ਮੌਡਿਊਲ:Internet Archive

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at ਮੌਡਿਊਲ:Internet Archive/doc

--[[ 

For functions related to Internet Archive

Notes: 

1. Internet Archive runs Lucene search engine 

2. Program flowchart:

  Break name down into number of words
   Build a base URL based on number of words (1,2,3,4,5+), use of sopt=t switch, and availability of birth-death dates
    If any words contain extended-ascii characters
     append extra code for wildcards based on sopt=t or tx     
  return finished URL

3. Lucene has a number of known issues to be aware of

  A. Names with accented letters (é) - aka extended ascii - are problematic. There are records on IA in which the accent has been
   dropped thus é is e in the record. Thus a search strategy has to use wildcards in place of extended ascii characters. The "?"
   wildcard does not work correctly on Lucene and thus recommend "*". Wildcards severely slow down search times and after about 
   5 or 8 wildcards it may even time out. Thus, only use wildcards in a single expression within a search string. The 
   function p.ia_deaccent will return é = e, so it's possible to search on an "anglicized" version of the name as well using wildcards. 
  B. Extended ascii doesn't work correctly if 1. not surrounded in quotes and 2. search string contains numbers and/or wildcards
   somewhere in it and 3. multiple () statements. The extended ascii character becomes interpreted as ascii eg. é -> é 
   Try for example : (Évariste Régis Huc) OR (Évariste Régis Huc 1813-1860) OR (É. R. Huc) OR (É. R. Huc 1813-1860) OR (Évariste R. Huc) OR (Évariste R. Huc 1813-1860) OR (Évariste Huc) OR (Évariste Huc 1813-1860)
  C. B can be nullified by enclosing the string in quotes, but this creates a literal string and many permutations must be searched
   on ("John Smith" OR "Smith, John" etc). For names longer than 2 words it could exceed URL limits. URLs are limited to about 2000
   characters to account for most browsers (IE is 2083). Thus, strategies used are a balance between possibilities 
   and URL length.

]]

local p = {}

--[[ 

For Template:Internet Archive author

]]
function p.author(frame)

 local pframe = frame:getParent()
 local args = pframe.args

 local tname = "Internet Archive author" -- name of calling template. Change if template rename.
 
 local name = nil -- article name (default: current page)
 local dname = nil -- display name (default: current page name)
 local sname = nil -- search name (default: current page name)
 local sopt = nil -- search options (default: 0)
 local byabout = "Works by or about"
 local tagline = "at [[Internet Archive]]"
 local urlhead = "//archive.org/search.php?query="
 local mydate = "" -- birth-death date

 --- Determine name
 if args.name == "" or args.name == nil then
  name = mw.title.getCurrentTitle().text
  dname = name
  sname = dname
 else
  name = mw.text.trim(args.name)
  dname = name
  sname = dname
 end
 if args.sname ~= nil and args.sname ~= "" then
  sname = mw.text.trim(args.sname)
 end
 if args.dname ~= nil and args.dname ~= "" then
  dname = mw.text.trim(args.dname)
 end
 dname = mw.ustring.gsub(dname,"%s%(.*%)", "") -- remove disambiguation () 
 sname = mw.ustring.gsub(sname,"%s%(.*%)", "")
 
 --- Determine search option
 if args.sopt ~= "" and args.sopt ~= nil then
  sopt = mw.ustring.lower(mw.text.trim(args.sopt))
  if sopt == "tight" then sopt = "t" end
  if sopt == "tightx" then sopt = "tx" end
  if sopt ~= "t" and sopt ~= "tx" then sopt = "unknown" end
 end

 --- Determine tagline
 if args.coda ~= "" and args.coda ~= nil then
  tagline = tagline .. " " .. mw.text.trim(args.coda)
 end

 --- Custom search. Do early to avoid unnecessary processing. 
 if args.search ~= "" and args.search ~= nil then
  local search = p.ia_url_encode(mw.text.trim(args.search))
  return "[" .. urlhead .. search .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
 end

