ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਤਾਮਿਲ ਲਿਪੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
(ਤਮਿਲ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)
ਤਮਿਲ
தமிழ்
ਕਿਸਮ
ਜ਼ੁਬਾਨਾਂਤਮਿਲ
ਕਾਨੀਕਕਾਰਨ
ਬਡੁਗ[1]
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ
ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ
ਅਰਸਾ
c. 700–ਹੁਣ ਤੱਕ
ਮਾਪੇ ਸਿਸਟਮ
ਜਾਏ ਸਿਸਟਮ
ਮਲਿਆਲਮ
ਸਿਨਹਾਲਾ
ਤਿਗਲਾਰੀ
ਗ੍ਰੰਥ
ਵੱਟੇਲੁੱਤੂ
ਕੰਨੜ
ਤੇਲੁਗੂ
ਦਿਸ਼ਾਖੱਬੇ-ਤੋਂ-ਸੱਜੇ
ISO 15924Taml, 346
ਯੂਨੀਕੋਡ ਉਰਫ਼
Tamil
ਯੂਨੀਕੋਡ ਰੇਂਜ
U+0B80–U+0BFF

ਤਮਿਲ ਲਿਪੀ (தமிழ் அரிச்சுவடி) ਇੱਕ ਅਬੂਗੀਦਾ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[2] ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਡੁਗ, ਇਰੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।[3]

ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਜੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਵਰ ਅੱਖਰ மெய்யெழுத்து meyyeḻuttu ਤੇ 18 ਵਿਅੰਜਨ (மெய்யெழுத்து meyyeḻuttu ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅੰਯਤਾਮ āytam (ஆய்தம்) ਜੋ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਔਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ।

ਵਿਅੰਜਨ[ਸੋਧੋ]

व्यंजन लिप्यंतरण
க் ਕ੍
ங் ਨ੍
ச் ਚ੍
ஞ் ਨ੍
ட் ਟ੍
ண்
த் ਤ੍
ந் ਨ੍
ப் ਪ੍
ம் ਮ੍
ய் ਯ੍
ர் ਰ੍
ல் ਲ੍
வ் ਵ੍
ழ் ਲ੍
ள் ਲ੍
ற் ਰ੍
ன் ਨ੍

ਤਮਿਲ ਸਵਰ ਅੱਖਰ[ਸੋਧੋ]

ਤਮਿਲ ਸਵਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ
ப (ਪ)
பா (ਪਾ)
பி (ਪਿ)
பீ (ਪੀ)
பு (ਪ੍)
பூ (ਪ੍)
பெ (ਪੇ)
ਏऽ பே (ਪੇऽ)
பை (ਪੈ/ਪਈ)
பொ (ਪੋ)
ਓऽ போ (ਪੋऽ)
பௌ (ਪੌ/ਪਊ)

ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੈਲੀ (ਮਾਤਰਾਵਾਂ)[ਸੋਧੋ]

ਬਣਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਈ.ਪੀ.ਏ
க் + அ [kʌ]
க் + ஆ கா ਕਾ [kɑː]
க் + இ கி ਕਿ [ki]
க் + ஈ கீ ਕੀ [kiː]
க் + உ கு ਕੁ [ku], [kɯ]
க் + ஊ கூ ਕੂ [kuː]
க் + எ கெ ਕੇ [ke]
க் + ஏ கே ਕੇऽ (ਦੀਰਘ ਉੱਚਾਰਨ) [keː]
க் + ஐ கை ਕੈ [kʌj]
க் + ஒ கொ ਕੋ [ko]
க் + ஓ கோ ਕੋऽ (ਦੀਰਘ ਉੱਚਾਰਨ) [koː]
க் + ஔ கௌ ਕੌ [kʌʋ]

ਤਮਿਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਟੇਬਲ[ਸੋਧੋ]

ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਹ ਤਮਿਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏऽ ਓऽ
க் ਕ੍ கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ਨ੍ ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் ਚ੍ சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ਨ੍ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் ਟ੍ டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் ਤ੍ தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் ਨ੍ நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் ਪ੍ பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் ਮ੍ மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் ਯ੍ யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ਰ੍ ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் ਲ੍ லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் ਵ੍ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ਲ੍ ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ਲ੍ ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் ਰ੍ றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் ਨ੍ னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

ਸੰਖਿਆਸੂਚਕ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ[ਸੋਧੋ]

