ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਮੌਡਿਊਲ:IPAc-en/pronunciation

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

This module houses {{IPAc-en}}'s pronunciation labels.

Code Aliases Output
lang English:
pron
local locally
ipa IPA:
also also
uk ਯੂਕੇ:
us ਯੂਐਸ:
uklang ਬਰਤਾਨਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:
uslang ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:
ukalso ਯੂਕੇ also
usalso ਯੂਐਸ also
alsouk also ਯੂਕੇ:
alsous also ਯੂਐਸ:

-- This module contains pronunciation-key data for [[Module:IPAc-en]].

return {
	{
		code = 'lang',
		text = 'English:'
	},
	{
		code = 'pron',
		text = ''
	},
	{
		code = 'local',
		text = 'locally'
	},
	{
		code = 'ipa',
		text = '[[ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧੁਨਾਤਮਕ ਵਰਨਮਾਲਾ|IPA]]:'
	},
	{
		code = 'also',
		text = 'also'
	},
	{
		code = 'uk',
		text = '[[ਬਰਤਾਨਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ|ਯੂਕੇ]]:'
	},
	{
		code = 'us',
		text = '[[ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ|ਯੂਐਸ]]:'
	},
	{
		code = 'uklang',
		text = '[[ਬਰਤਾਨਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ]]:'
	},
	{
		code = 'uslang',
		text = '[[ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ]]:'
	},
	{
		code = 'ukalso',
		text = '[[ਬਰਤਾਨਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ|ਯੂਕੇ]] also'
	},
	{
		code = 'usalso',
		text = '[[ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ|ਯੂਐਸ]] also'
	},
	{
		code = 'alsouk',
		text = 'also [[ਬਰਤਾਨਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ|ਯੂਕੇ]]:'
	},
	{
		code = 'alsous',
		text = 'also [[ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ|ਯੂਐਸ]]:'
	},
}