ਫਰਮਾ:Convert/list of units/length/short list

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
LENGTH
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI megaਮੀਟਰ Mm Mਮੀ US spelling: megameter
1.0 Mਮੀ (3,280,839 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ)
kiloਮੀਟਰ km kਮੀ US spelling: kilometer
1.0 kਮੀ (3,280 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ)
  • km mi
ਮੀਟਰ m ਮੀ US spelling: meter
1.0 ਮੀ (3 ਫ਼ੁੱਟਇੰਚ)
  • m ft
  • m ftin
centiਮੀਟਰ cm cਮੀ US spelling: centimeter
1.0 cਮੀ (0.39 ਇੰਚ)
  • cm in
milliਮੀਟਰ mm mਮੀ US spelling: millimeter
1.0 mਮੀ (0.039 ਇੰਚ)
  • mm in
microਮੀਟਰ µm (um) μਮੀ US spelling: micrometer
1.0 μਮੀ (3.9×10−5 ਇੰਚ)
nanoਮੀਟਰ nm nਮੀ US spelling: nanometer
1.0 nਮੀ (3.9×10−8 ਇੰਚ)
non-SI metric ångström Å
(angstrom)
Å 1.0 Å (3.9×10−9 ਇੰਚ)
Imperial
&
US customary
ਮੀਲ mi (none) 1.0 ਮੀਲ ([convert: unknown unit])
  • mi km
ਫ਼ਰਲਾਂਗ furlong (none) 1.0 ਫ਼ਰਲਾਂਗ (660 ਫ਼ੁੱਟ; 200 ਮੀ)
chain chain (none) 1.0 chain (66 ਫ਼ੁੱਟ; 20 ਮੀ)
rod rd rd For other names of this unit see the full list. 1.0 rd (17 ਫ਼ੁੱਟ; 5.0 ਮੀ)
fathom fathom (none) fathom ≡ 6 ft 1.0 fathom (6.0 ਫ਼ੁੱਟ; 1.8 ਮੀ)
yard yd yd assumes the international definition 1.0 yd (0.91 ਮੀ)
ਫ਼ੁੱਟ ft (foot) (none) ਫਰਮਾ:Convert/list of units/foot note 1.0 ਫ਼ੁੱਟ (0.30 ਮੀ)
  • ftin (feet and inches)
  • ft m (foot m)
ਇੰਚ in (none) 1.0 ਇੰਚ (25 mਮੀ)
  • in cm
  • in mm
Other nautical mile nmi nmi the international standard nautical mile
For other nautical miles see the full list.
1.0 nmi (1.9 kਮੀ; 1.2 ਮੀਲ)
parsec pc pc 1.0 pc (3.3 ly)
light-year ly ly 1.0 ly (63,000 AU)
astronomical unit AU AU 1.0 AU (150,000,000 kਮੀ; 93,000,000 ਮੀਲ)