metre]] (110 [[Case (goods)|cases]])
{{convert/sandbox|1|yd3|lk=on}}             1 [[cubic yard]] (0.76&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|m3|yd3|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1.3&nbsp;[[cubic yard|cu&nbsp;yd]])
{{convert/sandbox|1|μL|lk=on}}              1 [[microlitre]] (6.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m3|μL|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Microlitre|µL]])
{{convert/sandbox|1|μl|lk=on}}              1 [[microlitre]] (6.1<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[cubic inch|cu&nbsp;in]])
{{convert/sandbox|1|m3|μl|lk=on}}            1 [[cubic metre]] (1.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>9</sup>&nbsp;[[Microlitre|µl]])

-- misc
{{convert/sandbox|1|A.h|lk=on}}             1 [[ampere-hour]] (3,600&nbsp;[[Coulomb|C]])
{{convert/sandbox|1|A·h|lk=on}}             1 [[ampere-hour]] (3,600&nbsp;[[Coulomb|C]])
{{convert/sandbox|1|coulomb|lk=on}}           1 [[coulomb]] (6.2<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>18</sup>&nbsp;[[elementary charge|''e'']])
{{convert/sandbox|1|e|lk=on}}              1 [[elementary charge]] (1.6<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−19</sup>&nbsp;[[Coulomb|C]])
{{convert/sandbox|1|cuft/sqmi|lk=on}}          1 [[cubic foot]] per [[square mile]] (0.011&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]]/[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|dtex|lk=on}}             1 [[Units of textile measurement#Tex|decitex]] (2.0<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−7</sup>&nbsp;[[Linear density|lb/yd]])
{{convert/sandbox|1|si tsfc|lk=on}}           1 [[Thrust specific fuel consumption|g/(kN·s)]] (0.035&nbsp;[[Thrust specific fuel consumption|lb/(lbf·h)]])
{{convert/sandbox|1|gCO2/km|lk=on}}           1 [[Exhaust gas|gram of CO<sub>2</sub> per kilometre]] (0.057&nbsp;[[Exhaust gas|oz(CO<sub>2</sub>)/mi]])
{{convert/sandbox|1|gCO2/mi|lk=on}}           1 [[Exhaust gas|gram of CO<sub>2</sub> per mile]] (0.62&nbsp;[[Exhaust gas|g(CO<sub>2</sub>)/km]])
{{convert/sandbox|1|hp/LT|lk=on}}            1 [[Power-to-weight ratio|horsepower per long ton]] (0.73&nbsp;[[Power-to-weight ratio|kW/t]])
{{convert/sandbox|1|hp/ST|lk=on}}            1 [[Power-to-weight ratio|horsepower per short ton]] (0.82&nbsp;[[Power-to-weight ratio|kW/t]])
{{convert/sandbox|1|impgalh2o|lk=on}}          1 [[Imperial gallon|imperial gallon of water]] (10&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 4.5&nbsp;[[Kilogram|kg]])
{{convert/sandbox|1|keVT|lk=on}}             1 [[Electronvolt|kiloelectronvolt]] (12&nbsp;[[Kelvin|MK]])
{{convert/sandbox|1|kg/kW|lk=on}}            1 [[Kilowatt|kilogram per kilowatt]] (1.6&nbsp;[[Horsepower|lb/hp]])
{{convert/sandbox|1|kgCO2/km|lk=on}}           1 [[Exhaust gas|kilogram of CO<sub>2</sub> per kilometre]] (3.5&nbsp;[[Exhaust gas|lb(CO<sub>2</sub>)/mi]])
{{convert/sandbox|1|kgCO2/L|lk=on}}           1 [[Exhaust gas|kilogram per litre]] (8.3&nbsp;[[Exhaust gas|lbCO2/US&nbsp;gal]])
{{convert/sandbox|1|kgpsqcm|lk=on}}           1 [[Kilogram-force|kilogram per square centimetre]] (14&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]])
