ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਫਾਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ/ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ

From ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ
Jump to navigation Jump to search
SumerianClayTablet,palm-sized422BCE.jpg
Harvestman opilio canestrinii male.jpg
Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg
Atrax robustus.jpg
NGC 4414 (NASA-med).jpg
Arbitrary-gametree-solved.svg
Solar System XXVII.png
ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਗਣਿਤ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ
Directory Contents

Nuvola apps kalzium.png Science and mathematics[edit]

Portal Established Creator Maintainers/WikiProject
Featured article Portal:Science (edit | talk | history | links | watch | logs) May 8, 2005 Ancheta Wis Mac Davis
Featured article Portal:History of science (edit | talk | history | links | watch | logs)
March 27, 2005 Ancheta Wis Ragesoss, WikiProject History of Science
Featured article Portal:Philosophy of science (edit | talk | history | links | watch | logs)
December 2, 2006 Rfrisbie Riana dzasta
Featured article Portal:Mathematics (edit | talk | history | links | watch | logs) February 10, 2005 Ral315 WikiProject Mathematics
Portal:Algebra (edit | talk | history | links | watch | logs)
April 6, 2008 Tompw WikiProject Mathematics
Portal:Analysis (edit | talk | history | links | watch | logs)
April 8, 2008 Tompw WikiProject Mathematics
Portal:Category theory (edit | talk | history | links | watch | logs)
February 13, 2008 Cenarium WikiProject Mathematics
Portal:Geometry (edit | talk | history | links | watch | logs)
November 23, 2006 Flarn2006 WikiProject Mathematics
Portal:Set theory (edit | talk | history | links | watch | logs)
March 31, 2008 Cenarium WikiProject Mathematics
Portal:Topology (edit | talk | history | links | watch | logs)
April 5, 2008 Tompw WikiProject Mathematics
Portal:Agriculture and Agronomy (edit | talk | history | links | watch | logs) July 30, 2005 Germen WikiProject Agriculture
Portal:Artificial intelligence (edit | talk | history | links | watch | logs) October 9, 2005 Mneser WikiProject Technology
Portal:Astronomy (edit | talk | history | links | watch | logs) February 9, 2005 Moverton User:Nishkid64, WikiProject Astronomy
Featured article Portal:Solar System (edit | talk | history | links | watch | logs)
February 23, 2007 Watch37264 Pious7, WikiProject Solar System
Portal:Atmosphere (edit | talk | history | links | watch | logs)
May 19, 2005 Moverton Pruthvi Vallabh
Portal:Earth (edit | talk | history | links | watch | logs)
November 17, 2009 Create42000 WikiProject Solar System
Portal:Mars (edit | talk | history | links | watch | logs)
October 3, 2005 Python eggs Shrewpelt
Portal:Space (edit | talk | history | links | watch | logs)
August 4, 2006 Exodio WikiProject Astronomy
Portal:Star (edit | talk | history | links | watch | logs)
October 9, 2009 Extra999 Extra999, Moxy
Portal:X-ray astronomy (edit | talk | history | links | watch | logs)
March 7, 2010 Marshallsumter WikiProject Astronomy
Portal:Atmospheric sciences (edit | talk | history | links | watch | logs) February 4, 2006 Timothy Clemans WikiProject Meteorology
Featured article Portal:Biology (edit | talk | history | links | watch | logs) February 5, 2005 Ausir Cyde Weys
Portal:Animals (edit | talk | history | links | watch | logs)
October 12, 2007 Mark Chung ZooPro, WikiProject Animals WikiProject Zoo
Portal:Cryptozoology (edit | talk | history | links | watch | logs)
July 17, 2010 Gniniv WikiProject Cryptozoology
Portal:Amphibians and Reptiles (edit | talk | history | links | watch | logs)
December 16, 2006 Melanochromis Melanochromis, WikiProject Amphibians and Reptiles
