ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ (ਇਬਰਾਨੀ מרים) ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਕੱਦਸ [ਬਾਈਬਲ] ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰਾਈਲ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਈ 'ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਹਾਂ?' ਤਾਂ ਜਬਰਾਈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: 'ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋਵੇਂਗੀ' ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਖਿਆ '"ਵੇਖ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੂਜਬ ਹੋਵੇ"। [ਵੇਖੋ ਇੰਜੀਲ ਬਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਕਾ]। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ " ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਨੁਏਲ [ਤਰਜੁਮਾ ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ] ਹੋਵੇਗਾ"। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਲਕਾਬਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਯੋਆਕੀਮ [ਦੂਜੇ ਤਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜਾਂਕੀਮ, ਜਾਂਕੀਮ, ਇਲੀ ਜਾਂ ਆਲੀ] ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੰਨਾ ਸੀ।ਇਮਜੀਲ ਬਮੁਤਾਬਿਕ ਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਦਰਅਸਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਜਰਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਚੜਦੀ ਆਰਥੋਡੋਕਸ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਇਮਤਹਾਈ ਅਕੀਦਤ ਅਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤੱਮ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਓਟੋਕੋਸ ਯਾਨੀ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਆਰੀ ਮਰਯਮ .

ਅਲਕਾਬ[ਸੋਧੋ]

• ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਆਮ ਲਕਬ ਇਹ ਸੀ: • ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ [ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: The Blessed Virgin Mary ], • ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤੂਨ [ ਅਰਬੀ: سیدتنا, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Our Lady, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ: Notre Dame, ਸਪੇਨੀ: Nuestra Señora, ਪੁਰਤਗਾਲੀ: Nossa Senhora, ਇਤਾਲਵੀ: Madonna, ਲਾਤੀਨੀ: Nostradamus], • ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, • ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਮਲਿਕਾ [ਲਾਤੀਨੀ Regina Caeli]

• ਇਸ ਤੋਂ ਵਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਓਟੋਕੋਸ ਜਾਂ ਦੇਈ ਜੈਨੈਤਰਿਕਸ Dei genetrix ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਦੇਈ Mater Dei ਯਾਨੀ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਕਾਬਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਕਾਬਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ 1ਮਲੂਕ 2: 19-20 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੈਤਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੀਨਦੇਸੀ।

• ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹੱਵਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਖਾ ਕੇ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੂਜੀ ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ "ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੂਜਬ ਹੋਵੇ" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਰ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਾਈ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ[ਸੋਧੋ]

ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਯੋਆਕੀਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਬਾ [ਅਲੀਸਬਾਤ] ਦੇ ਸਾਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਰੀਆਹ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰੀਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਇੰਜੀਲੇ ਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਸਬ ਨਾਮਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬਿ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ। ਇਉਂ ਉਹ ਦਾਉਦ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁੜਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਬਰਾਈਲ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬਿ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਗਹੀ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਮਰੀਅਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਨਾਜੀਲਿ ਬਮਤਾਬਕ ਮਰਕਸ ਅਤੇ ਯੂਹਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮੂਰਤ.

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲੀਸ਼ਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਂਝ ਸੀ,ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਟਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਬਾ ਕਹਿ ਉੱਠੀ 'ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ'। ਤਿਨ ਮਾਹ ਮਗਰੋਂ ਯਾਨੀ ਜਨਾਬਿ ਯੂਹਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਆਏ। ਇਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਅਗ਼ੁਸਤੁਸ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਇਆ ਭਈ ਤਮਾਮ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਨਾਬਿ ਹੂਸਫ਼ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਤਨ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 'ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਜੋਤਸੀਆਂ' ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੇਰੋਦੀਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਭਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਾਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੱਸਿਆ। ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਫ਼ੌਤ ਹੋਗਏ ਸੀ।