{{convert/sandbox|1|kPa/m|lk=on}}            1 [[Pascal (unit)|kilopascal]] per [[Fracture gradient|metre]] (0.044&nbsp;[[Pounds per square inch|psi]]/[[Fracture gradient|ft]])
{{convert/sandbox|1|kW/t|lk=on}}             1 [[Power-to-weight ratio|kilowatt per tonne]] (1.4&nbsp;[[Power-to-weight ratio|PS/t]])
{{convert/sandbox|1|tsfc|lk=on}}             1 [[Thrust specific fuel consumption|lb/(lbf·h)]] (28&nbsp;[[Thrust specific fuel consumption|g/(kN·s)]])
{{convert/sandbox|1|lb/hp|lk=on}}            1 [[Horsepower|pound per horsepower]] (0.61&nbsp;[[Kilowatt|kg/kW]])
{{convert/sandbox|1|lbCO2/mi|lk=on}}           1 [[Exhaust gas|pound of CO<sub>2</sub> per mile]] (0.28&nbsp;[[Exhaust gas|kg(CO<sub>2</sub>)/km]])
{{convert/sandbox|1|lbCO2/USgal|lk=on}}         1 [[Exhaust gas|pound per US gallon]] (0.12&nbsp;[[Exhaust gas|kg(CO<sub>2</sub>)/L]])
{{convert/sandbox|1|lbm/cuin|lk=on}}           1 [[Density|pound mass per cubic inch]] (28&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|lbm/in3|lk=on}}           1 [[Density|pound mass per cubic inch]] (28&nbsp;[[Gram|g]]/[[Cubic centimetre|cm<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|1|LT/acre|lk=on}}           1 [[long ton]] per [[acre]] (2.5&nbsp;[[tonne|t]]/[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|m2/ha|lk=on}}            1 [[Basal area|square metre per hectare]] (4.4&nbsp;[[square foot per acre|sq&nbsp;ft/acre]])
{{convert/sandbox|1|m3/ha|lk=on}}            1 [[Hectare|cubic metre per hectare]] (11 [[Bushel|US bushels per acre]])
{{convert/sandbox|1|m3/km2|lk=on}}            1 [[cubic metre]] per [[square kilometre]] (91&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]]/[[square mile|sq&nbsp;mi]])
{{convert/sandbox|1|ozCO2/mi|lk=on}}           1 [[Exhaust gas|ounce of CO<sub>2</sub> per mile]] (18&nbsp;[[Exhaust gas|g(CO<sub>2</sub>)/km]])
{{convert/sandbox|1|PS/t|lk=on}}             1 [[Power-to-weight ratio|metric horsepower per tonne]] (0.74&nbsp;[[Power-to-weight ratio|kW/t]])
{{convert/sandbox|1|psi/ft|lk=on}}            1 [[Pounds per square inch|pound per square inch]] per [[Fracture gradient|foot]] (23&nbsp;[[Pascal (unit)|kPa]]/[[Fracture gradient|m]])
{{convert/sandbox|1|sqft/acre|lk=on}}          1 [[square foot per acre]] (0.23&nbsp;[[Basal area|m<sup>2</sup>/ha]])
{{convert/sandbox|1|ST/acre|lk=on}}           1 [[short ton]] per [[acre]] (2.2&nbsp;[[tonne|t]]/[[hectare|ha]])
{{convert/sandbox|1|t/ha|lk=on}}             1 [[tonne]] per [[hectare]] (0.40&nbsp;[[long ton]]/[[acre]]; 0.45&nbsp;[[short ton]]/[[acre]])
{{convert/sandbox|1|U.S.gal/acre|lk=on}}         1 [[U.S. gallon]] per [[acre]] (0.94&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]]/[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|USbu/acre|lk=on}}          1 [[Bushel|US bushel per acre]] (0.087&nbsp;[[Hectare|m<sup>3</sup>/ha]])
{{convert/sandbox|1|USgal/acre|lk=on}}          1 [[US gallon]] per [[acre]] (0.94&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]]/[[Square kilometre|km<sup>2</sup>]])
{{convert/sandbox|1|usgalh2o|lk=on}}           1 [[United States customary units#Fluid volume|US gallon of water]] (8.3&nbsp;[[Pound (mass)|lb]]; 3.8&nbsp;[[Kilogram|kg]])

-- Options.