 -- Determine media string
 local media = p.mediaTypes(args.media)
 if media == "" then
  mediaclose = ""
 else
  mediaclose = "%29"
 end

 -- Determine date of birth and death 
 local temp = mw.text.split(p.bdDate(args.birth, args.death, name), " ")
 local birth = temp[1]
 local death = temp[2]
 if birth == "Error" or death == "Error" then
  return "Error in [[:Template:"..tname.."]]: [[" ..name.. "]] doesn't exist."
 end

 --- Split sname into words and count words
 local N = mw.text.split(sname, " ")
 local l, count = mw.ustring.gsub(sname, "%S+", "")
 if count == 0 then
  return "Error in [[:Template:"..tname.."]]: Zero-word name."
 end 

 --- Date string
 if birth ~= "none" and death ~= "none" then
  if p.ia_extendedascii(N[count]) == 1 then
   mydate = "%20OR%20%28%22"..birth.."-"..death.."%22%20AND%20%28%22"..N[count].."%22%20OR%20"..p.ia_deaccent(N[count]) .."%29%29"
  else
   mydate = "%20OR%20%28%22"..birth.."-"..death.."%22%20AND%20"..N[count].."%29"
  end
 end
 

 --[[ 

   Format URL

 ]]

  if count == 1 then 

   local myurl = p.oneWord(sname)

   if p.ia_extendedascii(sname) == 1 then

    if sopt == "tx" then
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end
 
    if sopt == "t" then
     local plainname = p.ia_deaccent(sname)    
     local A1 = "%20OR%20%22"..plainname
     myurl = myurl .. A1 .. "%22"
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    if p.wildcrazycheck(N, count) == 1 then
     local myurl = p.wildcrazyfix(N, count)
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    local wild = "%20OR%20" .. p.ia_url_encode(p.ia_extendedascii2wildcard(sname))
    return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. wild .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline

   else 
    return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
   end
  end

  if count == 2 then
 
   local myurl = p.twoWords(N, sopt)

   if p.ia_extendedascii(sname) == 1 then

    if sopt == "tx" then
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    if sopt == "t" then
     local plainname = p.ia_deaccent(sname)
     local PN = mw.text.split(plainname, " ") 
     -- Last, First
     local A1 = "%20OR%20%22"..PN[2].."%2C%20"..PN[1]
     -- First Last
     local A2 = "%22%20OR%20%22"..PN[1].."%20"..PN[2]
     myurl = myurl .. A1 .. A2 .. "%22"
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    if p.wildcrazycheck(N, count) == 1 then
     local myurl = p.wildcrazyfix(N, count)
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end
 
    local wild = "%20OR%20" .. p.ia_url_encode(p.ia_extendedascii2wildcard(sname)) 
    return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. wild .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    
   end

   return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline

  end

  if count == 3 then

   local myurl = p.threeWords(N, sopt)

   if p.ia_extendedascii(sname) == 1 then

    if sopt == "tx" then
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    if sopt == "t" then
     local FIRST = 1
     local MIDDLE = 2
     local LAST  = 3
     local plainname = p.ia_deaccent(sname)
     local PN = mw.text.split(plainname, " ") 
     local firstinitialp = p.firstLetter(PN[FIRST])
     local middleinitialp = p.firstLetter(PN[MIDDLE])
     -- First Middle Last
     local A1 = "%20OR%20%22"..PN[FIRST].."%20"..PN[MIDDLE].."%20"..PN[LAST]
     -- Last, First Middle
     local A2 = "%22%20OR%20%22"..PN[LAST].."%2C%20"..PN[FIRST].."%20"..PN[MIDDLE]
     -- Last, First M.
     local A3 = "%22%20OR%20%22"..PN[LAST].."%2C%20"..PN[FIRST].."%20"..middleinitialp.."%2E"
     -- Last, F. M.
     local A4 = "%22%20OR%20%22"..PN[LAST].."%2C%20"..firstinitialp..".%20"..middleinitialp.."%2E"
     local ALL = A1 .. A2 .. A3 .. A4 .. "%22"
     myurl = myurl .. ALL
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    if p.wildcrazycheck(N, count) == 1 then
     local myurl = p.wildcrazyfix(N, count)
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    local wild = "%20OR%20" .. p.ia_url_encode(p.ia_extendedascii2wildcard(sname)) 
    return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. wild .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline

