ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਮਦਦ:IPA for Swedish and Norwegian

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਫਰਮਾ:IPA key The chart below shows how the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Swedish pronunciations in Wikipedia articles. For a guide to adding IPA characters to Wikipedia articles, see {{IPA-sv}} and Wikipedia:Manual of Style/Pronunciation#Entering IPA characters § Notes.

The Sweden pronunciation is based primarily on Central Standard Swedish, and the Finland one on Helsinki pronunciation. Recordings and example transcriptions in this help are in Sweden Swedish, unless otherwise noted.

See Swedish phonology and Swedish alphabet § Sound–spelling correspondences for a more thorough look at the sounds of Swedish.

Consonants
IPA Examples English approximation
ਸਵੀਡਨ

SWE

Swedish-speaking Finns

FIN

b bok book
ɕ kjol, tjock, kön sheep (SWE) or cheat (FIN)
d dop dad
ɖ rd nord[1] retroflex /d/
f fot foot
ɡ god good
h hot hat
ɧ ʃ sju, stjärna, skör, station, pension, geni, choklad[2] somewhat like Scottish loch or sheep (varies regionally)
j jord, genom, Göteborg yoyo
k kon cone
l lov lack
ɭ rl rl[1] retroflex /l/
m mod mode
n nod node
ɳ rn barn[1] retroflex /n/
ŋ ng long
p pol pole
r rov[3] somewhat like American atom or Scottish rose
s sot soot
ʂ rs torsdag[1] retroflex /ʃ/, somewhat like shrine
t tok tool
ʈ rt parti[1] retroflex /t/
v våt vote
Rare sounds
IPA Examples English approximation
w Wales Wales
Zlatan, Bratislava aha
Vowels
IPA Examples English approximation
ਸਵੀਡਨ

SWE

Swedish-speaking Finns

FIN

a ɑ matt cut
ɑː mat bra
æ värk, verk[4] trap
æː ära[4] ham
fet mayor
ɛ e häll, fett sell
ɛː häl RP pair
ɪ i sill hit
sil leave
ɔ o moll[5] off
mål[5] floor
œ ø nött[5] somewhat like hurt
œ börja[4][5]
œː öra[4][5] somewhat like herd
øː nöt[5]
ɵ ʉ full, musik[5][6] moot
ʉ duell,
känguru[5][6][7]
ʉː ful[5][8] mood
ʊ u bott[5] wool
bot[5] rule
ʏ y syll[5][7] somewhat like cute
syl[5][8] somewhat like cube
Suprasegmentals
IPA Examples Explanation
ਸਵੀਡਨ