{{convert/sandbox|10|mi|km|4}}              10 miles (16.0934&nbsp;km)
{{convert/sandbox|10|mi|km|sigfig=4}}          10 miles (16.09&nbsp;km)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=off}}          100 inches (250 centimetres)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=on}}          100&nbsp;in (250&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=in}}          100&nbsp;in (250 centimetres)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=out}}          100 inches (250&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=values}}        100 (250)
{{convert/sandbox|100|in|cm|disp=flip}}         250 centimetres (100&nbsp;in)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=off|disp=flip}}     250 centimetres (100 inches)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=on|disp=flip}}     250&nbsp;cm (100&nbsp;in)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=in|disp=flip}}     250&nbsp;cm (100 inches)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=out|disp=flip}}     250 centimetres (100&nbsp;in)
{{convert/sandbox|100|in|cm|abbr=values|disp=flip}}   250 (100)
{{convert/sandbox|1|cuyd|disp=u2}}            m<sup>3</sup>
{{convert/sandbox|1|cuyd|disp=unit}}           cubic yard
{{convert/sandbox|2|cuyd|disp=unit}}           cubic yards
{{convert/sandbox|2|cuyd|adj=off|disp=unit}}       cubic yards
{{convert/sandbox|2|cuyd|adj=on|disp=unit}}       cubic-yard
{{convert/sandbox|2|cuyd|m3|adj=mid|extra text}}     2-cubic-yard extra text (1.5&nbsp;m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|2|cuyd|adj=on}}            2-cubic-yard (1.5&nbsp;m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|190|ft|m|adj=mid|bridge}}       190-foot bridge (58&nbsp;m)
{{convert/sandbox|190|ft|m|adj=mid|-long}}        190-foot-long (58&nbsp;m)
{{convert/sandbox|2|cuyd|m3|adj=mid|xyz}}        2-cubic-yard xyz (1.5&nbsp;m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|2|cuyd|m3|adj=mid|-xyz}}        2-cubic-yard-xyz (1.5&nbsp;m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|5|to|10|kg|lb|2}}           5 to 10 kilograms (11.02 to 22.05&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|-12|kg|lb|disp=5}}           −12 kilograms (−25&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|123.45|m|dam}}             123.45 metres (12.345&nbsp;dam)
{{convert/sandbox|123.45|m|dam|sp=us}}          123.45 meters (12.345&nbsp;dam)
{{convert/sandbox|12.345|dam|m|sp=us}}          12.345 dekameters (123.45&nbsp;m)
{{convert/sandbox|123.45|m|dam|sp=us|disp=flip}}     12.345 dekameters (123.45&nbsp;m)
{{convert/sandbox|12|ft|in|abbr=off|adj=on}}       12-foot (140-inch)
{{convert/sandbox|12|ft|m|abbr=off|adj=on}}       12-foot (3.7-metre)
{{convert/sandbox|1|ft|in|disp=unit}}          foot
{{convert/sandbox|1|foot|in|disp=unit}}         foot
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=unit}}          feet
{{convert/sandbox|6|foot|in|disp=unit}}         foot
{{convert/sandbox|6|foot|in|disp=unit|abbr=on}}     ft
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=number}}         72
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=output number only}}   72
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=out}}           72&nbsp;in
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=output only}}       72&nbsp;in
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=output only|adj=flip}}  72 inches
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=output only|abbr=off}}  72 inches
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=output only|abbr=off|adj=on}}     72-inch
{{convert/sandbox|6|ft|in|disp=output only|abbr=off|adj=mid|-long}} 72-inch
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=off}}          3.21 feet (98&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=on}}           3.21 [[Foot (unit)|feet]] (98&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=in}}           3.21 [[Foot (unit)|feet]] (98&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out}}          3.21 feet (98&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=flip}}         98 centimetres (3.21&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=off|disp=flip}}     98 centimetres (3.21&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=on|disp=flip}}      98 [[centimetre]]s (3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=in|disp=flip}}      98 [[centimetre]]s (3.21&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|disp=flip}}     98 centimetres (3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=off|abbr=on}}      