   end

   return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline 

  end

  if count == 4 then

   local myurl = p.fourWords(N, sopt)
 
   if p.ia_extendedascii(sname) == 1 then

    if sopt == "tx" then
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    if sopt == "t" then
     local FIRST = 1
     local SECOND = 2
     local THIRD = 3
     local LAST  = 4
     local plainname = p.ia_deaccent(sname)
     local PN = mw.text.split(plainname, " ") 
     local firstinitialp = p.firstLetter(PN[FIRST])
     local secondinitialp = p.firstLetter(PN[SECOND])
     local thirdinitialp = p.firstLetter(PN[THIRD])
     -- Last, First Second Third
     local A1 = "%20OR%20%22"..PN[LAST].."%2C%20"..PN[FIRST].."%20"..PN[SECOND].."%20"..PN[THIRD]
     -- First Second Third Last
     local A2 = "%22%20OR%20%22"..PN[FIRST].."%20"..PN[SECOND].."%20"..PN[THIRD].."%20"..PN[LAST]
     -- Last, F. S. T.
     local A3 = "%22%20OR%20%22"..PN[LAST].."%2C%20"..firstinitialp.."%2E%20"..secondinitialp.."%2E%20"..thirdinitialp.."%2E"
     local ALL = A1 .. A2 .. A3 .. "%22"
     myurl = myurl .. ALL 
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end 
    
    if p.wildcrazycheck(N, count) == 1 then
     local myurl = p.wildcrazyfix(N, count)
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end

    local wild = "%20OR%20" .. p.ia_url_encode(p.ia_extendedascii2wildcard(sname))
    return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. wild .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline    
   end

   return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline 

  end

  if count > 4 then

   local myurl = "%28" .. p.ia_url_encode(sname) 

   if p.ia_extendedascii(sname) == 1 then
 
    if sopt == "tx" then
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end
 
    if sopt == "t" then
     local plainname = p.ia_deaccent(sname)    
     local A1 = "%29%20OR%20%28"..p.ia_url_encode(plainname)
     myurl = myurl .. A1 
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end
 
    if p.wildcrazycheck(N, count) == 1 then
     local myurl = p.wildcrazyfix(N, count)
     return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
    end
 
    local wild = "%29%20OR%20%28" .. p.ia_url_encode(p.ia_extendedascii2wildcard(sname))
    return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. wild .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
 
   else 
    return "[" .. urlhead .. media .. myurl .. "%29" .. mydate .. mediaclose .. " " .. byabout .. " " .. dname .. "] " .. tagline
   end

  end

 return "Unknown error (1). Please check documentation for [[Template:"..tname.."]]"

end

-- Lucene returns too many false positives if first or last character in a word is "*" wildcard ie. accented letter
-- Build special search in these cases. 
function p.wildcrazyfix(N, count)

 --- Split along "-" and use only first word ie. John-Taylor-Smith becomes John
 local NF = mw.text.split(N[1], "-")
 local NL = mw.text.split(N[count], "-")

 -- ..but use full name for 1-word names
 if count == 1 then
  NF[1] = N[1]
  NL[1] = N[1]
 end
 
 -- ((Fïrst OR First) AND (Lást OR Last))
 return "%28%28%22" .. NF[1] .. "%22%20OR%20" .. p.ia_deaccent(NF[1]) .. "%29%20AND%20%28%22" .. NL[1] .. "%22%20OR%20" .. p.ia_deaccent(NL[1]) .. "%29"

end

-- Return 1 if the first or last character in any word within name N is extended ascii
function p.wildcrazycheck(N, count)
 
 local i = 0
 
 while i < count do
  i = i + 1
  local firstl = N[i]:byte(1)
  local lastl = N[i]:byte(N[i]:len())
  if (firstl < 32 or firstl > 126) then return 1 end
  if (lastl < 32 or lastl > 126) then return 1 end
 end

