ਕੌਰਵ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਕੌਰਵ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਿਤਨਾਪੁਰ ਨਿਰੇਸ਼ ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਰੁ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ। ਕੌਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਠੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।

1. ਦੁਰਯੋਧਨ 2. ਯੁਯੁਤਸ 3. ਦੁ:ਸ਼ਾਸਨ 4. ਦੁਸਸਲ 5. ਦੁਸ਼ਸ਼ਲ 6. ਜਲਸੰਘ 7. ਸਮ 8. ਸਹ 9. ਵਿੰਦ 10. ਅਨੁਵਿਨਦ
11. ਦੁਰਧਰਸ਼ 12. ਸੁਬਾਹੂ 13. ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਧਰਸ਼ਣ 14. ਦੁਰਮਰਸ਼ਣ 15. ਦੁਰਮੁਖ 16. ਦੁਸ਼ਕਰਣ 17. ਸੋਮਕੀਰਤੀ 18. ਵਿਵਿੰਸ਼ਤੀ 19. ਵਿਕਰਣ 20. ਸ਼ਲ
21. ਸਤ੍ਵ 22. ਸੁਲੋਚਨ 23. ਚਿਤਰ 24. ਉਪਚਿਤਰ 25. ਚਿਤਰਾਕਸ਼ 26. ਚਾਰੁਚਿਤਰ 27. ਦੁਰਮਦ 28. ਦੁਰਿਵਗਾਹ 29. ਵਿਵਿਤਸੁ 30. ਵਿਕਟਾਨਨ
31. ਊਰਣਨਾਭ 32. ਸੁਨਾਭ 33. ਨੰਦ 34. ਉਪਨੰਦ 35. ਚਿਤਰਬਾਣ 36. ਚਿਤਰਵਰਮਾ 37. ਸੁਵਰਮਾ 38. ਦੁਰਿਵਰੋਚਨ 39. ਅਯੋਬਾਹੁ 40. ਚਿਤਰਾੰਗਦ
41. ਚਿਤਰਕੁੰਡਲ 42. ਭੀਮਵੇਗ 43. ਭੀਮਬਲ 44. ਬਲਾਕੀ 45. ਬਲਵਰਧਨ 46. ਉਗ੍ਰਾਯੁਧ 47. ਸੁਸ਼ੇਣ 48. ਕੁੰਡੋਦਰ 49. ਮਹੋਦਰ 50. ਚਿਤਰਾਯੁਧ
51. ਨਿਸ਼ੰਗੀ 52. ਪਾਸ਼ੀ 53. ਵ੍ਰੰਦਾਰਕ 54. ਦ੍ਰਿੜਵਰਮਾ 55. ਦ੍ਰਿੜਕਸ਼ਤ੍ਰ 56. ਸੋਮਕੀਰਤੀ 57. ਅਨੁਦਰ 58. ਦ੍ਰਿੜਸੰਘ 59. ਜਰਾਸੰਘ 60. ਸਤ੍ਯਸੰਘ
61. ਸਦ੍ਸੁਵਾਕ 62. ਉਗ੍ਰਸ਼੍ਰਵਾ 63. ਉਗ੍ਰਸੇਨ 64. ਸੇਨਾਨੀ 65. ਦੁਸ਼ਪਰਾਜਯ 66. ਅਪਰਾਜਿਤ 67. ਪੰਡਿਤਕ 68. ਵਿਸ਼ਾਲਾਕਸ਼ 69. ਦੁਰਾਧਰ 70. ਆਦਿਤ੍ਯਕੇਤੁ
71. ਬਹਾਸ਼ੀ 72. ਨਾਗਦਤ੍ਤ 73. ਅਗ੍ਰਯਾਯੀ 74. ਕਵਚੀ 75. ਕ੍ਰਥਨ 76. ਦ੍ਰਿੜਹਸਤ 77. ਸੁਹਸਤ 78. ਵਾਤਵੇਗ 79. ਸੁਵਚੀ 80. ਦਣਡੀ
81. ਦੰਡਧਾਰ 82. ਧਨੁਰਲਹ 83. ਉਗ੍ਰ 84. ਭੀਮਸ੍ਥ 85. ਵੀਰਬਾਹੁ 86. ਅਲੋਲੁਪ 87. ਅਭਯ 88. ਰੌਦ੍ਰਕਰਮਾ 89. ਦ੍ਰਿੜਰਥਾਸ਼੍ਰਯ 90. ਅਨਾਧ੍ਰਸ਼੍ਯ
91. ਕੁੰਡਭੇਦੀ 92. ਵਿਰਾਵੀ 93. ਪ੍ਰਮਥ 94. ਪ੍ਰਮਾਥੀ 95. ਦੀਰਘਰੋਮਾ 96. ਦੀਰਘਬਾਹੁ 97. ਵ੍ਯੂਢੋਰੂ 98. ਕਨਕਧਵਜ 99. ਕੁੰਡਾਸ਼ੀ 100. ਵਿਰਜਾ