3.21&nbsp;ft (98&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=on|abbr=on}}       3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]] (98&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=in|abbr=on}}       3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]] (98&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|abbr=on}}      3.21&nbsp;ft (98&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=off|abbr=off}}      3.21 feet (98 centimetres)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=on|abbr=off}}      3.21 [[Foot (unit)|feet]] (98 [[centimetre]]s)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=in|abbr=off}}      3.21 [[Foot (unit)|feet]] (98 centimetres)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|abbr=off}}      3.21 feet (98 [[centimetre]]s)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=off|abbr=in}}      3.21&nbsp;ft (98 centimetres)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=on|abbr=in}}       3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]] (98 [[centimetre]]s)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=in|abbr=in}}       3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]] (98 centimetres)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|abbr=in}}      3.21&nbsp;ft (98 [[centimetre]]s)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=off|abbr=out}}      3.21 feet (98&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=on|abbr=out}}      3.21 [[Foot (unit)|feet]] (98&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=in|abbr=out}}      3.21 [[Foot (unit)|feet]] (98&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|abbr=out}}      3.21 feet (98&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|abbr=out|adj=flip}} 98 centimetres (3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|abbr=out|disp=flip}} 98 centimetres (3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|abbr=out|adj=on}}  3.21-foot (98&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|abbr=out|adj=mid|bridge}}    3.21-foot bridge (98&nbsp;[[Centimetre|cm]])
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=x| (begin | end)}}   3.21 feet (begin 98&nbsp;cm end)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=x| or}}        3.21 feet or98&nbsp;cm
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=x}}          3.21 feet [&nbsp;98&nbsp;cm&nbsp;]
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=comma}}        3.21 feet, 98&nbsp;cm
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=sqbr}}         3.21 feet [98&nbsp;cm]
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=or}}          3.21 feet or 98 centimetres
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=slash}}        3.21 feet&nbsp;/ 98 centimetres
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=s}}          3.21 feet&nbsp;/ 98 centimetres
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=/}}          3.21 feet&nbsp;/ 98 centimetres
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=2}}          98&nbsp;cm
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=b}}          3.21 feet (98&nbsp;cm)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|disp=br}}          3.21 feet<br/>98 centimetres
{{convert/sandbox|9|kPa|abbr=~}}             9 kilopascals (kPa, 1.3&nbsp;psi)
{{convert/sandbox|1.25|km|ftin|abbr=~}}         1.25 kilometres (km, 4,101&nbsp;ft 1&nbsp;in)
{{convert/sandbox|33|e9m3|e9cuft|adj=on|abbr=off}}    33-billion-cubic-metre (1,200-billion-cubic-foot)
{{convert/sandbox|400|LT|adj=on|abbr=off}}        400-long-ton (410-tonne)
{{convert/sandbox|1.5|mi|km|adj=1}}           1.5 miles (2.4&nbsp;km)
{{convert/sandbox|1|mi|km|adj=1}}            1 mile (1.6&nbsp;km)
{{convert/sandbox|0.5|mi|km|adj=1}}           0.5 mile (0.80&nbsp;km)
{{convert/sandbox|0|mi|km|adj=1}}            0 miles (0&nbsp;km)
{{convert/sandbox|75|ft|m|abbr=off|adj=j}}        75&nbsp;feet (23&nbsp;metres)
{{convert/sandbox|4543.5|m|ft|disp=flip|adj=j}}     14,906&nbsp;feet (4,543.5&nbsp;m)
{{convert/sandbox|75|ft|m|disp=flip5|adj=j}}       25&nbsp;metres (75&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|abbr=in|disp=flip}}     98&nbsp;cm (3.21 feet)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|abbr=out|disp=flip}}    98 centimetres (3.21&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=in|disp=flip}}      98 [[centimetre]]s (3.21&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|3.21|ft|cm|lk=out|disp=flip}}     98 centimetres (3.21&nbsp;[[Foot (unit)|ft]])
