ਫਰਮਾ:Convert/list of units/length

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Length
system unit code
(other)
symbol or
abbrev.
notes conversion factor/m combinations
SI gigametre Gm Gm US spelling: gigameter
1.0 Gm (620,000 mi)
megametre Mm Mm US spelling: megameter
1.0 Mm (620 mi)
kilometre km km US spelling: kilometer
1.0 km (0.62 mi)
  • km mi
hectometre hm hm US spelling: hectometer
1.0 hm (330 ft)
decametre dam dam US spelling: dekameter
1.0 dam (33 ft)
metre m m US spelling: meter
1.0 m (3 ftin)
  • m ft (m foot)
decimetre dm dm US spelling: decimeter
1.0 dm (3.9 in)
centimetre cm cm US spelling: centimeter
1.0 cm (0.39 in)
  • cm in
millimetre mm mm US spelling: millimeter
1.0 mm (0.039 in)
  • mm in
micrometre μm
(um, micrometre)
μm US spelling: micrometer
1.0 μm (3.9×10−5 in)


nanometre nm nm US spelling: nanometer
1.0 nm (3.9×10−8 in)
non-SI metric ångström Å
(angstrom)
Å 1.0 Å (3.9×10−9 in)
Imperial
&
US customary
mile mi mi 1.0 mi (1.6 km)
  • mi km
furlong furlong (none) 1.0 furlong (660 ft; 200 m)
chain chain (none) 1.0 chain (66 ft; 20 m)
rod rd rd 1.0 rd (17 ft; 5.0 m)
pole pole (none) equivalent to a rod 1.0 pole (17 ft; 5.0 m)
perch perch (none) equivalent to a rod 1.0 perch (17 ft; 5.0 m)
fathom fathom (none) assumes 1 fathom ≡ 6 ft 1.0 fathom (6.0 ft; 1.8 m)
yard yd yd assumes the international definition 1.0 yd (0.91 m)
  • yd m
foot ft (foot) ft ਫਰਮਾ:Convert/list of units/foot noteਫਰਮਾ:Convert/list of units/primes note

To convert from feet and inches use {{convert|...|ft|...|in}}

1.0 ft (0.30 m)
  • ftin (feet/inches)
  • ft m (foot m)
hand hand h 1.0 h (4 in; 10 cm)
inch in in ਫਰਮਾ:Convert/list of units/primes note 1.0 in (25 mm)
  • in cm
  • in mm
Maritime units nautical mile nmi nmi the international standard nautical mile 1.0 nmi (1.9 km; 1.2 mi)
nautical mile oldUKnmi
(admiralty nmi)
nmi 6080 ft
the pre-1970 British nautical mile
1.0 nmi (1.9 km; 1.2 mi)
Brnmi (Brit) nmi
admi nmi (admiralty)
nautical mile oldUSnmi nmi 6080.2 ft
the pre-1954 US nautical mile
1.0 nmi (1.9 km; 1.2 mi)
pre1954USnmi (pre‑1954 US) nmi
pre1954U.S.nmi (pre‑1954 U.S.) nmi
Other gigaparsec Gpc Gpc 1.0 Gpc (3.3 Gly)
megaparsec Mpc Mpc 1.0 Mpc (3.3 Mly)
kiloparsec kpc kpc 1.0 kpc (3.3 kly)
parsec pc (parsec) pc 1.0 pc (3.3 ly)
gigalight-year Gly Gly 1.0 Gly (310 Mpc)
megalight-year Mly Mly 1.0 Mly (310 kpc)
kilolight-year kly kly 1.0 kly (310 pc)
light-year ly ly 1.0 ly (63,000 AU)
astronomical unit AU AU 1.0 AU (150,000,000 km; 93,000,000 mi)

(end Length units)