ਮੌਡਿਊਲ:Lua banner

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

This module implements the {{lua}} template.

ਵਿਕੀਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਵਰਤੋਆਂ[ਸੋਧੋ]

  • ਇਹ ਮੌਡਿਊ; ਵਿਕੀਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰਮਾ:Tl। lua ਫਰਮੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾ ਸਫ਼ੇ ਦੇਖੋ।

Usage from Lua modules[ਸੋਧੋ]

To use this module from other Lua modules, first load the module.

local mLuaBanner = require('Module:Lua banner')

You can then generate a side box using the _main function.

mLuaBanner._main(args)

The args variable should be a table containing the arguments to pass to the module. To see the different arguments that can be specified and how they affect the module output, please refer to the {{lua}} template documentation.

Tracking category[ਸੋਧੋ]


-- This module implements the {{lua}} template.

local yesno = require('Module:Yesno')
local mList = require('Module:List')
local mTableTools = require('Module:TableTools')
local mMessageBox = require('Module:Message box')

local p = {}

function p.main(frame)
	local origArgs = frame:getParent().args
	local args = {}
	for k, v in pairs(origArgs) do
		v = v:match('^%s*(.-)%s*$')
		if v ~= '' then
			args[k] = v
		end
	end
	return p._main(args)
end

function p._main(args)
	local modules = mTableTools.compressSparseArray(args)
	local box = p.renderBox(modules)
	local trackingCategories = p.renderTrackingCategories(args, modules)
	return box .. trackingCategories
end

function p.renderBox(modules)
	local boxArgs = {}
	if #modules < 1 then
		boxArgs.text = '<strong class="error">Error: no modules specified</strong>'
	else
		local moduleLinks = {}
		for i, module in ipairs(modules) do
			moduleLinks[i] = string.format('[[:%s]]', module)
		end
		local moduleList = mList.makeList('bulleted', moduleLinks)
		boxArgs.text = 'Uses [[Wikipedia:Lua|Lua]]:\n' .. moduleList
	end
	boxArgs.type = 'notice'
	boxArgs.small = true
	boxArgs.image = '[[File:Lua-logo-nolabel.svg|30px|alt=Lua logo|link=Wikipedia:Lua]]'
	return mMessageBox.main('mbox', boxArgs)
end

function p.renderTrackingCategories(args, modules, titleObj)
	if yesno(args.nocat) then
		return ''
	end
	
	local cats = {}
	
	-- Error category
	if #modules < 1 then
		cats[#cats + 1] = 'Lua templates with errors'
	end
	
	-- Lua templates category
	titleObj = titleObj or mw.title.getCurrentTitle()
	local subpageBlacklist = {
		doc = true,
		sandbox = true,
		sandbox2 = true,
		testcases = true
	}
	if titleObj.namespace == 10 
		and not subpageBlacklist[titleObj.subpageText]
	then
		local category = args.category
		if not category then
			local categories = {
				['Module:String'] = 'Lua String-based templates',
				['Module:Math'] = 'Templates based on the Math Lua module',
				['Module:BaseConvert'] = 'Templates based on the BaseConvert Lua module',
				['Module:Citation'] = 'Lua-based citation templates'
			}
			categories['Module:Citation/CS1'] = categories['Module:Citation']
			category = modules[1] and categories[modules[1]]
			category = category or 'Lua-based templates'
		end
		cats[#cats + 1] = category
	end
	
	for i, cat in ipairs(cats) do
		cats[i] = string.format('[[Category:%s]]', cat)
	end
	return table.concat(cats)
end

return p