{{convert/sandbox|1|m|ft|adj=pre|FIRST}}         1 FIRST metre (3.3&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1|m|ft|adj=pre|FIRST|disp=flip}}    3.3 FIRST feet (1&nbsp;m)
{{convert/sandbox|1|m|ft|disp=preunit|FIRST |SECOND}}  1 FIRST metre (3.3 SECONDft)
{{convert/sandbox|1|m|ft|disp=preunit|FIRST |SECOND |abbr=off}}    1 FIRST metre (3.3 SECOND feet)
{{convert/sandbox|1|m|ft|disp=preunit|+}}        1+metre (3.3+ft)
{{convert/sandbox|4|m|ft|disp=preunit|+ |SECOND}}    4+ metres (13 SECONDft)
{{convert/sandbox|4|m|ft|disp=preunit|linear}}      4 linearmetres (13 linearft)
{{convert/sandbox|1780|kg|lb|-1|abbr=on}}        1,780&nbsp;kg (3,920&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|1234|tonocomma|5678|kg|oz}}      1234 to 5678 kilograms (43500 to 200300&nbsp;oz)
{{convert/sandbox|1234|-nocomma|5678|kg|oz}}       1234–5678 kilograms (43500–200300&nbsp;oz)
{{convert/sandbox|233435993|in|m|sp=us|disp=or}}     233,435,993 inches or 5,929,274.2 meters
{{convert/sandbox|0.12|km|yd|sing=1}}          0.12 kilometre (130&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|12|km|yd|sing=1}}           12 kilometres (13,000&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|12|km|yd|sing=flip}}          13,000 yards (12&nbsp;km)
{{convert/sandbox|12|km|yd|sing=j}}           12&nbsp;kilometres (13,000&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|12|km|yd|FIRST|sing=mid}}       12-kilometre FIRST (13,000&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|12|km|yd|FIRST|sing=pre}}       12 FIRST kilometres (13,000&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|12|km|yd|sing=off}}          12 kilometres (13,000&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|12|km|yd|sing=on}}           12-kilometre (13,000&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|123.4456|km|yd|sing=ri1}}       123.4 kilometres (135,001.7&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|123.4456|km|yd|sing=ri2}}       123.45 kilometres (135,001.7&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|123.4456|km|yd|sing=ri3}}       123.446 kilometres (135,001.7&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|0.98|AU|e9km|lk=on}}          0.98 [[astronomical unit]]s (0.147<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[Kilometre|km]])
{{convert/sandbox|1.23|e12km|lk=on}}           1.23&nbsp;[[1000000000000 (number)|trillion]] [[kilometre]]s (0.76<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>12</sup>&nbsp;[[mile|mi]])
{{convert/sandbox|1.23|e12km|abbr=off|lk=on}}      1.23&nbsp;[[1000000000000 (number)|trillion]] [[kilometre]]s (0.76&nbsp;trillion [[mile]]s)
{{convert/sandbox|1.23|e3m3}}              1.23&nbsp;thousand cubic metres (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e3m3|abbr=on}}          1.23<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;m<sup>3</sup> (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e3m3|adj=on}}           1.23-thousand-cubic-metre (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e3m3|lk=in}}           1.23&nbsp;thousand [[cubic metre]]s (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e6m3|lk=in}}           1.23&nbsp;million [[cubic metre]]s (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e9m3|lk=in}}           1.23&nbsp;[[1000000000 (number)|billion]] [[cubic metre]]s (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e12m3|lk=in}}           1.23&nbsp;[[1000000000000 (number)|trillion]] [[cubic metre]]s (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>12</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e15m3|lk=in}}           1.23&nbsp;[[1000000000000000 (number)|quadrillion]] [[cubic metre]]s (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>15</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e15m3|lk=on}}           1.23&nbsp;[[1000000000000000 (number)|quadrillion]] [[cubic metre]]s (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>15</sup>&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|1.23|e15m3|abbr=on|lk=on}}       1.23<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>15</sup>&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]] (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>15</sup>&nbsp;[[cubic foot|cu&nbsp;ft]])
{{convert/sandbox|4500|acre ft|e9USgal e6m3}}      4,500 acre feet (1.5<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;US&nbsp;gal; 5.6<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|4500|acre ft|e9USgal e6m3|abbr=off}}  4,500 acre feet (1.5&nbsp;billion US gallons; 5.6&nbsp;million cubic metres)

-- Ranges.