ਸੰਖਿਆਸੂਚਕ (0-9) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਮਿਲ ਦੇ 10, 100, 1000 ਲਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆਸੂਚਕ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ, ਉਧਾਰ, ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000
ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਉਧਾਰ ਵਸੂਲੀ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੂਨੀਕੋਡ[ਸੋਧੋ]

Tamil[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0B8x
U+0B9x
U+0BAx
U+0BBx ி
U+0BCx
U+0BDx
U+0BEx
U+0BFx
Notes
1.^ As of Unicode version 7.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Unicode Tamil Syllabary
Vowels →
Consonants

0B85

0B86

0B87

0B88

0B89

0B8A

0B8E

0B8F

0B90

0B92

0B93

0B94
க்
0B95
0BCD

0B95
கா
0B95
0BBE
கி
0B95
0BBF
கீ
0B95
0BC0
கு
0B95
0BC1
கூ
0B95
0BC2
கெ
0B95
0BC6
கே
0B95
0BC7
கை
0B95
0BC8
கொ
0B95
0BCA
கோ
0B95
0BCB
கௌ
0B95
0BCC
ங்
0B99
0BCD

0B99
ஙா
0B99
0BBE
ஙி
0B99
0BBF
ஙீ
0B99
0BC0
ஙு
0B99
0BC1
ஙூ
0B99
0BC2
ஙெ
0B99
0BC6
ஙே
0B99
0BC7
ஙை
0B99
0BC8
ஙொ
0B99
0BCA
ஙோ
0B99
0BCB
ஙௌ
0B99
0BCC
ச்
0B9A
0BCD

0B9A
சா
0B9A
0BBE
சி
0B9A
0BBF
சீ
0B9A
0BC0
சு
0B9A
0BC1
சூ
0B9A
0BC2
செ
0B9A
0BC6
சே
0B9A
0BC7
சை
0B9A
0BC8
சொ
0B9A
0BCA
சோ
0B9A
0BCB
சௌ
0B9A
0BCC
ஞ்
0B9E
0BCD

0B9E
ஞா
0B9E
0BBE
ஞி
0B9E
0BBF
ஞீ
0B9E
0BC0
ஞு
0B9E
0BC1
ஞூ
0B9E
0BC2
ஞெ
0B9E
0BC6
ஞே
0B9E
0BC7
ஞை
0B9E
0BC8
ஞொ
0B9E
0BCA
ஞோ
0B9E
0BCB
ஞௌ
0B9E
0BCC
ட்
0B9F
0BCD

0B9F
டா
0B9F
0BBE
டி
0B9F
0BBF
டீ
0B9F
0BC0
டு
0B9F
0BC1
டூ
0B9F
0BC2
டெ
0B9F
0BC6
டே
0B9F
0BC7
டை
0B9F
0BC8
டொ
0B9F
0BCA
டோ
0B9F
0BCB
டௌ
0B9F
0BCC
ண்
0BA3
0BCD

0BA3
ணா
0BA3
0BBE
ணி
0BA3
0BBF
ணீ
0BA3
0BC0
ணு
0BA3
0BC1
ணூ
0BA3
0BC2
ணெ
0BA3
0BC6
ணே
0BA3
0BC7
ணை
0BA3
0BC8
ணொ
0BA3
0BCA
ணோ
0BA3
0BCB
ணௌ
0BA3
0BCC
த்
0BA4
0BCD

0BA4
தா
0BA4
0BBE
தி
0BA4
0BBF
தீ
0BA4
0BC0
து
0BA4
0BC1
தூ
0BA4
0BC2
தெ
0BA4
0BC6
தே
0BA4
0BC7
தை
0BA4
0BC8
தொ
0BA4
0BCA
தோ
0BA4
0BCB
தௌ
0BA4
0BCC
ந்
0BA8
0BCD

0BA8
நா
0BA8
0BBE
நி
0BA8
0BBF
நீ
0BA8
0BC0
நு
0BA8
0BC1
நூ
0BA8
0BC2
நெ
0BA8
0BC6
நே
0BA8
0BC7
நை
0BA8
0BC8
நொ
0BA8
0BCA
நோ
0BA8
0BCB
நௌ
0BA8
0BCC
ப்
0BAA
0BCD

0BAA
பா
0BAA
0BBE
பி
0BAA
0BBF
பீ
0BAA
0BC0
பு
0BAA
0BC1
பூ
0BAA
0BC2
பெ
0BAA
0BC6
பே
0BAA
0BC7
பை
0BAA
0BC8
பொ
0BAA
0BCA
போ
0BAA
0BCB
பௌ
0BAA
0BCC
ம்
0BAE
0BCD