Portal:Turtles (edit | talk | history | links | watch | logs)
January 9, 2010 SunCreator WikiProject Turtles
Featured article Portal:Arthropods (edit | talk | history | links | watch | logs)
October 29, 2007 Sushant gupta WikiProject Arthropods, Stemonitis
Portal:Crustaceans (edit | talk | history | links | watch | logs)
August 18, 2009 ZooFari Wikipedia:WikiProject Arthropods, ZooFari, Stemonitis
Portal:Insects (edit | talk | history | links | watch | logs)
July 27, 2007 Entoaggie09 WikiProject Insects, Stemonitis
Portal:Mantodea (edit | talk | history | links | watch | logs)
June 6, 2008 ZooFari Wikipedia:WikiProject Mantodea, Wikipedia:WikiProject Arthropods, ZooFari
Portal:Birds (edit | talk | history | links | watch | logs)
April 20, 2007 Birdman1 Wikiproject Birds
Portal:Gastropods (edit | talk | history | links | watch | logs)
September 22, 2009 Snek01 WikiProject Gastropods, Invertzoo
Featured article Portal:Mammals (edit | talk | history | links | watch | logs)
January 21, 2008, 09:12 (UTC) Sushant gupta (talk) WikiProject Mammals
Featured article Portal:Cetaceans (edit | talk | history | links | watch | logs)
April 29, 2005 Pcb21 WikiProject Cetaceans
Portal:Primates (edit | talk | history | links | watch | logs)
June 7, 2009 ZooFari ZooFari, Wikipedia:WikiProject Primates
Portal:Marine life (edit | talk | history | links | watch | logs)
March 18, 2006 Dark jedi requiem WikiProject Marine life
Featured article Portal:Fish (edit | talk | history | links | watch | logs)
December 9, 2006 Melanochromis Melanochromis, WikiProject Fishes
Portal:Aquarium Fish (edit | talk | history | links | watch | logs)
April 26, 2009 Drew R. Smith Drew R. Smith
Featured article Portal:Sharks (edit | talk | history | links | watch | logs)
July 28, 2006 Yomangani J Milburn
Portal:Viruses (edit | talk | history | links | watch | logs)
February 25, 2011 Thomas888b Espresso Addict, WikiProject Viruses
Portal:Biotechnology (edit | talk | history | links | watch | logs) March 26, 2006 Llull Llull
Featured article Portal:Cats (edit | talk | history | links | watch | logs) October 28, 2006 Rfrisbie WikiProject Cats
Featured article Portal:Chemistry (edit | talk | history | links | watch | logs) September 25, 2005 ~K WikiProject Chemistry
Portal:Cryptography (edit | talk | history | links | watch | logs) March 8, 2005 Matt Crypto Matt Crypto (WikiProject Cryptography)
Portal:Dentistry (edit | talk | history | links | watch | logs) January 17, 2007 Dozenist Dozenist, WikiProject Dentistry
Featured article Portal:Dinosaurs (edit | talk | history | links | watch | logs) March 28, 2007 Kirill Lokshin WikiProject Dinosaurs & Spawn Man
Featured article Portal:Dogs (edit | talk | history | links | watch | logs) February 20, 2006 Elf WikiProject Dogs
Featured article Portal:Earth sciences (edit | talk | history | links | watch | logs) December 1, 2005 Iotha Iotha
Portal:Gemology and Jewelry (edit | talk | history | links | watch | logs)
May 11, 2007 Searchme Searchme
Featured article Portal:Energy (edit | talk | history | links | watch | logs) September 5, 2006 Mac, Gralo Gralo
Portal:Engineering (edit | talk | history | links | watch | logs) June 3, 2005 Spangineer Spangineer
Featured article Portal:Environment (edit | talk | history | links | watch | logs) June 24, 2007 OhanaUnited OhanaUnited, WikiProject Environment
Portal:Evolutionary biology (edit | talk | history | links | watch | logs) August 19, 2007 Sushant gupta WikiProject Evolutionary biology
Portal:Extinct and Endangered Species (edit | talk | history | links | watch | logs) September 30, 2006 Peter Maas, Melly42 Peter Maas, Melly42 / WikiProject Extinction
Portal:Fire (edit | talk | history | links | watch | logs) December 27, 2005 Timothy Clemans Timothy Clemans