{{convert/sandbox|-3|-|+3|m|ft}}             −3–+3 metres (−9.8–9.8&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|-3|-|3|m|ft}}             −3–3 metres (−9.8–9.8&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|-8|-|-3|F|C}}             −8&nbsp;– −3&nbsp;°F (−22&nbsp;– −19&nbsp;°C)
{{convert/sandbox|-8|-|-3|m|ft}}                   −8&nbsp;– −3 metres (−26.2&nbsp;– −9.8&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|4|-|9|L|USgal|abbr=off|sp=us|lk=out}} 4–9 liters (1.1–2.4 [[US gallon|U.S. gallons]])
{{convert/sandbox|4|-|9|L|USgal|abbr=off}}        4–9 litres (1.1–2.4 US gallons)
{{convert/sandbox|5|-|10|kg|lb|2}}            5–10 kilograms (11.02–22.05&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|5|-|12|kg|abbr=in}}          5–12&nbsp;kg (11–26 pounds)
{{convert/sandbox|5|-|12|kg|abbr=off}}          5–12 kilograms (11–26 pounds)
{{convert/sandbox|5|-|12|kg|abbr=out}}          5–12 kilograms (11–26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|5|-|12|kg}}              5–12 kilograms (11–26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|41|-|50|F|K}}             41–50&nbsp;°F (278–283&nbsp;K)
{{convert/sandbox|4500|-|4900|acre ft|e9USgal e6m3|abbr=off|lk=on}} 4,500–4,900 [[acre foot|acre feet]] (1.5–1.6&nbsp;[[1000000000 (number)|billion]] [[US gallon]]s; 5.6–6.0&nbsp;million [[cubic metre]]s)
{{convert/sandbox|4500|-|4900|acre ft|e9USgal e6m3|abbr=off}}    4,500–4,900 acre feet (1.5–1.6&nbsp;billion US gallons; 5.6–6.0&nbsp;million cubic metres)
{{convert/sandbox|4500|-|4900|acre ft|e9USgal e6m3|lk=on}}     4,500–4,900 [[acre foot|acre feet]] (1.5<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>–1.6<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;[[US gallon|US&nbsp;gal]]; 5.6<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>–6.0<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;[[Cubic metre|m<sup>3</sup>]])
{{convert/sandbox|4500|-|4900|acre ft|e9USgal e6m3}}   4,500–4,900 acre feet (1.5<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>–1.6<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;US&nbsp;gal; 5.6<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>–6.0<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|3|–|4|in|mm}}                   3–4 inches (76–102&nbsp;mm)
{{convert/sandbox|12.5|+/-|2.3|kg|lb|abbr=off}}           12.5&nbsp;±&nbsp;2.3 kilograms (27.6&nbsp;±&nbsp;5.1 pounds)
{{convert/sandbox|12.5|+/-|2.3|kg|lb}}                12.5&nbsp;±&nbsp;2.3 kilograms (27.6&nbsp;±&nbsp;5.1&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|12.5|±|2.3|kg}}                  12.5&nbsp;±&nbsp;2.3 kilograms (27.6&nbsp;±&nbsp;5.1&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|3|&|4|in|mm}}                   3 and 4 inches (76 and 102&nbsp;mm)
{{convert/sandbox|3|and(-)|4|in|mm}}                 3 and 4 inches (76 and 102&nbsp;mm)
{{convert/sandbox|3|±|4|in|mm}}                   3&nbsp;±&nbsp;4 inches (76&nbsp;±&nbsp;102&nbsp;mm)
{{convert/sandbox|45|+/-|8|mm}}                   45&nbsp;±&nbsp;8 millimetres (1.77&nbsp;±&nbsp;0.31&nbsp;in)
{{convert/sandbox|5|&|12|kg}}              5 and 12 kilograms (11 and 26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|5|and|12|kg|lb|abbr=off|adj=on}}    5-and-12-kilogram (11-and-26-pound)
{{convert/sandbox|5|and|12|kg|lb|abbr=off}}       5 and 12 kilograms (11 and 26 pounds)
{{convert/sandbox|5|and|12|kg}}             5 and 12 kilograms (11 and 26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|8|or|10|ft|m|abbr=off|adj=on}}     8-or-10-foot (2.4-or-3.0-metre)
{{convert/sandbox|8|or|10|ft|m|abbr=off}}        8 or 10 feet (2.4 or 3.0 metres)
{{convert/sandbox|8|or|10|ft|m|adj=on}}         8-or-10-foot (2.4 or 3.0&nbsp;m)
{{convert/sandbox|8|or|10|ft|m}}             8 or 10 feet (2.4 or 3.0&nbsp;m)
{{convert/sandbox|375|to about|500|g|lb|sp=us}}     375 to about 500 grams (0.83 to about 1.1&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|-3|to(-)|-3|m|ft}}           −3&nbsp;to −3 metres (−9.8&nbsp;– −9.8&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|5|to(-)|12|kg}}            5&nbsp;to 12 kilograms (11–26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|5|to-|12|kg|abbr=on}}         5–12&nbsp;kg (11–26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|5|to-|12|kg}}             5&nbsp;to 12 kilograms (11–26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|41|to|50|F|C}}             41 to 50&nbsp;°F (5 to 10&nbsp;°C)
{{convert/sandbox|5|to|12|kg|abbr=on}}          5 to 12&nbsp;kg (11 to 26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|5|to|12|kg|lb|abbr=off}}        5 to 12 kilograms (11 to 26 pounds)