 return 0
end

function p.oneWord(sname)

   local nameurl = p.ia_url_encode(sname)
   local A1 = "%28subject%3A%22"..nameurl
   local A2 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..nameurl
   local A3 = "%22%20OR%20description%3A%22"..nameurl
   local A4 = "%22%20OR%20title%3A%22"..nameurl
   return A1 .. A2 .. A3 .. A4 .. "%22"
end

function p.twoWords(N, sopt)
   local FIRST = 1
   local LAST  = 2
   local firstinitial = p.firstLetter(N[FIRST])

   -- Last, First
   local S1 = "%28subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST]
   -- First Last
   local S2 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST]
   local SALL = S1..S2
   -- Last, First
   local C1 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST]
   -- First Last
   local C2 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST]
   local CALL = C1..C2
   -- First Last
   local T1 = "%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST]
   local TALL = T1
   -- Last, First
   local D1 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST]
   -- First Last
   local D2 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST]
   local DALL = D1..D2

   if sopt == "t" or sopt == "tx" then
    return SALL .. CALL .. TALL .. DALL .. "%22"
   else
    -- Last, F.
    local C3 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E"
    local CALL = CALL..C3
    return SALL .. CALL .. TALL .. DALL .. "%22"
   end

end

function p.threeWords(N, sopt)
   -- CAUTION: The following is near the max 2000 character URL limit for most browsers when using long names 
   --     such as "René-Nicolas Dufriche Desgenettes". 

   local FIRST = 1
   local MIDDLE = 2
   local LAST  = 3
   local firstinitial = p.firstLetter(N[FIRST])
   local middleinitial = p.firstLetter(N[MIDDLE])

   -- Last, First Middle
   local S1 = "%28subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE]
   -- Last, First M.
   local S2 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E"
   -- Last, F. M.
   local S3 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E"
   -- First Middle Last
   local S4 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST]
   -- First M. Last
   local S5 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST]
   -- F. M. Last
   local S6 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST]
   local SALL = S1..S2..S3..S4..S5..S6
   -- First Middle Last
   local C1 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST]
   -- First M. Last
   local C2 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST]
   -- F. M. Last
   local C3 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST]
   -- F. Middle Last
   local C4 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST]
   -- Last, First Middle
   local C5 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE]
   -- Last, First M.
   local C6 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E"
   -- Last, F. M.
   local C7 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E"
   -- Last, F. M.
   local C8 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..N[MIDDLE]
   local CALL = C1..C2..C3..C4..C5..C6..C7..C8
   -- First Middle Last
   local T1 = "%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST]
   -- First M. Last
   local T2 = "%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST]
   -- F. M. Last
   local T3 = "%22%20OR%20title%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST]
   local TALL = T1..T2..T3
   -- First Middle Last
   local D1 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE].."%20"..N[LAST]
   -- First M. Last
   local D2 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST]
   -- F. M. Last
   local D3 = "%22%20OR%20description%3A%22"..firstinitial.."%2E%20"..middleinitial.."%2E%20"..N[LAST]
   -- Last, First Middle
   local D4 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[MIDDLE]
   -- Last, First M.
   local D5 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..middleinitial.."%2E"
   local DALL = D1..D2..D3..D4..D5
   
   if sopt == "t" or sopt == "tx" then
    return SALL .. CALL .. TALL .. DALL .. "%22"
   else
    -- Last, First
    local S7 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST]
    -- First Last
    local S8 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST]
    local SALL = SALL..S7..S8
    -- First Last
    local C9 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST]
    -- Last, First
    local C10 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST]
    local CALL = CALL..C9..C10
    -- First Last
    local T4 = "%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST]
    local TALL = TALL..T4
    -- First Last
    local D6 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[LAST]
    -- Last, First
    local D7 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST]
    local DALL = DALL..D6..D7