Portal:Forestry (edit | talk | history | links | watch | logs) May 4, 2012 Rougieux WikiProject Forestry
Featured article Portal:Fungi (edit | talk | history | links | watch | logs) February 1, 2009 J Milburn J Milburn
Featured article Portal:Horses (edit | talk | history | links | watch | logs) March 11, 2009 Dana boomer Dana boomer, WikiProject Equine
Portal:Human Health and Performance in Space (edit | talk | history | links | watch | logs) May 14, 2012 Jssteil Jssteil
Portal:Linguistics (edit | talk | history | links | watch | logs) December 10, 2005 Iothiania Msanford
Portal:Machine learning (edit | talk | history | links | watch | logs) January 4, 2015 Masatran WikiProject Technology
Featured article Portal:Medicine (edit | talk | history | links | watch | logs) March 7, 2005 Moverton NCurse, Steven Fruitsmaak, WikiProject Medicine
Portal:Complementary and Alternative Medicine (edit | talk | history | links | watch | logs)
November 20, 2007 John Gohde WikiProject on Alternative Medicine
Portal:Pharmacy and Pharmacology (edit | talk | history | links | watch | logs)
January 6, 2007 Chaos Chaos
Portal:Psychiatry (edit | talk | history | links | watch | logs)
August 9, 2011 FiachraByrne FiachraByrne
Portal:Trauma & Orthopaedics (edit | talk | history | links | watch | logs)
April 11, 2014 Mschamberlain Mschamberlain
Portal:Molecular and Cellular Biology (edit | talk | history | links | watch | logs) July 7, 2006 GAThrawn22 WikiProject Molecular and Cellular Biology
Portal:Gene Wiki (edit | talk | history | links | watch | logs)
? ? WikiProject Molecular and Cellular Biology
Portal:Molecular Anthropology (edit | talk | history | links | watch | logs) October 14, 2009 Pdeitiker WikiProject Human Genetic History
Portal:Metabolism (edit | talk | history | links | watch | logs)
January 3, 2007 Zephyris Metabolic Pathways task force
Portal:Neuroscience (edit | talk | history | links | watch | logs) August 17, 2006 Sluox, Shushruth WikiProject Neuroscience
Portal:Paranormal (edit | talk | history | links | watch | logs) April 4, 2007 Hewak WikiProject Paranormal
Featured article Portal:Physics (edit | talk | history | links | watch | logs) March 24, 2005 Sj Mike Peel, WikiProject Physics
Portal:Electromagnetism (edit | talk | history | links | watch | logs)
June 4, 2006 lenko lenko, WikiProject Physics
Portal:Gravitation (edit | talk | history | links | watch | logs)
August 16, 2005 Ancheta Wis WikiProject Physics
Portal:Plants (edit | talk | history | links | watch | logs) November 5, 2007 Sushant gupta WikiProject Plants
Portal:Trees (edit | talk | history | links | watch | logs)
July 24, 2011 Rcsprinter123 WikiProject Plants
Featured article Portal:Psychology (edit | talk | history | links | watch | logs) February 22, 2006 Zeligf WikiProject Psychology
Portal:Statistics (edit | talk | history | links | watch | logs) July 19, 2008 Btyner WikiProject Statistics
Portal:Time (edit | talk | history | links | watch | logs) March 30, 2007 Vigeesh Yamara, WikiProject Time
Portal:Transhumanism (edit | talk | history | links | watch | logs) June 15, 2008 Nk.sheridan Nk.sheridan
Featured article Portal:Tropical cyclones (edit | talk | history | links | watch | logs) November 29, 2005 Titoxd WikiProject Tropical cyclones
Featured article Portal:Volcanoes (edit | talk | history | links | watch | logs) April 25, 2007 Resident Mario Wikipedia:WikiProject Volcanoes
Portal:Weather (edit | talk | history | links | watch | logs) January 6, 2006 Nicklott WikiProject Meteorology, User:Runningonbrains
Portal:Astrobiology (edit | talk | history | links | watch | logs) September 27, 2012 jacob.husted WikiProject Biology, WikiProject Astromomy