ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਲ਼

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣ ਮਾਲਾ
ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਫ਼
ਲ਼

ਲ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣ ਮਾਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਜੋ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੁਨੀ ਦਾ ੳੁਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ
ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ
ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਙੰਙਾ
ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ ਞੰਞਾ
ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ ਣਾਣਾ
ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ ਨੱਨਾ
ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਭੱਬਾ ਮੱਮਾ
ਯੱਯਾ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਵੱਵਾ ੜਾੜਾ
ਸ਼ ਸੱਸਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖ਼ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗ਼ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫ਼ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ
ਲ਼ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