    return SALL .. CALL .. TALL .. DALL .. "%22"
   end
end

function p.fourWords(N, sopt)

   local FIRST = 1
   local SECOND = 2
   local THIRD = 3
   local LAST  = 4

   local firstinitial = p.firstLetter(N[FIRST])
   local secondinitial = p.firstLetter(N[SECOND])
   local thirdinitial = p.firstLetter(N[THIRD])

   if sopt == "t" or sopt == "tx" then
    -- Last, First Second Third
    local S1 = "%28subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD]
    -- First Second Third Last
    local S2 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]
    -- Last, First Second Third
    local C1 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD]
    -- First Second Third Last
    local C2 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]
    -- First Second Third Last
    local T1 = "%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]
    -- First Second Third Last
    local D1 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]

    return S1..S2..C1..C2..T1..D1.."%22"
   end

   -- Last, First Second Third
   local S1 = "%28subject%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD]
   -- First Second Third Last
   local S2 = "%22%20OR%20subject%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]
   -- Last, First Second Third
   local C1 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD]
   -- First Second Third Last
   local C2 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]
   -- Last, F. S. T.
   local C3 = "%22%20OR%20creator%3A%22"..N[LAST].."%2C%20"..firstinitial.."%2E%20"..secondinitial.."%2E%20"..thirdinitial.."%2E"
   -- First Second Third Last
   local T1 = "%22%20OR%20title%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]
   -- First Second Third Last
   local D1 = "%22%20OR%20description%3A%22"..N[FIRST].."%20"..N[SECOND].."%20"..N[THIRD].."%20"..N[LAST]

   return S1..S2..C1..C2..C3..T1..D1.."%22"

end

function p.mediaTypes(argsmedia)

 local media = ""

 if argsmedia ~="" and argsmedia ~=nil then
  local medialist = mw.text.split(mw.text.trim(argsmedia), " ")
  local al, acount = mw.ustring.gsub(mw.text.trim(argsmedia), "%S+", "")
  local i = 0
  repeat -- the following could be condensed but repetitive for clarity 
   i = i + 1
   if(mw.ustring.lower(medialist[i]) == "text" or mw.ustring.lower(medialist[i]) == "texts") then
    if(i == 1) then
     media = media .. p.ia_url_encode("(mediatype:texts")    
    else
     media = media .. p.ia_url_encode(" OR mediatype:texts")     
    end
   end
   if(mw.ustring.lower(medialist[i]) == "audio") then
    if(i == 1) then
     media = media .. p.ia_url_encode("(mediatype:audio")
    else
     media = media .. p.ia_url_encode(" OR mediatype:audio")
    end
   end
   if(mw.ustring.lower(medialist[i]) == "video") then
    if(i == 1) then
     media = media .. p.ia_url_encode("(mediatype:video")
    else
     media = media .. p.ia_url_encode(" OR mediatype:video")
    end
   end
  until i == acount
  if media ~= nil then
   media = media .. ")%20AND%20%28"
  else
   media = ""
  end
 else
  media = ""
 end
 return media
end

-- Alt way to get b/d dates via getContent()
function p.bdDateAlt(argsbirth, argsdeath, name)

  local pagetext = nil
  local birth = "none"
  local death = "none"

  -- Load the page
  local t = mw.title.new(name)
  if(t.exists) then
   pagetext = t:getContent()
  end
  if pagetext == nil then 
   return "Error"   
  end
 
  -- Remove false positives
  pagetext = mw.ustring.gsub( mw.ustring.gsub(pagetext, "<!--.--->", ""), "<nowiki>.-</nowiki>", "")
 
  -- "Category:1900 births" 
  if argsbirth == "" or argsbirth == nil then
   local birthcheck = mw.ustring.match(pagetext, "%[%[%s-[Cc]ategory:%s-%d+%.?%d*%s-births%s-%]%]" )
   if birthcheck ~= nil then
    birth = mw.ustring.match(birthcheck, "%d+%.?%d*")
   else
    birth = "none"
   end
  else
   birth = mw.text.trim(argsbirth)
  end