SWE

Swedish-speaking Finns

FIN

ˈ◌̌ ˈ◌ anden
[ˈǎnːdɛn]
'the duck'
tone 1 / acute accent:[9]
 • rising-falling tone in Stockholm: [[:Media:Sv-anden (wild duck).ogg|[ˈǎnːdɛ̂n]]]
 • low-rising tone in Gothenburg: [ˈànːdɛ̌n]
 • falling-low tone in Malmö: [ˈânːdɛ̀n]
ˈ◌̂ anden
[ˈânːdɛn]
'the spirit'
tone 2 / grave accent:[9]
 • falling-falling tone in Stockholm: [[:Media:Sv-anden (spirit, genie).ogg|[ˈânːdɛ̂n]]]
 • falling-rising tone in Gothenburg: [ˈânːdɛ̌n]
 • rising-falling tone in Malmö: [ˈǎnːdɛ̂n]
ˌ Oxenstierna
[ˈʊ̂ksɛnˌɧæːɳa]
secondary stress, as in intonation
ː Helsingfors
[[:Media:sv-Helsingfors.ogg|[hɛlsɪŋˈfɔʂː]]]
geminated consonant: fresh shrimp[10]
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 In many of the dialects that have an apical rhotic consonant, a recursive sandhi process of retroflexion occurs, and clusters of /r/ and dental consonants /rd/, /rl/, /rn/, /rs/, /rt/ produce retroflex consonant realisations: [ɖ], [ɭ], [ɳ], [ʂ], [ʈ]. In dialects with a guttural R, such as Southern Swedish, they are [ʁd], [ʁl], [ʁn], [ʁs], [ʁt]. In Finland Swedish, retroflexion might only occur in some varieties, especially among young speakers and in fast speech.
 2. Sweden Swedish /ɧ/ varies regionally and is sometimes [], [ɸˠ], or [ʂ].
 3. /r/ varies considerably in different dialects: it is pronounced alveolar or similarly (a trilled r when articulated clearly or in slow or formal speech; in normal speech, usually a tapped r or an alveolar approximant) in virtually all dialects (most consistently [r] in Finland), but in South Swedish dialects, it is uvular, similar to the Parisian French r. At the beginning of a syllable, it can also be pronounced as a fricative [ʐ], similar to in English genre or vision.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Before /r/, the quality of non-high front vowels is changed: the unrounded vowels /ɛ/ and /ɛː/ are lowered to [æ] and [æː] (except certain instances of unstressed /ɛ/), whereas the rounded /œ/ ([œ˔]) and /øː/ are lowered to open-mid [œ] and [œː]. For simplicity, no distinction is made between the mid [œ˔] and the open-mid [œ], with both being transcribed as ਫਰਮਾ:Angbr IPA. Note that younger speakers use lower allophones [ɶ] (which they tend to merge with /ɵ/ into [ɵ]) and [ɶː].
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 In Sweden, [ɔ, , œ, œː, øː, ʏ, ] are protruded vowels, while [ɵ, ʉ, ʉː, ʊ, ] are compressed. Instead, [œ, œː, ø, øː, ʉ, ʉː, y, ] are compressed, while only [o, , u, ] are protruded in Finland. This makes Finland Swedish [y] and [yː] sound closer to Sweden Swedish [ʉ] and [ʉː], which are also fronted, rather than to their respective counterparts.
 6. 6.0 6.1 [ɵ] and [ʉ] are the Sweden Swedish unstressed allophones of a single phoneme /ɵ/ (stressed /ɵ/ is always realized as [ɵ]):
  • [ɵ] is used in all closed syllables (as in kultur [[:Media:Sv-kultur.ogg|[kɵlˈtʉːr]]]) but also in some open syllables, as in musikal [mɵsɪˈkɑːl]. Some cases involve resyllabification caused by retroflexion, which makes the syllable open, as in kurtisan [kɵʈɪˈsɑːn].
  • [ʉ] appears only in open syllables. In some cases, [ʉ] is the only possible realization, as in känguru [ˈɕɛ̌ŋːɡʉrʉ], or when /ɵ/ appears in hiatus, as in duell [dʉˈɛlː].
  • In other cases, [ɵ] is in free variation with [ʉ] so musik can be pronounced as [[:Media:Sv-musik.ogg|[mɵˈsiːk]]] or [mʉˈsiːk] (Riad 2014, pp. 28–9). For simplicity, only ਫਰਮਾ:Angbr IPA will be used.
 7. 7.0 7.1 The distinction between compressed [ʉ] and protruded [ʏ] is particularly difficult to hear for non-native speakers:
  • Sweden Swedish compressed [ʉ] sounds very close to German compressed [ʏ] (as in müssen [[:Media:De-müssen.ogg|[ˈmʏsn̩]]]);
  • Sweden Swedish protruded [ʏ] sounds more similar to English unrounded [ɪ] (as in hit) than to German compressed [ʏ], and it is very close to Norwegian protruded [ʏ] (as in nytt [nʏtː]).
 8. 8.0 8.1 The distinction between compressed [ʉː] and protruded [] is particularly difficult to hear for non-native speakers:
  • Sweden Swedish compressed [ʉː] sounds very close to German compressed [] (as in üben [[:Media:De-at-üben.ogg|[ˈyːbn̩]]]);
  • Sweden Swedish protruded [yː] sounds more similar to English unrounded [] (as in leave) than to German compressed [yː], and it is very close to Norwegian protruded [yː] (as in lys [lyːs]).
 9. 9.0 9.1 Finland Swedish, as well as a few accents of Mainland Sweden, have a simple primary stress (transcribed as ਫਰਮਾ:Angbr IPA) rather than a contrastive pitch accent. In such accents, a word like anden is always pronounced as [ˈɑnːden] regardless of its meaning. The variety of Swedish spoken in Åland usually resembles phonetically speaking the dialects of the Uppland area rather than other Finland Swedish varieties, but the pitch accent is still largely missing.
 10. Consonants always tend to geminate after a stressed short vowel in Sweden Swedish. In Finland, this is not always true and between vowels usually only happens when the short vowel is followed by an orthographic geminate.

Bibliography[ਸੋਧੋ]

 • Engstrand, Olle (1999), "Swedish", Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the usage of the International Phonetic Alphabet., Cambridge: Cambridge University Press, pp. 140–142, ISBN 0-521-63751-1
 • Hedelin, Per; Elert, Claes-Christian (1997), Norstedts svenska uttalslexikon, Norstedts, ISBN 91-1-971122-0
 • Reuter, Mikael (1971), "Vokalerna i finlandssvenska: En instrumentell analys och ett försök till systematisering enligt särdrag" (PDF), Studier i nordisk filologi (in Swedish), 46, Svenska litteratursällskapet i Finland: 240–249{{citation}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 • Riad, Tomas (2014), The Phonology of Swedish, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-954357-1

External links[ਸੋਧੋ]