ਉਹ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਮਤ ਯਾਨੀ ਕਾਨਾਏ ਗਲੀਲ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਲੀਬ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। '"ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਮਾਲ" ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪੀਨਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਾ 120 ਸ਼ਾਗਰਦਾਨਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਏ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ [ਇਬਰਾਨੀ ૞૨૙૝] ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਸ [ਬਾਈਬਲ] ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਰੂਹ ਅਲਕਦਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਈ 'ਇਹ ਕੀਕਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਨਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ?' ਤਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: 'ਰੂਹ ਅਲਕਦਸ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਸਾਇਆ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋਵੇਂਗੀ' ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਖਿਆ '"ਵੇਖ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਹੋਵੇ"। [ਵੇਖੋ ਅੰਜੀਲ-ਏ-ਬਮਾਤਕ ਲੋਕਾ]। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਸ਼ਾਨਦਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ " ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਮਾਨਵੀਲ [ਤਰਜਮਾ ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਹੈ] ਹੋਵੇਗਾ"। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਜੌੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਅਲਕਾਬ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਯੁਵਾ ਕੈਮ [ਦੂਜੇ ਤਲੱਫ਼ੁਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਆ ਕੈਮ, ਜਾਂਕੀਮ, ਐਲੀ ਜਾਂ ਆਲੀ] ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿਨਾ ਸੀ। ਅੰਜੀਲ ਬਾਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਦਰਅਸਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਜਰਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹੀਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੀਥੋਲਕ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਚੜਦੀ ਔਰ ਥੋਡਾ ਕਿਸ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਕੀਦਤ ਅਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਵਟੋਕੋਸ ਜਾਂਨੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਕਾਬ

" ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਆਮ ਲਕਬ ਇਹ ਸੀ: " ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ [ਅੰਗਰੇਜ਼ੀThe Blessed Virgin Mary ], " ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਤੂਨ [ਅਰਬੀ ਸੀਦਤਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ Our Lady, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ Notre Dame, ਹਸਪਾਨਵੀ Nuestra Se�ora, ਪੁਰਤਗਾਲੀ Nossa Senhora, ਇਤਾਲਵੀ Madonna, ਲਾਤੀਨੀNostradamus], " ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, " ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਮਲਿਕਾ [ਲਾਤੀਨੀ Regina Caeli]

" ਏਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੀਵਟੋਕੋਸ Theotokos ਜਾਂ ਦਯਯ-ਏ-ਜੀਨੀਤਰਕਸ Dei genetrix ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਦਯਯ-ਏ-Mater Dei ਯਾਨੀ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲੁਕਾ ਬਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਕਾ ਬਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

" ਆਰੰਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ 1ਮਲੂਕ 2: 19-20 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੀਤ ਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।

" ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹੱਵਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਰੱਖ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੂਜੀ ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ " ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਹੋਵੇ" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਰ ਫ਼ਰਮਾਂਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਾਈ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ

ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਯੁਵਾ ਕੈਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਬਾ [ਅਲੀਸਬਾਤ] ਦੇ ਸਾਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂਹ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਤਾਹਮ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰੀਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਅੰਜੀਲ-ਏ-ਲੋਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਸਬ ਨਾਮਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਜੀਲ-ਏ-ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ-ਏ-ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ। ਇਉਂ ਉਹ ਦਾਵ઀ਦ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਹੋਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁੜਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਾਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ-ਏ-ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਗਹੀ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਮਰੀਅਮ ਰੂਹ ਅਲਕਦਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਲੇਨ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਨਾਜੀਲ-ਏ-ਬਾਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰਕਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰ ਅਲੀਸ਼ਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਂਝ ਸੀ,ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ ਭਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਬਾ ਕਹਿ ਉੱਠੀ 'ਇਹ ਕੀਕਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਆਏ'। ਤਿੰਨ ਮਾਹ ਮਗਰੋਂ ਯਾਨੀ ਜਨਾਬ-ਏ-ਯੂਹੰਨਾ [ਯ੍ਹਾ ਅਲੀਆ ਅੱਸਲਾਮ] ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਲੋਟ ਆਏ। ਇਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਅਗਸਤਸ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਇਆ ਭਈ ਤਮਾਮ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਨਾਬ-ਏ-ਹੋ ਸਫ਼ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਤਨ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 'ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਜੋਤਸੀਆਂ' ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਦੀ ੱਾਸਤਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਭਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਾਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸਿਆ। ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਬਲ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਮਤ ਯਾਨੀ ਕਾਨਾਏ ਗੁਲੇਲ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਲੀਬ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। '"ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਮਾਲ" ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪੀਨਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਾ 120 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਏ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]