  -- "Category:2000 deaths" 
  if argsdeath == "" or argsdeath == nil then
   local deathcheck = mw.ustring.match(pagetext, "%[%[%s-[Cc]ategory:%s-%d+%.?%d*%s-deaths%s-%]%]" )
   if deathcheck ~= nil then
    death = mw.ustring.match(deathcheck, "%d+%.?%d*")
   else
    death = "none"
   end
  else
   death = mw.text.trim(argsdeath)
  end

  return birth .. " " .. death

end

-- Get b/d dates via Wikidata.
-- ‎ 
function p.bdDate(argsbirth, argsdeath, name)

 local pagetext = nil
 local birth = "none"
 local death = "none"

 
 entity = mw.wikibase.getEntityObject()
 if not entity or not entity.claims then 
  -- Alternative if template not on a page in mainspace. This is needed since Wikidata can only be retrieved
  -- for the article where the template is located.
  return p.bdDateAlt(argsbirth, argsdeath, name)
 end

 -- Note: The below uses formatPropertyValues() to get and format the date from Wikidata.
 --    For an alternative method, see sandbox revision dated 5:58 am, 15 October 2014
 if argsbirth == "" or argsbirth == nil then
  local birthtable = entity:formatPropertyValues( 'P569' )
  local birthsplit = mw.text.split(birthtable["value"], " ")
  local l, count = mw.ustring.gsub(birthtable["value"], "%S+", "")
  if count > 0 then
   if string.find(birthsplit[count], "^%d") then
    birth = birthsplit[count]
   elseif string.find(birthsplit[count], "BCE") then
    birth = birthsplit[count - 1]
   elseif string.find(birthsplit[count], "BC") then
    birth = birthsplit[count - 1]
   elseif string.find(birthsplit[count], "AD") then
    birth = birthsplit[count - 1]
   end
  end
 else
  birth = mw.text.trim(argsbirth)
 end

 if argsdeath == "" or argsdeath == nil then
  local deathtable = entity:formatPropertyValues( 'P570' )
  local deathsplit = mw.text.split(deathtable["value"], " ")
  local l, count = mw.ustring.gsub(deathtable["value"], "%S+", "")
  if count > 0 then
   if string.find(deathsplit[count], "^%d") then
    death = deathsplit[count]
   elseif string.find(deathsplit[count], "BCE") then
    death = deathsplit[count - 1]
   elseif string.find(deathsplit[count], "BC") then
    death = deathsplit[count - 1]
   elseif string.find(deathsplit[count], "AD") then
    death = deathsplit[count - 1]
   end
  end
 else
  death = mw.text.trim(argsdeath)
 end

 if birth == "none" and death == "none" then 
  -- Alternative if Wikidata is missing data
  -- return p.bdDateAlt(name)
  return birth .. " " .. death
 else
  return birth .. " " .. death
 end

end

--- URL-encode a string
--- http://lua-users.org/wiki/StringRecipes
---
function p.ia_url_encode(str)
 if (str) then
  str = mw.ustring.gsub (str, "\n", "\r\n")
  str = mw.ustring.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
    function (c) return mw.ustring.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
  str = mw.ustring.gsub (str, " ", "+")
 end
 return str	
end

-- Does str contain extended ascii? 1 = yes
function p.ia_extendedascii(str)
  for i = 1, str:len() do
   if (str:byte(i) >= 32 and str:byte(i) <= 126) and str:byte(i) ~= 39 then -- 39 = '
    --do nothing
   else
    return 1
   end
  end
  return 0
end

-- UTF-8 aware replacement for string.sub() which doesn't support UTF-8.
-- Note: Using instead of mw.ustring.sub() which I suspect(?) might be cause of intermittent error, and faster here for first-letter job.
-- Source: prapin @ Stack Overflow http://stackoverflow.com/questions/13235091/extract-the-first-letter-of-a-utf-8-string-with-lua
function p.firstLetter(str)
 return str:match("[%z\1-\127\194-\244][\128-\191]*")
end