{{convert/sandbox|5|to|12|kg}}              5 to 12 kilograms (11 to 26&nbsp;lb)
{{convert/sandbox|5|to|7|L|USgal|abbr=mos}}       5 litres to 7 litres (1.3 to 1.8&nbsp;US&nbsp;gal)
{{convert/sandbox|60|by|120|m|ft|abbr=in}}        60 by 120&nbsp;m (200 by 390 feet)
{{convert/sandbox|60|by|120|m|ft|abbr=off}}       60 by 120 metres (200 by 390 feet)
{{convert/sandbox|60|by|120|m|ft|abbr=on}}        60 by 120&nbsp;m (200 by 390&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|60|by|120|m|ft|abbr=out}}       60 by 120 metres (200 by 390&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|60|by|120|m|ft}}            60 by 120 metres (200 by 390&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|3|×|4|in|mm}}                   3 by 4 inches (76&nbsp;mm ×&nbsp;102&nbsp;mm)
{{convert/sandbox|1|x|1|m|ft|sp=us}}           1 by 1 meters (3.3&nbsp;ft ×&nbsp;3.3&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|60|x|120|m|ft|abbr=in}}        60&nbsp;m ×&nbsp;120&nbsp;m (200 by 390 feet)
{{convert/sandbox|60|x|120|m|ft|abbr=off}}        60 by 120 metres (200 by 390 feet)
{{convert/sandbox|60|x|120|m|ft|abbr=on}}        60&nbsp;m ×&nbsp;120&nbsp;m (200&nbsp;ft ×&nbsp;390&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|60|x|120|m|ft|abbr=out}}        60 by 120 metres (200&nbsp;ft ×&nbsp;390&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|60|x|120|m|ft}}            60 by 120 metres (200&nbsp;ft ×&nbsp;390&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|8|xx|10|ft|m|abbr=off}}        8&nbsp;×&nbsp;10 feet (2.4&nbsp;×&nbsp;3.0 metres)
{{convert/sandbox|8|xx|10|ft|m|abbr=on}}         8&nbsp;×&nbsp;10&nbsp;ft (2.4&nbsp;×&nbsp;3.0&nbsp;m)
{{convert/sandbox|8|xx|10|ft|m|adj=on}}         8-×-10-foot (2.4&nbsp;×&nbsp;3.0&nbsp;m)
{{convert/sandbox|8|xx|10|ft|m}}             8&nbsp;×&nbsp;10 feet (2.4&nbsp;×&nbsp;3.0&nbsp;m)

-- Engineering notation.
{{convert/sandbox|1.23|e12U.S.gal}}           1.23&nbsp;trillion U.S. gallons (4.7&nbsp;Tl)
{{convert/sandbox|1.23|e12cuft}}             1.23&nbsp;trillion cubic feet (35<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|1.23|e12m3/a}}             1.23&nbsp;trillion cubic metres per annum (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>12</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft/a)
{{convert/sandbox|1.23|e3BTU}}              1.23&nbsp;thousand British thermal units (1.30&nbsp;MJ)
{{convert/sandbox|1.23|e3acre}}             1.23&nbsp;thousand acres (5.0&nbsp;km<sup>2</sup>)
{{convert/sandbox|1.23|e3m2}}              1.23&nbsp;thousand square metres (0.0132<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;sq&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e3m3/a}}             1.23&nbsp;thousand cubic metres per annum (43<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>3</sup>&nbsp;cu&nbsp;ft/a)
{{convert/sandbox|1.23|e6BTU}}              1.23&nbsp;million British thermal units (1.30&nbsp;GJ)
{{convert/sandbox|1.23|e6L}}               1.23&nbsp;million litres (320,000&nbsp;US&nbsp;gal)
{{convert/sandbox|1.23|e6km}}              1.23&nbsp;million kilometres (0.76<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;mi)
{{convert/sandbox|1.23|e6m3/h}}             1.23&nbsp;million cubic metres per hour (43,000,000&nbsp;cu&nbsp;ft/h)
{{convert/sandbox|1.23|e6mi}}              1.23&nbsp;million miles (1.98<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;km)
{{convert/sandbox|1.23|e9USgal/a}}            1.23&nbsp;billion US gallons per year (4.7<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;m<sup>3</sup>/a)
{{convert/sandbox|1.23|e9impgal}}            1.23&nbsp;billion imperial gallons (5.6&nbsp;Gl)
{{convert/sandbox|123.4|e3m2}}              123.4&nbsp;thousand square metres (1.328<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>6</sup>&nbsp;sq&nbsp;ft)
{{convert/sandbox|1.23|e6L}}               1.23&nbsp;million litres (320,000&nbsp;US&nbsp;gal)
{{convert/sandbox|1.23|e6L|e3usgal|abbr=off|lk=on}}   1.23&nbsp;million [[litre]]s (320&nbsp;thousand [[US gallon]]s)
{{convert/sandbox|1.23|e9impgal}}            1.23&nbsp;billion imperial gallons (5.6&nbsp;Gl)
{{convert/sandbox|1.23|e9impgal|e3usgal|abbr=off|lk=on}} 1.23&nbsp;[[1000000000 (number)|billion]] [[imperial gallon]]s (1,480,000&nbsp;thousand [[US gallon]]s)
{{convert/sandbox|1.23|e12cuft}}             1.23&nbsp;trillion cubic feet (35<span style="margin-left:0.2em">×<span style="margin-left:0.1em">10</span></span><s style="display:none">^</s><sup>9</sup>&nbsp;m<sup>3</sup>)

-- SI prefixes.