0BAE
மா
0BAE
0BBE
மி
0BAE
0BBF
மீ
0BAE
0BC0
மு
0BAE
0BC1
மூ
0BAE
0BC2
மெ
0BAE
0BC6
மே
0BAE
0BC7
மை
0BAE
0BC8
மொ
0BAE
0BCA
மோ
0BAE
0BCB
மௌ
0BAE
0BCC
ய்
0BAF
0BCD

0BAF
யா
0BAF
0BBE
யி
0BAF
0BBF
யீ
0BAF
0BC0
யு
0BAF
0BC1
யூ
0BAF
0BC2
யெ
0BAF
0BC6
யே
0BAF
0BC7
யை
0BAF
0BC8
யொ
0BAF
0BCA
யோ
0BAF
0BCB
யௌ
0BAF
0BCC
ர்
0BB0
0BCD

0BB0
ரா
0BB0
0BBE
ரி
0BB0
0BBF
ரீ
0BB0
0BC0
ரு
0BB0
0BC1
ரூ
0BB0
0BC2
ரெ
0BB0
0BC6
ரே
0BB0
0BC7
ரை
0BB0
0BC8
ரொ
0BB0
0BCA
ரோ
0BB0
0BCB
ரௌ
0BB0
0BCC
ல்
0BB2
0BCD

0BB2
லா
0BB2
0BBE
லி
0BB2
0BBF
லீ
0BB2
0BC0
லு
0BB2
0BC1
லூ
0BB2
0BC2
லெ
0BB2
0BC6
லே
0BB2
0BC7
லை
0BB2
0BC8
லொ
0BB2
0BCA
லோ
0BB2
0BCB
லௌ
0BB2
0BCC
வ்
0BB5
0BCD

0BB5
வா
0BB5
0BBE
வி
0BB5
0BBF
வீ
0BB5
0BC0
வு
0BB5
0BC1
வூ
0BB5
0BC2
வெ
0BB5
0BC6
வே
0BB5
0BC7
வை
0BB5
0BC8
வொ
0BB5
0BCA
வோ
0BB5
0BCB
வௌ
0BB5
0BCC
ழ்
0BB4
0BCD

0BB4
ழா
0BB4
0BBE
ழி
0BB4
0BBF
ழீ
0BB4
0BC0
ழு
0BB4
0BC1
ழூ
0BB4
0BC2
ழெ
0BB4
0BC6
ழே
0BB4
0BC7
ழை
0BB4
0BC8
ழொ
0BB4
0BCA
ழோ
0BB4
0BCB
ழௌ
0BB4
0BCC
ள்
0BB3
0BCD

0BB3
ளா
0BB3
0BBE
ளி
0BB3
0BBF
ளீ
0BB3
0BC0
ளு
0BB3
0BC1
ளூ
0BB3
0BC2
ளெ
0BB3
0BC6
ளே
0BB3
0BC7
ளை
0BB3
0BC8
ளொ
0BB3
0BCA
ளோ
0BB3
0BCB
ளௌ
0BB3
0BCC
ற்
0BB1
0BCD

0BB1
றா
0BB1
0BBE
றி
0BB1
0BBF
றீ
0BB1
0BC0
று
0BB1
0BC1
றூ
0BB1
0BC2
றெ
0BB1
0BC6
றே
0BB1
0BC7
றை
0BB1
0BC8
றொ
0BB1
0BCA
றோ
0BB1
0BCB
றௌ
0BB1
0BCC
ன்
0BA9
0BCD

0BA9
னா
0BA9
0BBE
னி
0BA9
0BBF
னீ
0BA9
0BC0
னு
0BA9
0BC1
னூ
0BA9
0BC2
னெ
0BA9
0BC6
னே
0BA9
0BC7
னை
0BA9
0BC8
னொ
0BA9
0BCA
னோ
0BA9
0BCB
னௌ
0BA9
0BCC

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/bfq/Main_Page
  2. The Unicode 5.0 Standard (5 ed.), Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2006, ISBN 0-321-48091-0 {{citation}}: |editor1-first= missing |editor1-last= (help) at p. 324
  3. Lewis, M. Paul, ed. (2009), Ethnologue: Languages of the World (16th ed.), Dallas, Tex.: SIL International, retrieved 2009-08-28