-- Replace all extended ascii characters with wildcard '*'
function p.ia_extendedascii2wildcard(str)
  local s = ""
  local j = 0
  local k = 0  
  for i = 1, str:len() do
   k = str:byte(i)
   if k >= 32 and k <= 126 then
-- For list of Lucene special characters needing to be escaped: 
-- http://lucene.apache.org/core/4_10_0/queryparser/org/apache/lucene/queryparser/classic/package-summary.html#Escaping_Special_Characters
-- We only worry about - (45) and " (34) since the others are unlikely to appear in a proper name.
-- Also ' (39) since it is sometimes the extended character ’
    if k == 45 or k == 34 or k == 39 then 
     s = s .. "*" 
    else
     s = s .. str:sub(i,i)
    end
   else
    if j == 1 then
     s = s .. "*"
     j = 2
    end
    if j == 0 then j = 1 end
    if j == 2 then j = 0 end
   end
  end
  return s
end

-- Replace accented letters with non-accented equivalent letters
-- Note: this is not a complete list of all possible accented letters. Rather it is 
--    all of the accented letters found in the first 10,000 names which are using 
--    the Internet Archive author template.
function p.ia_deaccent(str)
  local s = str

  s = mw.ustring.gsub(s, "á", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "a︡", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Á", "A")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ă", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "â", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "æ", "ae")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Æ", "AE")
  s = mw.ustring.gsub(s, "à", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ā", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ā", "A")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ą", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "å", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Å", "A")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ã", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ä", "a")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ä", "A")
  s = mw.ustring.gsub(s, "β", "B")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ć", "c")
  s = mw.ustring.gsub(s, "č", "c")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Č", "C")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ç", "c")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ç", "C")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ĉ", "c")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ď", "d")
  s = mw.ustring.gsub(s, "đ", "d")
  s = mw.ustring.gsub(s, "é", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "É", "E")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ě", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ê", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "è", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "È", "E")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ε", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ē", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ē", "E")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ę", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ð", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ë", "e")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ë", "E")
  s = mw.ustring.gsub(s, "γ", "Y")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ħ", "h")
  s = mw.ustring.gsub(s, "i︠a︡", "ia")
  s = mw.ustring.gsub(s, "í", "i")
  s = mw.ustring.gsub(s, "i︠", "i")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ĭ", "i")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Í", "I")
  s = mw.ustring.gsub(s, "î", "i")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Î", "I")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ì", "i")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ī", "i")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ł", "i")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ï", "i")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ï", "I")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ĺ", "I")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ĺ", "L")
  s = mw.ustring.gsub(s, "μ", "u")
  s = mw.ustring.gsub(s, "µ", "u")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ń", "n")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ň", "n")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ņ", "n")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ñ", "n")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ñ", "N")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ó", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ó", "O")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ô", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "œ", "oe")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ò", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ō", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ø", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ø", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "õ", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ö", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ő", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ö", "O")
  s = mw.ustring.gsub(s, "φ", "o")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ŕ", "r")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ř", "r")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ř", "R")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ś", "s")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ś", "S")
  s = mw.ustring.gsub(s, "š", "s")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ṣ", "s")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Š", "S")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ş", "s")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ş", "S")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ŝ", "s")
  s = mw.ustring.gsub(s, "σ", "s")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ť", "t")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ţ", "t")
  s = mw.ustring.gsub(s, "τ", "t")
  s = mw.ustring.gsub(s, "þ", "p")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Þ", "p")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ú", "u")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ú", "U")
  s = mw.ustring.gsub(s, "û", "u")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ù", "u")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ū", "u")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ů", "u")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ü", "u")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ü", "U")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ŵ", "w")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ý", "y")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ŷ", "y")
  s = mw.ustring.gsub(s, "¥", "y")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ÿ", "y")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ÿ", "Y")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ź", "z")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ž", "Z")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ž", "z")
  s = mw.ustring.gsub(s, "ż", "z")
  s = mw.ustring.gsub(s, "Ż", "Z")

  return s

end

return p