{{convert/sandbox|1234.56789|Ym|in|lk=on}}        1,234.56789 [[yottametre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>28</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Zm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[zettametre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>25</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Em|in|lk=on}}        1,234.56789 [[exametre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>22</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Pm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[petametre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>19</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Tm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[terametre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>16</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Gm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[gigametre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>13</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Mm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[megametre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>10</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|km|in|lk=on}}        1,234.56789 [[kilometre]]s (48,605,035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|hm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[hectometre]]s (4,860,503.5&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|dam|in|lk=on}}       1,234.56789 [[decametre]]s (486,050.35&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|dm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[decimetre]]s (4,860.5035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|cm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[centimetre]]s (486.05035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|mm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[millimetre]]s (48.605035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|μm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[micrometre]]s (0.048605035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|µm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[micrometre]]s (0.048605035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|um|in|lk=on}}        1,234.56789 [[micrometre]]s (0.048605035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|nm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[nanometre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|pm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[picometre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|fm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[femtometre]]s (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−11</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|am|in|lk=on}}        1,234.56789 [[Metre|attometres]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−14</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|zm|in|lk=on}}        1,234.56789 [[Metre|zeptometres]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|ym|in|lk=on}}        1,234.56789 [[Metre|yoctometres]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−20</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Ym|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Yottametre|Ym]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>28</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Zm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Zettametre|Zm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>25</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Em|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Exametre|Em]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>22</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Pm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Petametre|Pm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>19</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Tm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Terametre|Tm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>16</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Gm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Gigametre|Gm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>13</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|Mm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Megametre|Mm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>10</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|km|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Kilometre|km]] (48,605,035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|hm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Hectometre|hm]] (4,860,503.5&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|dam|in|lk=on|abbr=on}}   1,234.56789&nbsp;[[Decametre|dam]] (486,050.35&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|dm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Decimetre|dm]] (4,860.5035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|cm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Centimetre|cm]] (486.05035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|mm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Millimetre|mm]] (48.605035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|μm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Micrometre|µm]] (0.048605035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|µm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Micrometre|µm]] (0.048605035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|um|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Micrometre|µm]] (0.048605035&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|nm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Nanometre|nm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−5</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|pm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Picometre|pm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−8</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|fm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Femtometre|fm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−11</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|am|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Metre|am]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−14</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|zm|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Metre|zm]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−17</sup>&nbsp;[[inch|in]])
{{convert/sandbox|1234.56789|ym|in|lk=on|abbr=on}}    1,234.56789&nbsp;[[Metre|ym]] (4.8605035<span style="margin:0 .15em 0 .25em">×</span>10<sup>−20</sup>&nbsp;[[inch|in]])

-- Spell.
{{convert/sandbox|1+2/3|in|mm|spell=in}}         one and two-thirds inches (42&nbsp;mm)
{{convert/sandbox|2/3|mi|km|spell=In}}          Two-thirds mile (1.1&nbsp;km)
{{convert/sandbox|1000000|mi|km|spell=in}}        one million miles (1,600,000&nbsp;km)
{{convert/sandbox|1/4|m|m|spell=in}}           one-quarter metre (0.25&nbsp;m)
{{convert/sandbox|1+1/2|ft|spell=In}}          One and a half feet (0.46&nbsp;m)

-- New units.
{{convert/sandbox|111|$/oilbbl}}             $111 per barrel ($700/m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|75,000|bushels|L|adj=on}}       75,000-US-bushel (2,600,000&nbsp;L)
{{convert/sandbox|39427|acre-ft}}            39,427 acre feet (48,632,000&nbsp;m<sup>3</sup>)
{{convert/sandbox|26|kt}}                26 kilotonnes (26,000 long tons; 29,000 short tons)
{{convert/sandbox|100|m|yds}}              100 metres (110&nbsp;yd)
{{convert/sandbox|123|km/s2}}              123 kilometres per second squared (280,000&nbsp;mph/s)
{{convert/sandbox|123|km/s2|5|sp=us|abbr=on|lk=on}}   123&nbsp;[[Acceleration|km/s<sup>2</sup>]] (275,143.16392&nbsp;[[Acceleration|mph/s]])

]==]

local p = require('Module:Convert/tester')
p.tests = tests
return p